Year 2019, Volume 15 , Issue 4, Pages 319 - 338 2019-12-30

Türkiye’de Programlama Eğitimi ile İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Bir Betimsel Analiz Çalışması
Investigation of Studies on Programming Education in Turkey: A Descriptive Analysis Study

Gülhanim DENİZ [1] , Selami ERYİLMAZ [2]


Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de programlama eğitimi üzerinde yapılan çalışmaları incelemek ve bunun sonucunda ortaya çıkan durumlar açısından eğilimlerinin hangi yönde olduğunu tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda 2008-2018 yılları arasında yayınlanan YÖK TEZ veri tabanındaki 68 tez ve TUBİTAK ULAKBİM veri tabanındaki 78 makale olmak üzere toplamda 146 çalışma incelenmiştir. İlgili yayınları değerlendirmek için literatürden yararlanılarak geliştirilen çalışma inceleme formu, programlama eğitimi için revize edilerek kullanılmıştır. Formda ilgili çalışmanın künyesi, çalışmanın özellikleri, araştırma yöntemi, veri toplama araçları, örneklemi, örneklem büyüklüğü ve veri analiz yöntemi kategorileri bulunmaktadır. Bu kategorilere göre çalışmalar betimsel analize tabi tutulmuştur. Analiz sonucuna göre çalışmaların en çok 2018 yılında yapıldığı belirlenmiştir. Çalışmaların çoğu programlama konusunda, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde ve Scratch yazılım aracı kullanılarak yapılmıştır. Makalede nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi, tezlerde nicel araştırma yöntemlerinden yarı deneysel desen kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak tezlerde likert tipi anket/ölçek kullanılırken, makalede ise bunun yanı sıra doküman kullanıldığı görülmektedir. Örneklem olarak makale çalışmaların çoğu lisans grubunu, tez çalışmaları ilköğretim(5-8) grubunu seçmiştir; örneklem büyüklüğü olarak 31-100 arasında kişi belirlenmiştir. Veri analiz yönteminde ise tezlerde t-testi kullanılırken, makalede içerik analizi kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.    

The aim of this study is to examine the academic studies on programming education in Turkey and to determine the direction of the trends, in terms of the resulting conditions. In accordance with this purpose, 68 master and Ph.D. theses from the YÖK THESIS database, written between the years 2008-2018, and 78 articles in the TUBITAK ULAKBIM database were examined: in total 146 studies. The study review form, developed using the literature to assess related publications, was revised for programming education. Identification of the study, characteristics of the study, research method, data collection tools, sampling, sample size and data analysis method categories of the study are included in the form. According to these categories, academic studies were subjected to descriptive analysis. According to the results of the analysis, it was determined that most of the studies were carried out in 2018. Most of the studies were carried out on programming in the Computer and Instructional Technologies course and using the Scratch software tool. Document analysis from qualitative research methods was used in article studies, and semi-experimental design from quantitative research methods was used in theses. While a Likert type questionnaire/scale was used as a data collection tool in theses, articles additionally used documents. As for sampling, most of the article studies selected participants from the undergraduate group, and the thesis studies from the primary education group (5-8); the sample size was determined to be between 31-100. In the data analysis, a t-test was used in the theses and content analysis was used in the articles.    

