Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Assessment of the Effect of Nutrition Education Received by Students in Nursing Department on Health Behaviors, Anthropometric Measurements and Nutritional Habits

Year 2021, Issue 21, 216 - 222, 31.01.2021
https://doi.org/10.31590/ejosat.791686

Abstract

This study was carried out to evaluate the effects of the nutritional education received by nursing students on nutritional habits and anthropometric measurements. Between September 2017 and September 2019, among the volunteers of Haliç University Nursing Department, a total of 115 students, 59 first-year students and 56 third-year students, determined by simple random sampling method, were included in the study. A questionnaire questioning the demographic characteristics, health status, nutritional habits, and physical activity levels of the students was applied face-to-face. Among the anthropometric measurements, height was measured with a stadiometer, waist circumference, hip circumference were measured with a flexible tape measure, and weight, fat and muscle percentage were measured with the BIA method by competent persons. The students participating in the study were determined to be 21.2 ± 2.38 years old, most of them (73.9%; n=85) girls. It was determined that the BMI was between the normal limits 71.3%, mostly between 18.5-24.9, and the BMI of 2.6% was above 30kg/m2 and in the obese class. It was determined that the ratio of those with a BMI greater than 30 kg/m2 was lower (1.8%) in third-year students. It was determined that most of the students with waist circumference above 75 cm were first-year students (35.5%) and lower than third-year students (18.5%) and there was a statistically significant difference between them (p=0.02). 40.3% of the third-year students who participated in the study stated that they were effective on the habits of the nutrition lesson they took at school. It was determined that the nutrition lesson learned had the most effect on students' breakfast meals (10.4%). According to the results of the study, some changes in terms of nutritional habits, anthropometric measurements and health behaviors were observed due to the differences between the first, and third-years of Nursing students in terms of education they received. 

References

 • Baysal A. (2007). Beslenme. Ankara: Şahin Matbaacılık.
 • Benjelloun S. (2002). Nutrition transition in Morocco. Public Health Nutrition, 5(1a), 135-140.
 • Colić Barić, I., Šatalić, Z., & Lukešić, Ž. (2003). Nutritive value of meals, dietary habits and nutritive status in Croatian university students according to gender. International journal of food sciences and nutrition, 54(6), 473-484.
 • Demir, H., Özkorucuklu, Y. N. (2018). Üniversite Öğrencilerinde Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi, Kalsiyumun Antropometrik Ölçümlerle İlişkisi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5, 494-516.
 • Ermiş, E., Doğan, E., Erilli, N.A. & Satıcı, A. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 6(1),30-40.
 • Kaleli, S. (2017). Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 2.2, 12-18.
 • Korkmaz, N. H. (2010). Uludağ Üniversitesi Öğrencilerinin Spor Yapma ve Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23.2, 399-413.
 • Koseoglu, SZA., Tayfur, A.Ç. (2017). Adölesan Dönemi Beslenme ve Sorunları. Güncel Pediatri JCP, 15 (2), 50-62.
 • Mazıcıoğlu, M., Öztürk, A. (2003). Üniversite 3 ve 4. Sınıf Öğrencilerinde Beslenme Alışkanlıkları ve Bunu Etkileyen Faktörler. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal), 25 (4), 172-178.
 • Özdinç, İY. (2004). Üniversite Öğrencilerinin Fast-Food Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketim Noktası Tercihlerini Etkileyen Faktörler. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 15(1), 71-79.
 • Ruxton, CHS, Kirk, TR. (1997). Breakfast: A Rewiev of Associations With Measures of Dietary İntake, Physiology and Biochemistry. Br J Nutr, 78,199-213.
 • Sakamaki, R., Toyama, K., Amamoto, R et al. (2005). Nutritional Knowledge, Food Habits and Health Attitude of Chinese University Students A Cross Sectional Study. Nutrition Journal, 4(1), 4.
 • Sağlık Bakanlığı Araştırmaları Genel Müdürlüğü (2014). Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması. Beslenme Durumu ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Sonuç Raporu. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 931, Ankara.
 • Şimşek, Z., Koruk, İ., Altındağ, A. (2007). Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Riskli Sağlık Davranışları. Toplum Hekimliği Bülteni, 3 (26).
 • Subaşı, Z. (2019). Özel Bir Kurumda Çalışan Bireylere Verilen Beslenme Eğitiminin Bireylerin Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Algı ve Tutumlarına Etkisi. Türkiye, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Springer, A. E., Selwyn, B. J., & Kelder, S. H. (2006). A Descriptive Study Of Youth Risk Behavior İn Urban and Rural Secondary School Students İn El Salvador. BMC International Health and Human Rights, 6(1), 3.
 • Utter, J., Denny, S., Robinson, E., Fleming, T., Ameratunga, S & Grant, S. Family Meals Among New Zealand Young People: Relationships with Eating Behaviors and Body Mass Index. J. Nutr. Educ. Behav., 45(1), 3-11.
 • World Health Organization. (2004). Appropriate Body-Mass İndex For Asian Populations And İts İmplications for Policy And İntervention Strategies. Lancet 363(9403), 157.
 • World Health Organisation. Waist circumference and waist-hip ratio: report of a WHO expert consultation. Geneva: World Health Organization, 2008,8-11.
 • Yardımcı, H., Özçelik, A. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Öğün Düzenleri ve Beslenme Eğitiminin Beslenme Bilgisine Etkisi, Beslenme Diyetetik Dergisi, 43(1), 19-26.
 • Yılmaz, E., Özkan, S., (2007) Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2(6),87-104.
 • Yılmaz, H.Ö., Ayhan, NY (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Bazı Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(1): 17-24.
 • Yfanti, E., Tsiriga, S., Yfantis, A., Tiniakou, I., & Mastrapa, E. (2011). Nutrition Knowledge İn Students Of A Nursing School. Health Science Journal, 5(2), 485-489.

