Research Article
BibTex RIS Cite

Türkiye’de Taşıma Merkezli Okullarda Görev Yapan Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Taşımalı Eğitimde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Year 2022, Volume: 8 Issue: 3, 293 - 306, 31.12.2022

Abstract

Bu çalışma, taşıma merkezli okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin görüşlerine göre taşımalı eğitimde karşılan sorunlar ve çözüm önerilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışma nitel araştırma desenlerinden olan durum çalışması modelinde tasarlanmış ve yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Şanlıurfa ili merkez ilçelerinde taşıma merkezi okullarda görev yapan ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 10 öğretmen, 6 müdür yardımcısı ve 4 okul müdürü olmak üzere toplam 20 katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcılar seçkisiz (rastgele) örneklem yöntemi ile belirlenmiştir. Çalışmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formları ile katılımcılardan yazılı olarak toplanmıştır. Araştırma sonucu elde edilen veriler nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılarak analiz edilmiş ve elde edilen bulgular kod ve temalar altında birleştirilmiştir ve bulgular paylaşılırken doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Katılımcıların isimleri etik kurallar doğrultusunda gizlenmiş ve her bir katılımcıya bir kod verilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda katılımcıların ön plana çıkardığı sorunlar ağırlıklı olarak, yemekhane eksikliği, yemeğin saklanma koşulları, denetim ve yaptırımların yetersizliği, öğrenciler arasında akademik başarı farklılıkları olduğu yönündeyken çözüm önerileri olarak da katılımcılar; yemekhane yapılması gerektiği, denetim ve yaptırımların arttırılması gerektiği, taşımanın kaldırılarak yerinde eğitim verilmesi ve fiziki yapının iyileştirilmesi gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir.

References

 • Ağırkaya, A. (2010). Taşımalı eğitim uygulamasında öğretmenler ve öğrencilerin karşılaştıkları güçlükler. (Yüksek Lisans Tezi.) Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Altunsaray, A. (1996). Taşımalı ilköğretim uygulamasının değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir.
 • Arı, İ. (2021). Coğrafyanın taşımalı eğitim üzerindeki etkisi. (Yüksek Lisans Tezi), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Asım, A. (2003). Taşımalı ilköğretim uygulaması uşak örneği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1).
 • Aydın Timur, H. (2017). Taşımalı eğitim sistemi uygulamasının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Bilek, E., & Kale, M. (2012). Taşıma merkezi okullarda görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre taşımalı eğitim uygulaması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(3).
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E, Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Çavuşoğlu, D., & Dönmez, B. (2018). Yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerine göre Pazarcık’ta taşımalı eğitim uygulaması. Journal of Theoretical Educational Science, 11(4).
 • Demirel, Ö., & Kaya, Z. (2012). Eğitim bilimine giriş. Pegem Akademi.
 • Dursun, F. (2006). Birleştirilmiş sınıflarda eğitim sorunları ve çözüm önerileri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1 (2).
 • Kabaş, N. (2006). Taşımalı ilköğretim uygulamasında karşılaşılan sorunlar: Bolu ili örneği. (Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Kaplan, U., & Elçiçek, Z. (2021). Taşımalı eğitim uygulamalarına yönelik öğretmen değerlendirmeleri. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (27).
 • Karakütük, M. (1998). Taşımalı ilköğretim uygulaması ve sorunları: Sincan ilçe örneği. Eğitim Bilim Dergisi, Cilt 22, Sayı 108.
 • Kayhan, M. (2014) ‘‘Öğretmen Ve Öğrencilerin Taşımalı Eğitim Uygulamasına İlişkin Metaforlarının İncelenmesi’’. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Küçük, A. (2010). Taşımalı ilköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar (Aksaray ili örneği). (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Küçük Süleymanoğlu, R. (2006). Taşımalı eğitim (Bursa ili örneği) İlköğretim Online ,5 (2).
 • MEB (1991). 29 Mart 1991 tarih 7397 sayılı Genelgesi, s. 2.
 • MEB. (2000). Taşımalı ilköğretim yönetmeliği. TC Resmi Gazete, 24021.
 • MEB. (2021). Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim.
 • Miles, M. B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Samancı, O. (2015). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim (5. baskı). Pegem Akademi.
 • Sidekli, S., Coşkun, İ., & Aydın, Y. (2015). Köyde öğretmen olmak: birleştirilmiş sınıf. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (1).
 • Şimşek, A., & Büyükkıdık, S. (2017). Öğretmen ve öğrenci görüşleriyle taşımalı eğitim uygulaması değerlendirilmesi (Bozova ilçesi örneği). İlkögretim Online, 16(1).
 • Yeşilyurt, M., Orak, S., Tozlu, N., Uçak, A., & Sezer, D. (2007). İlköğretimde taşımalı eğitim araştırması Van il merkezi örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(19).
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (11. Baskı) Seçkin Yayınevi
 • Yıldız, Y. (2021). Taşımalı eğitimde taşıma kaynaklı sorunların okul yöneticileri görüşü bağlamında incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siirt.
 • Yurdabakan, İ., & Tektaş, M. (2013). Taşımalı ilköğretim öğrencilerinin taşımalı eğitime ilişkin görüşleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (3).

