Year 2016, Volume 6 , Issue 1, Pages 79 - 88 2016-05-31

INVESTIGATION OF ACHIEVEMENT LEVELS OF KALECIK VOCATIONAL SCHOOL’S STUDENTS IN TERMS OF SOME VARIATIONS
KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Fatma AŞILIOĞLU [1] , Rukiye Duygu ÇAY [2] , Pınar ŞANLIBABA [3]


In this study, the relationship between the various variables and achievement levels of the components of the vocational school students and effects of the factors on the level of success were analyzed. Variables were listed as program, age, gender, placement type, entrance year, graduation year,  and the total number of undergraduate/graduate program numbers according to year. The success level of academic achievement, learning time and lesson repeat were achievements level components. Data belongs to 1034 students that graduated between 2002-2014 from Ankara University Kalecik Vocational School Horticulture, Landscape and Ornamental Plants, Food Technology and Wine Production Technology programs was assessed using cross tables, chi-square analysis, T test and F test analysis techniques with SPSS. Although it was not observed significant differences in terms of grade point average between students in different programs, it was determined some differences in point of learning time and lesson repeat. Female students compared to male students had high grade point average and short learning time. It was observed that students passed the exam compared to students without university exam were more successful. Academic grade average was decrease from 2005 according to the entry. While it was the shortest period of study in 2002, the longest period of study was 2011. It was required to take measures such as willing and successful students ensuring the preferred vocational school to improve achievement, removing the direct pass or rearrangement, attaining adequate infrastructure of schools, creation of school-industry cooperation, making sufficient in terms of quality and quantity for technical staff and lecturer.

Bu çalışmada meslek yüksekokulu (MYO) öğrencilerinin çeşitli değişkenler ile başarı düzeyi bileşenleri arasındaki ilişki ve başarı düzeyini etkileyen etmenler analiz edilmiştir. Değişkenler program, yaş, cinsiyet, yerleştirilme şekli, giriş yılı, mezuniyet yılı, yıllara göre önlisans/lisans programı sayısıdır. Başarı düzeyi bileşenleri ise akademik başarı not ortalaması, öğrenim süresi ve ders tekrarıdır. 2002-2014 yılları arasında Ankara Üniversitesi Kalecik MYO’daki Bahçe Tarımı, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Gıda Teknolojisi ve Şarap Üretim Teknolojisi programlarından mezun olmuş 1034 öğrenciye ait veriler, SPSS programında çapraz tablolar, ki-kare analizi, T testi ve F testi teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Farklı programlarda okuyan öğrenciler arasında not ortalaması bakımından anlamlı farklılıklar bulunmazken, öğrenim süreleri ve ders tekrarı bakımından farklılıklar tespit edilmiştir. Erkek öğrencilere göre kız öğrencilerin not ortalamaları yüksek, öğrenim süreleri kısadır. MYO’ya sınavla gelen öğrencilerin sınavsız geçiş yapanlardan daha başarılı olduğu görülmektedir. Giriş yıllarına göre not ortalamasına bakıldığında 2005 yılından itibaren bir düşüş söz konusudur. En kısa öğrenim süresi 2002, en uzun öğrenim süresi ise 2011 yılı mezunlarına aittir. Başarıyı artırmak için istekli ve başarılı öğrencilerin MYO’ları tercih etmelerinin sağlanması, sınavsız geçişin kaldırılması veya yeniden düzenlenmesi, okulların yeterli altyapıya kavuşturulması, okul-sektör işbirliğinin oluşturulması, öğretim elemanları ve teknik personelin nitelik ve nicelik bakımından yeterli hale getirilmesi gibi önlemlerin alınması gerekmektedir.


