Year 2020, Volume , Issue 20, Pages 647 - 655 2020-12-31

Opinions of Accounting Professionals on Concepts Related to Corporate Governance: An Application in Borsa Istanbul
Muhasebe Meslek Mensuplarının Kurumsal Yönetim ile İlgili Kavramlara İlişkin Düşünceleri: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama

Emin YÜREKLİ [1] , Fatih FAYDALI [2]


Institutionalization started to be applied intensively after the financial crises all over the world or they were in an effort to be used. The importance of the concept of corporate governance is not only important in terms of net cash flows of businesses, but also in terms of attracting foreign investors to businesses and countries. A number of questions have been asked to the Business Corporate Governance Concepts in Borsa Istanbul, which has become very important in terms of Institutionalization in our country, and these studies have been analyzed and explained in detail in the SPPS 21 program. According to the results obtained from the business; It has been observed that the emphasis of the professional accountants to the concept of corporate governance, and the increased confidence in financial statements are transparency among corporate governance principles and direct accounting practices in public disclosure. In addition, it has been concluded that the applicability of the corporate management system is possible if the professional accountants act in accordance with the accounting principles and the received accounting standards.
Kurumsallaşma tüm dünyada finansal krizlerden sonra yoğun bir şekilde uygulanmaya başlanmış veya kullanma gayreti içerisinde olmuşlardır. Kurumsal yönetim kavramının önemi sadece işletmelerin net nakit akışları değil aynı zamanda yabancı yatırımcıları işlet ve ülkelere çekebilme anlamında önem arz etmektedir. Ülkemizde Kurumsallaşma anlamında çok yer önemlilere gelmiş Borsa İstanbul’daki iş Kurumsal Yönetim Kavramlarına bir takım sorular sorulmuş olup bu çalışmalar SPPS 21 programında analiz edilerek ayrıntılı olarak açıklanmıştır. İşletmeden elde edilen sonuçlara göre; muhasebe meslek mensuplarının kurumsal yönetim kavramına önem vermeleri finansal tablolara olan güvenin artmasının kurumsal yönetim ilkelerinden şeffaflık ve kamuyu aydınlatmada doğrudan muhasebe uygulamaları olduğu görülmüştür. Ayrıca kurumsal yönetim sisteminin uygulanabilirliği, muhasebe meslek mensuplarının muhasebe ilkelerine ve alınmış muhasebe standartlarına uygun hareket etmeleri ile mümkün olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
 • Aničić, J., Aničić, D. ve Majstorović, A. (2017) Accounting and financial reports in the function of corporate governance. Journal of Process Management – New Technologies, International Sayı 5, No 2, 45-54.
 • Avram, M. ve Togoe, G.D. (2012) Professional accountants' ethics in the context of corporate governance. Annals of University of Craiova-Economic Sciences Series, Sayı 2, No 40, 245-250.
 • Aysan, M.A. (2007) Muhasebe ve kurumsal yönetim. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 35, 17-24.
 • Boghean, F., Hlaciuc, E. ve Boghean, C. (2010) The role of the accountant professional in the context of the corporate governance and externalisation of the accounting function. Annals of Faculty of Economics University of Oradea, Sayı 1, No 2, 832-838.
 • Burak, E. ve Öztaş, S. (2015) Kurumsal yönetim ilkelerinin muhasebenin temel kavramları açısından değerlendirilmesi. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 1-17.
 • Burak, E., Erdil, O. ve Altındağ, E. (2017) Effect of corporate governance principles on business performance. Australian Journal of Business and Management Research, Sayı 5, No 7, 8-21.
 • Bushman, R. ve Abbie, J. S. (2003). “Transparency, financial accounting information and corporate Governance”. Economic Policy Review, Sayı 9, No 1, 65-87.
 • Dinç, E. ve Abdioğlu, H. (2009) İşletmelerde kurumsal yönetim anlayışı ve muhasebe bilgi sistemi ilişkisi: IMKB-100 şirketleri üzerine ampirik bir araştırma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 12, Sayı 21, 157-184.
 • Dölen, T. (2012) Muhasebe meslek mensuplarının kurumsal yönetim konusundaki sorumlulukları. Yayımlanmış doktora tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya.
 • Menteş, A. (2009) Kurumsal Yönetişim ve Türkiye Analizi, İstanbul: Derin Yayınları.
 • OECD (2004). OECD Principles of Corporate Governance, Paris. OECD Publications.
 • Shil, N.C. (2008) Accounting for good corporate governance. JOAAG, Sayı 3. No 1, 22-31. Vishwanath, T. ve Kaufmann D. (2001), Towards transparency in finance and governance. The World Bank Research Observer, Sayı 16, No 1, 41–57.
 • Yeşil, A. (2019) Finansal yönetimde hesap verebilirliğin ve iç kontrolün önemi. Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 5, Sayı 6, 1-12.
 • Yılmaz, R.ve Kaya, M. (2014) Kurumsal yönetim ilkelerinin muhasebe etik kuralları ile ilişkisi. İşletme Bilimi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 17-35.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7845-0878
Author: Emin YÜREKLİ
Institution: KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
Country: Kyrgyzstan


Author: Fatih FAYDALI
Institution: KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
Country: Kyrgyzstan


Dates

Publication Date : December 31, 2020

APA Yürekli̇, E , Faydalı, F . (2020). Muhasebe Meslek Mensuplarının Kurumsal Yönetim ile İlgili Kavramlara İlişkin Düşünceleri: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (20) , 647-655 . DOI: 10.31590/ejosat.836240