Hemşirelik Bölümündeki Öğrencilerin Aldıkları Beslenme Eğitiminin Sağlık Davranışları, Antropometrik Ölçümler ve Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Year 2021, Issue 21, 216 - 222, 31.01.2021
https://doi.org/10.31590/ejosat.791686

Abstract

Çalışma; üniversite hemşirelik bölümü öğrencilerinin aldıkları eğitimin sağlık, antropometrik ölçümleri ve beslenme davranışları üzerine etkilerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. 2017 Eylül-2019 Eylül yılları arasında Haliç Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinden gönüllü olanlardan, basit rastgele örnekleme yöntemiyle 115 kişi çalışmaya dahil edilmiştir. Öğrencilerin demografik özellikleri, sağlık durumları, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite düzeylerini sorgulayan bir anket yüz yüze uygulanmıştır. Antropometrik ölçümlerinden boy stadiometre ile bel çevresi, kalça çevresi esnek bir mezura ile ve ağırlık, yağ, kas yüzdesi ise bu konuda yetkin kişiler tarafından Tanita ile ölçülerek kayda alınmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 21,2 ± 2,38 yıl olup, % 73,9’u (n=85) ü kız ve % 26,1’i (n=26) erkektir. Çalışmaya alınan öğrencilerin % 50,4’ü 1.sınıf, %47,8 ‘i ise 3.sınıfta okumaktadır. %71,3’ünün BKİ’si 18,5-24,9 ile normal , %2,6’sı ise >30 BKİ ‘ne sahip olup obez sınıfına girmektedir. BKI’si 30 kg/m2 ‘den büyük olanların oranı 3. sınıf öğrencilerinde daha düşük olarak bulunmuştur (%1,8). Bel çevresi 75 cm üzerinde olan bireylerin oranı 1. sınıflarda % 35,5; 3.sınıf öğrencilerinde ise % 18,5 oranındadır ve istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır(p=0,02). Çalışmaya katılan 3. Sınıf öğrencilerin % 40,3 ‘ü okulda aldığı beslenme dersinin alışkanlıkları üzerine etkili olduğunu belirtmişlerdir. Alınan beslenme dersinin öğrencilerin en çok kahvaltı öğününe (% 10,4) etkisi olduğu saptanmıştır. Çalışmanın sonucuna göre Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin 1, ve 3, sınıfları arasında aldıkları eğitim yönünden farklılık olmasına bağlı olarak bazı beslenme alışkanlıkları, antropometrik ölçümler ve sağlık davranışları bakımından değişiklikler görülmüştür. Ancak bu çalışmanın bir tek üniversitede değil birkaç üniversitede ve daha büyük bir örneklemde, karşılaştırılmalı olarak yapılması, ayrıca bu konuda değişik gruplarda ve daha ileri çalışma yapılması uygun olabilir.

