Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Öğretmenlerin İş Motivasyonları

Year 2016, Volume 2, Issue 3, 1 - 15, 15.12.2016

Abstract

Araştırmada, öğretmenlerin iş motivasyonuna yönelik algılarını ve iş motivasyonlarına yönelik algılarını cinsiyet, branş, yaş ve hizmet sürelerine göre incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı II. döneminde Bolu ili merkez ilçede bulunan ortaöğretim okullarında görev yapan 735 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma, evrenin tamamını kapsamış olup, örneklem alınmamıştır. Dağıtılan ölçeklerin 428 tanesi geri dönmüştür. Araştırmanın yöntemi tarama modelidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Dündar, Özutku ve Taşpınar, (2007) tarafından geliştirilen iki alt boyutlu 24 maddeden oluşan İş Motivasyonu Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonunda elde edilen veriler SPSS 16.00 For Windows programı kullanılarak çözümlenmiştir. Alt problemlere bağlı olarak verilerin çözümlenmesi aşamasında öncelikle Kolmogorov-Smirnov testi ile incelenmiş olup, Kolmogorov-Smirnov testi sonucuna göre çalışmada parametric ve nonparametrik testler kullanılmıştır. Öğretmenlerin iş motivasyonuna yönelik algı düzeylerini belirlemede ortalama, kişisel değişkenler için yüzde, frekans, değerlerine bakılmıştır. KolmogorovSmirnov testi sonucuna göre cinsiyet değişkeninde Mann-Whitney U testi, yaş, eğitim durumu ve içsel-dışsal motivasyon, iş motivasyonu algısının kıdeme göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmede Kruskal-Wallis Testi, KruskalWallis Testi sonucunda gruplar arası farklılıkları tespit etmede Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre öğretmenlerin içsel motivasyon algılarının yüksek, dışsal motivasyon ve iş motivasyonu algılarının ise orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin içsel motivasyonları cinsiyet değişkenine göre anlamlı fark gösterirken, dışsal motivasyon ve iş motivasyonu algılarında cinsiyet değişkeni anlamlı fark oluşturmamıştır. Öğretmenlerin iş motivasyonu ve alt boyutları yaş değişkenine göre anlamlı fark göstermiştir. Öğretmenlerin yaşları arttıkça iş motivasyonu ile boyutlarına ilişkin algılarının da yükseldiği saptanmıştır. Kıdem değişkeni öğretmenlerin iş motivasyonu ve alt boyutlarına ilişkin algılarında anlamlı fark ortaya çıkarmıştır. Kıdem arttıkça öğretmenlerin iş motivasyonları yükselmektedir. Eğitim düzeyi değişkeni bakımından öğretmenlerin iş motivasyonu algılarında anlamlı fark ortaya çıkmamıştır.

References

  • Argon, T. ve Ertürk, R. (2013). İlköğretim okulu öğretmenlerinin içsel motivasyonları ve örgütsel kimliğe
  • yönelik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [EducationalAdministration: Theory and
  • Practice], 2(19), 159-179.

Year 2016, Volume 2, Issue 3, 1 - 15, 15.12.2016

Abstract

References

  • Argon, T. ve Ertürk, R. (2013). İlköğretim okulu öğretmenlerinin içsel motivasyonları ve örgütsel kimliğe
  • yönelik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [EducationalAdministration: Theory and
  • Practice], 2(19), 159-179.

Details

Journal Section Article
Authors

Ramazan ERTÜRK>

0000-0002-8140-0895
Türkiye

Publication Date December 15, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 2, Issue 3

Cite

APA Ertürk, R. (2016). Öğretmenlerin İş Motivasyonları . Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi , 2 (3) , 1-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ekuad/issue/28248/300307