Research Article
BibTex RIS Cite

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğrenci Tasarımlı Dergilerin Akademik Başarıya ve Derse Karşı Tutuma Etkisi

Year 2022, Volume: 8 Issue: 3, 343 - 353, 31.12.2022

Abstract

Araştırmanın amacı, öğrenci tasarımlı sosyal bilgiler dergisinin 7.sınıf öğrencilerinin akademik başarı ve tutumlarına etkisini belirlemektir. Araştırma sıralı karma desen modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ortaokulunun 7. sınıfında eğitim gören deney ve kontrol grubunda yer alan toplam 33 öğrenci çalışmanın katılımcılarını oluşturmuştur. Çalışmada, Sosyal Bilgiler Dersi Tutum Ölçeği, Akademik Başarı Testi ve Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu kullanılarak veriler toplanmıştır. Araştırmada ön test olarak akademik başarı testi ve sosyal bilgiler dersine yönelik tutum ölçeği uygulanmıştır. Ön testlerin uygulanması tamamlandıktan sonra deney grubu ile öğrenci tasarımlı sosyal bilgiler dergisi hazırlanmaya başlanmıştır. Üç sayı olacak şekilde deney grubu tarafından kazanım odaklı Sosyal Bilgiler dergisinin çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmanın uygulama içeriği Sosyal Bilgiler 7. Sınıf programının 1, 2, 3. Ünitelerin kazanım, beceri, değerleriyle sınırlı tutulmuştur. Bu süreçte kontrol grubu ile ders yapılmaya devam edilmiştir. Deney grubuna 7. Sınıf sosyal bilgiler programının ilk üç ünitesindeki kazanımlarla ilgili araştırma, inceleme, drama, röportaj, şiir, hikâye, mektup, karikatür gibi etkinlikler yaptırılmış ve kontrol grubuna ise geçen süre boyunca öğretim programının öngördüğü şekilde dersler işlenmiştir. Ayrıca, kontrol ve deney grubunda bulunan öğrencilere son test olarak sosyal bilgiler dersine yönelik tutum ölçeği uygulanmıştır. En son olarak deney grubunda yer alan öğrencilerle yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Nicel verilerin analizinde dağılımın normal olmasından dolayı t testi, nitel verilerin analizinde de içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğrenci sosyal bilgiler dergisi tasarımının akademik başarı ve derse karşı tutum üzerinde etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, öğrenci tasarımlı sosyal bilgiler dergisi derse karşı motivasyonu arttıran bir özelliğe sahip olduğu ifade edilmiştir.

