Research Article
BibTex RIS Cite

An Investigation of The Awareness, Attitudes and Behaviors of Primary School Students Towards Natural Resources

Year 2023, Volume: 9 Issue: 3, 193 - 207, 31.12.2023

Abstract

The purpose of this study was to determine the level of awareness, behavior, and attitude regarding natural resources among students in the 4th grade of a primary school. The study was conducted in the academic year 2021-2022 among 65 students studying in primary schools located in the central region of Erzincan province. As a case study, the study was designed according to qualitative research methodology. An analysis of the data was conducted using the Vignette technique. The researchers developed short stories with naturalistic content and asked students to answer questions such as "what would you feel?", "what would you think?", and "what would you do?" Content analysis was used to analyze the data. From the content analysis, it was concluded that the students' answers were related to the use, importance, protection, limitation, and exhaustibility of resources in all the awareness, attitude, and behavior dimensions. Despite the fact that students were highly aware of natural resources on a variety of dimensions, it was concluded that some of their awareness did not translate into attitudes or behaviors. However, some positive attitudes did not appear to be reflected in behavior. Based on the findings of this study, it was concluded that students' natural resource knowledge, awareness, attitudes, and behaviors were lacking on a number of different levels.

Supporting Institution

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

References

 • Aminrad, Z., Zakariya, S. Z. B. S., Hadi, A. S., & Sakari, M. (2013). Relationship between awareness, knowledge and attitudes towards environmental education among secondary school students in Malaysia. World Applied Sciences Journal, 22(9), 1326-1333.
 • Ardoin, N. M., Bowers, A. W., & Gaillard, E. (2020). Environmental education outcomes for conservation: A systematic review. Biological conservation, 241, 108224.
 • Ateş Gençtan Ö., & Tangriverdi E. (2022). İklim değişikliği söylemlerindeki eksikliklerin bireylerin harekete geçmesi üzerindeki etkileri.
 • Balasubramanian, K. (2022). Awareness towards conservatıon of natural resources among prospectıve teachers. International Journal of Novel Research and Development. 7 (3), 244-250.
 • Baloğlu Uğurlu N. (2007). Sosyal bilgiler dersinde “Türkiye’nin Doğal Kaynakları” konusunun coğrafi bilgi sistemleri ile öğretiminin öğrencilerin tutum ve başarısına etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Boydak Özan, M. (2015). Okullarda şikâyet yönetimi: Vignette tekniği uygulaması. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1127-1146.
 • Carlson, B. E. (1996). Dating violence: Students beliefs about consequences. Jour¬nal of Interpersonal Violence, 11, 3-18.
 • Courtenay-Hall, P., & Rogers, L. (2002). Gaps in mind: Problems in environmental knowledge-behaviour modelling research. Environmental Education Research, 8(3), 283-297.
 • Çabuk B. (2021). Çevre eğitimi. D. Kahriman Pamuk (Ed), Erken çocuklukta çevre eğitimi ve sürdürülebilirlik (1-37). Ankara: Anı Yayınları
 • Çelikler, D., Aksan, Z., & Yenikalaycı, N. (2019). İlkokul öğrencilerinin çevreye yönelik farkındalıklarının belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 425-438.
 • Dere İ., & Çinikaya, C. (2023). Tiflis bildirgesi ve BM 2030 sürdürülebilir kalkınma amaçlarının çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi öğretim programına yansımaları. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 13(1), 1343-1366.
 • Doğanay H., & Altaş N. (2020). Doğal kaynaklar (10.baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Duran A. (2019). İlkokul öğrencilerinin çevre ve doğal kaynaklara ilişkin algılarının incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.
 • Erdem, M., Meriç, E., & Meriç, A. (2019). İlkokul öğrencilerinin çevresel farkındalıklarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Journal of STEAM Education, 2(1), 21-38.