References

 • Baysal A. (2007). Beslenme. Ankara: Şahin Matbaacılık.
 • Benjelloun S. (2002). Nutrition transition in Morocco. Public Health Nutrition, 5(1a), 135-140.
 • Colić Barić, I., Šatalić, Z., & Lukešić, Ž. (2003). Nutritive value of meals, dietary habits and nutritive status in Croatian university students according to gender. International journal of food sciences and nutrition, 54(6), 473-484.
 • Demir, H., Özkorucuklu, Y. N. (2018). Üniversite Öğrencilerinde Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi, Kalsiyumun Antropometrik Ölçümlerle İlişkisi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5, 494-516.
 • Ermiş, E., Doğan, E., Erilli, N.A. & Satıcı, A. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 6(1),30-40.
 • Kaleli, S. (2017). Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 2.2, 12-18.
 • Korkmaz, N. H. (2010). Uludağ Üniversitesi Öğrencilerinin Spor Yapma ve Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23.2, 399-413.
 • Koseoglu, SZA., Tayfur, A.Ç. (2017). Adölesan Dönemi Beslenme ve Sorunları. Güncel Pediatri JCP, 15 (2), 50-62.
 • Mazıcıoğlu, M., Öztürk, A. (2003). Üniversite 3 ve 4. Sınıf Öğrencilerinde Beslenme Alışkanlıkları ve Bunu Etkileyen Faktörler. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal), 25 (4), 172-178.
 • Özdinç, İY. (2004). Üniversite Öğrencilerinin Fast-Food Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketim Noktası Tercihlerini Etkileyen Faktörler. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 15(1), 71-79.
 • Ruxton, CHS, Kirk, TR. (1997). Breakfast: A Rewiev of Associations With Measures of Dietary İntake, Physiology and Biochemistry. Br J Nutr, 78,199-213.
 • Sakamaki, R., Toyama, K., Amamoto, R et al. (2005). Nutritional Knowledge, Food Habits and Health Attitude of Chinese University Students A Cross Sectional Study. Nutrition Journal, 4(1), 4.
 • Sağlık Bakanlığı Araştırmaları Genel Müdürlüğü (2014). Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması. Beslenme Durumu ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Sonuç Raporu. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 931, Ankara.
 • Şimşek, Z., Koruk, İ., Altındağ, A. (2007). Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Riskli Sağlık Davranışları. Toplum Hekimliği Bülteni, 3 (26).
 • Subaşı, Z. (2019). Özel Bir Kurumda Çalışan Bireylere Verilen Beslenme Eğitiminin Bireylerin Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Algı ve Tutumlarına Etkisi. Türkiye, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Springer, A. E., Selwyn, B. J., & Kelder, S. H. (2006). A Descriptive Study Of Youth Risk Behavior İn Urban and Rural Secondary School Students İn El Salvador. BMC International Health and Human Rights, 6(1), 3.
 • Utter, J., Denny, S., Robinson, E., Fleming, T., Ameratunga, S & Grant, S. Family Meals Among New Zealand Young People: Relationships with Eating Behaviors and Body Mass Index. J. Nutr. Educ. Behav., 45(1), 3-11.
 • World Health Organization. (2004). Appropriate Body-Mass İndex For Asian Populations And İts İmplications for Policy And İntervention Strategies. Lancet 363(9403), 157.
 • World Health Organisation. Waist circumference and waist-hip ratio: report of a WHO expert consultation. Geneva: World Health Organization, 2008,8-11.
 • Yardımcı, H., Özçelik, A. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Öğün Düzenleri ve Beslenme Eğitiminin Beslenme Bilgisine Etkisi, Beslenme Diyetetik Dergisi, 43(1), 19-26.
 • Yılmaz, E., Özkan, S., (2007) Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2(6),87-104.
 • Yılmaz, H.Ö., Ayhan, NY (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Bazı Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(1): 17-24.
 • Yfanti, E., Tsiriga, S., Yfantis, A., Tiniakou, I., & Mastrapa, E. (2011). Nutrition Knowledge İn Students Of A Nursing School. Health Science Journal, 5(2), 485-489.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Sabiha Zeynep Aydenk KÖSEOĞLU> (Primary Author)
Istanbul Sabahattin Zaim Universitesi
0000-0001-7936-8462
Türkiye


Berrak ERGÜDEN This is me
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6817-3141
Türkiye


