Year 2020, Volume , Issue 20, Pages 740 - 745 2020-12-31

Siirt İli Ekolojik Koşullarında Farklı Sıra Arası ve Sıra Üzeri Mesafelerin Bakla (Vicia faba L.)’nın Verim ve Bazı Verim Özelliklerine Etkileri

Si̇pan SOYSAL [1] , Özge UÇAR [2] , Murat ERMAN [3]


Bu çalışma Siirt ili ekolojik koşullarında 2018-2019 yıllarında farklı sıra arası ve sıra üzeri mesafelerin baklanın verim ve bazı verim özelliklerine etkilerini belirlemek üzere yürütülmüştür. Denemeler tesadüf bloklarında faktöriyel deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırmada bakla tohumu olarak Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından tescil ettirilen Salkım çeşidi kullanılmıştır. Sıra arası mesafeler (25, 50 ve 75 cm), sıra üzeri mesafeler ise (15 ve 25 cm) olacak şekilde uygulanmıştır. Tohumların ekimleri (25 cm x15 cm), (25 cm x 25 cm), (50 cm x 15 cm), (50 cm x 25 cm), (75 cm x 15cm) ve (75 cm x 25 cm) olacak şekilde yapılmıştır. Denemelerde bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, bitkide bakla sayısı, bitkide tane sayısı, 100-tane ağırlığı ve tane verimi özellikleri incelenmiştir. Bu araştırmanın sonuçlarına göre bitki boyu 53,4-61,3 cm, ilk bakla yüksekliği 12,1-17,6 cm, bitkide bakla sayısı 4,8-7,8 adet bitki-1, bitkide tane sayısı 18,8-25,6 adet bitki-1, 100-tane ağırlığı 123,0-126,3 g ve tane verimi ise 175,1-187,3 kg da-1 arasında değişim göstermiştir. Bu çalışma kapsamında gözlemlenen bütün özellikler bakımından 25 cm sıra arası, 15 cm sıra üzeri mesafede bakla yetiştirilmesiyle en yüksek sonuçları alınmıştır. Sonuç olarak Siirt ili ekolojik koşullarında tane verimini artırmak amacıyla bakla tarımında en uygun sıra arası mesafenin 25 cm, sıra üzeri mesafenin ise 15 cm olduğu tespit edilmiştir.
bakla, sıra arası, sıra üzeri mesafe, Vicia faba L.
 • Akdağ, C. ve Engin, M. (1987). Ekim sıklığının Tokat yöresinde üç nohut (Cicer arietinum L.) çeşidinde verim ve verim unsurlarına etkileri üzerine bir araştırma. Cumhuriyet Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(1); 103-114.
 • Alan, Ö. ve Geren, H. (2006). Ödemiş-İzmir koşullarında yetiştirilen bazı bakla (Vicia faba var. major) çeşitlerinin tohum verimi ve diğer bazı özellikleri üzerinde bir araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 43(1), 13-20.
 • Atmaca, E. (2008). Eskişehir koşullarında bazı nohut çeşit ve hatlarında farklı ekim zamanı ve sıra arası mesafelerinin verim, verim unsurları ve kalite üzerine etkisi. (Yükseklisans Tezi), Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Atmaca, E., Çiftçi, C.Y., Çakır, S., Akın, R. ve Karaman, Y. (2009). Eskişehir koşullarında bazı nohut çeşit ve hatlarının farklı ekim zamanı ve sıra arası mesafelerden verim unsurları ve kalite üzerine etkisi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Hatay.
 • Beycioğlu, T. (2016). Kahramanmaraş koşullarında börülce (Vigna unguiculata (L.) Walp) bitkisine uygulanan farklı sıra arası ve sıra üzeri mesafelerinin verim unsurlarına etkisi. (Yükseklisans Tezi), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
 • Demirel, H. (1996). Kahramanmaraş koşullarında yerfıstığı çeşitlerinde sıra arası ve sıra üzeri mesafelerinin verim ve verim unsurları üzerine etkisi. (Yükseklisans Tezi), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
 • Erdemci, İ. (2012). Güneydoğu Anadolu Bölgesi koşullarında farklı nohut (Cicer arietinum L.) genotiplerinin yazlık ve kışlık ekimlerinde bazı tarımsal ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesi. (Doktora Tezi), Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • ETAE (Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü), (2018). Tescilli çeşit kataloğu. Erişim adresi https://arastirma.tarimorman.gov.tr/etae/Menu/68/Tescilli-Cesit-Katalogu-2018
 • FAO (2020). Food and agriculture data. Erişim adresi http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC
 • Gürbüz, S. (2017). Farklı ekim zamanı ve sıra arası mesafelerinin nohutta (Cicer arietinum L.) verim ve verim unsurlarına etkisi. (Yükseklisans Tezi), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • Heinzmann, F. (1981). Assimilation von Luftstickstoff durch verschiedene Leguminosenarten und dessen Verwertung durch Gefreidenachfrüchte, Diss, Hohenheim, page:132.