 • Gürler, S. A. (2023). Sınıf öğretmeni adaylarının sürdürülebilir kalkınma farkındalıkları ve “doğal kaynaklar” kavramına yönelik metaforik algıları. Yaşadıkça Eğitim, 37(2), 364-387.
 • Güven, A., & Demirci, Ö. F. (2019). Doğal kaynakların devamlılığında çevre yönetiminin önemi. 3. Uluslararası UNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu “Sürdürülebilir tarım ve çevre”, Tokat, Türkiye.
 • Jones, G. (2004). People and environment. London: Routledge.
 • Koca, N., & Toklu, M. (2020). Doğal kaynaklar ile ilgili kavramların sosyal bilgiler öğretim programında ve ders kitaplarında yer alma düzeylerinin incelenmesi. Turkish Studies-Educational Sciences, 15(2), 1061-1072.
 • Koutsoukos, M., & Mouratidis, A. (2016). Teaching natural resource management-teaching techniques and difficulties in greek vocational lyceum: A case study. International Education Studies, 9(4), 20-26.
 • Koca, N., & Bilgiç, C. (2020). Ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin doğal kaynaklara ilişkin metaforik algıları. Turkish Studies-Educational Sciences, 15(3), 1963-1977.
 • Koca, N., & Yıldırım, R. (2016). Öğrencilerde doğal kaynakları koruma bilincinin gelişmesine katkısı açısından sosyal bilgiler dersi 6. sınıf" ülkemizin kaynakları" ünitesinin incelenmesi. Journal Of International Social Research, 9(46).
 • Köklü Yaylacı H. ve Feriver Ş. (2020). Erken çocukluk döneminde çevre eğitimi ve sürdürülebilir kalkınma için eğitim. R. Olgan (Ed), Erken çocukluk döneminde çevre eğitimi (22-36). Ankara: Pegem Akademi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2018). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2018). Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2018). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Muşlu Kaygısız, G. (2020). Fen bilimleri dersi öğretim programı ve okul öncesi eğitim programındaki kazanımların çevre eğitimi açısından incelenmesi. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 5(1), 16-28.
 • Mrema, K. (2008). An assessment of students’envıronmental attıtudes and behavıors and the effectıveness of theır school recyclıng programs.
 • Orbanić, N. D., & Kovač, N. (2021). Environmental awareness, attitudes, and behaviour of preservice preschool and primary school teachers. Journal of Baltic Science Education, 20(3), 373.
 • Öz-Aydın, S., Ekersoy, S., & Özkan, B. (2022). Türkiye’de eğitim ve öğretim programları, çevre okuryazarlığının gerçekleştirilmesini ne kadar desteklemektedir? Yaşadıkça Eğitim, 36(1), 66-89.
 • Patton, M. Q. (2018). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Schoenberg, N. E., & Ravdal, H. (2000). Using vignettes in awareness and attitudinal research. International journal of social research methodology, 3(1), 63-74.
 • Sengwar, B. (2015). Society awareness as a strategy for conservation of natural resources. Social Issues and environmental problems, 3, 2394-3629.
 • Teksöz, G. (2020). Çevre eğitiminden sürdürülebilir kalkınma için eğitime: Tarihçe ve gündem. R. Olgan (Ed), Erken çocukluk döneminde çevre eğitimi (2-17). Ankara: Pegem Akademi
 • Tıraş, H. H. (2012). Sürdürülebİlİr kalkinma ve çevre: Teorik bİr İnceleme. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 57-73.
 • Tokmak, A. Karamık, M., & İlhan, G. O. (2023). Sosyal bilgiler dersinde drama yöntemi ile çevresel bilincin geliştirilmesi. Yaratıcı Drama Dergisi, 18(1), 21-40
 • UNESCO (2005). United nations decade of education for sustainable development (2005–2014): International implementation scheme. Paris: UNESCO.
 • Yeşilyurt, M., Balakoğlu, M. O., & Erol, M. (2020). The impact of environmental education activities on primary school students’ environmental awareness and visual expressions. Qualitative Research in Education, 9(2), 188-216.
 • Yıldırım, A., & Şimşek H., (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (12. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

An Investigation of The Awareness, Attitudes and Behaviors of Primary School Students Towards Natural Resources

