Year 2019, Volume 15 , Issue 4, Pages 297 - 318 2019-12-30

Planlı Kalkınma Dönemindeki Milli Eğitim Şûra Kararlarının Kalkınma Planlarındaki Eğitime İlişkin Hedefler Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Evaluation of the Decisions of National Education Councils in the Planned Development Period within the Framework of Educational Objectives in Development Plans

Adil ÇORUK [1]


Türkiye’de 1933 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı’nın en yüksek danışma organı olarak Milli Eğitim Şûraları gerçekleştirilmektedir. Şuraların dayanağı “2287 sayılı Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun” ile ortaya konulmuştur ve ilk Milli Eğitim Şûra’sı da 1939 yılında toplanmıştır. 1960 yılından itibaren ise planlı kalkınma dönemi başlamış ve bu doğrultuda kalkınma planları hazırlanmıştır. 1963 yılından 2013 yılına kadar da 10 tane kalkınma planı gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın amacı planlı kalkınma döneminde yapılan Milli Eğitim Şûraları’nda alınan kararlar ile kalkınma planlarında eğitimle ilgili alınan kararları birlikte değerlendirmektir. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi ile yapılmış ve verileri analizi için betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın verilerini oluşturan Kalkınma Planları ve Milli Eğitim Şûralarına ilişkin dokümanlar öncelikle betimlenmiş, sonra yorumlanarak elde edilen sonuçlara dayalı varsayımlarda bulunulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre Türk eğitim sistemine yön vermesi beklenen kalkınma planlarında ve milli eğitim şûralarında her zaman birbiriyle tutarlı kararlar alınmadığı görülmektedir. Milli Eğitim Şûralarının kalkınma planlarındaki hedefler çerçevesinde ele alınması eğitimle ilgili politikaların geliştirilmesi açısından önemlidir. Bu açıdan bakıldığında eğitim politikalarının geliştirilmesine yönelik bu tarz çalışmaların bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması ve aralarında eşgüdümün sağlanması gerekmektedir. Şûralarda ve kalkınma planlarında alınan kararların uygulamaya konulup konulmadığının denetlenmesi de eğitimle ilgili politikaların uygulanması sürecini daha işler hale getirecektir.    

National Education Councils have been placed as the highest level of advisory body in the Turkish Ministry of Education since 1933, based on the Law No. 2287 about Educational Organization, and the first council was gathered in 1939. Moreover, a period of planned development began in 1960 and since then development plans have been prepared. In total, ten plans were published between 1963 and 2013. This study aims to evaluate the decisions taken in the National Education Councils in the planned development period together with the education-related goals placed in development plans. The study follows a document analysis method from the qualitative research methods. For data analysis, descriptive analysis technique was applied. In this context, the documents for the Development Plans and National Education Council decisions were examined, described and interpreted and then related interpretations were provided. The results revealed that the goals in the Plans and the Council decisions were not consistent with each other all the time. It is important to examine the decisions taken by the National Education Council in accordance with the goals of the Development Plans in terms of the process of education policy development. The number of this kind of study which provides a holistic approach should increase and be coordinated to improve education policies. This study concludes that monitoring whether the decisions taken in the Councils and the Plans were implemented might contribute to the functional implementation process of education policies.    

