Research Article
BibTex RIS Cite

An Analysis on Conflicts in Educational Organizations and Informal Mediator Roles

Year 2023, Volume: 9 Issue: 1, 28 - 44, 30.04.2023

Abstract

In the current study, which aimed to examine the conflicts experienced in educational organizations and the informal mediator roles undertaken in these conflict processes, descriptive survey model which is one of the quantitative research methods, was used. Opinions of the participating teachers or administrators determined by using the criterion sampling method in the study were taken using an online form. The data obtained were analyzed within the framework of research questions using the descriptive analysis technique and the data were brought together under various categories and themes. In light of the findings of the study, it was determined that the conflicts in schools are caused by teachers, school administration or parents and the conflicts are mostly caused by factors such as communication problems, work distribution, differences, administrative disagreements, sharing, expectations, physical conditions, pressure and discrimination. When the characteristics of the people who undertake the role of informal mediator are examined, it is seen that traits such as strong communication skills, composure, impartiality, result and solution-orientedness, tolerance and being positive and optimistic come to the fore. When the methods used by the informal mediators were examined, it was determined that they use methods such as effective communication, active listening to the parties, managing the situation with a fair understanding, offering joint solutions, bringing the parties together, creating a suitable environment and using their expertise.

References

 • Açıkalın, A. (1994). Çağdaş örgütlerde insan kaynağının personel yönetimi. Personel Eğitim Merkezi Yayınları.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Yıldırım, E. & Bayraktaroğlu, S. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri- SPSS uygulamalı. Sakarya Kitabevi.
 • Aytekin, M. G. (2019). Lise akran arabuluculuğu programı: Geliştirme, uygulama ve arabuluculuk becerilerine etkisini inceleme (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi
 • Başsayın, N. (2022). Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin çatışma ve çatışma yönetimine ilişkin görüşleri (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi.
 • Bayar, A. (2015). Bir örgüt olarak okulda meydana gelen çatışma nedenleri ve çözüm yollarına yönelik okul müdürlerinin görüşleri. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 130-141. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/192378
 • Benson, A. J. & Benson, J. M. (1993). Peer mediation: Conflict resolution in schools. Journal of School Psychology, 31(3), 427-430. https://doi.org/10.1016/0022-4405(93)90006-5.
 • Bercovitch, J. & Houston, A. (1993). Influence of mediator characteristics and behavior on the success of mediation ın internatıonal relations. International Journal of Conflict Management, 4(4), 297-321. https://doi.org/10.1108/eb022730
 • Bingöl, A. (2013). İlköğretim kurumları yöneticileri ile öğretmenler arasındaki iletişim sorunları. (Yüksek Lisans Tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi.
 • Bryman, A. & Burgess, G. (1994). Analyzing qualitative data. Routledge.
 • Check, J. & Schutt, R. K. (2012). Survey research. In J. Check & R. K. Schutt (Eds.). Research methods in education (pp. 159–185). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Çağlayan, O. A. (2006). Örgütsel çatışma yönetimi ve bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi.
