Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Primary School Teacher Candidates’ Thoughts of Finding the Perimeter and Area of Parallelogram and Rectangle

Year 2020, Volume 6, Issue 1, 53 - 66, 30.04.2020

Abstract

In this research, it is aimed to examine the views of the primary school teacher candidates the perimeter and areas of parallelogram and rectangle according to the components of reasoning with relationship and generalization from the geometric habits of the mind which is a kind of geometric thinking. Qualitative research method was used in the study. The easily accessible sampling was preferred in determining the study group. The participants of the study consisted of 63 teacher candidates attending the first year of primary education program of a public university in the Black Sea Region. In this study, a measuring tool which were prepared for this study, consisting of three open-ended problems related to the perimeter and area calculation of the rectangle and parallelogram was used for the reasoning with relationships and generalization of geometric ideas from the geometric thinking habits of the mind. Descriptive analysis was used in the analysis of the data. The finding were compared and interpreted. As a result of the study, it was seen that the teachers candidates habits of reasoning with relationships and generalization of geometric ideas were low and they could not demonstrate multiple ways of thinking. The teacher candidates evaluated geometric shapes only in the context of the prototype in which they were given. There are many possible reasons for these results. It can be considered as a necessity to compare the students with the questions that can be used in the geometric thinking habits of the mind which have reasoning with relationships and generalization of geometric ideas.