 • Altundemir, M. E. (2012). Kalkınma planlarından eğitime bakış: Kamusal mallar teorisi perspektifinden. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 7(1), 94-105.
 • Aslaner, N. (2008). Milli Eğitim Şûraları ve eğitim politikaları. (1939–1946) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Battal, Y. (2011). Kalkınma politikalarında değişim, bölgesel kalkınma ajansları (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Berber, M. (2006). İktisadi büyüme ve kalkınma. Trabzon: Derya Kitabevi.
 • Dağhan, G., Kalaycı, E., & Seferoğlu, S. S. (2011). Milli Eğitim Şûralarındaki teknoloji politikalarının incelenmesi. XIII Akademik Bilişim Konferansı, 2-4 Şubat, İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye.
 • Deniz, M. (2001). Millî Eğitim Şûralarının tarihçesi ve eğitim politikalarına etkileri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Devlet Planlama Teşkilatı (2009). 2009/2013 Stratejik Plan. Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı. Erişim: http://www.sp.gov.tr/upload/xSPStratejikPlan/files/mWpJQ+DPT-SP0913.pdf
 • Duffy, B. (2014). The analysis of documentary evidence. In J. Bell (Eds.), Doing your research project: A guide for first-time researchers (pp. 125-140). UK: McGraw-Hill Education.
 • Eroğlu, A. (2001). Türkiye’de eğitime ayrılan kaynaklar ve iktisadi kalkınmada eğitimin rolü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Güven, M., Alagöz Hamzaj, Y., & Baldan, B. (2016). Milli Eğitim Şûraları kararlarında ve kalkınma planlarında öğretmenlerin hizmetiçi eğitimi. Sosyal Bilimler Dergisi, 3(9), 39-56.
 • Hesapçıoğlu, M. (1993). Türkiye’de 1980 sonrasında eğitim sektöründe planlama çalışmaları. M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5, 59-66.
 • Hesapçıoğlu, M. (2001). Türkiye’de makro düzeyde insan kaynakları planlaması. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kılıç, Z., & Güven, S. (2017). Türk Milli Eğitim Şûralarında alınan kararların incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(53), 588-599.
 • Küçüker, E. (2008). Kalkınma Planları kapsamında yapılan eğitim planlarının analizi (1963-2005) (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Küçüker, E. (2012). Türkiye’de Kalkınma Planları kapsamında yapılan eğitim planlarının analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(1), 9-26.
 • MEB. (1962). 7. Milli Eğitim Şûrası (5 - 15 Şubat 1962). Erişim: https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29164924_7_sura.pdf
 • MEB. (1970). 8. Milli Eğitim Şûrası (28 Eylül - 3 Ekim 1970). Erişim: https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165001_8_sura.pdf
 • MEB. (1974). 9. Milli Eğitim Şûrası (24 Haziran - 4 Temmuz 1974). Erişim: https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165045_9_sura.pdf
 • MEB. (1981). 10. Milli Eğitim Şûrası (23 - 26 Haziran 1981). Erişim: https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165120_10_sura.pdf
 • MEB. (1982). 11. Milli Eğitim Şûrası (8 - 11 Haziran 1982). Erişim: https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165200_11_sura.pdf
 • MEB. (1988). 12. Milli Eğitim Şûrası (18 - 22 Haziran 1988). Erişim: https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165252_12_sura.pdf
 • MEB. (1990). 13. Milli Eğitim Şûrası (15 - 19 Ocak 1990). Erişim: https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165326_13_sura.pdf
 • MEB. (1993). 14. Milli Eğitim Şûrası (27 - 29 Eylül 1993). Erişim: https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165401_14_sura.pdf
 • MEB. (1996). 15. Milli Eğitim Şûrası (13 - 17 Mayıs 1996). Erişim: https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165430_15_sura.pdf
 • MEB. (1999). 16. Milli Eğitim Şûrası (13 - 17 Kasım 1999). Erişim: https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165513_16_sura.pdf
 • MEB. (2006). 17. Milli Eğitim Şûrası (13 - 17 Kasım 2006). Erişim: https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165619_17_sura.pdf
 • MEB. (2010). 18. Milli Eğitim Şûrası (1 - 5 Kasım 2010). Erişim: https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29170222_18_sura.pdf
 • MEB. (2014). 19. Milli Eğitim Şûrası (2 - 6 Aralık 2014). Erişim: http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/35/27/719973/dosyalar/2015_02/02041116_19.millieitimuraskararlar.pdf
 • Paksoy, E. E. (2011). Milli Eğitim Şûra kararlarının uygulanabilirliğinin Kalkınma Planları üzerinden değerlendirilmesi: Mesleki eğitim açısından bir inceleme. II. Eğitim Yönetimi Forumu, 22-23 Ekim, Başkent Öğretmenevi, Ankara, Türkiye.
 • Özer, M. (Ed.). (1999). Türkiye ekonomisi. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Seyidoğlu, H. (1993). Uluslararası iktisat (9. baskı). İstanbul: Gizem Yayınları.
 • Taş, U. (2007). Türkiye’de Kalkınma Planları ışığında eğitimin kalkınmadaki rolü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Türk, E. (1999). Milli Eğitim Bakanlığı’nda yapısal değişmeler ve Türk Eğitim Sistemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Yıldız, O., & Yıldız, T. (2016). Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Politikaları. Journal of Research in Education and Society, 3(1), 24-41.
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (1963). Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967). Ankara: Başbakanlık Devlet Matbaası. Erişim: http://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (1968). İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972). Ankara: Başbakanlık Devlet Matbaası. Erişim: http://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (1972). Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977). Ankara: DPT Yayın No: 1272. Erişim: http://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (1978). Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983). Ankara: DPT Yayın No: 1664. Erişim: http://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (1984). Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985–1989). Ankara: DPT Yayın No: 1974. Erişim: http://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (1989). Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990–1994). Ankara: DPT Yayın No: 2174. Erişim: http://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (1995). Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996–2000). Ankara: DPT Yayınları. Erişim: http://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (2000). Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001–2005). Ankara: DPT Yayınları. Erişim: http://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (2006). Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007–2013). Ankara: DPT Yayınları. Erişim: http://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı (2013). Onuncu Kalkınma Planı (2014–2018). Erişim: http://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/
 • Tofur, S., Aypay, A., & Yücel, C. (2016). 1980 - 2014 Türk Milli Eğitim Şûra kararları ile Tebliğler Dergisi Fihristlerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 41(186), 253-274.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2002). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (2. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-5858-0317
Author: Adil ÇORUK (Primary Author)
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2019