 • Çetin, C., Türnüklü, A. & Turan, N. (2015). Anlaşmazlıkların çözümünde akran arabuluculuk modelinin dönüştürücü etkileri: Arabulucu öğrenciler gözünden bir değerlendirme. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3), 383-411. https://doi.org/10.16953/deusbed.97238
 • Çokluk, Ö., Yılmaz, K. & Oğuz, E. (2011). Nitel Bir Görüşme Yöntemi: Odak Grup Görüşmesi. Kuramsal Eğitimbilim, 4(1), 95-107. https://keg.aku.edu.tr/arsiv/c4s1/c4s1m6.pdf
 • Dozier, D. M. (2005). İletişim ve halkla ilişkiler uygulayıcılarının örgütsel rolleri. J. E. Grunig (ed), Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik (Çev: Elif Özsayar) (pp. 349-377). Rota Yayınları.
 • Dubin, R. (1958). The world of work. Industrial society and human relations. Prentice-Hall Sociology Series.
 • Ekici, C. (2020). İlkokul yöneticileri ile öğretmenler arasındaki iletişim durumlarının incelenmesi. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3(2), 292-311. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1238662
 • Fraser, W. & Bryan, P.C. (2017). 5 Characteristics of a great mediator. Fwblawtx. https://fwblawtx.com/5-characteristics-great-mediator/
 • Gökalp, A. & İnel, Y. (2019). Akran arabuluculuk eğitiminin ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin hoşgörü eğilimlerine etkisi ve akran arabuluculuğuna yönelik görüşleri. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54(1), 638-661. https://doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1116
 • Gökçe, O. & Şahin, A. (2003). Yönetimde rol kavramı ve yönetsel roller. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3(6), 133-156. https://dergipark.org.tr/tr/pub/susead/issue/28437/302923
 • Haselgrove-Spurin, C. (2002). The role of the mediator. Autumn Conference 2002 Of The Society Of Expert Witnesses. 18th October 2002. United Kingdom.
 • Howden, D. (2015). Seven traits of highly effective mediators. Focus. https://www.shibleyrighton.com/TLW_Feb13_pg12.pdf
 • Initiative Mediation Support Deutschland (2017). Basics of mediation: Concepts and definitions. Federal Foreign Office & Initiative Mediation Support Deutschland (IMSD). Peacemaker. https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/Basics%20of%20Mediation.pdf
 • Işık, S. (2016). Mediation as an alternative dispute resolution method and mediation process in Turkish law system: An overview. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 48(65), 55-87. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuafdi/issue/50190/645703
 • Johnson, D. W. & Johnson, R. T. (1996). Conflict resolution and peer mediation programs in elementary and secondary schools: A review of the research. Review of Educational Research, 66(4), 459-506.
 • Karakaya, İ. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. A. Tanrıöğen (Edt.) Bilimsel araştırma yöntemleri. Anı Yayınları.
 • Kelman, H. C. (1992). Informal mediation by the scholar/practitioner. J. Bercovitch & J. Rubin (Ed.). Mediation in International Relations (pp. 64-96). St. Martin's Press.
 • Kurt, E. (2019). İlkokul yöneticileri ile öğretmenler arasında yaşanan çatışmalar ve yöneticilerin uyguladıkları çözüm yolları (Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi.
 • Kuzu, A. (2013). Araştırmaların planlanması. A. A. Kurt (Edt.) Bilimsel araştırma yöntemleri (s. 19-45). Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Madalina, O. (2016). Conflict management, a new challenge. Procedia Economics and Finance, (39), 807-814. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30255-6.
 • Malek, C. (2013). School-based mediation. Beyond intractability. https://www.beyondintractability.org/coreknowledge/school-based-mediation
 • Mohamed, T. (2016). Organisational conflict: A review of the literatüre. International Journal of Science and Research (IJSR), 6(12), 547-553. https://doi.org/10.21275/ART20178652
