Year 2021, Volume , Issue 21, Pages 216 - 222 2021-01-31

Hemşirelik Bölümündeki Öğrencilerin Aldıkları Beslenme Eğitiminin Sağlık Davranışları, Antropometrik Ölçümler ve Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Sabiha Zeynep Aydenk KÖSEOĞLU [1] , Berrak ERGÜDEN [2] , Kübra YILMAZ [3]


Çalışma; üniversite hemşirelik bölümü öğrencilerinin aldıkları eğitimin sağlık, antropometrik ölçümleri ve beslenme davranışları üzerine etkilerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. 2017 Eylül-2019 Eylül yılları arasında Haliç Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinden gönüllü olanlardan, basit rastgele örnekleme yöntemiyle 115 kişi çalışmaya dahil edilmiştir. Öğrencilerin demografik özellikleri, sağlık durumları, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite düzeylerini sorgulayan bir anket yüz yüze uygulanmıştır. Antropometrik ölçümlerinden boy stadiometre ile bel çevresi, kalça çevresi esnek bir mezura ile ve ağırlık, yağ, kas yüzdesi ise bu konuda yetkin kişiler tarafından Tanita ile ölçülerek kayda alınmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 21,2 ± 2,38 yıl olup, % 73,9’u (n=85) ü kız ve % 26,1’i (n=26) erkektir. Çalışmaya alınan öğrencilerin % 50,4’ü 1.sınıf, %47,8 ‘i ise 3.sınıfta okumaktadır. %71,3’ünün BKİ’si 18,5-24,9 ile normal , %2,6’sı ise >30 BKİ ‘ne sahip olup obez sınıfına girmektedir. BKI’si 30 kg/m2 ‘den büyük olanların oranı 3. sınıf öğrencilerinde daha düşük olarak bulunmuştur (%1,8). Bel çevresi 75 cm üzerinde olan bireylerin oranı 1. sınıflarda % 35,5; 3.sınıf öğrencilerinde ise % 18,5 oranındadır ve istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır(p=0,02). Çalışmaya katılan 3. Sınıf öğrencilerin % 40,3 ‘ü okulda aldığı beslenme dersinin alışkanlıkları üzerine etkili olduğunu belirtmişlerdir. Alınan beslenme dersinin öğrencilerin en çok kahvaltı öğününe (% 10,4) etkisi olduğu saptanmıştır. Çalışmanın sonucuna göre Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin 1, ve 3, sınıfları arasında aldıkları eğitim yönünden farklılık olmasına bağlı olarak bazı beslenme alışkanlıkları, antropometrik ölçümler ve sağlık davranışları bakımından değişiklikler görülmüştür. Ancak bu çalışmanın bir tek üniversitede değil birkaç üniversitede ve daha büyük bir örneklemde, karşılaştırılmalı olarak yapılması, ayrıca bu konuda değişik gruplarda ve daha ileri çalışma yapılması uygun olabilir.
Antropometrik ölçümler, Beslenme alışkanlıkları, Hemşirelik, Sağlık eğitimi
 • Referans1 Baysal A. (2007). Beslenme. Ankara: Şahin Matbaacılık.
 • Referans2 Benjelloun S. (2002). Nutrition transition in Morocco. Public Health Nutrition, 5(1a), 135-140.
 • Referans3 Colić Barić, I., Šatalić, Z., & Lukešić, Ž. (2003). Nutritive value of meals, dietary habits and nutritive status in Croatian university students according to gender. International journal of food sciences and nutrition, 54(6), 473-484.
 • Referans4 Demir, H., Özkorucuklu, Y. N. (2018). Üniversite Öğrencilerinde Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi, Kalsiyumun Antropometrik Ölçümlerle İlişkisi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5, 494-516.
 • Referans5 Ermiş, E., Doğan, E., Erilli, N.A. & Satıcı, A. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 6(1),30-40.
 • Referans6 Kaleli, S. (2017). Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 2.2, 12-18.
 • Referans7 Korkmaz, N. H. (2010). Uludağ Üniversitesi Öğrencilerinin Spor Yapma ve Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23.2, 399-413.
 • Referans8 Koseoglu, SZA., Tayfur, A.Ç. (2017). Adölesan Dönemi Beslenme ve Sorunları. Güncel Pediatri JCP, 15 (2), 50-62.
