Year 2021, Volume , Issue 23, Pages 197 - 206 2021-04-30

Analysis of Thermal and Environmental Performance of a Sample Building with Autodesk Revit Simulation Program
Örnek Bir Binanın Isıl ve Çevresel Performansının Autodesk Revit Simülasyon Programı ile Analizi

Dilara AYTÜRK TULUKCU [1] , Murat ORAL [2]


Enerji, ekonomik ve toplumsal gelişmenin birincil kaynağıdır ve gelişmeye paralel olarak enerjiye olan talep artmaktadır. Bu nedenle geleceğin sağlıklı bir şekilde planlanabilmesi için var olan enerjinin korunumu ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi için ‘enerji etkin tasarım’ kavramının projelere entegre edilmesi gerekmektedir. Çalışma, enerji etkin tasarıma ulaşma yollarını göstermesi açısından önemlidir. Çalışmada enerji etkin tasarım kavramı, Autodesk Revit programı yardımıyla Tip İlköğretim Okulu üzerinde detaylı olarak ele alınmıştır. Amaç: Gerek erken tasarım evresinde öngörülen kriterler çerçevesinde gerekse mevcut binalar üzerinde durum etüdü ile enerji tüketim verilerinin incelenerek, tespit edilen problemlerin iyileştirilmesine yönelik pasif sistemlerden en üst düzeyde fayda sağlamaktır. Böylelikle aktif sistemler üzerindeki yük azaltılarak enerji tüketimi en düşük seviyeye inecektir. Method: Çalışma iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama; enerji tüketimi, enerji etkin yapı tasarımı, yapı bilgi modelleme, enerji simülasyonu tanımlarının literatür tarama yöntemi ile açıklanmasıdır. İkinci aşama ise; literatür taraması ile açıklanan kavramların bir ilköğretim yapısı üzerinden, Autodesk Revit Simülasyon Programı kullanılarak uygulamalı bir şekilde anlatılmasıdır. Bulgular: Bu çalışmada, sıcaklık ve rüzgar verilerine göre pencerelerin güneye yönlendirilmesi olumlu, bir koridordan karşılıklı iki sınıfa geçiş olduğu için diğer sınıf pencerelerininse kuzeye yönlendirilmek durumunda kalması olumsuz bulunmuştur. Yapı yüksekliği, fonksiyonu ve daha fazla ısı kaybına maruz kalmaması açısından olumludur. Aylık enerji kullanımının önemli bir kısmını HVAC sistemler oluşturduğu için, binanın kısa aksı hakim rüzgar yönüne verilerek havalandırma doğal yoldan artırılmalı; ısıtma ve soğutma yükü duvarlardan kaynaklandığından termal özellikleri daha yüksek bir duvar malzemesi ya da ısı yalıtım malzemesi kullanılmalıdır. Güneş ışınımını kazanabilmek için yüksek ısı yalıtımına sahip camlar seçilmek üzere pencere oranları artırılmalı aynı zamanda binanın uzun aksı doğu-batı eksenine çevrilmelidir. Ortalama nem oranları iklimin kuru olduğunu göstermektedir. Oluşturulan detaylardaki nem bariyerleri, maliyeti azaltmak adına düşük yoğunlukta tercih edilmelidir. Karbon emisyonunu azaltmak için arazinin ağaçlandırılmasının yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliminin artırılması gerektiği saptanmıştır. Sonuç: Bu çalışma tip bir projenin, enerji verimi açısından; arazinin iklim tipine bağlı olarak bulunduğu konum, topografya, etrafındaki yapılaşma, bölgede kullanılan enerji araçları gibi etkenlerdeki değişimlerden dolayı kabul edilemez olduğunu göstermektedir. Günümüz teknolojilerinden faydalanmak üzere yapılan tasarımların daha hızlı, ekonomik ve enerji korunumunda etkili olduğu yargısına ulaşılmaktadır.
Enerji etkinlik, Yapı bilgi modellemesi, Revit
 • Referans1 : Akpınar, A.S., Akyazı, Ö., Usta, M.A., (2011). Kapalı ortam sıcaklık ve nem denetiminin farklı bulanık üyelik fonksiyonları kullanılarak gerçekleştirilmesi, 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11) içinde (15-159 ss). Elazığ.