References

 • Ay, A. (2018). Sosyal bilgiler öğretim programında öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinden mektup ve şiir kullanımının öğrenci başarısına etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Erzincan Üniversitesi.
 • Baki, A ve Gökçe, T. (2012). Karma yöntem araştırmalarına genel bir bakış. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 1-21. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/70397 adresinden 25/12/2022 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Bilgi, M.G. (2008). Ortaöğretim kurumlarında coğrafya dersi kapsamındaki çevre konularının öğretiminde aktif öğretim yöntemlerinin rolü [Yayınlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Can, A. (2018). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. ( 6. Baskı). Pegem Akademi.
 • Çelikcan, Ş. (2010). Sosyal bilgiler dersi bilim, teknoloji ve toplum öğrenme alanının aktif öğrenme yöntemleri ile işlenmesinin öğrencinin akademik başarısına etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Demir, S.B. (2011). Sosyal bilgiler öğretim programına göre tasarlanmış hikâyelerin etkililiği [Yayınlanmamış doktora tezi]. Marmara Üniversitesi.
 • Demir, S.B. ve Akengin, Y. (2010). Sosyal bilgiler dersine yönelik bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 26-40. http://www.e-ijer.com/en/download/article-file/89705 adresinden 20/12/2022 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Demirel, Ö. (2018). Eğitim sözlüğü. (6. Baskı). Pegem Akademi.
 • Demirer, V. (2013). İlköğretimde e-öyküleme kullanımı ve etkileri [Yayınlanmamış doktora tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi.
 • Field, A. (2006). Discovering statistics using SPSS. Sage.
 • Gürler, A.Z. (2018). Sosyal bilgiler öğretiminde şiir kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Manisa Celal Bayar Üniversitesi.
 • Karaçağıl, C.(2014). Sosyal bilgiler derslerinde öğrenme amaçlı yazma etkinlikleri kullanmanın öğrenci akademik başarısına etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.
 • Karagöz, Y. (2016). SPSS ve AMOS 23 uygulamalı istatistiksel analizler. Nobel.
 • Koçak, A. (2004). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde Osmanlı Devleti’nin 19. ve 20. yüzyıllarının öğretiminde hatıra ve hikâyelerin kullanılması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Selçuk Üniversitesi.
 • Koçoğlu, E. (2012). 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanımının erişiye göre değerlendirilmesi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Atatürk Üniversitesi.
 • Lepper, M.R. (1988). Motivational considerations in the study of ınstruction. Cognition and Instruction, 5(4), 289-309. https://doi.org/10.1207/s1532690xci0504_3
 • Özür, N. (2010). Sosyal bilgiler dersinde sınıf dışı etkinliklerin öğrenci başarısına etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25 (1), 54-67. https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1020
 • Sanemoğlu, N. (2018). Gelişim öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya (25. Baskı). Anı Yayıncılık.
 • Şengün, N. (2006). Yapılandırmacılık kuramına dayalı olarak hazırlanan aktif öğretim yöntemlerinin akan elektrik konusunda öğrencilerin fen başarıları ve tutumlarına etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Celal Bayar Üniversitesi.
 • Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S. (2007). Using multivariate statistics. Pearson Education Limited.
 • Torun, E. (2018). Sosyal bilgiler dersinde yerel toplum çalışmalarının öğrencilerin akademik başarılarına ve derse yönelik tutumlarına etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Atatürk Üniversitesi.
 • Turan, M. (2015). Tarihi hikâyelerin ilkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersinin öğretimindeki önemi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Giresun Üniversitesi.
 • Yalçın, A. ve Aytaş, G. (2008). Çocuk edebiyatı. Akçağ.
 • Yüksel, T. (2016). Ortaokul 5. sınıf Türkçe derslerinde uygulanan yaratıcı yazma etkinliklerinin öğrencilerin yazmaya dönük tutumlarına ve sözel yaratıcılıklarına etkisinin incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi.

The Effect of Student-Designed Journals in Social Studies Teaching on Academic Achievement and Attitude towards the Course

Year 2022, Volume: 8 Issue: 3, 343 - 353, 31.12.2022

Abstract

The aim of the study is to determine the effect of the student-designed social studies journal on the academic achievement and attitudes of 7th grade students. The research was carried out using a sequential mixed-method research design. In the 2018-2019 academic year, a total of 33 students in the experimental and control groups, studying in the 7th grade of the state secondary school affiliated to the Ministry of National Education in the Central Anatolian Region of Türkiye, constituted the participants of the study. In the study, data were collected using Social Studies Attitude Scale, Academic Achievement Test and Semi-Structured Interview Form. In the research study, academic achievement test and attitude scale towards social studies were implemented as a pre-test. After the pre-tests were completed, the student-designed social studies journal was started to be prepared with the experimental group. It was aimed to publish the learning outcome-oriented Social Studies journal by the experimental group as three issues. The application content of the research was limited to the learning outcomes, skills and values of the 1st, 2nd and 3rd units of the Social Studies 7th grade curriculum. In this process, the normal course process continued with the control group. The experimental group was given activities such as research, examination, drama, interview, poem, story, letter, and cartoon related to the learning outcomes in the first three units of the 7th grade social studies curriculum, and the lessons in the was taught as prescribed by the curriculum during this process. In addition, the attitude scale towards the social studies lesson was applied to the students in the control and experimental groups as a post-test. Finally, semi-structured interviews were conducted with the students in the experimental group. Since the distribution was normal in the analysis of quantitative data, t-test was used and content analysis was used in the analysis of qualitative data. As a result of the research, it has been revealed that the student-designed social studies journal has an effect on academic achievement and attitude towards the course. In addition, it has been stated that the student-designed social studies journal is important in increasing motivation towards the course.

