PDF EndNote BibTex RIS Cite

A General Overview of Montessori Approach and Preparing the Educational Environment

Year 2012, Volume 1, Issue 2, 85 - 113, 01.10.2012

Abstract

This study is aimed to put forward the main baseline of the Montessori method; to make the educators and families realize the nature of the children and offer an educational opportunity accordingly. The research is in the literature review type. Being the first woman to graduate with a medical degree in Italy, Maria Montessori’s ideas in educational area had a great influence all over the world. Her educational journey starting with the work of mentally retarded children continued with the “Children’s House”. The children should be at the center of education according to her view. It is important to develop the senses of the children.”The hand is the instrument of the mind”. The environment and the materials should be designed according to the children’s needs in order to make them move freely with the help of their natural interest. The children have “sensitive periods” to acquire the basic skills and “absorbent mind” to help them acquire those skills. The prepared environment enable the child to develop mentally and sensually

References

 • Aktan Kerem, E. & Kınık, E. (2006). Hiçbir çocuk geride kalmasın: Erken çocukluk eğitiminde Head Start programı. Çoluk Çocuk Dergisi, 56, 16-20.
 • Arslan, M. (2008). Günümüzde Montessori pedagojisi. Milli Eğitim Bakanlığı Dergisi, 177, 65-79.
 • Asher, J.J. (2010). The story of Maria Montessori. Discoveries by ordinary people that change the world içinde (143-155). Los Gatos, CA: Sky Oaks Productions, Inc.
 • Aslan, D. (tarihsiz). Okul öncesi eğitimde Reggio Emilia yaklaşımı. http://www.alternatifegitimdernegi.org.tr/content/view/144/114/ (Erişim Tarihi, 2012, 12 Aralık)
 • Aydın, İ. (2010). Alternatif Okullar. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bayhan, P. & Bencik, S. (2008). Bank Street yaklaşımının (gelişimsel etkileşim yaklaşımı) ilkeler, program ve eğitimci açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 33(149), 80-88.
 • Bilaloğlu Günay, R. (2004). Okul öncesi dönemde High/Scope yaklaşımı. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2), 41-56.
 • Brown, K. (tarihsiz). The Montessori: The ABCs of a global education movement focused on fostering independent learners. Little Ones Magazine. http://www.littleonesmagazine.com/stories/montessori.pdf (Erişim Tarihi, 2012, 05 Kasım) Bruggeman, H. (2011). Montessori at home: 8 principles to know. http://simplehomeschool.net/montessori-at-home/ (Erişim Tarihi, 2012, 21 Ekim)
 • Büyüktaşkapu, S. (2012). Montessori yaklaşımı ve okul öncesinde fen eğitimi. TÜBAV Bilim Dergisi, 5(3), 19-25.
 • Çalışkan Kayaöz, S. (tarihsiz). Alternatif eğitim felsefesi: Waldorf. [Derleme]. http://www.alternatifegitimdernegi.org.tr/content/view/198/112/ (Erişim Tarihi, 2012, 10 Aralık)
 • Dohrmann, K.R. (2003). Outcomes for students in a montessori program: A longitudinal study of the experience in the Milwaukee Public Schools. http://www.montessori- ami.org/research/outcomes.pdf (Erişim Tarihi, 2012, 25 Ekim)
 • Durakoğlu, A. (2010). Montessori metodunda okuma ve yazma eğitimi. Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, Ocak-Şubat-Mart-2010, 91-104.
 • Durakoğlu, A. (2011). Maria Montessori’ye göre okul öncesi çocukluk döneminin özellikleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 133-145.
 • Edwards, C.P. (2006). Montessori Education and its scientific basis. Applied Developmental Psychology, 27, 183-187.
 • Erişen, Y. & Güleş, F. (2007). Montessori materyallerinin tasarım kalitesi özelliklerinin değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 287- 305.
 • Faryadi, Q. (2007). The Montessori paradigm of learning: So what?. UITM Malasia, ED496081. T. Grim, (2011). Understanding Montessori’s sensitive periods. http://www.shiningminds.com/PDF/CommunityTimes/CT%20Nov%20Dec%20Ja n%202011.pdf (Erişim Tarihi, 2012, 23 Ekim)
 • Gürkan, T. & Ültanır, G. (1994). Rudolf Steiner’in eğitim felsefesi ve Waldorf okullarına genel bir bakış. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27(2), 509-528. Holfester, C. (2008). The Montessori method. EBSCO Publishing Inc. http://www.williamsburgmontessori.org/wp- content/uploads/2010/08/The_Montessori_Method.pdf (Erişim Tarihi, 2012, 24 Ekim)
 • Homeschool Learning Network. (tarihsiz). The Reggio Emelia homeschool method. http://www.homeschoollearning.com/index.php/reggio-emelia-method (Erişim Tarihi, 2013, 10 Nisan)
 • Kabadayı, A. (2002). Bebeğin, duyumotor, dil ve zihinsel gelişiminde çevre ve yetişkinin rolü ve önemi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, 215-234.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kartal, H. (2005). Erken çocukluk eğitim programlarından anne-çocuk eğitim programının 6 yaş grubundaki çocukların bilişsel gelişimlerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Kartal, H. (2007). Erken çocukluk eğitim programlarından anne-çocuk eğitim programı’nın 6 yaş grubundaki çocukların bilişsel gelişimlerine etkisi. İlköğretim Online, 6(2),234-248.
 • Koçak, N. (1998). High/Scope okulöncesi eğitim programı ve Türkiye’deki okulöncesi eğitim uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Cilt II (s.697-704).
