Year 2018, Volume 14 , Issue 1, Pages 81 - 106 2018-03-27

İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAM YANILGILARI HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
The Analysis of Teacher Views on 7th Grade Students’ Misconceptions

Mustafa ÖZKAN [1] , Ayten Pınar BAL [2]


Bu makalede yedinci sınıf öğrencilerinin çokgenler ve özel dörtgenlerde, muhtemel yapabilecekleri kavram yanılgıları, öğretmenlerce değerlendirilmiş ve çözüm önerileri araştırılmıştır. Araştırmada 2013-2014 eğitim-öğretim yıllarında görev alan öğretmenler seçilmiştir. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örneklem yöntemlerinden, maksimum çeşitlilik örneklemesine gidilmiştir. Öğretmen görüşlerini belirlemek amacıyla nitel verilerden yararlanılarak, içerik analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; öğrencilerin genellikle prototip şekillere bağlı kaldığı, bunun sebebi olarak da ders esnasında anlatımın aynı tip örneklere yer verildiği belirtilmiştir. Ayrıca özel dörtgenlerin sadece adları ile sınırlandırıldığı, özellik itibarı ile başka bir şekil olamayacağı öğretmenlerce ifade edilmiştir. Kavram yanılgılarının ortadan kaldırılabilmesi için ise; öğretmenler, ders esnasında hiyerarşik anlatım metodunun uygulanması önermişlerdir.

In this article, misconceptions that might be possibly made by seventh grade students on polygons and particular quadrilaterals were evaluated by the teachers and solution suggestions were sought for. For the research, teachers worked in 2013-2014 academic year were selected. When determining the study group, maximum diversity sampling was chosen instead of purposive sampling methods. Content analysis was carried out by using qualitative data in order to determine the teachers’ opinions. According to the results received; it was found out that the students were generally depended on prototype figures, and this stemmed from the examples of same type given during the lesson. Moreover, it was indicated by the teachers that particular quadrilaterals were limited to their names only, and that they could not become any other figure in terms of their characteristics. In order to remove the misconceptions, teachers suggested the execution of hierarchical teaching method during the lesson.