 • Referans2: Ashrafian,T., (2016). A new approach to define economically applicable energy efficient retrofit solutions for residential buildings in Turkey. (Doktora tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Referans3: Bayram, G.; (2015). A proposal for a retrofitting model for educational buildings in terms of energy efficient lighting criteria. (Doktora tezi) İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi, İzmir.
 • Referans4: Dikmen, Ç. B., (2011). Enerji etkin yapı tasarım ölçütlerinin incelenmesi. Politeknik Dergisi, 14 (2):37.
 • Referans5: Harputlugil, G. U., (2014). Bina enerji performansı değerlendirme araçları: enerji simülasyonları. Tesisat Mühendisliği Dergisi, s.144
 • Referans6: İvriz, F., (2009). Performance based businnes model of energy efficient intelligent buildings. (Yüksek lisans tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, s.12.
 • Referans7: Keleş, A. E., Kaya Keleş, M., (2018). İnşaat Sektöründe Kullanımı Artan Bilgisayar Yazılımları ve Bilgi Teknolojilerinin İrdelenmesi. El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi 2018, 5(2); 610-617.
 • Referans8: Keskin, T.,(2010). Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu. Türkiye’nin Ulusal İklim Değişikliği Eylem Plani’nin Geliştirilmesi Projesi, s.10.
 • Referans9: Ofluoğlu, S., (2015a). Performansa Dayalı Mimari Tasarım: İklim ve hava durumu [Powerpoint sunumu]. Erişim adresi https://studylibtr.com/doc/1774582/performansa-dayal%C4%B1-mimari-tasar%C4%B1m
 • Referans10: Ofluoğlu, S., (2015b). Performansa Dayalı Mimari Tasarım: Isıtma, soğutma ihtiyaçları [Powerpoint sunumu]. Erişim adresi https://studylibtr.com/doc/1774582/performansa-dayal%C4%B1-mimari-tasar%C4%B1m
 • Refrans11: Özcan, H., (2010). Yapı bilgi sistemleri ve mimarlıktaki yeri. (Yüksek lisans tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, ss.17-18
 • Referans12: Özüer, M. O., (2012). Binalarda enerji korunumunu sağlayan fiziksel çevre ölçütleri. Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, s.3
 • Referans13: Salah, F., (2014). Investigation of strengths and weaknesses of 4D BIM software applications in managing construction projects. (Yüksek lisans tezi).Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep, s.13.
 • Referans14: Schlueter, A., Thesseling, F., ( 2008). Building information model based energy/exergy performance assessment in early design stages. Automation in Construction, An International Research Journal, s.10
 • Referans15: Sow,O.; (2016). Adapting passive design strategies for sustainable urban development: A BIM model for Dakar. (Yüksek lisans tezi).Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, s.49.
 • Referans16: Sav,S., (2018). The comparative performance assessment of dynamic shading devices for different cimatic regions in Turkey.(Yüksek lisans tezi).İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, s.37
 • Referans17: Yılmaz, Z., (2005). Akıllı binalar ve yenilenebilir enerji. VII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi. İzmir, ss. 387- 398
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7279-2671
Author: Dilara AYTÜRK TULUKCU (Primary Author)
Institution: KONYA TEKNİK UNİVERSİTESIİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4848-5417
Author: Murat ORAL
Institution: KONYA TEKNİK UNİVERSİTESIİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2021

APA Aytürk Tulukcu, D , Oral, M . (2021). Örnek Bir Binanın Isıl ve Çevresel Performansının Autodesk Revit Simülasyon Programı ile Analizi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (23) , 197-206 . DOI: 10.31590/ejosat.799365