Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

The Future of Distance Education in Primary Schools During COVID-19 Pandemic

Year 2021, Volume 7, Issue 3, 328 - 342, 31.12.2021

Abstract

The aim of this study assess the distance education applications used in primary schools in Turkey via teachers’ views, and to present a suggestion for distance education model as referring both teachers’ and instructors’ views on this field. In this study, phenomenological research design, one of qualitative research approaches, is used as a research model. The sample of the study consists of 139 primary school teachers and 58 instructors. According to research findings, the participant teachers generally state that the distance education process applied in Turkey is enough and effective solution for the current issue. Distance education and learning applications are the most significant elements in order to supply the continuity of education in the pandemic process. For this reason, improving the effectiveness of distance education and finding solutions for the problems faced in this process are some of the priority targets in all countries. In this difficult period, a road-map is needed for the aim of directing this process correctly and effectively, and educational activities should go on being active in this process as adopting equality of opportunities in education as a basic principal. It is thought that the distance education model which is specifically designed for this study by the researchers as collecting data on the views of practitioner teachers and expert instructors, searching related literature and analyzing other researches in this issue can draw a road-map for this process.

References

 • Anderson, J. (2020, March 30). The coronavirus pandemic is reshaping education. Quartz. https://qz.com/1826369/how-coronavirus-is-changing-education/.
 • Arık, B. M. (2020, April 15). Effects of coronavirus're Education in Turkey - IV | How does the digital divide affect distance education?. Education Reform Initiative. https://www.egitimreformugirisimi.org/koronavirusun-egitime-etkileri-iv-dijital-ucurum-uzaktan-egitimi-nasil-etkiliyor/#
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları [Coronavirus (Covidien-19) pandemic and pedagogical implications: open and distance education applications in Turkey]. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53. https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/55662/761354
 • Chang, G. C. & Yano, S. (2020, March 24). How are countries addressing the Covid-19 challenges in education? A snapshot of policy measures. World Education Blog. https://gemreportunesco.wordpress.com/2020/03/24/how-are-countries-addressing-the-covid-19-challenges-in-education-a-snapshot-of-policy-measures/
 • Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (M. Bütün and S. B. Demir, Trans.; 3rd ed.). Siyasal Yayınevi. (Original work published 2013)
 • Giannini, S. & Albrectsen, A. B. (2020, March 31). Covid-19 school closures around the world will hit girls hardest. UNESCO. https://en.unesco.org/news/covid-19-school-closures-around-world-will-hit-girls-hardest.
 • Hopegood, S. (2020, April 3). Coronavirus: Our principles, values, and shared humanity. Worlds of Education. Worlds of Education. https://www.worldsofeducation.org/en/woe_homepage/woe_detail/16719/%C2%AB-coronavirus-nos-principes-nos-valeurs-et-notrehumanit%C3%A9-commune-%C2%BB-par-susan-hopgood.
 • Kırmızıgül, H. G. (2020). Covid-19 salgını ve beraberinde getirdiği eğitim süreci [The Covid-19 pandemic and the resulting education process]. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 283-289. https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/54658/725274
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods. Sage Publications.
 • Yılmaz, E., Mutlu, H., Güner, B., Doğanay, G. & Yılmaz, D. (2020). Veli algısına göre pandemi dönemi: Uzaktan eğitim sürecinin niteliği [Pandemic period according to the parents' perception: The nature of distance education process]. Palet Yayınları. http://paletyayinlari.com.tr/wp-content/uploads/2020/Uzaktan_egitim_surecinin_niteligi.pdf
 • Reimers, F. M. & Schleicher, A. (2020). A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020. OECD Publishing. https://www.hm.ee/sites/default/files/framework_guide_v1_002_harward.pdf
 • Özer, M. (2020). Educational policy actions by the ministry of national education in the times of Covid-19. Kastamonu Education Journal, 28(3), 1124-1129. https://doi.org/10.24106/kefdergi.722280
 • Rubin, A. & Babbie, E. R. (2016). Empowerment series: Research methods for social work. Cengage Learning. https://www.amazon.com/Empowerment-Research-Methods-Social-MindTap-ebook/dp/B019EB9PR4
 • Saavedra, J. (2020, March 30). Educational challenges and opportunities of the Coronavirus (COVID-19) pandemic. World Bank Blogs. https://blogs.worldbank.org/education/educational-challenges-and-opportunities-covid-19-pandemic.
 • Salman, U. A. (2020, April 24). Effects of coronavirus're Education in Turkey - V | Students explain the digital divide. Education Reform Initiative. https://www.egitimreformugirisimi.org/turkiyede-koronavirusun-egitime-etkisi-v-dijital-ucurumu-ogrenciler-anlatiyor/.
 • Tashakkori, A. & Teddlie, C. (2010). Sage handbook of mixed methods in social & behavioral research (2nd ed.). Sage Publications. https://dx.doi.org/10.4135/9781506335193
 • Telli Yamamoto, G. & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi [The Coronavirus and the rising of online education]. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34. https://doi.org/10.32329/uad.711110
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2020, August). Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2020-33679
 • UNESCO (2020a, March 27). Teacher Task Force calls to support 63 million teachers touched by the COVID-19 crisis. https://en.unesco.org/news/teacher-task-force-calls-support-63-million-teachers-touched-covid-19-crisis.
 • UNESCO (2020b, April 17). Distance learning strategies, what do we know about effectiveness? https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-covid-19_ed-webinar-5-concept-note-en.pdf.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in the social sciences] (10th ed.). Seçkin Yayıncılık.
 • Yaman, B. (2021). Covid-19 Pandemisi Sürecinde Türkiye ve Çin’de Uzaktan Eğitim Süreç ve Uygulamalarının İncelenmesi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(Pandemi özel sayısı), 3297 – 3309.