References

 • Akkuş, R., Akkaş, E. N. ve Yıldırım, B. (2018). Alan konusunu öğretirken öğrenme fırsatları oluşturmada öğretmenin rolü. İlköğretim Online, 17(2), 1135-1149.
 • Cuoco, A., Goldenberg, E. & Mark, J. (1996). Habits of mind: An organizing principle for mathematics curricula. Journal of Mathematical Behavior, 15(4), 375–402.
 • Dienes, Z. P. (1960). Building up mathematics (4th edition). London: Hutchinson Educational.
 • Driscoll, M., DiMatteo, R. W., Nikula, J. & Egan, M. (2007). Fostering geometric thinking. A guide for teachers, grades 5-10. Portsmouth: Heinemann.
 • Driscoll, M. J., DiMatteo, R. W., Nikula, J., Egan, M., Mark, J. & Kelemanik, G. (2008). The fostering geometric thinking toolkit: A guide for staff development. Portsmouth: Heinemann.
 • Dursun, Ş. ve Dede, Y. (2004). Öğrencilerin matematikte başarısını etkileyen faktörler: Matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 217-230.
 • Eraslan Yalçın, E. ve Özgeldi, M . (2019). 1924-2018 Ortaokul matematik öğretim programlarının geometrik düşünme alışkanlıkları bakımından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1) , 131-146.
 • Erşen, Z. B. (2017). Onuncu sınıf fen lisesi öğrencilerinin geometrik düşünme alışkanlıkları ve geometriye yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. SDU International Journal of Educational Studies, 4(2), 71-85.
 • Hacıömeroğlu, G. ve Apaydın, S. (2009). Tangram etkinliği ile çevre ve alan hesabı. İlköğretim Online, 8(2), 1-6.
 • Horzum, T. (2018). Matematik öğretmeni adaylarının dörtgenler hakkındaki anlamalarının kavram haritası aracılığıyla incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education , 9(1), 1 - 30.
 • Kaput, J. J. (1999). Teaching and learning a new algebra. E. Fennema, & T. Romberg (Eds.), In Mathematics classrooms that promote understanding (133-155 pp.). Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Koç, Y. ve Bozkurt, A. (2012). Investigating prospective mathematics teachers’ knowledge of volume of cylinders. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies [Special Issue I], 4, 148-153.
 • Korkmaz, S., Dündar, S. ve Yaman, H. (2016). Problem çözmede zihnin matematiksel alışkanlıkları. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(1), 35-61.
 • Leikin, R. (2007, February). Habits of mind associated with advanced mathematical thinking and solution spaces of mathematical tasks. Paper presented at the The Fifth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Division 14: Advanced Mathematicsl Thinking, Larnaca, Cyprus.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara:MEB.
 • Menon, R. (1998). Preservice teachers’ understanding of perimeter and area. School Science and Mathematics, 98, 361–368.
 • Miles, M. ve Huberman, M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis (Second edition). California: Sage Publications.
 • Olkun, S. ve Aydoğdu, T. (2003). Üçüncü uluslararası matematik ve fen araştırması (Tımss) nedir? Neyi sorgular? Örnek geometri soruları ve etkinlikler. İlköğretim-Online, 2(1), 28-35.
 • Olkun, S., Çelebi, Ö, Fidan, E., Engin, Ö. ve Gökgün, C. (2014). Birim kare ve alan formülünün Türk öğrenciler için anlamı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 180-195 .
 • Olkun, S. ve Yeşildere, S. (2011). Sınıf Öğretmeni Adayları için Temel Matematik II. Ankara: Maya Akademi.
 • Özen, D. (2015). Ortaokul matematik öğretmenlerinin geometrik düşünmelerinin geliştirilmesi: Bir ders imecesi. (Yayınlanmamış doktora tezi), Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Özüm Bülbül, B. ve Güven, B. (2015, Mayıs). Matematik öğretmeni adaylarının geometrik düşünme alışkanlıklarının belirlenmesi: İlişkilendirme ve özel durumları düşünme-genelleme alışkanlıkları örneği [Öz]. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Türk Bil-Mat 2015 Abstract Book içinde, (s. 119). Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman.
 • Tan Şişman, G. ve Aksu, M. (2009). Yedinci sınıf öğrencilerinin alan ve çevre konusundaki başarıları. İlköğretim Online, 8(1), 243-253.
 • Tolga, A. ve Cantürk Günhan, B. (2019a). Ortaokul matematik öğretmenlerinin zihnin geometrik alışkanlıklarının belirlenmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(1) , 37-56.
 • Tolga, A. ve Cantürk Günhan, B. (2019b, Eylül). Ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin üçgen ve paralelkenar alanlarını bulmada ilişkilendirme ve genelleme süreçlerinin incelenmesi. 4th International Turkish Computer & Mathematics Education Symposium. Proceedings Book içinde, (s. 81-82). Çeşme, İZMİR.
 • Toluk Uçar, Z. (2009). Developing pre-service teachers understanding of fractions through problem posing. Teaching and Teacher Education, 25(1), 166–175.
 • Turhan, H., Korkmaz, E. ve Moralı H. S. (2019, Eylül). Ortaokul öğrencilerinin alan ve çevre konularındaki kavram algılarının incelenmesi. 4th International Turkish Computer & Mathematics Education Symposium. Proceedings Book içinde,( s. 34). Çeşme, İZMİR.
 • Uygan, C. (2016). Ortaokul öğrencilerinin zihnin geometrik alışkanlıklarının kazanımına yönelik dinamik geometri yazılımındaki öğrenme süreçleri. (Yayınlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Van De Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2016). İlkokul ve ortaokul matematiği: Gelişimsel yaklaşımla öğretim. (Çev. S. Durmuş). Ankara: Nobel Yayıncılık. (Orijinal Yayın Tarihi, 2010).
 • Wiles, P. S. (2013). Folding corners of the habits of mind. Mathematics Teaching in the Middle School, 19(4), 208-213.
 • Yavuzsoy Köse, N. ve Tanışlı, D. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının geometrideki zihinsel alışkanlıkları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(3), 1203-1230.
 • Yıldırım, A. ve Simsek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, D. ve Yavuzsoy Köse, N. (2018). Ortaokul öğrencilerinin çokgen problemlerindeki matematiksel düşünme süreçleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 605-633.
 • Yılmaz, E. B. ve Kurtuluş, Y. (2019, Mart). Zihnin geometrik alışkanlıklarının kullanımını içeren TIMSS sorularının incelenmesi. 3rd International Congress on Science and Education. UBEK ICSE 2019 Abstract Book içinde, (s.180). Afyonkarahisar.