 • NERIS Analytics (2022). Who is a mediator? https://www.16personalities.com/infp-personality#:~:text=A%20Mediator%20(INFP)%20is%20someone,approach%20to%20everything%20they%20do.
 • Özdemir, N. (2018). Okullarda öğretmenlerin yaşadığı çatışma ve çatışma yönetim stilleri. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 42(2), 93-116. http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/41012/495677
 • Özdoğru, M. (2022). Öğretmenlerin yaşadıkları çatışmaların çözümünde okul müdürlerinin arabuluculuk davranışları. Milli Eğitim Dergisi, 51(234), 1457-1472. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1405992
 • Paçacı, M. & Erdem, R. (2019). Örgütlerde informal roller üzerine kavramsal bir inceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(33), 1-28. http://dergipark.org.tr/sbe/issue/41368/510418
 • Pamuk, M. & Yıldırım, T. (2016). Psikolojik danışmanların bireysel psikolojik danışma uygulamaları ve bu uygulamalardaki yeterliklerine ilişkin algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 1-20. https://doi.org/10.17679/iuefd.17275647
 • Polat, S. & Dereli Demir, N. (2021). Ortaokul öğretmenleri arasında yaşanan kuşaklararası çatışma: Nedenleri, öğretmenlere etkileri ve çözüm yöntemleri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 12 (2), 20-33. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1795662
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (Çev. M. Bütün & S. B. Demir). Pegem Akademi.
 • Rahman, K. A. (2012). Mediation and mediator skills: A critical appraisal. Bangladesh Research Foundation Journal, 1(1), 223-232.
 • Ronquillo, Y., Ellis, V. L. & Toney-Butler, T. J. (2022). Conflict management. StatPearls Publishing
 • Sam Imperati, J. D. (2017). Traits of a mediator. Mediate. https://www.mediate.com/traits-of-a-mediator/
 • Sample, J.(2017). Thomas-Kilmann conflict mode instrument. Cpp. https://www.skillsone.com/Pdfs/smp248248.pdf
 • Shonk, K. (2022). Types of mediation: Choose the type best suited to your conflict. Harvard Law School. https://www.pon.harvard.edu/daily/mediation/types-mediation-choose-type-best-suited-conflict/
 • Singleton, R. A. & Straits, B. C. (2009). Approaches to social research . New York: Oxford University Press.
 • Şahin, Y. (2021). Uyuşmazlıkların çözümünde üçüncü taraf rolü olarak arabuluculuk. Güvenlik Çalışmaları Dergisi, 23(2), 220-242. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1957756
 • Şentürk, N. (2006). İlköğretim okullarında yaşanan çatışma türleri ve yöneticilerin izledikleri çözüm yöntemleri (Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniversitesi.
 • Thakore, D. (2013). Conflict and conflict management. IOSR Journal of Business and Management, 8(6), 7-16. https://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/papers/Vol8-issue6/B0860716.pdf
 • Tjosvold, D. (2006). Defining conflict and making choices about its management: Lighting the dark side of organizational life. International Journal of Conflict Management, 17(2), 87-95. https://doi.org/10.1108/10444060610736585
 • Trevaskis, D. K. (1994). Mediation in the schools. ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education Bloomington. Ericdigests. https://www.ericdigests.org/1995-2/mediation.htm
 • Wall, J.A. & Callister, R. R. (1995). Conflict and its management. Journal of Management, 21 (3), 515-558. https://doi.org/10.1177/014920639502100306
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Zumeta, Z. (2018). Styles of mediation: Facilitative, evaluative, and transformative mediation. Mediate. https://www.mediate.com/styles-of-mediation-facilitative-evaluative-and-transformative-mediation/
Year 2023, Volume: 9 Issue: 1, 28 - 44, 30.04.2023