 • Referans9 Mazıcıoğlu, M., Öztürk, A. (2003). Üniversite 3 ve 4. Sınıf Öğrencilerinde Beslenme Alışkanlıkları ve Bunu Etkileyen Faktörler. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal), 25 (4), 172-178.
 • Referans11 Özdinç, İY. (2004). Üniversite Öğrencilerinin Fast-Food Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketim Noktası Tercihlerini Etkileyen Faktörler. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 15(1), 71-79.
 • Referans12 Ruxton, CHS, Kirk, TR. (1997). Breakfast: A Rewiev of Associations With Measures of Dietary İntake, Physiology and Biochemistry. Br J Nutr, 78,199-213.
 • Referans13 Sakamaki, R., Toyama, K., Amamoto, R et al. (2005). Nutritional Knowledge, Food Habits and Health Attitude of Chinese University Students A Cross Sectional Study. Nutrition Journal, 4(1), 4.
 • Referans14 Sağlık Bakanlığı Araştırmaları Genel Müdürlüğü (2014). Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması. Beslenme Durumu ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Sonuç Raporu. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 931, Ankara.
 • Referans15 Şimşek, Z., Koruk, İ., Altındağ, A. (2007). Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Riskli Sağlık Davranışları. Toplum Hekimliği Bülteni, 3 (26).
 • Referans16 Subaşı, Z. (2019). Özel Bir Kurumda Çalışan Bireylere Verilen Beslenme Eğitiminin Bireylerin Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Algı ve Tutumlarına Etkisi. Türkiye, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Referans17 Springer, A. E., Selwyn, B. J., & Kelder, S. H. (2006). A Descriptive Study Of Youth Risk Behavior İn Urban and Rural Secondary School Students İn El Salvador. BMC International Health and Human Rights, 6(1), 3.
 • Referans18 Utter, J., Denny, S., Robinson, E., Fleming, T., Ameratunga, S & Grant, S. Family Meals Among New Zealand Young People: Relationships with Eating Behaviors and Body Mass Index. J. Nutr. Educ. Behav., 45(1), 3-11.
 • Referans19 World Health Organization. (2004). Appropriate Body-Mass İndex For Asian Populations And İts İmplications for Policy And İntervention Strategies. Lancet 363(9403), 157.
 • Referans20 World Health Organisation. Waist circumference and waist-hip ratio: report of a WHO expert consultation. Geneva: World Health Organization, 2008,8-11.
 • Referans21 Yardımcı, H., Özçelik, A. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Öğün Düzenleri ve Beslenme Eğitiminin Beslenme Bilgisine Etkisi, Beslenme Diyetetik Dergisi, 43(1), 19-26.
 • Referans22 Yılmaz, E., Özkan, S., (2007) Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2(6),87-104.
 • Referans23 Yılmaz, H.Ö., Ayhan, NY (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Bazı Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(1): 17-24.
 • Referans24 Yfanti, E., Tsiriga, S., Yfantis, A., Tiniakou, I., & Mastrapa, E. (2011). Nutrition Knowledge İn Students Of A Nursing School. Health Science Journal, 5(2), 485-489.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7936-8462
Author: Sabiha Zeynep Aydenk KÖSEOĞLU (Primary Author)
Institution: Istanbul Sabahattin Zaim Universitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6817-3141
Author: Berrak ERGÜDEN
Institution: HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7750-6024
Author: Kübra YILMAZ
Institution: HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution YOk
Project Number -
Thanks Çalışmamızda bize yardımcı olan İstanbul Haliç Üniversitesi öğretim üyelerine teşekkür ederiz.
Dates

Publication Date : January 31, 2021

APA Köseoğlu, S , Ergüden, B , Yılmaz, K . (2021). Hemşirelik Bölümündeki Öğrencilerin Aldıkları Beslenme Eğitiminin Sağlık Davranışları, Antropometrik Ölçümler ve Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (21) , 216-222 . DOI: 10.31590/ejosat.791686