Bibtex @research article { eku646042, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {}, eissn = {1304-9496}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2019}, volume = {15}, pages = {297 - 318}, doi = {10.17244/eku.646042}, title = {Planlı Kalkınma Dönemindeki Milli Eğitim Şûra Kararlarının Kalkınma Planlarındaki Eğitime İlişkin Hedefler Çerçevesinde Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Çoruk, Adil} }
APA Çoruk, A . (2019). Planlı Kalkınma Dönemindeki Milli Eğitim Şûra Kararlarının Kalkınma Planlarındaki Eğitime İlişkin Hedefler Çerçevesinde Değerlendirilmesi . Eğitimde Kuram ve Uygulama , 15 (4) , 297-318 . DOI: 10.17244/eku.646042
MLA Çoruk, A . "Planlı Kalkınma Dönemindeki Milli Eğitim Şûra Kararlarının Kalkınma Planlarındaki Eğitime İlişkin Hedefler Çerçevesinde Değerlendirilmesi" . Eğitimde Kuram ve Uygulama 15 (2019 ): 297-318 <https://dergipark.org.tr/en/pub/eku/issue/51511/646042>
Chicago Çoruk, A . "Planlı Kalkınma Dönemindeki Milli Eğitim Şûra Kararlarının Kalkınma Planlarındaki Eğitime İlişkin Hedefler Çerçevesinde Değerlendirilmesi". Eğitimde Kuram ve Uygulama 15 (2019 ): 297-318
RIS TY - JOUR T1 - Planlı Kalkınma Dönemindeki Milli Eğitim Şûra Kararlarının Kalkınma Planlarındaki Eğitime İlişkin Hedefler Çerçevesinde Değerlendirilmesi AU - Adil Çoruk Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17244/eku.646042 DO - 10.17244/eku.646042 T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 297 EP - 318 VL - 15 IS - 4 SN - -1304-9496 M3 - doi: 10.17244/eku.646042 UR - https://doi.org/10.17244/eku.646042 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama Planlı Kalkınma Dönemindeki Milli Eğitim Şûra Kararlarının Kalkınma Planlarındaki Eğitime İlişkin Hedefler Çerçevesinde Değerlendirilmesi %A Adil Çoruk %T Planlı Kalkınma Dönemindeki Milli Eğitim Şûra Kararlarının Kalkınma Planlarındaki Eğitime İlişkin Hedefler Çerçevesinde Değerlendirilmesi %D 2019 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P -1304-9496 %V 15 %N 4 %R doi: 10.17244/eku.646042 %U 10.17244/eku.646042
ISNAD Çoruk, Adil . "Planlı Kalkınma Dönemindeki Milli Eğitim Şûra Kararlarının Kalkınma Planlarındaki Eğitime İlişkin Hedefler Çerçevesinde Değerlendirilmesi". Eğitimde Kuram ve Uygulama 15 / 4 (December 2020): 297-318 . https://doi.org/10.17244/eku.646042
AMA Çoruk A . Planlı Kalkınma Dönemindeki Milli Eğitim Şûra Kararlarının Kalkınma Planlarındaki Eğitime İlişkin Hedefler Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Journal of Theory and Practice in Education. 2019; 15(4): 297-318.
Vancouver Çoruk A . Planlı Kalkınma Dönemindeki Milli Eğitim Şûra Kararlarının Kalkınma Planlarındaki Eğitime İlişkin Hedefler Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 2019; 15(4): 297-318.