 • Çağlar, N., Türeli, N. (2005). Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçişle ve ÖSS Puanı ile Gelen Öğrencilerin Genel Başarı Oranlarının Karşılaştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 369-377.
 • Çolakoğlu, J. (2002). Yaşam Boyu Öğrenmede Motivasyonun Önemi. Milli Eğitim Dergisi, Sayı:2, s: 155- 156.
 • Henden, R. (2006). Üçüncü Yılda Sınavsız Geçiş Uygulamaları: Alaplı Meslek Yüksekokulu Örneği, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 157–168.
 • Kazancı Başaran, Z., Daştan, S., Yılmaz, E., Kolenoğlu, Ş., Kadıoğlu, T. (2010). Rize Üniversitesi Rize Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü Öğrencilerinin Sınavsız Geçiş İle İlgili Görüşleri, MYO-ÖS 2010 – Uusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu, 21-22 Ekim 2010, Düzce.
 • Keskin, N., Koraltan, A., Öztürk, Ö. (2010). Pamukkale Üniversitesi Buldan MYO Öğrenci Profili, MYO-ÖS 2010-Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu, 21-22 Ekim 2010, DÜZCE
 • Kılıç, S., Tektaş, N., Pala, T. (2014). Devlet Ve Vakıf Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması Ve Umutsuzluk Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, TSA/YIL: 18, 169-186.
 • Kuşat, N. (2014). Meslek Yüksekokullarında Öğrenci Başarısı Üzerine Bir Çalışma: Eğirdir Meslek Yüksekokulu Muhasebe Programı Örneği, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak 2014, s. 65-80.
 • Nartgün, Ş., Yüksel, E. (2009). Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçişte İzlenen Kriterlerin Değerlendirilmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 9(2), 189-205.
 • Seyfioğlu, E., Demir Başak, Ö. (2015). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yatağan Meslek Yüksekokulu Bölümlerindeki Öğrencilerin Genel Profilinin Ders Başarısına Etkisi, 4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2015, Yalova.
 • Şeker, R., Çınar, D., Özkaya, A. (2004). Çevresel Faktörlerin Üniversite Öğrencilerinin Başarı Düzeyine Etkileri, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya. Tektaş, M., Tektaş, N. (2010). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişki, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23/2010, 221-229.
 • Tuygun Toklu, A., Elmas Baydar, H., Kasımoğlu, B. S., Doğramacı, B. (2015). Meslek Yüksekokullarında Öğrencilerin Akademik Başarısını Engelleyen Nedenler Üzerine Bir Araştırma, 4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2015, Yalova.
 • Vural, M. (2013). Öğrencilerin Gelir Düzeyleri İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 35, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, ISSN:1694-528X.
 • Yıldız, A., Sönmez, T. C., Ciloşoğlu, M. (2015). Meslek Yüksekokullarında Devamsızlık Nedenleri ve Öğrenci Başarısına Etkisi: Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Örneği, 4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2015, Yalova.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Fatma AŞILIOĞLU

Author: Rukiye Duygu ÇAY

Author: Pınar ŞANLIBABA

Dates

Publication Date : May 31, 2016

Bibtex @research article { ejovoc417010, journal = {Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)}, issn = {2146-7684}, eissn = {2146-7684}, address = {}, publisher = {Kirklareli University}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {79 - 88}, doi = {}, title = {KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Aşılıoğlu, Fatma and Çay, Rukiye Duygu and Şanlıbaba, Pınar} }
APA Aşılıoğlu, F , Çay, R , Şanlıbaba, P . (2016). KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ . Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) , 6 (1) , 79-88 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejovoc/issue/36628/417010
MLA Aşılıoğlu, F , Çay, R , Şanlıbaba, P . "KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ" . Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 6 (2016 ): 79-88 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ejovoc/issue/36628/417010>
Chicago Aşılıoğlu, F , Çay, R , Şanlıbaba, P . "KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 6 (2016 ): 79-88
RIS TY - JOUR T1 - KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - Fatma Aşılıoğlu , Rukiye Duygu Çay , Pınar Şanlıbaba Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 88 VL - 6 IS - 1 SN - 2146-7684-2146-7684 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ %A Fatma Aşılıoğlu , Rukiye Duygu Çay , Pınar Şanlıbaba %T KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2016 %J Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) %P 2146-7684-2146-7684 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Aşılıoğlu, Fatma , Çay, Rukiye Duygu , Şanlıbaba, Pınar . "KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 6 / 1 (May 2016): 79-88 .
AMA Aşılıoğlu F , Çay R , Şanlıbaba P . KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Ejovoc. 2016; 6(1): 79-88.
Vancouver Aşılıoğlu F , Çay R , Şanlıbaba P . KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges). 2016; 6(1): 79-88.
IEEE F. Aşılıoğlu , R. Çay and P. Şanlıbaba , "KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ", Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), vol. 6, no. 1, pp. 79-88, May. 2016