Covid-19 Salgını Sürecinde İlkokullarda Uzaktan Eğitimin Geleceği

Year 2021, Volume 7, Issue 3, 328 - 342, 31.12.2021

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Covid-19 salgını sürecinde Türkiye’de ilkokullara yönelik uygulanan uzaktan eğitim uygulamalarının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi ve öğretmenler ile öğretim elemanlarının görüşlerinden yola çıkarak bir uzaktan eğitim modeli önerisi sunmaktır. Bu araştırmada, nitel araştırma yaklaşımlarından olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 139 sınıf öğretmeni ve 58 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Araştırma bulgularına göre öğretmenler, pandemi döneminde Türkiye’de uygulanan uzaktan eğitim sürecini genel olarak yeterli ve sürece en uygun çözüm olarak değerlendirmiştir. Pandemi döneminde eğitim sürekliliğini sağlamak için açık ve uzaktan eğitim uygulamaları en önemli araçtır. Bu nedenle uzaktan eğitimin verimliliğini sağlayabilmek ve süreç içinde yaşanabilecek sorunlara acil çözümler üretebilmek tüm ülkelerin başlıca hedeflerindendir. Zorlu bir süreçten geçerken, bu süreci doğru ve etkili yönetebilmek adına bir yol haritasının çizilmesi ve bu doğrultuda eğitimde fırsat eşitliğini temel ilke olarak benimseyip eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesini sağlamak gerekmektedir. Bu çalışmada uzaktan eğitimin uygulayıcıları olan öğretmenler ile alan uzmanı öğretim elemanlarının görüşleri, ilgili alan yazın ve diğer ülkelerin yaptığı uygulamalar incelenerek oluşturulan uzaktan eğitim modelinin bir yol haritası olabileceği düşünülmektedir.