Problems Encountered in Bussed Education and Solution Suggestions According to the Opinions of Managers and Teachers Working in Transportation-Centered Schools in Türkiye

Year 2022, Volume: 8 Issue: 3, 293 - 306, 31.12.2022

Abstract

This study aims to reveal the problems encountered in bussed education and solutions according to the opinions of managers and teachers working in transport-centred schools. For this purpose, the study was designed and carried out as a case study model, which is one of the qualitative research designs. The study group of the research consists of a total of 20 participants, six assistant managers and four school managers, ten teachers working in the transportation centre schools in the central districts of Şanlıurfa province in the 2021- 2022 academic year. Participants were determined by random sampling method. In the study, the data were collected from the participants with semi-structured interview forms in a written way. The data obtained as a result of the research were analysed using content analysis in qualitative research methods, and the findings obtained were combined under codes and themes, and direct citations were included when sharing the findings. The names of the participants were hidden in accordance with the ethical rules and each participant was given a code. As a result of the findings, the problems highlighted by the participants were mainly the lack of a cafeteria, the storage conditions of the food, the inadequacy of inspection and sanctions, and the differences in academic achievement among the students. They stated that a cafeteria should be built, inspections and sanctions should be increased, transportation should be removed, on-site training should be provided and the physical structure should be improved.

References

 • Ağırkaya, A. (2010). Taşımalı eğitim uygulamasında öğretmenler ve öğrencilerin karşılaştıkları güçlükler. (Yüksek Lisans Tezi.) Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Altunsaray, A. (1996). Taşımalı ilköğretim uygulamasının değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir.
 • Arı, İ. (2021). Coğrafyanın taşımalı eğitim üzerindeki etkisi. (Yüksek Lisans Tezi), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Asım, A. (2003). Taşımalı ilköğretim uygulaması uşak örneği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1).
 • Aydın Timur, H. (2017). Taşımalı eğitim sistemi uygulamasının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Bilek, E., & Kale, M. (2012). Taşıma merkezi okullarda görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre taşımalı eğitim uygulaması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(3).
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E, Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Çavuşoğlu, D., & Dönmez, B. (2018). Yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerine göre Pazarcık’ta taşımalı eğitim uygulaması. Journal of Theoretical Educational Science, 11(4).
 • Demirel, Ö., & Kaya, Z. (2012). Eğitim bilimine giriş. Pegem Akademi.
 • Dursun, F. (2006). Birleştirilmiş sınıflarda eğitim sorunları ve çözüm önerileri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1 (2).
 • Kabaş, N. (2006). Taşımalı ilköğretim uygulamasında karşılaşılan sorunlar: Bolu ili örneği. (Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Kaplan, U., & Elçiçek, Z. (2021). Taşımalı eğitim uygulamalarına yönelik öğretmen değerlendirmeleri. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (27).
 • Karakütük, M. (1998). Taşımalı ilköğretim uygulaması ve sorunları: Sincan ilçe örneği. Eğitim Bilim Dergisi, Cilt 22, Sayı 108.
 • Kayhan, M. (2014) ‘‘Öğretmen Ve Öğrencilerin Taşımalı Eğitim Uygulamasına İlişkin Metaforlarının İncelenmesi’’. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Küçük, A. (2010). Taşımalı ilköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar (Aksaray ili örneği). (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Küçük Süleymanoğlu, R. (2006). Taşımalı eğitim (Bursa ili örneği) İlköğretim Online ,5 (2).
 • MEB (1991). 29 Mart 1991 tarih 7397 sayılı Genelgesi, s. 2.
 • MEB. (2000). Taşımalı ilköğretim yönetmeliği. TC Resmi Gazete, 24021.
 • MEB. (2021). Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim.
 • Miles, M. B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Samancı, O. (2015). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim (5. baskı). Pegem Akademi.
 • Sidekli, S., Coşkun, İ., & Aydın, Y. (2015). Köyde öğretmen olmak: birleştirilmiş sınıf. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (1).
 • Şimşek, A., & Büyükkıdık, S. (2017). Öğretmen ve öğrenci görüşleriyle taşımalı eğitim uygulaması değerlendirilmesi (Bozova ilçesi örneği). İlkögretim Online, 16(1).
 • Yeşilyurt, M., Orak, S., Tozlu, N., Uçak, A., & Sezer, D. (2007). İlköğretimde taşımalı eğitim araştırması Van il merkezi örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(19).
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (11. Baskı) Seçkin Yayınevi
 • Yıldız, Y. (2021). Taşımalı eğitimde taşıma kaynaklı sorunların okul yöneticileri görüşü bağlamında incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siirt.
 • Yurdabakan, İ., & Tektaş, M. (2013). Taşımalı ilköğretim öğrencilerinin taşımalı eğitime ilişkin görüşleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (3).

Details

Primary Language English
Subjects Studies on Education
Journal Section Article
Authors

Ramazan DEMİRCİ This is me 0000-0002-0977-5684

Publication Date December 31, 2022
Submission Date March 21, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 8 Issue: 3

Cite

APA DEMİRCİ, R. (2022). Problems Encountered in Bussed Education and Solution Suggestions According to the Opinions of Managers and Teachers Working in Transportation-Centered Schools in Türkiye. Eğitim Kuram Ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 8(3), 293-306.