Research Article
BibTex RIS Cite

Gerçekçi Matematik Eğitimi Üzerine Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezlerdeki Eğilimler

Year 2022, Volume: 8 Issue: 1, 104 - 115, 29.04.2022

Abstract

Yapılan çalışmanın amacı, gerçekçi matematik eğitimi üzerine Türkiye’de yapılan lisansüstü tezlerdeki eğilimleri belirleyerek gelecekte yapılacak çalışmalar için araştırmacılara bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu kapsamda YÖK Ulusal Tez Merkezinde 16 farklı anahtar kelime ile yapılan literatür taraması sonucu 2008-2021 yılları arasında konu ile ilgili 17’si yüksek lisans ve 9’u doktora olmak üzere toplam 26 lisansüstü teze ulaşılmıştır. Analiz sonuçlarına göre yapılan tezlerde gerçekçi matematik eğitimine, matematik dersine karşı olan tutuma, matematik başarısına, matematik öğretimine, yapılandırmacı yaklaşıma, üst düzey düşünme becerilerine, matematik kaygısına ve motivasyona etkileri üzerinde yoğunlaşıldığı tespit edilmiştir. Yapılan tezlerde örneklem/çalışma grubu olarak en sık ortaokul öğrencilerinin tercih edildiği, araştırma yöntemi olarak en fazla nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı ve veri toplama aracı olarak da en çok ölçeklerin (tutum, ilgi, kaygı, motivasyon vs.), anketlerin (likert, açık uçlu) ve testlerin (matematik başarı testi) kullanıldığı görülmüştür. Yapılan tezler veri analizi açısından incelendiğinde ise en fazla t-testi, anova/ancova ve aritmetik ortalama/standart sapma istatistiği kullanıldığı tespit edilmiştir.

References

 • Arseven, A. (2010). Gerçekçi Matematik Öğretiminin Bilişsel ve Duyuşsal Öğrenme Ürünlerine Etkisi, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Berkant, H.G. & Yaren, R. (2020). Altıncı Sınıf Tam Sayılar Konusunda Uygulanan Gerçekçi Matematik Eğitiminin Öğrencilerin Matematik Motivasyonlarına Etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 543-571
 • Bozdoğan, A.E. (2016). Trends in post graduate dissertations done about out of school settings in science education in Turkey. IV. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No: 2997691).
 • Cezlan Kavuran, A. (2019). Gerçekçi Matematik Eğitiminin 6.Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Cisimler Konusundaki Öğrenme Ürünlerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Siirt Üniversitesi, Siirt.
 • Çalık, M. ve Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 33-38.
 • Çetin, R. (2018). Ortaokul Altıncı Sınıf Tam Sayılar Konusunda Uygulanan Gerçekçi Matematik Eğitiminin Öğrencilerin Motivasyonlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • De Lange, J. (1987). Mathematics, Insight And Meaning: Teaching, Learning And Testing Of Mathematics For The Life And Social Sciences, Utrecht: Ow & Oc, 43.
 • Demirdöğen, N. (2007). Gerçekçi matematik eğitimi yönteminin ilköğretim 6.sınıflarda kesir kavramının öğretimine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Dereli, M. (2008). Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin Öğrencilerin Matematik Başarılarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Dinçer, M. (2008). İlköğretim Okullarında Müziklendirilmiş Matematik Oyunlarıyla Yapılan Öğretimin Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • İnce, M. (2019). 6. Sınıflarda Kümeler Konusu Öğretiminde Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımı Ve Yansımaları Yüksek Lisans Tezi, Amasya Üniversitesi, Amasya.
 • Karadöl, D. (2019). Gerçekçi Matematik Eğitimi Destekli Öğretim Yönteminin 6.Sınıd Alan Ölçme Konusunun Öğretiminde Öğrenci Başarısına ve Öğrenme Kalıcılığına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Korkmaz, E. & Tutak, T. (2017). Dönüşüm Geometrisi Konularının Gerçekçi Matematik Eğitimi Etkinlikleriyle İşlenmesinin Öğrenci Başarısına ve Matematik Tutumuna Etkisi. Disiplinler arası Eğitim Araştırmaları Dergisi ,1(2), 30-42.
 • Okatan, Ö. & Tomul, E. (2021). Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programı’na (Pısa) Göre Türkiye’deki Öğrencilerin Matematik Başarıları ile İlgili Değişkenlerin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 57, 98-125.
 • MEB, (2009). Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ocak 2009 Tarihli İlköğretim Matematik Dersi 6-8 Öğretim Programı. Ankara.
 • MEB, (2011). Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı, 2011 Tarihli MEB 21. Yüzyıl Öğrenci Profili, Ankara.
 • Norbury, A. (2004). Mathematics education teaching and learning. http://www. partnership.mmu.ac.uk/cme/Student_Writings/TS1/AngelaNorbury.html. Adresinden erişilmiştir.
 • Sezer, E. N. (2019). Gerçekçi Matematik Eğitimi Çerçevesinde Tasarlanan Etkinliklerin Uygulama Sürecinin Klasik ve Elektronik Portfolyo ile Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul
 • Uyakıker, İ. (2021), Türkiye’de Gerçekçi Matematik Eğitmi’nin Meta-Tematik Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel Araştırma Yöntemlerinin Temel Özellikleri ve Eğitim Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 23(112), 7-17.
 • Yonucuoğlu, A. (2018). Gerçekçi Matematik Eğitiminin Ortaokul 7.Sınıf Öğrencilerinin Dörtgenlerde Alan Konusundaki Matematiksel Başarılarına ve Motivasyonlarına Etkisi Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