References

 • Anderson, J. (2020, March 30). The coronavirus pandemic is reshaping education. Quartz. https://qz.com/1826369/how-coronavirus-is-changing-education/.
 • Arık, B. M. (2020, April 15). Effects of coronavirus're Education in Turkey - IV | How does the digital divide affect distance education?. Education Reform Initiative. https://www.egitimreformugirisimi.org/koronavirusun-egitime-etkileri-iv-dijital-ucurum-uzaktan-egitimi-nasil-etkiliyor/#
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları [Coronavirus (Covidien-19) pandemic and pedagogical implications: open and distance education applications in Turkey]. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53. https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/55662/761354
 • Chang, G. C. & Yano, S. (2020, March 24). How are countries addressing the Covid-19 challenges in education? A snapshot of policy measures. World Education Blog. https://gemreportunesco.wordpress.com/2020/03/24/how-are-countries-addressing-the-covid-19-challenges-in-education-a-snapshot-of-policy-measures/
 • Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (M. Bütün and S. B. Demir, Trans.; 3rd ed.). Siyasal Yayınevi. (Original work published 2013)
 • Giannini, S. & Albrectsen, A. B. (2020, March 31). Covid-19 school closures around the world will hit girls hardest. UNESCO. https://en.unesco.org/news/covid-19-school-closures-around-world-will-hit-girls-hardest.
 • Hopegood, S. (2020, April 3). Coronavirus: Our principles, values, and shared humanity. Worlds of Education. Worlds of Education. https://www.worldsofeducation.org/en/woe_homepage/woe_detail/16719/%C2%AB-coronavirus-nos-principes-nos-valeurs-et-notrehumanit%C3%A9-commune-%C2%BB-par-susan-hopgood.
 • Kırmızıgül, H. G. (2020). Covid-19 salgını ve beraberinde getirdiği eğitim süreci [The Covid-19 pandemic and the resulting education process]. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 283-289. https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/54658/725274
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods. Sage Publications.
 • Yılmaz, E., Mutlu, H., Güner, B., Doğanay, G. & Yılmaz, D. (2020). Veli algısına göre pandemi dönemi: Uzaktan eğitim sürecinin niteliği [Pandemic period according to the parents' perception: The nature of distance education process]. Palet Yayınları. http://paletyayinlari.com.tr/wp-content/uploads/2020/Uzaktan_egitim_surecinin_niteligi.pdf
 • Reimers, F. M. & Schleicher, A. (2020). A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020. OECD Publishing. https://www.hm.ee/sites/default/files/framework_guide_v1_002_harward.pdf
 • Özer, M. (2020). Educational policy actions by the ministry of national education in the times of Covid-19. Kastamonu Education Journal, 28(3), 1124-1129. https://doi.org/10.24106/kefdergi.722280
 • Rubin, A. & Babbie, E. R. (2016). Empowerment series: Research methods for social work. Cengage Learning. https://www.amazon.com/Empowerment-Research-Methods-Social-MindTap-ebook/dp/B019EB9PR4
 • Saavedra, J. (2020, March 30). Educational challenges and opportunities of the Coronavirus (COVID-19) pandemic. World Bank Blogs. https://blogs.worldbank.org/education/educational-challenges-and-opportunities-covid-19-pandemic.
 • Salman, U. A. (2020, April 24). Effects of coronavirus're Education in Turkey - V | Students explain the digital divide. Education Reform Initiative. https://www.egitimreformugirisimi.org/turkiyede-koronavirusun-egitime-etkisi-v-dijital-ucurumu-ogrenciler-anlatiyor/.
 • Tashakkori, A. & Teddlie, C. (2010). Sage handbook of mixed methods in social & behavioral research (2nd ed.). Sage Publications. https://dx.doi.org/10.4135/9781506335193
 • Telli Yamamoto, G. & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi [The Coronavirus and the rising of online education]. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34. https://doi.org/10.32329/uad.711110
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2020, August). Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2020-33679
 • UNESCO (2020a, March 27). Teacher Task Force calls to support 63 million teachers touched by the COVID-19 crisis. https://en.unesco.org/news/teacher-task-force-calls-support-63-million-teachers-touched-covid-19-crisis.
 • UNESCO (2020b, April 17). Distance learning strategies, what do we know about effectiveness? https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-covid-19_ed-webinar-5-concept-note-en.pdf.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in the social sciences] (10th ed.). Seçkin Yayıncılık.
 • Yaman, B. (2021). Covid-19 Pandemisi Sürecinde Türkiye ve Çin’de Uzaktan Eğitim Süreç ve Uygulamalarının İncelenmesi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(Pandemi özel sayısı), 3297 – 3309.

Details

Primary Language English
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Article
Authors

Sabri SİDEKLİ This is me
MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY
0000-0003-3202-6451
Türkiye


Sedat ALTINTAŞ This is me
MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY
0000-0003-4637-561X
Türkiye


Esra ÇETİN ALTINTAŞ This is me
MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY
0000-0002-8810-4079
Türkiye

Publication Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 7, Issue 3

Cite

APA Sidekli, S. , Altıntaş, S. & Çetin Altıntaş, E. (2021). The Future of Distance Education in Primary Schools During COVID-19 Pandemic . Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi , 7 (3) , 328-342 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ekuad/issue/67798/1051916