Year 2020, Volume , Issue 20, Pages 769 - 773 2020-12-31

Huzur Evlerindeki Yaşlı Yatak Odalarının İnsan Sağlığı Ve Sürdürülebilirlik Açıdan Değerlendirilmesi: Brüksel'den Örnek Bir Durum
An Assessment of Elderly Bedrooms in Nursing Homes, in Terms of Human Wellbeıng and Sustaınabılıty: An Example Case from Brussels

Zerrin Funda ÜRÜK [1] , Tuğçe ÖZTÜRK [2]


Fiziksel çevre koşulları, huzurevlerindeki yaşlıların yaşam koşullarını etkilemektedir. Fiziksel çevrenin etkin kullanımına yönelik sürdürülebilir tasarımlar yapabilmek için, yaşlıların fiziksel aktivite ve sosyal yaşam kalitesi göz önünde bulundurularak, mevcut huzurevi binalarından öğretiler çıkarabiliriz. Bu nedenle, mevcut huzurevi alanlarını incelemek için bir vaka çalışması yapılmıştır. Metodoloji bölümünde, Senior Assist Huzurevleri'nin bulunduğu Brüksel'deki huzurevinin yatak odası alanlarının geniş bir analizi incelenmiştir. Bu alanlar, yönetmeliklere göre mekansal organizasyon, sürdürülebilir ve doğru mobilya seçimi, malzeme ve ekipman kullanımı gibi mekansal özellikleri ile tartışılmıştır. Analizler sonucunda bir değerlendirme tablosu oluşturulmuştur. Değerlendirme tablosu Brüksel'deki huzurevlerinin yatak odası alanlarının mekansal standartlarını içermektedir. Bu kriterlere göre örnek mekan, yönetmelik ve yaşlı ihtiyaçları çerçevesinde yeterliliklerine göre incelenmiş ve değerlendirilirmiştir. Ayrıca metodolojide, seçilen huzurevi kurumunun yatak odası alanları fotoğraflarının kullanımını içermektedir. Yönetmelikler çerçevesinde mekânsal olarak düzenlenen huzurevlerinin araştırma süreci, başta yaşlılar olmak üzere insan sağlığı ve sürdürülebilirlik kapsamında ele alınacak ve değerlendirilecektir. Buna göre, standartların yaşlı bakımevlerinde uygulanması dikkate alındığında, bu standartların gerçekte ne kadar uygulandığı ve yaşlı ihtiyaçlarına uygun ve yeterli olup olmadığı örnekler üzerinden değerlendirilecektir. Yönetmeliklere göre belirlenen ve uygulanması gereken asgari standartların karşılanması insan sağlığı açısından oldukça önemli bir konudur.
The built environment influences the well-being of elderly people in nursing homes. In order to make sustainable designs for the effective use of the physical environment, we can take lessons from existing nursing home buildings, taking into account the physical activity and social life quality of the elderly. For that reason, a case study was made to examine current nursing home spaces. In the methodology part, an extensive analysis of the bedroom spaces of the nursing home in Brussels, where Senior Assist Nursing Homes is located, is analyzed. They are discussed by their spatial features such as spatial organization, sustainable and correct use of furnitures, materials and equipments, etc. according to the regulations. As a result of the analyzes, an evaluation table was created. The evaluation table includes the spatial standards of bedroom spaces of nursing homes in Brussels. According to these criterias, the case is examined and evaluated by their adequacies with the regulation and elderly needs. Also the methodology includes the use of photos of bedroom spaces taken from the personal of institution of chosen nursing home. In the research process of the nursing homes which are spatially arranged within the framework of the regulations, and standards will be discussed and evaluated within the scope of human well-being and sustainability especially elderly. Accordingly, considering the application of standards in elderly nursing homes, there will be an evaluation of how much of these standards are applied in reality and are they suitable and enough for elderly needs through example. Meeting the minimum standards that are determined according to the regulations and which must be applied is a quite important issue on human well-being.
 • Berkin, G., Özcan, U., (2017), “Oturmanın Ergonomisi”, Yapı Dergisi (ISSN: 1300-3437, DAAI-Design and Applied Arts Index), Sayı: 426, s:140.
 • Hedge A.L., Rhodes R. (2010). “Assessment of lighting in independent living facilities and residents’ perceptions”, Journal of Applied Gerontology, 29(3)
