Year 2021, Volume , Issue 23, Pages 465 - 474 2021-04-30

Sağlık Teknikerliği Programı Öğrencilerinin Nükleer Fizik Kavramları ile ilgili Kavramsal Öğrenme Düzeylerinin Belirlenmesi
Determination of Conceptual Learning Levels of Health Technician Program Students on Nuclear Physics Concepts

Erdoğan ÖZDEMİR [1] , Onur YARAR [2]


Radyoterapi, nükleer tıp, tıbbi görüntüleme, ameliyathane hizmetleri teknikerliği meslekleri radyasyon teknolojilerini kullandıkları için nükleer fizik ile doğrudan ilişkili olan mesleklerdir. Bu araştırmada bu programlarda öğrenim gören öğrencilerin nükleer fizik kavramları ile ilgili kavramsal anlama düzeyi araştırılmıştır. Araştırmada karma model kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 100 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler “Kavram Yanılgısı Belirleme Testi” ve yarı-yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmıştır. Öğrencilerin testteki ortalama başarı puanı (14.93) düşük başarı kategorisinde değerlendirilmiştir. Öğrencilerin tüm kavramlarda diğer yanıt (boş bırakılan ve kavramsal olarak anlamlı olmayan yanıtlar) kategorisinde toplanma yüzdesi doğru kavram ve kavram yanılgısı yüzdesinden fazladır. Bu sonuç öğrencilerin nükleer fizik kavramları ile ilgili yeterli bilgi birikimine sahip olmadıkları şeklinde yorumlanmıştır. Ayrıca araştırmada tespit edilen nükleer fizik ile ilgili kavram yanılgıları detaylı olarak incelenmiştir.
Radiotherapy, nuclear medicine, medical imaging, operating room technician professions are the professions that are directly related to nuclear physics because they use radiation technologies. In this study, the conceptual understanding level of students studying in these programs about nuclear physics concepts was investigated. The mixed model was used. The sample of the study consists of 100. The data were collected through “Misconception Determination Test” and semi-structured interviews. The achievement average point (14.93) of the students who participated in the study were evaluated in the low success category. In addition, the percentage of students gathering in the other answer (blank and not conceptually meaningful answers) category in all concepts is more than the percentage of correct concept and misconception. This result was interpreted as that students did not have sufficient knowledge about nuclear physics concepts. In addition, misconceptions about nuclear physics which were detected in this research were discussed in detail.
 • Ausubel, D. (1968). Educational Psychology: A Cognitive View. New York: Holt, Rinehart, & Winston.
 • Cooper, S. Yeo, S., and Zadnik, M. (2003). Australian students’ views on nuclear issues: Does teaching alter prior beliefs? Physics Education. 38, 123.
 • Eijkelhof, H.M.C., and Millar, R. (1988). Reading about Chernobyl: the public understanding of radiation and radioactivity. School Science Review, 70, 251, 35-41.
 • Gilbert, J. K. (1977). The study of student misunderstandings in the physical sciences. Research in Science Education, 7, 165–171.
 • Greene, J. C., Caracelli, V. J. and Graham, W. F. (1989). Toward a conceptual framework for mixed-method evaluation designs. Educational Evaluation and Policy Analysis, 11(3), 255-274.
 • Halim, A. S., Finkenstaedt-Quinn, S. A., Olsen, L. J., Gere, A. R. and Shultz, G. V. (2018). Identifying and remediating student misconceptions in introductory biology via writing-to-learn assignments and peer review. CBE- Life Science Education, 17(2), 1-13.
 • Kaczmarek R, Bednarek D R and Wong R (1987). Misconceptions of medical students about radiological physics Health Phys. 52 106–7.
 • Klaassen, C.W.J.M. Eijkelhof, H.M.C. and Lijnse, P.L. (1990). Relating Macroscopic Phenomena to Microscopic Particles: A central problem in secondary science education. Chapter: Considering an alternative approach to teaching radioactivity. CD-Beta Press. Edit: P.L. Lijnse, P. Licht, W. de Vos, A.J. Waarlo
 • Mavi, M. (2008). Lise Öğrencilerinin Radyasyon Konusundaki Kavram Yanılgılarının Tespiti. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Isparta.
 • Millar and Gill (1996). School students' understanding of processes involving radioactive substances and ionizing radiation. Physics Education. 31 (1). 27-33. Morgil, İ., Yılmaz, A. ve Uludağ, N. (2004). Lise kimya 2 ders kitabında yer alan radyoaktivite konusunun incelenmesi, öğrencilerin bu konudaki bilgilerinin araştırılması ve öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 27, 206-215.
 • Nakiboğlu, C. and Tekin, B.B. (2006). Identifying students’ misconceptions about nuclear chemistry. Chemical Education Research. 83(11), 1712-1718.
 • Neumann, S. (2014). What Students Think About (Nuclear) Radiation - Before and After Fukushima. Nuclear Date Sheets. 120, 166-168.
 • Novak, J. D. (1993). How do we learn our lesson? Taking students through the process. The Science Teacher, 60(3), 50-55.
 • Özdemir, E., Çoramık, M. and Ürek, H. (2020). Determinantın of Conceptual Understanding Levels Related to Optics Concepts: The Case of Opticianry. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology. 8(1), 53-64.
 • Palmer, D.H. (1999). Exploring the between students’ scientific and nonscientific conceptions. Science Education, 83, 639-653.
 • Prather, E. (2005). Students’ beliefs about the role of atoms in radioactive decay and half-life. Journal of Geoscience Education. 53(4), 345-354.
 • Tezcan, H ve Erçoklu, H.F. (2010). Geleneksel anlatım ve yapılandırıcı yaklaşımın radyoaktivite öğretiminde başarıya etkilerinin karşılaştırılması ve ilgili yanlış kavramaların giderilmesindeki etkileri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(1), 201-225.
 • Yağbasan, R. ve Gülçiçek, Ç. (2003). Fen öğretiminde kavram yanılgılarının karakteristiklerinin tanımlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1(13), 102-120.
 • Yalçın, A. Kılıç, Z. (2005). Öğrencilerin yanlış kavramları ve ders kitaplarının yanlış kavramlara etkisi örnek konu: radyoaktivite. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi, 25(3), 125-141.
 • Yüksel, A. (2018). Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Uygulamalı Derslere İlişkin Görüşleri. Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi. 2(2), 72-77.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7943-8002
Author: Erdoğan ÖZDEMİR (Primary Author)
Institution: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9543-6891
Author: Onur YARAR
Institution: İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2021

APA Özdemir, E , Yarar, O . (2021). Sağlık Teknikerliği Programı Öğrencilerinin Nükleer Fizik Kavramları ile ilgili Kavramsal Öğrenme Düzeylerinin Belirlenmesi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (23) , 465-474 . DOI: 10.31590/ejosat.879306