 • Aktaş, M.C., & Aktaş, D.Y. (2012). Öğrencilerin dörtgenleri anlamaları: paralelkenar örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 1(2), 319-329.
 • Akuysal, N. (2007). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin 7. sınıf ünitelerindeki geometrik kavramlardaki yanılgıları (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Altun, M. (2008). İlköğretim ikinci kademe (6, 7 ve 8. sınıflarda) matematik öğretimi (6. baskı). Ankara: Aktüel.
 • Atasoy, Ş., & Akdeniz, A. R. (2007) Kavram yanılgılarını belirlemeye yönelik bir testin geliştirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 4(1), 45-55.
 • Balcı, A. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler (5. Baskı). Ankara: PegemA Yayınları.
 • Başışık, H. (2010). İlköğretim 5.ve 7.sınıf öğrencilerinin çokgenler üzerindeki imgeleri ve sınıflandırma stratejileri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Berkün, M. (2011). İlköğretim 5.sınıf öğrencilerinin çokgenler ve dörtgenler konularındaki kavram yanılgılarının belirlenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Cutugno, P., & Spagnolo, F. (2002). Misconception about triangle in elementary school. Retrieved from: www.math.unipa.it/grim/SiCutugnoSpa.PDF
 • Cornu, B. (1991). Limits. in D. O. Tall (Ed.), Advanced Mathematical Thinking, (pp. 153-166). Dordrecht: Kluwer.
 • Çetin, Ö. F., & Dane, A. (2004). Sınıf öğretmenliği III. sınıf öğrencilerinin geometrik bilgilere erişi düzeyleri üzerine. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(2), 427–436.
 • Dane, A. (2008). İlköğretim matematik öğretmenliği programı öğrencilerinin nokta, doğru ve düzlem kavramlarını algıları. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 41-58.
 • De Villiers, M. (1994). The role and function of a hierarchical classification of quadrilaterals. For the learning of mathematics, 11-18.
 • Dickson, L., Brown, M., & Gibson, O. (1984). Children learning mathematics: a teacher’s guide to recent research. London: Cassel Pub.
 • Doğan, A., Özkan, K., Çakır, N. K., Baysal, D., & Gün P. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yamuk kavramına ait yanılgıları ve bu yanılgıların sınıf seviyelerine göre değişimi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 104-116.
 • Duatepe-Paksu A., İymen E., & Pakmak G.S. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının dörtgenlerin köşegenleri konusundaki kavram görüntüleri. Eğitim ve Bilim, 38, 163-178.
 • Edwards, B. S., & Ward, M. B. (2004). Surprises from mathematics education research: Student (mis)use of mathematical definitions. The American Mathematical Monthly, 111(5), 411-424.
 • Erşen, Z. B., & Karakuş, F. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının dörtgenlere yönelik kavram imajlarının değerlendirilmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 4(2), 124-146.
 • Fonseca, L., & Cunha, E. (2011). Preservice teachers and the learning of geometry. Proceedings of CERME 7.
 • Fujita, T. (2012). Learners’ level of understanding of the inclusion relations of quadrilaterals and prototype phenomenon. The Journal of Mathematical Behavior, 31(1), 60-72. doi:10.1016/j.jmathb.2011.08.003
 • Fujita, T., & Jones, K. (2007). Learners’ understanding of the definitions and hierarchical classification of quadrilaterals: towards a theoretical framing. Research in Mathematics Education, 9 (1&2), 3-20.
 • Gay, L. R. (1987). Educational research competencies for analysis and application. (3rd ed.). Columbus: Merrill Publihing Company.
 • Gutierrez, A., Pegg, J., & Lawrie, C. (2004). Characterization of students’ reasoning and proof abilities in 3-Dimensional Geometry. Proceedings of the 28th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 2, 511-518.
 • Heinze, A. (2002). A square is not arectangle-student’knowledge of simple geomerical concepts when starting to learnproof. proceeding of 26. The Conference Of The International Group for the Psychology of Mathematics Education, 3, 84-88.
 • Hershkowitz, R. (1990). Psychological Aspects of Learning Geometry. In P Nesher & J Kilpatrick (Eds.), Mathematics and Cognition (pp. 70-95). Cambridge: CUP
 • İncikabı, L., & Kılıç, Ç. (2013). İlköğretim öğrencilerinin geometrik cisimlerle ilgili kavram bilgilerinin analizi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(3), 343-358.
 • Lappan, G. (1999). Geometry. the forgotten strand. NCTM News Bulletın, 36, 3.
 • Lipovec, A. (2005). Prototypıcal reasonıng ın developıng early geometrıc concepts. 3rd International Conference Currıculums Of The Early And Compulsory Educatıon. 12-14 November 2009, Zadar, Croatia.
 • MEB. (2005). İlköğretim okulu matematik öğretim program ve kılavuzu (1-5. Sınıflar ). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Murphy, G. L. (2002). The big book of concepts. USA: Massachusetts Institute Technology.
 • Nakahara, T. (1995). Children’s construction process of the concepts of basic quadrilaterals in Japan. Proceedings of the 19th PME Conference, 3, 27-34.
 • Okazaki, M., & Fujita, T. (2007) . Prototype phenomena and common cognıtıve paths in the understanding of the inclusion relations between quadrilaterals in Japan and Scotland. Proceedings of The 31st Conference of the Internatıonal Group for the Psychology of Mathematics Education, 4, 41-48.
 • Ormrod, J. E. (2003). Educational psychology: developing learners.(4th ed.) Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.
 • Owens, K. (2005). Substantıve communıcatıon of space mathematıcs ın upper prımary school. Proceedings of The 29 Th Conference of The International Group For The Psychology Of Mathematics Education, 4,33-40. Retrieved from: http://www.Emis.Ams.Org/Proceedings/Pme29/Pme29completeproc/Pme29vol4mul_Wu.Pdf#Page=39
 • Özkan, M. (2015). 7. sınıf öğrencilerinin çokgenlerde ve özel dörtgenlerde yaptıkları kavram yanılgılarının incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Özkan, M., & Bal, A. P. (2017). Analysis of the misconceptions of 7th grade students on polygons and specific quadrilaterals. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 67, 161-182.
 • Pickreign, J. (2007). Rectangle and rhombi:how well do pre-service teachers know them? ıssues in the undergraduate mathematics preparation of school teachers. Retrieved from: http:// www.k-12prep.math.ttu.edu
 • Roberts, S. K. (1995). A study of the relationship between demographic variables and van Hiele level of thinking for pre-service elementary school teachers (Unpublished doctoral dissertation). Wayne State University, USA.
 • Ryan, J., Williams, J. (2007). Children'S mathematics 4-15: learning from errors and misconceptions: learning from errors and misconceptions. McGraw-Hill Education (UK).
 • Sandt, S., Nieuwoudt, H., D. (2003). Grade 7 teachers’ and prospective teachers’ content knowledge of geometry. South African Journal of Education. 23(3), 199-205.
 • Tutak, T. (2008). Somut nesneler ve dinamik geometri yazılımı kullanımının öğrencilerin bilişsel öğrenmelerine, tutumlarına ve Van Hiele geometri anlama düzeylerine etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Türnüklü, E., Gündoğdu-Alaylı, F. & Akkaş, E. N. (2013). Investigation of prospektüse primary mathematics teachers’ perceptions and images for quadrilaterals. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(2), 1225-1232.
 • Ubuz, B. (1999). 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin geometride kavram yanılgıları ve cinsiyet farklılıkları. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 179-184.
 • Ubuz, B., & Üstün, I. (2003). Figural and conceptual aspects in ıdentıfying polygons. Proceedings of the 27th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. 1, 328.
 • Ward, R. (2004). An Investigation of K-8 Preservice Teacher’s Concept Images and Mathematical Definition of Polygons. Issues in Teacher Education, 13(2), 39-54.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yücel, C., Karadağ, E., & Turan, S. (2013). TIMSS 2011 ulusal ön değerlendirme raporu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Politika Analizi Raporlar Serisi. Eskişehir.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-9404-9144
Author: Mustafa ÖZKAN
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1695-9876
Author: Ayten Pınar BAL
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 27, 2018