References

 • Ay, A. (2018). Sosyal bilgiler öğretim programında öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinden mektup ve şiir kullanımının öğrenci başarısına etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Erzincan Üniversitesi.
 • Baki, A ve Gökçe, T. (2012). Karma yöntem araştırmalarına genel bir bakış. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 1-21. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/70397 adresinden 25/12/2022 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Bilgi, M.G. (2008). Ortaöğretim kurumlarında coğrafya dersi kapsamındaki çevre konularının öğretiminde aktif öğretim yöntemlerinin rolü [Yayınlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Can, A. (2018). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. ( 6. Baskı). Pegem Akademi.
 • Çelikcan, Ş. (2010). Sosyal bilgiler dersi bilim, teknoloji ve toplum öğrenme alanının aktif öğrenme yöntemleri ile işlenmesinin öğrencinin akademik başarısına etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Demir, S.B. (2011). Sosyal bilgiler öğretim programına göre tasarlanmış hikâyelerin etkililiği [Yayınlanmamış doktora tezi]. Marmara Üniversitesi.
 • Demir, S.B. ve Akengin, Y. (2010). Sosyal bilgiler dersine yönelik bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 26-40. http://www.e-ijer.com/en/download/article-file/89705 adresinden 20/12/2022 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Demirel, Ö. (2018). Eğitim sözlüğü. (6. Baskı). Pegem Akademi.
 • Demirer, V. (2013). İlköğretimde e-öyküleme kullanımı ve etkileri [Yayınlanmamış doktora tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi.
 • Field, A. (2006). Discovering statistics using SPSS. Sage.
 • Gürler, A.Z. (2018). Sosyal bilgiler öğretiminde şiir kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Manisa Celal Bayar Üniversitesi.
 • Karaçağıl, C.(2014). Sosyal bilgiler derslerinde öğrenme amaçlı yazma etkinlikleri kullanmanın öğrenci akademik başarısına etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.
 • Karagöz, Y. (2016). SPSS ve AMOS 23 uygulamalı istatistiksel analizler. Nobel.
 • Koçak, A. (2004). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde Osmanlı Devleti’nin 19. ve 20. yüzyıllarının öğretiminde hatıra ve hikâyelerin kullanılması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Selçuk Üniversitesi.
 • Koçoğlu, E. (2012). 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanımının erişiye göre değerlendirilmesi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Atatürk Üniversitesi.
 • Lepper, M.R. (1988). Motivational considerations in the study of ınstruction. Cognition and Instruction, 5(4), 289-309. https://doi.org/10.1207/s1532690xci0504_3
 • Özür, N. (2010). Sosyal bilgiler dersinde sınıf dışı etkinliklerin öğrenci başarısına etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25 (1), 54-67. https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1020
 • Sanemoğlu, N. (2018). Gelişim öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya (25. Baskı). Anı Yayıncılık.
 • Şengün, N. (2006). Yapılandırmacılık kuramına dayalı olarak hazırlanan aktif öğretim yöntemlerinin akan elektrik konusunda öğrencilerin fen başarıları ve tutumlarına etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Celal Bayar Üniversitesi.
 • Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S. (2007). Using multivariate statistics. Pearson Education Limited.
 • Torun, E. (2018). Sosyal bilgiler dersinde yerel toplum çalışmalarının öğrencilerin akademik başarılarına ve derse yönelik tutumlarına etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Atatürk Üniversitesi.
 • Turan, M. (2015). Tarihi hikâyelerin ilkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersinin öğretimindeki önemi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Giresun Üniversitesi.
 • Yalçın, A. ve Aytaş, G. (2008). Çocuk edebiyatı. Akçağ.
 • Yüksel, T. (2016). Ortaokul 5. sınıf Türkçe derslerinde uygulanan yaratıcı yazma etkinliklerinin öğrencilerin yazmaya dönük tutumlarına ve sözel yaratıcılıklarına etkisinin incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi.

Details

Primary Language English
Subjects Studies on Education
Journal Section Article
Authors

Çağrı YİĞİT This is me 0000-0003-1616-5603

Nusret KOCA This is me 0000-0002-1415-9683

Abdullah GÖKDEMİR This is me 0000-0003-1709-1327

Publication Date December 31, 2022
Submission Date September 16, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 8 Issue: 3

Cite

APA YİĞİT, Ç., KOCA, N., & GÖKDEMİR, A. (2022). The Effect of Student-Designed Journals in Social Studies Teaching on Academic Achievement and Attitude towards the Course. Eğitim Kuram Ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 8(3), 343-353.