Year 2021, Volume , Issue 23, Pages 678 - 685 2021-04-30

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Ölçeği; Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COSTS AND WORK ACCIDENTS IN CONSTRUCTION INDUSTRY

Zeynep Feride OLCAY [1]


Bu çalışma, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü değerlendirmek amaçlı kullanılabilecek bir ölçek geliştirmek adına metodolojik olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini İstanbul il sınırları içinde konut inşaat projelerinde çalışan 359 çalışan oluşturmaktadır. 405 adet anket formu elden dağıtılmış ve toplanmıştır. Formların 359 tanesi eksiksiz doldurulduğundan çalışmada 359 anket formu analiz edilmiştir. Ölçeğin kapsam geçerliliği için iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzmanların görüşleri alınmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda, ölçme aracının yapı geçerliğini için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin ve ölçek faktörlerinin iç tutarlılığa bağlı güvenirliğini belirlemek için Cronbach alfa katsayıları hesaplanmıştır. Ölçek faktörleri arasındaki ilişkileri incelemek için Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin ayırt edicilik düzeyini belirlemek için ise %27’lik alt ve üst grupta bulunan katılımcıların ölçek maddelerinden almış olduğu puanlar bağımsız örneklem t testi ile karşılaştırılmıştır. SPSS 25.0 ve AMOS 24.0 istatistik paket programları kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Ölçeğinin üç faktörlü, aynı zamanda geçerli ve güvenilir bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir.
This study is carried out methodologically in order to develop a scale that can be used to evaluate occupational health and safety culture. The sample of the study consists of 359 employees working in different business groups working in housing construction projects within the provincial borders of Istanbul. 405 questionnaires are handed out and related answers are collected. To ensure content validity of the scale, the opinions of experts on occupational health and safety are used. In accordance with purpose of the study, exploratory and confirmatory factor analysis is performed to find out validity of the measuring tool. Cronbach alpha coefficients are calculated to determine the reliability of the scale and scale factors based on internal consistency. Pearson correlation coefficients are calculated to examine the relationships between scale factors. In order to determine the discrimination level of the scale, the scores of the participants in the lower and upper groups of 27% obtained from scale items are compared through independent sample t test. SPSS 25.0 and AMOS 24.0 statistical package programs are used in the calculations regarding the analysis of the data. According to results of the analysis, It has been determined that the Occupational Health and Safety Culture Scale has a three-factors, at the same time, valid and reliable structure.
  • Cox S., R. Flin., (1998). “Safety Culture: Philosopher’s Stone or Man of Straw?”, Work and Stress, 12(3), 189-201. Özdamar, K., (2004). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi (çok değişkenli analizler). Kaan Kitabevi, Eskişehir.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5720-7350
Author: Zeynep Feride OLCAY (Primary Author)
Institution: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2021

APA Olcay, Z . (2021). İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Ölçeği; Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (23) , 678-685 . DOI: 10.31590/ejosat.892845