 • Koçyiğit, S.& Kayılı, G. (2008). Montessori eğitimi alan ve almayan anaokulu öğrencilerinin sosyal becerilerinin karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 511-516.
 • Lillard, A. & Else-Quest, N. (2006). The early years: evaluating montessori education. Science, 313, 1893-1894.
 • Lillard, A.S. (2011). Mindfulness practices in education: Montessori’s approach. Mindfulness, 2, 78-85.
 • Lopata, C., Wallace, N.V. & Finn, K.V. (2005). Comparison of academic achievement between Montessori and traditional education programs. Journal of Research in Childhood Education, 20(1), 5-13.
 • MEB. (2007). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi: Zihinsel Engelliler. Ankara: MEGEP.
 • MEB. (2011). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi: Bilişsel Gelişim. Ankara: MEGEP.
 • Montessori, M. (1946). Education for a new world. Clio Press, Oxford. http://www.moteaco.com/abcclio/world.html (Erişim Tarihi, 2012, 23 Ekim)
 • Montessori, M. (1995). The absorbent mind (Çev. C.A. Claremont). New York: Henry Holt and Company. (Orijinal olarak 1967’de yayınlandı).
 • Montessori, M.(1982). Çocuk eğitimi: Montessori metodu (Çev. G. Yücel). İstanbul: Sander Yayınları.
 • Montessori Eğitim Programı (2,5-6 yaş). (tarihsiz). http://www.izcianaokulu.k12.tr/montessori-anaokulu-montesori-egitimi.html (Erişim Tarihi, 2012, 22 Ekim)
 • Mwape, J. (2004). The Montessori method: An alternative way of teaching science. ESC 707 Ders Ödevi, Science Education, Lehman College. http://www.mwape.com/M.S.Thesis_Mwape.pdf (Erişim Tarihi, 2012, 7 Kasım)
 • NAMC: North American Montessori Center. (Tarihsiz). The role of the teacher. http://www.montessoritraining.net/elementary_program/courses/classroom_guide/ sample_pages.pdf (Erişim Tarihi, 2012, 18 Ekim)
 • NAMC: North American Montessori Center. (2007). The Montessori teacher and her role: learning more about the method. http://montessoritraining.blogspot.com/2007/09/montessori-teacher-and-her- role.html (Erişim Tarihi, 2012, 10 Ekim)
 • Oğuz, V. & Köksal Akyol, A. (2006). Çocuk eğitiminde Montessori yaklaşımı. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 243-256.
 • Öz, M. (2008). Amerika’da alternatif bir eğitim modeli olarak kişi merkezli eğitim. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ramazan, O. & Demir, S. (2011). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 36-48 aylık çocukların bilişsel gelişim düzeyleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(2), 83-98.
 • Rathunde, K. (2003). A comparison of Montessori and traditional middle schools: Motivation, quality of experience, and social context. The NAMTA Journal, 28(3), 13-52.
 • Renou, J. (2008). A study of perceptional learning styles and achievement in a university level foreign language course. Crisolenguas, 1(2), 21-36.
 • Röhrs, H. (1994). Maria Montessori (1870-1952). PROSPECTS: The Quarterly Review of Comparative Education (Paris, UNESCO: International Bureau of Education), 24 (1/2), 169-183.
 • Sarıaydın, M., Tekbaş, S., Tuncay, G. & Akgün, C. (2009). Montessori eğitimi uygulaması raporu. (Erişim www.shcek.gov.tr/userfiles/MontessoriEgitimiUygulamaRaporu.pdf Tarihi, 2012, 20 Ekim)
 • Schilling, K. (2011). Montessori approach to teaching/learning and use of didactic materials. Education Graduate Symposium on March 4,2011, University of Manitoba, 1-16.
 • Seldin, T. (2000). Montessori 101: Some basic information that every Montessori parent should know. Tomorrow’s Child Magazine, Back to School , 8(5), 5-6.
 • Seldin, T.D. (2002). Maria Montessori’s biography. Gale Encyclopedia of Education. http://www.answers.com/topic/maria-montessori (Erişim Tarihi, 2012, 22 Ekim)
 • Seldin, T. &Epstein, P. (2003). The Montessori way. Florida: The Montessori Foundation Press.
 • Senemoğlu, N. (2012). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi.
 • Sensitive Periods. (tarihsiz). http://www.rocklinmontessori.com/documents/Sensitive%20Periods%20Article.p df (Erişim Tarihi, 2012, 23 Ekim)
 • Singh, R. (2005). The Montessori method. Seminar- New Delhi, 546, 38-43.
 • Temel, Z.F. (1994). Montessori’nin görüşleri ve eğitim yaklaşımı. Okul Öncesi Eğitimi Dergisi, 26 (47), 18-22.
 • Temel, Z.F. (2005). Okul öncesi eğitimde yeni yaklaşımlar. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 62.
 • Thayer-Bacon, B. (2011). Maria Montessori: Education for peace. In Factis Pax: Journal of Peace Education and Social Justice, 5(3), 307-319.
 • The Montessori Sensitive Periods. (tarihsiz). http://www.rocklinmontessori.com/documents/Sensitive%20Periods%20Chart.pdf (Erişim Tarihi, 2012, 23 Ekim)
 • Topbaş, E. (2004). Montessori yöntemi ile çocuk eğitimi. Ankara: Tek Ağaç.
 • Tubaki, M.&Matsuishi, T. (2008). On the pedagogical theory of Maria Montessori. Journal of Disability and Medico-Pedagogy, 18, 1-4.
 • Türk Tabipleri Birliği. (2012). Çocukların gelişim süreçleri ve okula başlama. Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayınları.
 • Ültanır, Y.G. & Ültanır, E. (2002). İlköğretim beşinci sınıf çocuklarının öğrenme tipleri. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 38-56.
 • Yıldırım Doğru, S.S. (2009). Özel eğitimde kullanılan alternatif programlar (Montessori yaklaşımı). TÜBAV Bilim Dergisi, 2(1), 107-116.
 • Yıldız, Ö. (2005). Summerhill Okul Modeli. http://www.alternatifegitimdernegi.org.tr/content/view/142/111/ (Erişim Tarihi, 2012, 05 Aralık)

Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi

Year 2012, Volume 1, Issue 2, 85 - 113, 01.10.2012

Abstract

Bu çalışmada, Montessori yönteminin ana hatları ortaya konularak, eğitimciler ve aileler tarafından çocuğun doğasının anlaşılmasını ve ona göre bir eğitim sunulmasını sağlamak amaçlanmıştır. Araştırma, literatür taraması şeklindedir. İtalya’nın ilk kadın doktoru olma başarısını gösteren Maria Montessori, eğitim alanındaki görüşleriyle de dünyada yankı uyandırmıştır. Zihinsel engelli çocuklarla çalışmasıyla başlayan eğitim yolculuğu, “Çocuk Evi”yle devam etmiştir. Ona göre eğitimin merkezinde çocuk vardır. Çocuğun duyularını geliştirmek önemlidir. “Eller zihnin araçlarıdır.” Çocuğun, doğal merakının yönlendirmesiyle, özgürlük içinde hareket edebilmesi için ortamın ve materyallerin ona göre düzenlenmesi gerekir. Çocuklarda belirli becerilerin kazanılması için “hassas dönemler” ve bu dönemlerde çok az bir gayretle bu becerilerin kazanılmasını sağlayan “emici zihin” vardır. Yöntemdeki hazırlanmış çevre, çocuğun bilişsel ve duyuşsal açıdan gelişmesine imkan tanımaktadır

References

 • Aktan Kerem, E. & Kınık, E. (2006). Hiçbir çocuk geride kalmasın: Erken çocukluk eğitiminde Head Start programı. Çoluk Çocuk Dergisi, 56, 16-20.
 • Arslan, M. (2008). Günümüzde Montessori pedagojisi. Milli Eğitim Bakanlığı Dergisi, 177, 65-79.
 • Asher, J.J. (2010). The story of Maria Montessori. Discoveries by ordinary people that change the world içinde (143-155). Los Gatos, CA: Sky Oaks Productions, Inc.
 • Aslan, D. (tarihsiz). Okul öncesi eğitimde Reggio Emilia yaklaşımı. http://www.alternatifegitimdernegi.org.tr/content/view/144/114/ (Erişim Tarihi, 2012, 12 Aralık)
 • Aydın, İ. (2010). Alternatif Okullar. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bayhan, P. & Bencik, S. (2008). Bank Street yaklaşımının (gelişimsel etkileşim yaklaşımı) ilkeler, program ve eğitimci açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 33(149), 80-88.
 • Bilaloğlu Günay, R. (2004). Okul öncesi dönemde High/Scope yaklaşımı. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2), 41-56.
 • Brown, K. (tarihsiz). The Montessori: The ABCs of a global education movement focused on fostering independent learners. Little Ones Magazine. http://www.littleonesmagazine.com/stories/montessori.pdf (Erişim Tarihi, 2012, 05 Kasım) Bruggeman, H. (2011). Montessori at home: 8 principles to know. http://simplehomeschool.net/montessori-at-home/ (Erişim Tarihi, 2012, 21 Ekim)
 • Büyüktaşkapu, S. (2012). Montessori yaklaşımı ve okul öncesinde fen eğitimi. TÜBAV Bilim Dergisi, 5(3), 19-25.
 • Çalışkan Kayaöz, S. (tarihsiz). Alternatif eğitim felsefesi: Waldorf. [Derleme]. http://www.alternatifegitimdernegi.org.tr/content/view/198/112/ (Erişim Tarihi, 2012, 10 Aralık)
 • Dohrmann, K.R. (2003). Outcomes for students in a montessori program: A longitudinal study of the experience in the Milwaukee Public Schools. http://www.montessori- ami.org/research/outcomes.pdf (Erişim Tarihi, 2012, 25 Ekim)
 • Durakoğlu, A. (2010). Montessori metodunda okuma ve yazma eğitimi. Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, Ocak-Şubat-Mart-2010, 91-104.
 • Durakoğlu, A. (2011). Maria Montessori’ye göre okul öncesi çocukluk döneminin özellikleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 133-145.
 • Edwards, C.P. (2006). Montessori Education and its scientific basis. Applied Developmental Psychology, 27, 183-187.
 • Erişen, Y. & Güleş, F. (2007). Montessori materyallerinin tasarım kalitesi özelliklerinin değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 287- 305.
 • Faryadi, Q. (2007). The Montessori paradigm of learning: So what?. UITM Malasia, ED496081. T. Grim, (2011). Understanding Montessori’s sensitive periods. http://www.shiningminds.com/PDF/CommunityTimes/CT%20Nov%20Dec%20Ja n%202011.pdf (Erişim Tarihi, 2012, 23 Ekim)
 • Gürkan, T. & Ültanır, G. (1994). Rudolf Steiner’in eğitim felsefesi ve Waldorf okullarına genel bir bakış. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27(2), 509-528. Holfester, C. (2008). The Montessori method. EBSCO Publishing Inc. http://www.williamsburgmontessori.org/wp- content/uploads/2010/08/The_Montessori_Method.pdf (Erişim Tarihi, 2012, 24 Ekim)
 • Homeschool Learning Network. (tarihsiz). The Reggio Emelia homeschool method. http://www.homeschoollearning.com/index.php/reggio-emelia-method (Erişim Tarihi, 2013, 10 Nisan)
 • Kabadayı, A. (2002). Bebeğin, duyumotor, dil ve zihinsel gelişiminde çevre ve yetişkinin rolü ve önemi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, 215-234.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kartal, H. (2005). Erken çocukluk eğitim programlarından anne-çocuk eğitim programının 6 yaş grubundaki çocukların bilişsel gelişimlerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Kartal, H. (2007). Erken çocukluk eğitim programlarından anne-çocuk eğitim programı’nın 6 yaş grubundaki çocukların bilişsel gelişimlerine etkisi. İlköğretim Online, 6(2),234-248.
 • Koçak, N. (1998). High/Scope okulöncesi eğitim programı ve Türkiye’deki okulöncesi eğitim uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Cilt II (s.697-704).
 • Koçyiğit, S.& Kayılı, G. (2008). Montessori eğitimi alan ve almayan anaokulu öğrencilerinin sosyal becerilerinin karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 511-516.
 • Lillard, A. & Else-Quest, N. (2006). The early years: evaluating montessori education. Science, 313, 1893-1894.
 • Lillard, A.S. (2011). Mindfulness practices in education: Montessori’s approach. Mindfulness, 2, 78-85.
 • Lopata, C., Wallace, N.V. & Finn, K.V. (2005). Comparison of academic achievement between Montessori and traditional education programs. Journal of Research in Childhood Education, 20(1), 5-13.
 • MEB. (2007). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi: Zihinsel Engelliler. Ankara: MEGEP.
 • MEB. (2011). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi: Bilişsel Gelişim. Ankara: MEGEP.
 • Montessori, M. (1946). Education for a new world. Clio Press, Oxford. http://www.moteaco.com/abcclio/world.html (Erişim Tarihi, 2012, 23 Ekim)
 • Montessori, M. (1995). The absorbent mind (Çev. C.A. Claremont). New York: Henry Holt and Company. (Orijinal olarak 1967’de yayınlandı).
 • Montessori, M.(1982). Çocuk eğitimi: Montessori metodu (Çev. G. Yücel). İstanbul: Sander Yayınları.
 • Montessori Eğitim Programı (2,5-6 yaş). (tarihsiz). http://www.izcianaokulu.k12.tr/montessori-anaokulu-montesori-egitimi.html (Erişim Tarihi, 2012, 22 Ekim)
 • Mwape, J. (2004). The Montessori method: An alternative way of teaching science. ESC 707 Ders Ödevi, Science Education, Lehman College. http://www.mwape.com/M.S.Thesis_Mwape.pdf (Erişim Tarihi, 2012, 7 Kasım)
 • NAMC: North American Montessori Center. (Tarihsiz). The role of the teacher. http://www.montessoritraining.net/elementary_program/courses/classroom_guide/ sample_pages.pdf (Erişim Tarihi, 2012, 18 Ekim)
 • NAMC: North American Montessori Center. (2007). The Montessori teacher and her role: learning more about the method. http://montessoritraining.blogspot.com/2007/09/montessori-teacher-and-her- role.html (Erişim Tarihi, 2012, 10 Ekim)
 • Oğuz, V. & Köksal Akyol, A. (2006). Çocuk eğitiminde Montessori yaklaşımı. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 243-256.
 • Öz, M. (2008). Amerika’da alternatif bir eğitim modeli olarak kişi merkezli eğitim. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ramazan, O. & Demir, S. (2011). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 36-48 aylık çocukların bilişsel gelişim düzeyleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(2), 83-98.
 • Rathunde, K. (2003). A comparison of Montessori and traditional middle schools: Motivation, quality of experience, and social context. The NAMTA Journal, 28(3), 13-52.
 • Renou, J. (2008). A study of perceptional learning styles and achievement in a university level foreign language course. Crisolenguas, 1(2), 21-36.
 • Röhrs, H. (1994). Maria Montessori (1870-1952). PROSPECTS: The Quarterly Review of Comparative Education (Paris, UNESCO: International Bureau of Education), 24 (1/2), 169-183.
 • Sarıaydın, M., Tekbaş, S., Tuncay, G. & Akgün, C. (2009). Montessori eğitimi uygulaması raporu. (Erişim www.shcek.gov.tr/userfiles/MontessoriEgitimiUygulamaRaporu.pdf Tarihi, 2012, 20 Ekim)
 • Schilling, K. (2011). Montessori approach to teaching/learning and use of didactic materials. Education Graduate Symposium on March 4,2011, University of Manitoba, 1-16.
 • Seldin, T. (2000). Montessori 101: Some basic information that every Montessori parent should know. Tomorrow’s Child Magazine, Back to School , 8(5), 5-6.
 • Seldin, T.D. (2002). Maria Montessori’s biography. Gale Encyclopedia of Education. http://www.answers.com/topic/maria-montessori (Erişim Tarihi, 2012, 22 Ekim)
 • Seldin, T. &Epstein, P. (2003). The Montessori way. Florida: The Montessori Foundation Press.
 • Senemoğlu, N. (2012). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi.
 • Sensitive Periods. (tarihsiz). http://www.rocklinmontessori.com/documents/Sensitive%20Periods%20Article.p df (Erişim Tarihi, 2012, 23 Ekim)
 • Singh, R. (2005). The Montessori method. Seminar- New Delhi, 546, 38-43.
 • Temel, Z.F. (1994). Montessori’nin görüşleri ve eğitim yaklaşımı. Okul Öncesi Eğitimi Dergisi, 26 (47), 18-22.
 • Temel, Z.F. (2005). Okul öncesi eğitimde yeni yaklaşımlar. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 62.
 • Thayer-Bacon, B. (2011). Maria Montessori: Education for peace. In Factis Pax: Journal of Peace Education and Social Justice, 5(3), 307-319.
 • The Montessori Sensitive Periods. (tarihsiz). http://www.rocklinmontessori.com/documents/Sensitive%20Periods%20Chart.pdf (Erişim Tarihi, 2012, 23 Ekim)
 • Topbaş, E. (2004). Montessori yöntemi ile çocuk eğitimi. Ankara: Tek Ağaç.
 • Tubaki, M.&Matsuishi, T. (2008). On the pedagogical theory of Maria Montessori. Journal of Disability and Medico-Pedagogy, 18, 1-4.
 • Türk Tabipleri Birliği. (2012). Çocukların gelişim süreçleri ve okula başlama. Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayınları.
 • Ültanır, Y.G. & Ültanır, E. (2002). İlköğretim beşinci sınıf çocuklarının öğrenme tipleri. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 38-56.
 • Yıldırım Doğru, S.S. (2009). Özel eğitimde kullanılan alternatif programlar (Montessori yaklaşımı). TÜBAV Bilim Dergisi, 2(1), 107-116.
 • Yıldız, Ö. (2005). Summerhill Okul Modeli. http://www.alternatifegitimdernegi.org.tr/content/view/142/111/ (Erişim Tarihi, 2012, 05 Aralık)