Abstract

References

 • Açıkalın, A. (1994). Çağdaş örgütlerde insan kaynağının personel yönetimi. Personel Eğitim Merkezi Yayınları.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Yıldırım, E. & Bayraktaroğlu, S. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri- SPSS uygulamalı. Sakarya Kitabevi.
 • Aytekin, M. G. (2019). Lise akran arabuluculuğu programı: Geliştirme, uygulama ve arabuluculuk becerilerine etkisini inceleme (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi
 • Başsayın, N. (2022). Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin çatışma ve çatışma yönetimine ilişkin görüşleri (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi.
 • Bayar, A. (2015). Bir örgüt olarak okulda meydana gelen çatışma nedenleri ve çözüm yollarına yönelik okul müdürlerinin görüşleri. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 130-141. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/192378
 • Benson, A. J. & Benson, J. M. (1993). Peer mediation: Conflict resolution in schools. Journal of School Psychology, 31(3), 427-430. https://doi.org/10.1016/0022-4405(93)90006-5.
 • Bercovitch, J. & Houston, A. (1993). Influence of mediator characteristics and behavior on the success of mediation ın internatıonal relations. International Journal of Conflict Management, 4(4), 297-321. https://doi.org/10.1108/eb022730
 • Bingöl, A. (2013). İlköğretim kurumları yöneticileri ile öğretmenler arasındaki iletişim sorunları. (Yüksek Lisans Tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi.
 • Bryman, A. & Burgess, G. (1994). Analyzing qualitative data. Routledge.
 • Check, J. & Schutt, R. K. (2012). Survey research. In J. Check & R. K. Schutt (Eds.). Research methods in education (pp. 159–185). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Çağlayan, O. A. (2006). Örgütsel çatışma yönetimi ve bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi.
 • Çetin, C., Türnüklü, A. & Turan, N. (2015). Anlaşmazlıkların çözümünde akran arabuluculuk modelinin dönüştürücü etkileri: Arabulucu öğrenciler gözünden bir değerlendirme. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3), 383-411. https://doi.org/10.16953/deusbed.97238
 • Çokluk, Ö., Yılmaz, K. & Oğuz, E. (2011). Nitel Bir Görüşme Yöntemi: Odak Grup Görüşmesi. Kuramsal Eğitimbilim, 4(1), 95-107. https://keg.aku.edu.tr/arsiv/c4s1/c4s1m6.pdf
 • Dozier, D. M. (2005). İletişim ve halkla ilişkiler uygulayıcılarının örgütsel rolleri. J. E. Grunig (ed), Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik (Çev: Elif Özsayar) (pp. 349-377). Rota Yayınları.
 • Dubin, R. (1958). The world of work. Industrial society and human relations. Prentice-Hall Sociology Series.
 • Ekici, C. (2020). İlkokul yöneticileri ile öğretmenler arasındaki iletişim durumlarının incelenmesi. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3(2), 292-311. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1238662
 • Fraser, W. & Bryan, P.C. (2017). 5 Characteristics of a great mediator. Fwblawtx. https://fwblawtx.com/5-characteristics-great-mediator/
 • Gökalp, A. & İnel, Y. (2019). Akran arabuluculuk eğitiminin ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin hoşgörü eğilimlerine etkisi ve akran arabuluculuğuna yönelik görüşleri. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54(1), 638-661. https://doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1116
 • Gökçe, O. & Şahin, A. (2003). Yönetimde rol kavramı ve yönetsel roller. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3(6), 133-156. https://dergipark.org.tr/tr/pub/susead/issue/28437/302923
 • Haselgrove-Spurin, C. (2002). The role of the mediator. Autumn Conference 2002 Of The Society Of Expert Witnesses. 18th October 2002. United Kingdom.
 • Howden, D. (2015). Seven traits of highly effective mediators. Focus. https://www.shibleyrighton.com/TLW_Feb13_pg12.pdf
 • Initiative Mediation Support Deutschland (2017). Basics of mediation: Concepts and definitions. Federal Foreign Office & Initiative Mediation Support Deutschland (IMSD). Peacemaker. https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/Basics%20of%20Mediation.pdf
 • Işık, S. (2016). Mediation as an alternative dispute resolution method and mediation process in Turkish law system: An overview. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 48(65), 55-87. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuafdi/issue/50190/645703
 • Johnson, D. W. & Johnson, R. T. (1996). Conflict resolution and peer mediation programs in elementary and secondary schools: A review of the research. Review of Educational Research, 66(4), 459-506.
 • Karakaya, İ. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. A. Tanrıöğen (Edt.) Bilimsel araştırma yöntemleri. Anı Yayınları.
 • Kelman, H. C. (1992). Informal mediation by the scholar/practitioner. J. Bercovitch & J. Rubin (Ed.). Mediation in International Relations (pp. 64-96). St. Martin's Press.
