BibTex RIS Cite

Compliance Problems and Proposed Solutions of Teachers related to their new fields After Changing Their Professional Fields

Year 2014, Volume: 3 Issue: 1, 8 - 23, 01.05.2014

Abstract

The purpose of this study is to identify the aim of the teachers who change their professional field, their willingness, satisfaction level after the change, address the problems they encounter with and develop solutions towards these problems. Qualitative research method is constructed in the study. As a data collection tool, 10 semi-structured questions are used. The sample of the study is 20 teachers who change their professional field from primary school teacher to other fields. They are all in the center of province of Tokat. Experts opinions have been consulted for reliability of the questions and for validity, categorization process has been conducted by multiple researchers. Teachers change their professional fields for the reasons like getting advantage in appointment, gaining more prestige, avoiding the work load primary school teacher encounter with and so on. Lack of knowledge in the area, discipline and classroom management problems, difficulty in adapting to teenage students and administrational differences are among the main problems. Seminars to increase the knowledge, in-service training, guidance of experienced teachers and providing the opportunity to return to previous professional field are among recommendations

References

 • Barlı, Ö., