Research Article
BibTex RIS Cite

Analysis of In-Service Training Research on Primary School Teachers

Year 2024, Volume: 10 Issue: 1, 55 - 65, 30.04.2024

Abstract

The aim of this study is to examine the research studies conducted in the field of in-service training for primary school teacher carried out in Türkiye between the years 2008-2022 with the method of content analysis. This study was conducted with a total of 52 studies (34 articles, 2 doctoral theses and 16 master's theses) on in-service training activities of primary school teachers. The distribution of these accessed studies according to years, number and target audience, research method techniques, data collection tools, thesis and article type, universities and journals were analyzed. According to the results obtained in this study, it was concluded that the survey model was mostly preferred in the researches, the qualitative researches were in excess, and the questionnaire was mostly used as the data collection method. In addition, researchers mostly preferred to study at the article level. Based on the results obtained, suggestions were presented to the researchers within the scope of the relevant literature.

References

 • Akyüz, Y. (2014). Türk eğitim tarihi (M.Ö. 1000 - M.S. 2014). Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Ay, A. (2022). Sınıf öğretmenlerinin uzaktan hizmetiçi eğitimi. Tezsiz Yüksek Lisans Projesi. Pamukkale Üniversitesi.
 • Aydın, H. (2017). Sınıf öğretmenlerinin okuma yazma öğretiminde karşilaştiklari güçlüklerin hizmetiçi eğitim yoluyla giderilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi.
 • Erdem, A. R. & Şimşek, S. (2013). Öğretmenlere ve okul yöneticilerine verilen hizmet içi eğitimlerin irdelenmesi. Uşak Üniveristesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(4).
 • Glesne, C. (2012). Nitel araştirmaya giriş. (A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu, Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gökyer, N. (2012). Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim sürecinde karşilaştiklari sorunlar ve öncelikli ihtiyaç duyduklari konular. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 16(2), 233-267.
 • Gültekin, M. & Çubukçu, Z. (2008). İlköğretim öğretmenlerinin hizmetiçi eğitime ilişkin görüşleri. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi.
 • Gümüş, M. (2018). İlkokul yönetici ve öğretmenlerinin meb hizmet içi eğitim uygulamalarina ilişkin görüşleri: Keçiören İlçesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kahyaoğlu, B. R. & Karataş, S. (2019). Mesleki gelişim eğitim seminerlerine ilişkin öğretmen görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (37), 201-220.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştirma yöntemi. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Ministry of National Education (MoNE). (2012). “Milli eğitim bakanliği ilköğretim kurumlari yönetmeliğinin bazi maddelerinin değişmelerine dair yönetmelik”. Tebliğler Dergisi, 60, 2481: 578-584.
 • Nemli, S. (2017). İlkokul öğretmenlerinin hizmet içi eğitim programlarinin etkililiğine yönelik görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi.
 • Özçete, G. (2018). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleklerine ilişkin öz yeterlik düzeylerinin incelenmesi ve öğretmenlerin iş doyum analizi (Niğde İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özdemir, L. (2021). Türkiye’de hizmetiçi eğitim süreci ve öğretmenlerin hizmetiçi eğitim gereksinimlerinin nedenleri ile uygulamada karşilaşilan sorunlar hakkinda literatür taramasi. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 8(2), 495-523.
 • Özer, B. (1991). Uzaktan eğitim yaklaşımının öğretmen eğitiminde kullanılması. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1-2), 73-88.
 • Parmaksız, R. Ş. & Sıcak, A. (2015). Uzaktan hizmet içi eğitime ilişkin öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(4), 187-212.
 • Polat, A. (2019). Türkçe öğretmenlerinin okuma kültürü konusundaki hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Serin, M. K. & Korkmaz, İ. (2014). Sınıf öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarinin analizi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 155-169.
 • Thesis Center. Council of Higher Education (CoHE). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Turgut, S. (2012). İlköğretim sinif öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarinin saptanması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.
 • Usta, B. (2021). Sınıf öğretmenlerinin teknolojik alan bilgisinin (TPAB) ve hizmetiçi eğitim durumlarinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Analysis of In-Service Training Research on Primary School Teachers

Year 2024, Volume: 10 Issue: 1, 55 - 65, 30.04.2024

Abstract

The aim of this study is to examine the research studies conducted in the field of in-service training for primary school teacher carried out in Türkiye between the years 2008-2022 with the method of content analysis. This study was conducted with a total of 52 studies (34 articles, 2 doctoral theses and 16 master's theses) on in-service training activities of primary school teachers. The distribution of these accessed studies according to years, number and target audience, research method techniques, data collection tools, thesis and article type, universities and journals were analyzed. According to the results obtained in this study, it was concluded that the survey model was mostly preferred in the researches, the qualitative researches were in excess, and the questionnaire was mostly used as the data collection method. In addition, researchers mostly preferred to study at the article level. Based on the results obtained, suggestions were presented to the researchers within the scope of the relevant literature.