Year 2023, Volume: 9 Issue: 3, 193 - 207, 31.12.2023

Abstract

The purpose of this study was to determine the level of awareness, behavior, and attitude regarding natural resources among students in the 4th grade of a primary school. The study was conducted in the academic year 2021-2022 among 65 students studying in primary schools located in the central region of Erzincan province. As a case study, the study was designed according to qualitative research methodology. An analysis of the data was conducted using the Vignette technique. The researchers developed short stories with naturalistic content and asked students to answer questions such as "what would you feel?", "what would you think?", and "what would you do?" Content analysis was used to analyze the data. From the content analysis, it was concluded that the students' answers were related to the use, importance, protection, limitation, and exhaustibility of resources in all the awareness, attitude, and behavior dimensions. Despite the fact that students were highly aware of natural resources on a variety of dimensions, it was concluded that some of their awareness did not translate into attitudes or behaviors. However, some positive attitudes did not appear to be reflected in behavior. Based on the findings of this study, it was concluded that students' natural resource knowledge, awareness, attitudes, and behaviors were lacking on a number of different levels.

References

 • Aminrad, Z., Zakariya, S. Z. B. S., Hadi, A. S., & Sakari, M. (2013). Relationship between awareness, knowledge and attitudes towards environmental education among secondary school students in Malaysia. World Applied Sciences Journal, 22(9), 1326-1333.
 • Ardoin, N. M., Bowers, A. W., & Gaillard, E. (2020). Environmental education outcomes for conservation: A systematic review. Biological conservation, 241, 108224.
 • Ateş Gençtan Ö., & Tangriverdi E. (2022). İklim değişikliği söylemlerindeki eksikliklerin bireylerin harekete geçmesi üzerindeki etkileri.
 • Balasubramanian, K. (2022). Awareness towards conservatıon of natural resources among prospectıve teachers. International Journal of Novel Research and Development. 7 (3), 244-250.
 • Baloğlu Uğurlu N. (2007). Sosyal bilgiler dersinde “Türkiye’nin Doğal Kaynakları” konusunun coğrafi bilgi sistemleri ile öğretiminin öğrencilerin tutum ve başarısına etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Boydak Özan, M. (2015). Okullarda şikâyet yönetimi: Vignette tekniği uygulaması. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1127-1146.
 • Carlson, B. E. (1996). Dating violence: Students beliefs about consequences. Jour¬nal of Interpersonal Violence, 11, 3-18.
 • Courtenay-Hall, P., & Rogers, L. (2002). Gaps in mind: Problems in environmental knowledge-behaviour modelling research. Environmental Education Research, 8(3), 283-297.
 • Çabuk B. (2021). Çevre eğitimi. D. Kahriman Pamuk (Ed), Erken çocuklukta çevre eğitimi ve sürdürülebilirlik (1-37). Ankara: Anı Yayınları
 • Çelikler, D., Aksan, Z., & Yenikalaycı, N. (2019). İlkokul öğrencilerinin çevreye yönelik farkındalıklarının belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 425-438.
 • Dere İ., & Çinikaya, C. (2023). Tiflis bildirgesi ve BM 2030 sürdürülebilir kalkınma amaçlarının çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi öğretim programına yansımaları. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 13(1), 1343-1366.
 • Doğanay H., & Altaş N. (2020). Doğal kaynaklar (10.baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Duran A. (2019). İlkokul öğrencilerinin çevre ve doğal kaynaklara ilişkin algılarının incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.
 • Erdem, M., Meriç, E., & Meriç, A. (2019). İlkokul öğrencilerinin çevresel farkındalıklarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Journal of STEAM Education, 2(1), 21-38.
 • Gürler, S. A. (2023). Sınıf öğretmeni adaylarının sürdürülebilir kalkınma farkındalıkları ve “doğal kaynaklar” kavramına yönelik metaforik algıları. Yaşadıkça Eğitim, 37(2), 364-387.
 • Güven, A., & Demirci, Ö. F. (2019). Doğal kaynakların devamlılığında çevre yönetiminin önemi. 3. Uluslararası UNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu “Sürdürülebilir tarım ve çevre”, Tokat, Türkiye.