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Paralelkenar ile Dikdörtgenin Çevre ve Alanını Bulmaya İlişkin Düşüncelerinin İncelenmesi

Year 2020, Volume 6, Issue 1, 53 - 66, 30.04.2020

Abstract

Araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının paralelkenar ile dikdörtgenin çevreleri ile alanlarını bulmaya ilişkin görüşlerinin bir tür geometrik düşünme olan zihnin geometrik alışkanlıklarından ilişkilendirme ve genelleme bileşenlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunun belirlenmesinde kolay ulaşılabilir örnekleme tercih edilmiştir. Çalışmanın katılımcılarını Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir devlet üniversitesinin sınıf eğitimi birinci sınıfına devam eden 63 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak bu çalışma için hazırlanan, zihnin geometrik düşünme alışkanlıklarından ilişkilerle muhakeme etme ve geometrik fikirlerin genelleştirilmesi alışkanlıklarını kullanmaya yönelik paralelkenar ile dikdörtgenin çevre ve alan hesabı ile ilgili üç tane açık uçlu problemin yer aldığı bir ölçme aracı kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analizden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Çalışmanın sonucunda öğretmen adaylarının ilişkilendirme ve genelleme alışkanlıklarının düşük seviyede olduğu, çoklu düşünme yollarını sergileyemedikleri görülmüştür. Öğretmen adayları geometrik şekilleri yalnızca verildiği prototip bağlamında değerlendirmişlerdir. Ulaşılan bu sonuçların çok çeşitli nedenlerinin bulunma olasılığı olsa da, zihnin geometrik düşünme alışkanlıklarının kullanılabileceği, akıl yürütme ve muhakeme durumlarına başvurulabileceği sorular ile öğrencilerin karşılaştırılmaları bir gereklilik olarak düşünülebilir.

