Year 2021, Volume , Issue 21, Pages 591 - 599 2021-01-31

Türk İmalat Sanayinin Endüstri 4.0’a Geçiş Sürecini Olumsuz Etkileyen Faktörlerin Kalite Evi ve Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ile Analizi

Mehmet Ali ILGIN [1] , Buket URKAN [2] , Esra KURTUL [3]


Bulut hesaplama ve nesnelerin interneti gibi teknolojilerde son yıllardaki gelişmeler sonucu endüstri 4.0 önemli bir imalat stratejisi olarak ortaya çıkmıştır. Endüstri 4.0 geçiş süreci gelişmiş ülkelerde daha önce başlamış olup bu ülkelerde endüstri 4.0 teknolojilerini başarıyla uygulayan çok sayıda imalat firması vardır. Diğer taraftan, gelişmekte olan ülkelerde bulunan imalat firmaları endüstri 4.0 teknolojilerinin kullanımı konusunda çeşitli organizasyonel, teknik ve finansal bariyerlerle karşılaşmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de imalat sanayinde endüstri 4.0’a geçiş sürecini olumsuz etkileyen faktörler incelenmektedir. Öncelikle, anketler kullanılarak ve literatür taranarak önemli faktörler belirlenmiştir. Daha sonra, analitik ağ süreci ve DEMATEL (The Decision Making Trial and Evaluation Laboratory) çok kriterli karar verme yöntemleri ile bu faktörlerin önem seviyeleri hesaplanmıştır. Son aşamada, faktörlerin etkilerini azaltmaya yardımcı olacak çözüm alternatifleri kalite evi ile belirlenmiş ve önceliklendirilmiştir.
Endüstri 4.0, Analitik Ağ Süreci, DEMATEL, Kalite Evi
 • Akben, İ., & Avşar, İ. İ. (2018). Endüstri 4.0 ve Karanlık Üretim: Genel Bir Bakış. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3(1), 26-37.
 • Arslan, F. (2018). Türkiye’de sürdürülebilir üretimde organize sanayi bölgelerinin rolü: Manisa organize sanayi bölgesi (MOSB) örneği. Marmara Coğrafya Dergisi(37), 167-182.
 • Bulut, E., & Akçacı, T. (2017). Endüstri 4.0 ve inovasyon göstergeleri kapsamında Türkiye analizi. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 4(7), 55-77.
 • Fırat, O. Z., & Fırat, S. Ü. (2017). Endüstri 4.0 Yolculuğunda Trendler ve Robotlar. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46(2), 211-223.
 • Gabus, A., & Fontela, E. (1972). World problems, an invitation to further thought within the framework of DEMATEL. Retrieved from Geneva, Switzerland:
 • Kamble, S. S., Gunasekaran, A., & Sharma, R. (2018). Analysis of the driving and dependence power of barriers to adopt industry 4.0 in Indian manufacturing industry. Computers in Industry, 101, 107-119. doi:https://doi.org/10.1016/j.compind.2018.06.004
 • Kılıç, S., & Alkan, R. M. (2018). Dördüncü sanayi devrimi Endüstri 4.0: Dünya ve Türkiye değerlendirmeleri. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2(3), 29-49.
 • Koçak, A., & Diyadin, A. (2018). Sanayi 4.0 Geçiş Süreçlerinde Kritik Başarı Faktörlerinin DEMATEL Yöntemi ile Değerlendirilmesi Ege Akademik Bakış, 18(1), 107-120.
 • Nuroğlu, E., & Nuroğlu, H. (2018). Türkiye ve Almanya’nın sanayide dijital dönüşümü: Yol haritaları ve şirketlerin karşılaştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23, 1537-1560.
 • Özkaya, A., Gür, Ş., & Eren, T. (2019). Endüstri 4.0’a Geçiş Sürecinin Analitik Ağ Süreci ile Değerlendirilmesi. Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2), 59-74.
 • Özsoylu, A. F. (2017). Endüstri 4.0. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 21(1), 41-64.
 • Öztürk, E., & Koç, K. H. (2017). Endüstri 4.0 ve Mobilya Endüstrisi. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6(3), 786-794.
 • Saaty, T. L. (1996). Decision Making with Dependence and Feedback:The Analytic Network Process. Pittsburgh, PA: RWS Publications
 • Singh, R., & Bhanot, N. (2020). An integrated DEMATEL-MMDE-ISM based approach for analysing the barriers of IoT implementation in the manufacturing industry. International Journal of Production Research, 58(8), 2454-2476. doi:10.1080/00207543.2019.1675915
 • Soylu, A. (2018). Endüstri 4.0 ve girişimcilikte yeni yaklaşımlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32, 43-57.
 • Şener, S., & Elevli, B. (2017). Endüstri 4.0'da yeni iş kolları ve yüksek öğrenim. Mühendis Beyinler Dergisi, 2017, 1(2), 1-13.
 • Tunçel , S., Candan, Z., & Satır, A. (2017). Mobilya endüstrisinde gelecek vizyonu: Endüstri 4.0. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6(3), 152-159.
 • Türkeş, M. C., Oncioiu, I., Aslam, H. D., Marin-Pantelescu, A., Topor, D. I., & Capuşneanu, S. (2019). Drivers and Barriers in Using Industry 4.0: A Perspective of SMEs in Romania. Processes, 7(3), 153.
 • Ünlü, F., & Atik, H. (2018). Türkiye'deki işletmelerin Endüstri 4.0'a geçiş performansı: Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırmalı ampirik analiz. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 17(2), 431-463.
 • Yalçın, M. F. (2018). Küresel rekabette Türkiye açısından dönüm noktası: Sanayi 4.0. Sosyoekonomi, 26(36), 225-233.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1765-2470
Author: Mehmet Ali ILGIN (Primary Author)
Institution: Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3952-4242
Author: Buket URKAN
Institution: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7319-6046
Author: Esra KURTUL
Institution: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 31, 2021

APA Ilgın, M , Urkan, B , Kurtul, E . (2021). Türk İmalat Sanayinin Endüstri 4.0’a Geçiş Sürecini Olumsuz Etkileyen Faktörlerin Kalite Evi ve Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ile Analizi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (21) , 591-599 . DOI: 10.31590/ejosat.763553