 • africacodeweek.org. (2019). africacodeweek.org. Erişim: https://africacodeweek.org/about/about1/
 • Albayrak, E., & Çiltaş, A. (2017). Türkiye'de matematik eğitimi alanında yayınlanan matematiksel model ve modelleme araştırmalarının betimsel içerik analizi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(9), 258-283.
 • Atabaş, S. (2018). Programlama başarısını etkileyen bazı faktörlerin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Balanskat, A., & Engelhardt, K. (2015). Computing our future: Computer programming and coding priorities, school curricula and initiatives across Europe. Belgium: Brussels: European Schoolnet.
 • Çatlak, Ş., Tekdal, M., & Baz, F. Ç. (2015). Scratch yazılımı ile programlama öğretiminin durumu: Bir doküman inceleme çalışması. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 4(3), 13-25.
 • Demirer, V., & Sak, N. (2016). Dünyada ve Türkiye'de programlama eğitimi ve yeni yaklaşımlar. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(3), 521-546.
 • Durak, H., Karaoğlan-Yılmaz, F. G., Yılmaz, R., & Seferoğlu, S. S. (2017). Erken yaşta programlama eğitimi: Araştırmalardaki güncel eğilimlerle ilgili bir inceleme. The Turkish Online Journal of Educational Techonogy, 119-137.
 • hostingdergi. (2019). hostingdergi.com. Erişim: https://www.hostingdergi.com.tr/multeci-kod-haftasinin-sonuclari-aciklandi/
 • Hubwieser, P., Giannakos, M., Berges, M., Brinda, T., Diethelm, I., Magenheim, J., … & Jasute, E. (2015). A global snapshot of computer science education in k-12 schools. 2015 ITiCSE Working Group Reports, Vilnius, Lithuania.
 • Keser, H. (2011). Türkiye’de bilgisayar eğitiminde ilk adım: Orta öğretimde bilgisayar eğitimi ihtisas komisyonu raporu. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 1(2), 83-94.
 • Kodla(Ma)nisa. (2015). Kodla(Ma)nisa Projesi nedir? Erişim: http://www.kodlamanisa.gov.tr/kodlamanisa-projesi-nedir/
 • Köseoğlu, S. (2018). Yarını kodlayanlar, kodlama eğitimlerini Türkiye'nin dört bucağına taşıdı. Habitat Derneği. Erişim: http://habitatdernegi.org/haber/yarini-kodlayanlar-kodlama-egitimlerini-turkiyenin-dort-bucagina-tasidi.html
 • MEB. (2016). Bilgisayar bilimi dersi öğretim programı kur 1-kur 2. Ankara: MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
 • MEB. (2018). İlköğretim kurumları (ilkokul ve ortaokul) haftalık ders çizelgesinde değişiklik yapılması. Ankara: MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • memurlar.net. (2018). Garanti ile geleceği kodla’da yeni dönem başladı. memurlar.net. Erişim: https://www.memurlar.net/haber/787564/garanti-ile-gelecegi-kodla-da-yeni-donem-basladi.html
 • Öndeş, Ö. (2016). İngiltere ve ABD’de kodlama eğitimi. Hürriyet. Erişim: http://www.hurriyet.com.tr/egitim/ingiltere-ve-abdde-kodlama-egitimi-40061604
 • Özdemir, A. (2015). Kodlama dersi gelişmiş ülkelerin okullarında en önemli ders oldu. Kpsscafe. Erişim: http://www.kpsscafe.com.tr/egitim-haberleri/kodlama-dersi-gelismis-ulkelerin-okullarinda-en-onemli-ders-oldu-h50358.html
 • Özdemir, S. (2018). Hakkımızda. Bilişim Garajı. Erişim: https://bilisimgaraji.com/hakkimizda/
 • Türkiye Vodafon Vakfı. (2018). Yarını kodlayanlar. Türkiye Vodafon Vakfı. Erişim: http://turkiyevodafonevakfi.org.tr/projeler/yarini-kodlayanlar/
 • Saygıner Ş., & Tüzün H. (2017). İlköğretim düzeyinde programlama eğitimi: Yurt dışı ve yurt içi perspektifinden bir bakış. 19. Akademik Bilişim Konferansı, 8-10 Şubat, Aksaray Üniversitesi, Aksaray, Türkiye.
 • Ülker, T. (2016). Classroom: Çocuklar için kodlama eğitimi neden önemli?: Erişim: http://blog.classloom.com/tr/cocuklar-icin-kodlama-egitimi-neden-onemli/
 • Üstündağ, D. A. (2013). Türkiye’de bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin araştırma eğilimleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 3(1), 55-71.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yolcu, V., & Demirer, V. (2017). Eğitimde robotik kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalara sistematik bir bakış. SDU International Journal of Educational Studies, 4(2), 127-139.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-0932-6133
Author: Gülhanim DENİZ (Primary Author)
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6507-740X
Author: Selami ERYİLMAZ
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2019

Bibtex @research article { eku645387, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {}, eissn = {1304-9496}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2019}, volume = {15}, pages = {319 - 338}, doi = {10.17244/eku.645387}, title = {Türkiye’de Programlama Eğitimi ile İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Bir Betimsel Analiz Çalışması}, key = {cite}, author = {Deni̇z, Gülhanim and Eryi̇lmaz, Selami} }
APA Deni̇z, G , Eryi̇lmaz, S . (2019). Türkiye’de Programlama Eğitimi ile İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Bir Betimsel Analiz Çalışması . Eğitimde Kuram ve Uygulama , 15 (4) , 319-338 . DOI: 10.17244/eku.645387
MLA Deni̇z, G , Eryi̇lmaz, S . "Türkiye’de Programlama Eğitimi ile İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Bir Betimsel Analiz Çalışması" . Eğitimde Kuram ve Uygulama 15 (2019 ): 319-338 <https://dergipark.org.tr/en/pub/eku/issue/51511/645387>
Chicago Deni̇z, G , Eryi̇lmaz, S . "Türkiye’de Programlama Eğitimi ile İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Bir Betimsel Analiz Çalışması". Eğitimde Kuram ve Uygulama 15 (2019 ): 319-338
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Programlama Eğitimi ile İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Bir Betimsel Analiz Çalışması AU - Gülhanim Deni̇z , Selami Eryi̇lmaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17244/eku.645387 DO - 10.17244/eku.645387 T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 319 EP - 338 VL - 15 IS - 4 SN - -1304-9496 M3 - doi: 10.17244/eku.645387 UR - https://doi.org/10.17244/eku.645387 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama Türkiye’de Programlama Eğitimi ile İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Bir Betimsel Analiz Çalışması %A Gülhanim Deni̇z , Selami Eryi̇lmaz %T Türkiye’de Programlama Eğitimi ile İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Bir Betimsel Analiz Çalışması %D 2019 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P -1304-9496 %V 15 %N 4 %R doi: 10.17244/eku.645387 %U 10.17244/eku.645387
ISNAD Deni̇z, Gülhanim , Eryi̇lmaz, Selami . "Türkiye’de Programlama Eğitimi ile İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Bir Betimsel Analiz Çalışması". Eğitimde Kuram ve Uygulama 15 / 4 (December 2020): 319-338 . https://doi.org/10.17244/eku.645387
AMA Deni̇z G , Eryi̇lmaz S . Türkiye’de Programlama Eğitimi ile İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Bir Betimsel Analiz Çalışması. Journal of Theory and Practice in Education. 2019; 15(4): 319-338.
Vancouver Deni̇z G , Eryi̇lmaz S . Türkiye’de Programlama Eğitimi ile İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Bir Betimsel Analiz Çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 2019; 15(4): 319-338.