References

 • Akkuş, R., Akkaş, E. N. ve Yıldırım, B. (2018). Alan konusunu öğretirken öğrenme fırsatları oluşturmada öğretmenin rolü. İlköğretim Online, 17(2), 1135-1149.
 • Cuoco, A., Goldenberg, E. & Mark, J. (1996). Habits of mind: An organizing principle for mathematics curricula. Journal of Mathematical Behavior, 15(4), 375–402.
 • Dienes, Z. P. (1960). Building up mathematics (4th edition). London: Hutchinson Educational.
 • Driscoll, M., DiMatteo, R. W., Nikula, J. & Egan, M. (2007). Fostering geometric thinking. A guide for teachers, grades 5-10. Portsmouth: Heinemann.
 • Driscoll, M. J., DiMatteo, R. W., Nikula, J., Egan, M., Mark, J. & Kelemanik, G. (2008). The fostering geometric thinking toolkit: A guide for staff development. Portsmouth: Heinemann.
 • Dursun, Ş. ve Dede, Y. (2004). Öğrencilerin matematikte başarısını etkileyen faktörler: Matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 217-230.
 • Eraslan Yalçın, E. ve Özgeldi, M . (2019). 1924-2018 Ortaokul matematik öğretim programlarının geometrik düşünme alışkanlıkları bakımından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1) , 131-146.
 • Erşen, Z. B. (2017). Onuncu sınıf fen lisesi öğrencilerinin geometrik düşünme alışkanlıkları ve geometriye yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. SDU International Journal of Educational Studies, 4(2), 71-85.
 • Hacıömeroğlu, G. ve Apaydın, S. (2009). Tangram etkinliği ile çevre ve alan hesabı. İlköğretim Online, 8(2), 1-6.
 • Horzum, T. (2018). Matematik öğretmeni adaylarının dörtgenler hakkındaki anlamalarının kavram haritası aracılığıyla incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education , 9(1), 1 - 30.
 • Kaput, J. J. (1999). Teaching and learning a new algebra. E. Fennema, & T. Romberg (Eds.), In Mathematics classrooms that promote understanding (133-155 pp.). Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Koç, Y. ve Bozkurt, A. (2012). Investigating prospective mathematics teachers’ knowledge of volume of cylinders. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies [Special Issue I], 4, 148-153.
 • Korkmaz, S., Dündar, S. ve Yaman, H. (2016). Problem çözmede zihnin matematiksel alışkanlıkları. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(1), 35-61.
 • Leikin, R. (2007, February). Habits of mind associated with advanced mathematical thinking and solution spaces of mathematical tasks. Paper presented at the The Fifth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Division 14: Advanced Mathematicsl Thinking, Larnaca, Cyprus.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara:MEB.
 • Menon, R. (1998). Preservice teachers’ understanding of perimeter and area. School Science and Mathematics, 98, 361–368.
 • Miles, M. ve Huberman, M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis (Second edition). California: Sage Publications.
 • Olkun, S. ve Aydoğdu, T. (2003). Üçüncü uluslararası matematik ve fen araştırması (Tımss) nedir? Neyi sorgular? Örnek geometri soruları ve etkinlikler. İlköğretim-Online, 2(1), 28-35.
 • Olkun, S., Çelebi, Ö, Fidan, E., Engin, Ö. ve Gökgün, C. (2014). Birim kare ve alan formülünün Türk öğrenciler için anlamı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 180-195 .
 • Olkun, S. ve Yeşildere, S. (2011). Sınıf Öğretmeni Adayları için Temel Matematik II. Ankara: Maya Akademi.
 • Özen, D. (2015). Ortaokul matematik öğretmenlerinin geometrik düşünmelerinin geliştirilmesi: Bir ders imecesi. (Yayınlanmamış doktora tezi), Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Özüm Bülbül, B. ve Güven, B. (2015, Mayıs). Matematik öğretmeni adaylarının geometrik düşünme alışkanlıklarının belirlenmesi: İlişkilendirme ve özel durumları düşünme-genelleme alışkanlıkları örneği [Öz]. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Türk Bil-Mat 2015 Abstract Book içinde, (s. 119). Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman.
 • Tan Şişman, G. ve Aksu, M. (2009). Yedinci sınıf öğrencilerinin alan ve çevre konusundaki başarıları. İlköğretim Online, 8(1), 243-253.
 • Tolga, A. ve Cantürk Günhan, B. (2019a). Ortaokul matematik öğretmenlerinin zihnin geometrik alışkanlıklarının belirlenmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(1) , 37-56.
 • Tolga, A. ve Cantürk Günhan, B. (2019b, Eylül). Ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin üçgen ve paralelkenar alanlarını bulmada ilişkilendirme ve genelleme süreçlerinin incelenmesi. 4th International Turkish Computer & Mathematics Education Symposium. Proceedings Book içinde, (s. 81-82). Çeşme, İZMİR.
 • Toluk Uçar, Z. (2009). Developing pre-service teachers understanding of fractions through problem posing. Teaching and Teacher Education, 25(1), 166–175.
 • Turhan, H., Korkmaz, E. ve Moralı H. S. (2019, Eylül). Ortaokul öğrencilerinin alan ve çevre konularındaki kavram algılarının incelenmesi. 4th International Turkish Computer & Mathematics Education Symposium. Proceedings Book içinde,( s. 34). Çeşme, İZMİR.
 • Uygan, C. (2016). Ortaokul öğrencilerinin zihnin geometrik alışkanlıklarının kazanımına yönelik dinamik geometri yazılımındaki öğrenme süreçleri. (Yayınlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Van De Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2016). İlkokul ve ortaokul matematiği: Gelişimsel yaklaşımla öğretim. (Çev. S. Durmuş). Ankara: Nobel Yayıncılık. (Orijinal Yayın Tarihi, 2010).
 • Wiles, P. S. (2013). Folding corners of the habits of mind. Mathematics Teaching in the Middle School, 19(4), 208-213.
 • Yavuzsoy Köse, N. ve Tanışlı, D. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının geometrideki zihinsel alışkanlıkları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(3), 1203-1230.
 • Yıldırım, A. ve Simsek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, D. ve Yavuzsoy Köse, N. (2018). Ortaokul öğrencilerinin çokgen problemlerindeki matematiksel düşünme süreçleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 605-633.
 • Yılmaz, E. B. ve Kurtuluş, Y. (2019, Mart). Zihnin geometrik alışkanlıklarının kullanımını içeren TIMSS sorularının incelenmesi. 3rd International Congress on Science and Education. UBEK ICSE 2019 Abstract Book içinde, (s.180). Afyonkarahisar.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Article
Authors

Sıtkı ÇEKİRDEKÇİ This is me (Primary Author)
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4037-2434
Türkiye


Nergiz ÇEKİRDEKÇİ This is me
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-3875-8293
Türkiye

Publication Date April 30, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 6, Issue 1

Cite

APA Çekirdekçi, S. & Çekirdekçi, N. (2020). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Paralelkenar ile Dikdörtgenin Çevre ve Alanını Bulmaya İlişkin Düşüncelerinin İncelenmesi . Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi , 6 (1) , 53-66 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ekuad/issue/54041/728924