Year 2021, Volume , Issue 23, Pages 868 - 874 2021-04-30

Patent Değerlendirme Sürecinde Doğrudan ve Dolaylı Göstergelerin Belirlenmesi ve Bir İklimlendirme Firmasında Uygulanması
Determining Direct and Indirect Indicators in the Patent Valuation Process and Application Over an Air Conditioning Company

Selahattin BAL [1] , Tuğrul TAŞCI [2]


Bilgi çağının hızla büyümesi nedeniyle işletmeler için Fikri ve Sınai hakların önemi hızla artmıştır. Günümüzde özellikle ARGE merkezleri bünyesinde geliştirilen yeni ve teknolojik ürünlerin korunması ve gelişim sürecinde Fikri ve Sınai haklar büyük bir öneme sahiptir. Fikri haklar bünyesinde telif hakları korunurken Sınai haklar alanında Patent, Faydalı model, Marka ve Tasarımı kapsamaktadır. Patenti oluşturan temel unsur buluştur. Buluşu oluşturan en önemli unsur ise teknolojik alanda yapılan yenilik ya da problemin çözümünü içermesidir. Bu kapsamda oluşturulan fikri ve sınai haklar şirketlerin büyümesinde ve karlılık oranlarının artmasında büyük bir role sahiptir. Şirketlerin sahip oldukları entelektüel varlıkları (Fikri ve Sınai hakları) aktif ve verimli bir şekilde katma değer üretme yarışına girmişlerdir. Patent değerinin belirlenmesi için kullanılan patent değerleme kavramının işlevsel olabilmesi için buluşun tanımlanabilir bir nitelik olması gerekmektedir. Bu buluşun haklarının transfer edilebilir ve tek başına gelir getirebilir olması gerekmektedir. Buluş haklarının buluş sahiplerine bildirimi mutlaka yapılmalıdır. Başvuru süreci tamamlanan ve tescillenen patentin değeri ölçülürken mutlaka değerleme zamanının tanımlanması gerekmektedir. Bir varlığın değeri ifade edilirken, gelecekte getireceği faydanın değişkenliğine göre belirlenmektedir. Patentin değeri ölçülürken oluşturduğu/oluşturabileceği parasal değerin tespit edilmesi süreci olarak tanımlanabilir. Patentin teknolojik durumu, hukuki durumu ve Pazar durumunu kapsayacak şekilde üç ana unsur çerçevesinde değerleme işlemleri yürütülmektedir. Bahsedilen üç ana unsura girdi sağlayacak ana göstergelerin belirlenmesi ve iyileştirilmesi adına araştırmalar yapılmıştır. Patent değerinin ölçülmesinde temel faktörlerin ortaya konulması ve bu göstergelerin aldığı değer sonucunda patentin değerinin puanlanması üzerine çalışma yapılmıştır. Göstergelerin hangi başlıklardan oluşması gerektiği, bu göstergelerin hangi alt başlıklar altında oluşması gerektiği bir iklimlendirme firmasında uygulanmış ve belirlenen yeni göstergelerin sonuçları değerlendirilmiştir.
Patent, Buluş, Ar-Ge, Teknoloji, Patent Değerleme, Göstergeler
 • Adalı, E. (2012). Bilgisayar ve Bilişim Alanında Eğitim. Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, 2-4.
 • AKOLAŞ, D. A. (2004). BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN KÜRESELLEŞME OLGUSU VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE YANSIMALARI . Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30-40.
 • Alper, D. (2011). Patent Değerlemesi ve Reel Opsiyonlar. Business and Economics Research Journal, 154-161.
 • ASLANOĞLU, D., & ZOR, D. (2006). Bilgi Varlıklarının Değerlemesi: Entelektüel Sermaye Ölçüm ve Değerleme Modelleri; Karşılaştırmalı Bir Analiz. Muhasebe Ve Finansman Dergisi.
 • Chiu, Y.-J., & Chen, Y.-W. (2007). Using AHP in patent valuation. Mathematical and Computer Modelling.
 • ÇAĞLAYANSUDUR, T. (2014). PATENT DEĞERLEMESİ VE TMS 38’E GÖRE MUHASEBELEŞTİRMESİ: ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ. DERGİPARK, 3-18.
 • ERSOY, A., & AKBABA, A. (2014). Patent Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi. Maliye Dergisi, 221.
 • European Patent Office. (2018, Temmuz). Patent Portfolio Management With IP Score 2.2.
 • GÖKOVALI, U., & BOZKURT, K. (2006). FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKKI (FSMH) OLARAK PATENTLER: DÜNYA VE TÜRKİYE AÇISINDAN TARİHSEL BİR BAKIŞ. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), 136-145.
 • KAYAKÖKÜ, A., & DEMİRBAŞ, Ş. (2017). Patent Arama Motorlarının Kullanımı Üzerine Bir İnceleme. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 150-162.
 • SMITH, L. (2009). Valuation Of Intellectual Property.
 • Sözer, M. N. (2008). PATENT DEĞERLEMESİ VE TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMALARI. ANKARA, TÜRKİYE: T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ PATENT DAİRESİ BAŞKANLIĞI .
 • TÜRKPATENT VE MARKA KURUMU. (2016). 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu. ANKARA.
 • YAVUZ, N., & BAKİ, B. (2019). PATENT DEĞERLERİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE SIRALANMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 29 - 37.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5459-9691
Author: Selahattin BAL (Primary Author)
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3820-6453
Author: Tuğrul TAŞCI
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution DAIKIN Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş.
Dates

Publication Date : April 30, 2021

APA Bal, S , Taşcı, T . (2021). Patent Değerlendirme Sürecinde Doğrudan ve Dolaylı Göstergelerin Belirlenmesi ve Bir İklimlendirme Firmasında Uygulanması . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (23) , 868-874 . DOI: 10.31590/ejosat.839969