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Şahin DANİŞMAN>
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Publication Date October 1, 2012
Published in Issue Year 2012, Volume 1, Issue 2

Cite

Bibtex @ { epa611611, journal = {Eğitimde Politika Analizi}, address = {eartvinli@gmail.com}, publisher = {Eskişehir Osmangazi University}, year = {2012}, volume = {1}, number = {2}, pages = {85 - 113}, title = {Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi}, key = {cite}, author = {Danişman, Şahin} }
APA Danişman, Ş. (2012). Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi . Eğitimde Politika Analizi , 1 (2) , 85-113 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/epa/issue/48308/611611
MLA Danişman, Ş. "Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi" . Eğitimde Politika Analizi 1 (2012 ): 85-113 <https://dergipark.org.tr/en/pub/epa/issue/48308/611611>
Chicago Danişman, Ş. "Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi". Eğitimde Politika Analizi 1 (2012 ): 85-113
RIS TY - JOUR T1 - A General Overview of Montessori Approach and Preparing the Educational Environment AU - ŞahinDanişman Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Eğitimde Politika Analizi JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 113 VL - 1 IS - 2 SN - - M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Journal of Educational Policy Analysis Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi %A Şahin Danişman %T Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi %D 2012 %J Eğitimde Politika Analizi %P - %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Danişman, Şahin . "Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi". Eğitimde Politika Analizi 1 / 2 (October 2012): 85-113 .
AMA Danişman Ş. Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi. Eğitimde Politika Analizi. 2012; 1(2): 85-113.
Vancouver Danişman Ş. Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi. Eğitimde Politika Analizi. 2012; 1(2): 85-113.
IEEE Ş. Danişman , "Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi", Eğitimde Politika Analizi, vol. 1, no. 2, pp. 85-113, Oct. 2012