 • Kurt, E. (2019). İlkokul yöneticileri ile öğretmenler arasında yaşanan çatışmalar ve yöneticilerin uyguladıkları çözüm yolları (Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi.
 • Kuzu, A. (2013). Araştırmaların planlanması. A. A. Kurt (Edt.) Bilimsel araştırma yöntemleri (s. 19-45). Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Madalina, O. (2016). Conflict management, a new challenge. Procedia Economics and Finance, (39), 807-814. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30255-6.
 • Malek, C. (2013). School-based mediation. Beyond intractability. https://www.beyondintractability.org/coreknowledge/school-based-mediation
 • Mohamed, T. (2016). Organisational conflict: A review of the literatüre. International Journal of Science and Research (IJSR), 6(12), 547-553. https://doi.org/10.21275/ART20178652
 • NERIS Analytics (2022). Who is a mediator? https://www.16personalities.com/infp-personality#:~:text=A%20Mediator%20(INFP)%20is%20someone,approach%20to%20everything%20they%20do.
 • Özdemir, N. (2018). Okullarda öğretmenlerin yaşadığı çatışma ve çatışma yönetim stilleri. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 42(2), 93-116. http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/41012/495677
 • Özdoğru, M. (2022). Öğretmenlerin yaşadıkları çatışmaların çözümünde okul müdürlerinin arabuluculuk davranışları. Milli Eğitim Dergisi, 51(234), 1457-1472. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1405992
 • Paçacı, M. & Erdem, R. (2019). Örgütlerde informal roller üzerine kavramsal bir inceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(33), 1-28. http://dergipark.org.tr/sbe/issue/41368/510418
 • Pamuk, M. & Yıldırım, T. (2016). Psikolojik danışmanların bireysel psikolojik danışma uygulamaları ve bu uygulamalardaki yeterliklerine ilişkin algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 1-20. https://doi.org/10.17679/iuefd.17275647
 • Polat, S. & Dereli Demir, N. (2021). Ortaokul öğretmenleri arasında yaşanan kuşaklararası çatışma: Nedenleri, öğretmenlere etkileri ve çözüm yöntemleri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 12 (2), 20-33. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1795662
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (Çev. M. Bütün & S. B. Demir). Pegem Akademi.
 • Rahman, K. A. (2012). Mediation and mediator skills: A critical appraisal. Bangladesh Research Foundation Journal, 1(1), 223-232.
 • Ronquillo, Y., Ellis, V. L. & Toney-Butler, T. J. (2022). Conflict management. StatPearls Publishing
 • Sam Imperati, J. D. (2017). Traits of a mediator. Mediate. https://www.mediate.com/traits-of-a-mediator/
 • Sample, J.(2017). Thomas-Kilmann conflict mode instrument. Cpp. https://www.skillsone.com/Pdfs/smp248248.pdf
 • Shonk, K. (2022). Types of mediation: Choose the type best suited to your conflict. Harvard Law School. https://www.pon.harvard.edu/daily/mediation/types-mediation-choose-type-best-suited-conflict/
 • Singleton, R. A. & Straits, B. C. (2009). Approaches to social research . New York: Oxford University Press.
 • Şahin, Y. (2021). Uyuşmazlıkların çözümünde üçüncü taraf rolü olarak arabuluculuk. Güvenlik Çalışmaları Dergisi, 23(2), 220-242. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1957756
 • Şentürk, N. (2006). İlköğretim okullarında yaşanan çatışma türleri ve yöneticilerin izledikleri çözüm yöntemleri (Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniversitesi.
 • Thakore, D. (2013). Conflict and conflict management. IOSR Journal of Business and Management, 8(6), 7-16. https://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/papers/Vol8-issue6/B0860716.pdf
 • Tjosvold, D. (2006). Defining conflict and making choices about its management: Lighting the dark side of organizational life. International Journal of Conflict Management, 17(2), 87-95. https://doi.org/10.1108/10444060610736585
 • Trevaskis, D. K. (1994). Mediation in the schools. ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education Bloomington. Ericdigests. https://www.ericdigests.org/1995-2/mediation.htm
 • Wall, J.A. & Callister, R. R. (1995). Conflict and its management. Journal of Management, 21 (3), 515-558. https://doi.org/10.1177/014920639502100306
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Zumeta, Z. (2018). Styles of mediation: Facilitative, evaluative, and transformative mediation. Mediate. https://www.mediate.com/styles-of-mediation-facilitative-evaluative-and-transformative-mediation/

Details

Primary Language English
Subjects Studies on Education
Journal Section Article
Authors

Mesut DEMİRBİLEK 0000-0002-7570-7807

Soner FİDAN This is me 0000-0002-3783-5031

Early Pub Date April 30, 2023
Publication Date April 30, 2023
Submission Date December 12, 2022
Published in Issue Year 2023 Volume: 9 Issue: 1

Cite

APA DEMİRBİLEK, M., & FİDAN, S. (2023). An Analysis on Conflicts in Educational Organizations and Informal Mediator Roles. Eğitim Kuram Ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 9(1), 28-44.