Kübra YILMAZ>
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7750-6024
Türkiye

Supporting Institution YOk
Project Number -
Thanks Çalışmamızda bize yardımcı olan İstanbul Haliç Üniversitesi öğretim üyelerine teşekkür ederiz.
Publication Date January 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume , Issue 21

Cite

Bibtex @research article { ejosat791686, journal = {Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi}, eissn = {2148-2683}, address = {}, publisher = {Osman SAĞDIÇ}, year = {2021}, number = {21}, pages = {216 - 222}, doi = {10.31590/ejosat.791686}, title = {Hemşirelik Bölümündeki Öğrencilerin Aldıkları Beslenme Eğitiminin Sağlık Davranışları, Antropometrik Ölçümler ve Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Köseoğlu, Sabiha Zeynep Aydenk and Ergüden, Berrak and Yılmaz, Kübra} }
APA Köseoğlu, S. Z. A. , Ergüden, B. & Yılmaz, K. (2021). Hemşirelik Bölümündeki Öğrencilerin Aldıkları Beslenme Eğitiminin Sağlık Davranışları, Antropometrik Ölçümler ve Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (21) , 216-222 . DOI: 10.31590/ejosat.791686
MLA Köseoğlu, S. Z. A. , Ergüden, B. , Yılmaz, K. "Hemşirelik Bölümündeki Öğrencilerin Aldıkları Beslenme Eğitiminin Sağlık Davranışları, Antropometrik Ölçümler ve Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi" . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (2021 ): 216-222 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ejosat/issue/59648/791686>
Chicago Köseoğlu, S. Z. A. , Ergüden, B. , Yılmaz, K. "Hemşirelik Bölümündeki Öğrencilerin Aldıkları Beslenme Eğitiminin Sağlık Davranışları, Antropometrik Ölçümler ve Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (2021 ): 216-222
RIS TY - JOUR T1 - Assessment of the Effect of Nutrition Education Received by Students in Nursing Department on Health Behaviors, Anthropometric Measurements and Nutritional Habits AU - Sabiha Zeynep AydenkKöseoğlu, BerrakErgüden, KübraYılmaz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31590/ejosat.791686 DO - 10.31590/ejosat.791686 T2 - Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 216 EP - 222 VL - IS - 21 SN - -2148-2683 M3 - doi: 10.31590/ejosat.791686 UR - https://doi.org/10.31590/ejosat.791686 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 European Journal of Science and Technology Hemşirelik Bölümündeki Öğrencilerin Aldıkları Beslenme Eğitiminin Sağlık Davranışları, Antropometrik Ölçümler ve Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi %A Sabiha Zeynep Aydenk Köseoğlu , Berrak Ergüden , Kübra Yılmaz %T Hemşirelik Bölümündeki Öğrencilerin Aldıkları Beslenme Eğitiminin Sağlık Davranışları, Antropometrik Ölçümler ve Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi %D 2021 %J Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2683 %V %N 21 %R doi: 10.31590/ejosat.791686 %U 10.31590/ejosat.791686
ISNAD Köseoğlu, Sabiha Zeynep Aydenk , Ergüden, Berrak , Yılmaz, Kübra . "Hemşirelik Bölümündeki Öğrencilerin Aldıkları Beslenme Eğitiminin Sağlık Davranışları, Antropometrik Ölçümler ve Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi / 21 (January 2021): 216-222 . https://doi.org/10.31590/ejosat.791686
AMA Köseoğlu S. Z. A. , Ergüden B. , Yılmaz K. Hemşirelik Bölümündeki Öğrencilerin Aldıkları Beslenme Eğitiminin Sağlık Davranışları, Antropometrik Ölçümler ve Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. EJOSAT. 2021; (21): 216-222.
Vancouver Köseoğlu S. Z. A. , Ergüden B. , Yılmaz K. Hemşirelik Bölümündeki Öğrencilerin Aldıkları Beslenme Eğitiminin Sağlık Davranışları, Antropometrik Ölçümler ve Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2021; (21): 216-222.
IEEE S. Z. A. Köseoğlu , B. Ergüden and K. Yılmaz , "Hemşirelik Bölümündeki Öğrencilerin Aldıkları Beslenme Eğitiminin Sağlık Davranışları, Antropometrik Ölçümler ve Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi", Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, no. 21, pp. 216-222, Jan. 2021, doi:10.31590/ejosat.791686