 • İşlek, M.M. (2016). Nohutta farklı bitki sıklıklarının tane verimi ve bazı tarımsal özellikler üzerine etkileri. (Yükseklisans Tezi), Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • İşlek, M.M. ve Ceyhan, E. (2015). Nohutta farklı bitki sıklıklarının tane verimi ve bazı tarımsal özellikler üzerine etkileri. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 3(1), 1-7.
 • Karakuş, M., Çiftçi, V., Toğay, Y. ve Toğay N. (2004). Van-Gevaş koşullarında farklı sıra aralıklarının fasulye (Phaseolus vulgaris L.) de verim ve bazı verim öğelerine etkisi. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, 15(1), 57-62.
 • Ölmez, M. (2014). Nohut (Cicer arietinum L.)’ta sıra arası mesafesi ile bitki sıklığının verim ve verim öğeleri üzerine etkileri. (Yükseklisans Tezi), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • Önkür, H. ve Keskin, B. (2019). Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)’nın Tohum Verimi ve Bazı Bitkisel Özellikleri Üzerine Sıra Üzeri ve Sıra Arası Mesafelerinin Etkileri. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, 22(Ek Sayı 1), 51-59.
 • Özçelik, H., Bozoğlu, H., Pekşen, E. ve Mut, Z. (2001). Farklı ekim zamanı ve bitki sıklıklarında yetiştirilen nohut çeşitlerinin tane verimi ve bazı özelliklerinin tespiti. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül 2001, Tekirdağ, Cilt I, 333-338 s.
 • Özen, N. (1998). Trakya koşullarında ekim sıklığının nohutta (Cicer arietinum L.) verim ve verim unsurlarına etkisi. (Yükseklisans Tezi), Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Sarıhan, E.O., İpek, A., Arslan, N. ve Gürbüz, B. (2006). Farklı Sıra Arası ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Kekik (Origanum vulgare var. hirtum)’de Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi,12(3), 246-251.
 • Temel, I. ve Keskin, B. (2019). Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)’nın Ot Verimi ve Bazı Verim Unsurlarına Farklı Sıra Üzeri ve Sıra Arası Mesafelerin Etkileri. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1), 522-532.
 • Toğay, N. ve Engin, M. (2000). Van koşullarında sıra aralığı ve serpme ekimin mercimek (Lens culinaris Medic) çeşitlerinde verim ve verim öğelerine etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi, 6(4), 11-15.
 • Toğay, Y. ve Toğay, N., 2001. Nohutta (Cicer arietinum L.) farklı sıra aralıklarının bazı tarımsal özellikler üzerine etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi, 7(2), 32-35.
 • Toğay, N., Toğay, Y., Erman, M., Doğan, Y. ve Çığ, F. (2005). Kuru ve Sulu Koşullarda Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkileri. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, 11(4), 417-421.
 • TÜİK (2020). Bitkisel üretim istatistikleri. Erişim adresi https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr
 • Uçar, Ö. (2020). Farklı sıra arası mesafeleri, tavuk gübresi dozları ve tohum ön uygulamalarının nohut (Cicer arietinum L.)’un verim, verim öğeleri ve nodülasyonu üzerine etkileri. (Doktora Tezi), Siirt Üniversitesi, Siirt.
 • Yiğitoğlu D. ve Anlarsal, A.E. (2012). Kahramanmaraş koşullarında farklı bitki sıklıklarının kışlık ve yazlık ekilen bazı nohut çeşitlerinde (Cicer arietinum L.) verim ve verim ile ilgili özelliklere etkisi. Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 27(2), 11-20.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0840-6609
Author: Si̇pan SOYSAL (Primary Author)
Institution: SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4650-4998
Author: Özge UÇAR
Institution: SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1435-1982
Author: Murat ERMAN
Institution: SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2020

APA Soysal, S , Uçar, Ö , Erman, M . (2020). Siirt İli Ekolojik Koşullarında Farklı Sıra Arası ve Sıra Üzeri Mesafelerin Bakla (Vicia faba L.)’nın Verim ve Bazı Verim Özelliklerine Etkileri . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (20) , 740-745 . DOI: 10.31590/ejosat.812265