Bibtex @research article { eku310525, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {}, eissn = {1304-9496}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2018}, volume = {14}, pages = {81 - 106}, doi = {10.17244/eku.310525}, title = {İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAM YANILGILARI HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Özkan, Mustafa and Bal, Ayten Pınar} }
APA Özkan, M , Bal, A . (2018). İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAM YANILGILARI HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ . Eğitimde Kuram ve Uygulama , 14 (1) , 81-106 . DOI: 10.17244/eku.310525
MLA Özkan, M , Bal, A . "İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAM YANILGILARI HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ" . Eğitimde Kuram ve Uygulama 14 (2018 ): 81-106 <https://dergipark.org.tr/en/pub/eku/issue/36187/310525>
Chicago Özkan, M , Bal, A . "İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAM YANILGILARI HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ". Eğitimde Kuram ve Uygulama 14 (2018 ): 81-106
RIS TY - JOUR T1 - İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAM YANILGILARI HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ AU - Mustafa Özkan , Ayten Pınar Bal Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17244/eku.310525 DO - 10.17244/eku.310525 T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 106 VL - 14 IS - 1 SN - -1304-9496 M3 - doi: 10.17244/eku.310525 UR - https://doi.org/10.17244/eku.310525 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAM YANILGILARI HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ %A Mustafa Özkan , Ayten Pınar Bal %T İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAM YANILGILARI HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ %D 2018 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P -1304-9496 %V 14 %N 1 %R doi: 10.17244/eku.310525 %U 10.17244/eku.310525
ISNAD Özkan, Mustafa , Bal, Ayten Pınar . "İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAM YANILGILARI HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ". Eğitimde Kuram ve Uygulama 14 / 1 (March 2018): 81-106 . https://doi.org/10.17244/eku.310525
AMA Özkan M , Bal A . İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAM YANILGILARI HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Journal of Theory and Practice in Education. 2018; 14(1): 81-106.
Vancouver Özkan M , Bal A . İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAM YANILGILARI HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 2018; 14(1): 81-106.