 • Jones, G. (2004). People and environment. London: Routledge.
 • Koca, N., & Toklu, M. (2020). Doğal kaynaklar ile ilgili kavramların sosyal bilgiler öğretim programında ve ders kitaplarında yer alma düzeylerinin incelenmesi. Turkish Studies-Educational Sciences, 15(2), 1061-1072.
 • Koutsoukos, M., & Mouratidis, A. (2016). Teaching natural resource management-teaching techniques and difficulties in greek vocational lyceum: A case study. International Education Studies, 9(4), 20-26.
 • Koca, N., & Bilgiç, C. (2020). Ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin doğal kaynaklara ilişkin metaforik algıları. Turkish Studies-Educational Sciences, 15(3), 1963-1977.
 • Koca, N., & Yıldırım, R. (2016). Öğrencilerde doğal kaynakları koruma bilincinin gelişmesine katkısı açısından sosyal bilgiler dersi 6. sınıf" ülkemizin kaynakları" ünitesinin incelenmesi. Journal Of International Social Research, 9(46).
 • Köklü Yaylacı H. ve Feriver Ş. (2020). Erken çocukluk döneminde çevre eğitimi ve sürdürülebilir kalkınma için eğitim. R. Olgan (Ed), Erken çocukluk döneminde çevre eğitimi (22-36). Ankara: Pegem Akademi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2018). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2018). Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2018). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Muşlu Kaygısız, G. (2020). Fen bilimleri dersi öğretim programı ve okul öncesi eğitim programındaki kazanımların çevre eğitimi açısından incelenmesi. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 5(1), 16-28.
 • Mrema, K. (2008). An assessment of students’envıronmental attıtudes and behavıors and the effectıveness of theır school recyclıng programs.
 • Orbanić, N. D., & Kovač, N. (2021). Environmental awareness, attitudes, and behaviour of preservice preschool and primary school teachers. Journal of Baltic Science Education, 20(3), 373.
 • Öz-Aydın, S., Ekersoy, S., & Özkan, B. (2022). Türkiye’de eğitim ve öğretim programları, çevre okuryazarlığının gerçekleştirilmesini ne kadar desteklemektedir? Yaşadıkça Eğitim, 36(1), 66-89.
 • Patton, M. Q. (2018). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Schoenberg, N. E., & Ravdal, H. (2000). Using vignettes in awareness and attitudinal research. International journal of social research methodology, 3(1), 63-74.
 • Sengwar, B. (2015). Society awareness as a strategy for conservation of natural resources. Social Issues and environmental problems, 3, 2394-3629.
 • Teksöz, G. (2020). Çevre eğitiminden sürdürülebilir kalkınma için eğitime: Tarihçe ve gündem. R. Olgan (Ed), Erken çocukluk döneminde çevre eğitimi (2-17). Ankara: Pegem Akademi
 • Tıraş, H. H. (2012). Sürdürülebİlİr kalkinma ve çevre: Teorik bİr İnceleme. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 57-73.
 • Tokmak, A. Karamık, M., & İlhan, G. O. (2023). Sosyal bilgiler dersinde drama yöntemi ile çevresel bilincin geliştirilmesi. Yaratıcı Drama Dergisi, 18(1), 21-40
 • UNESCO (2005). United nations decade of education for sustainable development (2005–2014): International implementation scheme. Paris: UNESCO.
 • Yeşilyurt, M., Balakoğlu, M. O., & Erol, M. (2020). The impact of environmental education activities on primary school students’ environmental awareness and visual expressions. Qualitative Research in Education, 9(2), 188-216.
 • Yıldırım, A., & Şimşek H., (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (12. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language English
Subjects Development of Environmental Education and Programs
Journal Section Article
Authors

Feyza ÇAVUŞOĞLU 0000-0001-7552-5459

Selma YEL 0000-0002-9624-6966

Alper KAŞKAYA 0000-0002-6695-6422

Early Pub Date December 31, 2023
Publication Date December 31, 2023
Submission Date September 14, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 9 Issue: 3

Cite

APA ÇAVUŞOĞLU, F., YEL, S., & KAŞKAYA, A. (2023). An Investigation of The Awareness, Attitudes and Behaviors of Primary School Students Towards Natural Resources. Eğitim Kuram Ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 9(3), 193-207.