 • Huls, M., de Rooij, S.E., Diepstraten, A., Koopmans, R., Helmich, E. (2015)..” Learning to care for older patients: hospitals and nursing homes as learning environments”. Med. Educ. 49 (3), 332–339.
 • Kayacan, T,. Özel,Y., Kayacan, B.,”Kente Kazandırılan Yeni Yaşam Alanları” European Journal of Science and Technology, sayı:6, Ağustos 2019, ss. 679-687, ISSN NO: 2148-2683
 • Konuk, M., Kaya A. Huzurevleri ve Tasarım Ölçütlerinin İrdelenmesi: Bolu ve Düzce Örnekleri. Tykhe Journal of Art and Design. Vol. 3/5 (2018), pp. 271-294.
 • Loe, M., Moore, C.D. (2012). “From nursing home to green house: changing contexts of elder care in the United States”. Journal of Applied Gerontology. 31 (6), 755–763.
 • Lök, N. & Akın, B. (2013, Şubat). Domestic environmental risk factors associated with falling in elderly. Iranian Journal of Public Health, 42(2):120-128.
 • Malmberg, B., Zarit, S.H.. (1993). “Group homes for people with dementia: a Swedish example”. Gerontologist 33 (5), 682–686.
 • McIntyre, L., Harrison, I.The effects of built environment design on opportunities for wellbeing in care homes. International Journal of Architectural Research. Vol. 11/1 (2017), pp.138-156.
 • Nakanishi, M., Nakashima, T., Sawamura, K. (2012)..”Quality of life of residents with dementia in a group-living situation: an approach to creating small, homelike environments in traditional nursing homes in Japan”. Nihon Koshu Eisei Zasshi, 59 (1), 3–10.
 • Özcan, U., Erol, İ., (2018), Organik Mimarlık, Dicle Üniversitesi I Uluslararası Mimarlık Sempozyumu, 4-6 Ekim, Diyarbakır, Türkiye.
 • Özcan, U., (2019), “Yapıda HVAC Sistem Seçimi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (e-ISSN: 1308-6529, ULAKBİM TR Dizin, EBSCO Discovery Service) ,23 (1), s: 212.
 • Özcan, U., Cestel, T.,(2020), ''Reggio Emilia Sistemi ve Mekânsal Kurguya Etkisi'', Yapı Dergisi (ISSN: 1300-3437, DAAI-Design and Applied Arts Index), Sayı: 459, s:46.
 • Özcan, U., Erol, İ.,(2018), A Sustainable Material / Polli Brick, 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 19-21 October, Ankara, Turkey.
 • Özcan, U., Erol, İ.,(2018), Mimari Tasarımda Endüstriyel Ahşap Yapı Elemanları, II. International Symposium On Multidisciplinary Academic Studies, 16-17 November, Istanbul / Turkey.
 • Özel, Y. Kayacan, B. “Seri, Bant Üretimin Mobilya Tasarım - Üretim Sürecine Etkisi Ve Modüler Mobilya”, European Journal of Science and Technology, Yıl 2020, Cilt ,Sayı 19, Sayfalar 623 - 632
 • Özel Y., Kayacan B., Irmak Y. “Geçmişten Günümüze Montajı Kullanıcı Tarafından Yapılan Mobilyaların Sektördeki Yeri” İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi,15(30)2016, s153.
 • Özel, Y., Ürük, Z. F, “Use of Plastic Materials in Furniture Design and Production”, International Journal of International Journal of Advanced Research and Review, Yıl:4, sayı:1, Ocak 2019, ss. 1-13, ISSN NO: 2455-7277
 • Peters Roderick, Nursing Homes Visit, roderick.peters@acalis.com (12.04.2017), zfuruk@gelisim.edu.tr (17.04.2017).
 • Presidential Legislation Information System, Regulation of Nursing Homes and Elderly Care and Rehabilitation Centers. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4414&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 (08/05/2020).
 • Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitenin Artırılması Projesi, Demans Bakım Modeli Raporu, Ankara, 2017
 • Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı, Ankara, 2013
 • WHO, 10 Facts on Ageing and Health. https://www.who.int/features/factfiles/ageing/en/ (17/06/2020).
 • Wikiprogress, Human Well-Being. http://wikiprogress.org/articles/jobs-and-work/human-well-being/#cite_note-Sen-6 (17/06/2020)
Primary Language en
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3994-5883
Author: Zerrin Funda ÜRÜK (Primary Author)
Institution: İstanbul Gelişim Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9917-1410
Author: Tuğçe ÖZTÜRK
Institution: İstanbul Gelişim Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2020

APA Ürük, Z , Öztürk, T . (2020). An Assessment of Elderly Bedrooms in Nursing Homes, in Terms of Human Wellbeıng and Sustaınabılıty: An Example Case from Brussels . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (20) , 769-773 . DOI: 10.31590/ejosat.821357