Year 2021, Volume , Issue 21, Pages 341 - 357 2021-01-31

Mekân ve Ziyaretçi Arasındaki Etkileşimin Fransa Mimarlık ve Milli Miras Müzesi Özelinde Değerlendirilmesi
Assessment of the Interaction Between Space And Visitor In the Case of the Cité De L’arciıtecture Et Du Patrimoine

Gözde ALTIPARMAKOĞLU SAKARYA [1] , Fehime Yeşim GÜRANİ [2]


Mekân ve insan arasındaki etkileşimi konu edinen bu çalışmada; mekân, mimarlık müzeleri özelinde ele alınırken, insan da müzenin ziyaretçileri özelinde ele alınmaktadır. Müzeler; hastaneler, alış-veriş merkezleri, havaalanları ve çeşitli kamusal yapılar gibi çok fazla insanın birbirleriyle ve mekânla ilişki kurmasına olanak tanıyan kompleks yapı gruplarından biri olması sebebiyle çalışma konusu olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda, çok sayıda müze türü arasından bir daraltmaya daha gidilerek konu kapsamı Mimarlık Müzeleri özeline indirgenmiştir. Mimarlık Müzelerinin seçilme sebepleri ise, hem ülkelerin kültürel birikimlerini yansıtmada önemli göstergeler olmaları, hem ülkemizde de yıllardır kurulmaya çalışılan bir müze türü olması bakımından önemine ve gerekliliğine dikkat çekilmek istenmesi hem de iyi mimari örneklerin sergilendiği yapılar olarak kendilerinin de örnek bir mimari mekân olması gerekliliğinin düşünülmesi şeklinde kısaca sıralanabilir. Bununla birlikte, diğer müze türleri içinde konusu gereği doğrudan insanların etkileşimde bulunduğu her türlü mekânla ilgili olduğundan, daha geniş bir kesime ve ziyaretçi kitlesine hitap ettiği düşünülmektedir. Mekânsal özellikleri, sergilenen ürünlerin çeşitliliği, ziyaretçi potansiyeli, büyüklüğü, mekânsal çeşitliliği, açılan en yeni mimarlık müzelerinden biri olması gibi gerekçelerle Paris’te bulunan Fransa Mimarlık ve Milli Miras Müzesi (Cité de l’Architecture Patrimoine) alan çalışması olarak belirlenmiştir. Çalışma kapsamında yapılan alan çalışmasında belirlenen mekânlar, yerinde gözlem ve mekân dizim analizi yöntemi olmak üzere iki ana yöntemle incelenmiştir. Mekân kurgusunun ziyaretçi davranışı üzerindeki etkilerinin saptanmaya çalışıldığı çalışmada ziyaretçilerin davranışlarını etkileyen mekânsal kurguya ait özellikleri saptamak, alan çalışması olarak belirlenen mimarlık müzesinin mimari ve mekânsal özelliklerini incelemek ve bu mekânsal niteliklerin ziyaretçi davranışı ile olan etkileşimini mekân dizim analizinden faydalanarak irdelemek amaçlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda mekân kurgusunun ziyaretçilerin davranışlarında tercihlere sebep olduğu görülmüştür.
This study discusses the interaction between space and humans and studies space in the case of architecture museums and humans in the case of museum visitors. Museums were determined as the topic of the study as they are one of the complex structural groups such as hospitals, shopping malls, airports and various public structures that allow many humans to interact with each other and with space. In this context, the numerous types of museums were further narrowed and the scope of the topic was reduced to the case of Architecture Museums. The reason for choosing Architecture Museums can be briefly stated as both because they are important indicators in reflecting the cultural heritage of countries and in order to draw attention to their significance and necessity as being a type of museum for which attempts have been made to establish in our country for many years, and also, because they are also considered to be exemplary architectural spaces themselves as structures exhibiting good examples of architecture. However, compared to other types of museums, they are considered to address a wider audience and range of visitors because they are related to all types of spaces with which humans directly interact. The Cité de l’Architecture Patrimoine (Architecture and Heritage City) museum in Paris was chosen as the field of study because of its spatial characteristics, the variety of items exhibited, visitor potential, size, spatial variety and the fact that it is one of the most recent architecture museums. The spaces identified in the field study conducted as part of this study were examined using the two main methods of onsite observation and space syntax methods. Attempting to identify the effects of spatial setup on visitor behavior, the study aims to determine the features of the spatial setup that effect visitor behavior, examine the architectural and spatial characteristics of the architecture museum chosen as the field study and examine the interaction of such spatial qualifications with visitor behavior using space syntax analysis. As a conclusion of the analyses, it was found that spatial setup leads to preferences in visitor behaviors.
Mimarlık müzesi, FRANSA MİMARLIK VE MİLLİ MİRAS MÜZESİ, Mekan dizim analizi, Depthmap yazılımı, Agraph yazılımı.
  • Atak, Ö., (2009). Mekânsal Dizim ve Görünür Alan Bağlamında Geleneksel Kayseri Evleri. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul.
  • Çakmak Yılmaz, B. (2011). Kırsaldan Kente Göç ile Kent Çeperlerinde Oluşan Konutların Mekânsal Dizim Yöntemiyle Analizi, Konya Örneği. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
  • Gündoğdu M. (2014). Mekân Dizimi Analiz Yöntemi ve Araştırma Konuları, Art Sanat Dergisi, s.2, 251-274
  • Hillier, B. (1996). Space is the machine: A configurational theory of architecture. Cambridge University Press: Cambridge.
  • Hillier, B. and J. Hanson. (1997). The Reasoning Art: Or, the Need For an Analytical Theory of Architecture, Space Syntax First International Symposium, London.
  • Hillier, B.,Hanson, J.(2003), The Social Logic of Space, Cambridge University Press,Cambridge, London.
  • Köken, B. (2018). Hastane Binalarında Sismik Güçlendirme Sonrası Meydana Gelen Mekansal Değişimin Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
  • Seamon, D. (2007). A Lived Hermetic of People and Place: Phenomenology and Space Syntax, 6.Uluslararası Space Syntax Sempozyumu, İstanbul, No: 3
  • Ünlü, A., Edgü, E., 2007, Comparative Space Syntax Analysis of Design Strategies for Istanbul Underground System, 6th International Space Syntax Symposium, Ayse Sema Kubat (ed.), Proceedings, ITU Faculty of Architecture, Istanbul, June 13-15, 2007, vol 2,s.074, 01-10
  • ELECTRONIC SOURCES URL-1 http://famouswonders.com/wp-content/uploads/2013/05/Palais-de-Chaillot.jpg, (Access Date: 15.11.2017)
Primary Language en
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8574-0758
Author: Gözde ALTIPARMAKOĞLU SAKARYA (Primary Author)
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5698-5289
Author: Fehime Yeşim GÜRANİ
Institution: CUKUROVA UNIVERSITY
Country: Turkey


Supporting Institution Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi
Project Number SSY-2017-7792
Dates

Publication Date : January 31, 2021

APA Altıparmakoğlu Sakarya, G , Gürani, F . (2021). Assessment of the Interaction Between Space And Visitor In the Case of the Cité De L’arciıtecture Et Du Patrimoine . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (21) , 341-357 . DOI: 10.31590/ejosat.832712