References

 • Akyüz, Y. (2014). Türk eğitim tarihi (M.Ö. 1000 - M.S. 2014). Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Ay, A. (2022). Sınıf öğretmenlerinin uzaktan hizmetiçi eğitimi. Tezsiz Yüksek Lisans Projesi. Pamukkale Üniversitesi.
 • Aydın, H. (2017). Sınıf öğretmenlerinin okuma yazma öğretiminde karşilaştiklari güçlüklerin hizmetiçi eğitim yoluyla giderilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi.
 • Erdem, A. R. & Şimşek, S. (2013). Öğretmenlere ve okul yöneticilerine verilen hizmet içi eğitimlerin irdelenmesi. Uşak Üniveristesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(4).
 • Glesne, C. (2012). Nitel araştirmaya giriş. (A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu, Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gökyer, N. (2012). Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim sürecinde karşilaştiklari sorunlar ve öncelikli ihtiyaç duyduklari konular. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 16(2), 233-267.
 • Gültekin, M. & Çubukçu, Z. (2008). İlköğretim öğretmenlerinin hizmetiçi eğitime ilişkin görüşleri. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi.
 • Gümüş, M. (2018). İlkokul yönetici ve öğretmenlerinin meb hizmet içi eğitim uygulamalarina ilişkin görüşleri: Keçiören İlçesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kahyaoğlu, B. R. & Karataş, S. (2019). Mesleki gelişim eğitim seminerlerine ilişkin öğretmen görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (37), 201-220.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştirma yöntemi. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Ministry of National Education (MoNE). (2012). “Milli eğitim bakanliği ilköğretim kurumlari yönetmeliğinin bazi maddelerinin değişmelerine dair yönetmelik”. Tebliğler Dergisi, 60, 2481: 578-584.
 • Nemli, S. (2017). İlkokul öğretmenlerinin hizmet içi eğitim programlarinin etkililiğine yönelik görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi.
 • Özçete, G. (2018). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleklerine ilişkin öz yeterlik düzeylerinin incelenmesi ve öğretmenlerin iş doyum analizi (Niğde İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özdemir, L. (2021). Türkiye’de hizmetiçi eğitim süreci ve öğretmenlerin hizmetiçi eğitim gereksinimlerinin nedenleri ile uygulamada karşilaşilan sorunlar hakkinda literatür taramasi. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 8(2), 495-523.
 • Özer, B. (1991). Uzaktan eğitim yaklaşımının öğretmen eğitiminde kullanılması. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1-2), 73-88.
 • Parmaksız, R. Ş. & Sıcak, A. (2015). Uzaktan hizmet içi eğitime ilişkin öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(4), 187-212.
 • Polat, A. (2019). Türkçe öğretmenlerinin okuma kültürü konusundaki hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Serin, M. K. & Korkmaz, İ. (2014). Sınıf öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarinin analizi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 155-169.
 • Thesis Center. Council of Higher Education (CoHE). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Turgut, S. (2012). İlköğretim sinif öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarinin saptanması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.
 • Usta, B. (2021). Sınıf öğretmenlerinin teknolojik alan bilgisinin (TPAB) ve hizmetiçi eğitim durumlarinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
There are 21 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects In-Service Training
Journal Section Article
Authors

Sevil Büyükalan Filiz 0000-0002-4955-4405

Ayşegül Ak Kantarcı 0009-0006-6498-8216

Publication Date April 30, 2024
Submission Date January 11, 2024
Acceptance Date April 17, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 10 Issue: 1

Cite

APA Büyükalan Filiz, S., & Ak Kantarcı, A. (2024). Analysis of In-Service Training Research on Primary School Teachers. Eğitim Kuram Ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 10(1), 55-65.