Trends in Postgraduate Theses on Realistic Mathematics Education in Turkey

Year 2022, Volume: 8 Issue: 1, 104 - 115, 29.04.2022

Abstract

The aim of the study is to determine the trends in postgraduate theses on realistic mathematics education in Turkey and to give researchers a perspective for future studies. In this context, as a result of the literature review made with 16 different keywords in the YÖK (Council of Higher Education) National Thesis Center, a total of 26 postgraduate theses, 17 of which were master's and 9 were doctoral, were obtained between the years 2008-2021. According to the results of the analysis, it was determined that the theses focused on realistic mathematics education, attitudes towards mathematics lessons, mathematics achievement, mathematics teaching, constructivist approach, high-level thinking skills, mathematics anxiety and motivation. In the theses, secondary school students were preferred most as the sample/study group, quantitative research methods were used the most as research method, and scales (attitude, interest, anxiety, motivation etc.), questionnaires (likert, open-ended, etc.) and tests (mathematics achievement test) were used. When the theses were examined in terms of data analysis, it was determined that t-test, anova/ancova and arithmetic mean/standard deviation statistics were used the most.

References

 • Arseven, A. (2010). Gerçekçi Matematik Öğretiminin Bilişsel ve Duyuşsal Öğrenme Ürünlerine Etkisi, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Berkant, H.G. & Yaren, R. (2020). Altıncı Sınıf Tam Sayılar Konusunda Uygulanan Gerçekçi Matematik Eğitiminin Öğrencilerin Matematik Motivasyonlarına Etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 543-571
 • Bozdoğan, A.E. (2016). Trends in post graduate dissertations done about out of school settings in science education in Turkey. IV. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No: 2997691).
 • Cezlan Kavuran, A. (2019). Gerçekçi Matematik Eğitiminin 6.Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Cisimler Konusundaki Öğrenme Ürünlerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Siirt Üniversitesi, Siirt.
 • Çalık, M. ve Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 33-38.
 • Çetin, R. (2018). Ortaokul Altıncı Sınıf Tam Sayılar Konusunda Uygulanan Gerçekçi Matematik Eğitiminin Öğrencilerin Motivasyonlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • De Lange, J. (1987). Mathematics, Insight And Meaning: Teaching, Learning And Testing Of Mathematics For The Life And Social Sciences, Utrecht: Ow & Oc, 43.
 • Demirdöğen, N. (2007). Gerçekçi matematik eğitimi yönteminin ilköğretim 6.sınıflarda kesir kavramının öğretimine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Dereli, M. (2008). Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin Öğrencilerin Matematik Başarılarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Dinçer, M. (2008). İlköğretim Okullarında Müziklendirilmiş Matematik Oyunlarıyla Yapılan Öğretimin Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • İnce, M. (2019). 6. Sınıflarda Kümeler Konusu Öğretiminde Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımı Ve Yansımaları Yüksek Lisans Tezi, Amasya Üniversitesi, Amasya.
 • Karadöl, D. (2019). Gerçekçi Matematik Eğitimi Destekli Öğretim Yönteminin 6.Sınıd Alan Ölçme Konusunun Öğretiminde Öğrenci Başarısına ve Öğrenme Kalıcılığına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Korkmaz, E. & Tutak, T. (2017). Dönüşüm Geometrisi Konularının Gerçekçi Matematik Eğitimi Etkinlikleriyle İşlenmesinin Öğrenci Başarısına ve Matematik Tutumuna Etkisi. Disiplinler arası Eğitim Araştırmaları Dergisi ,1(2), 30-42.
 • Okatan, Ö. & Tomul, E. (2021). Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programı’na (Pısa) Göre Türkiye’deki Öğrencilerin Matematik Başarıları ile İlgili Değişkenlerin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 57, 98-125.
 • MEB, (2009). Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ocak 2009 Tarihli İlköğretim Matematik Dersi 6-8 Öğretim Programı. Ankara.
 • MEB, (2011). Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı, 2011 Tarihli MEB 21. Yüzyıl Öğrenci Profili, Ankara.
 • Norbury, A. (2004). Mathematics education teaching and learning. http://www. partnership.mmu.ac.uk/cme/Student_Writings/TS1/AngelaNorbury.html. Adresinden erişilmiştir.
 • Sezer, E. N. (2019). Gerçekçi Matematik Eğitimi Çerçevesinde Tasarlanan Etkinliklerin Uygulama Sürecinin Klasik ve Elektronik Portfolyo ile Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul
 • Uyakıker, İ. (2021), Türkiye’de Gerçekçi Matematik Eğitmi’nin Meta-Tematik Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel Araştırma Yöntemlerinin Temel Özellikleri ve Eğitim Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 23(112), 7-17.
 • Yonucuoğlu, A. (2018). Gerçekçi Matematik Eğitiminin Ortaokul 7.Sınıf Öğrencilerinin Dörtgenlerde Alan Konusundaki Matematiksel Başarılarına ve Motivasyonlarına Etkisi Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
There are 20 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Studies on Education
Journal Section Article
Authors

Yasin Gökbulut This is me 0000-0001-8554-1102

Müneyre Yiğit This is me 0000-0003-1170-169X

Publication Date April 29, 2022
Submission Date February 23, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 8 Issue: 1

Cite

APA Gökbulut, Y., & Yiğit, M. (2022). Trends in Postgraduate Theses on Realistic Mathematics Education in Turkey. Eğitim Kuram Ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 8(1), 104-115.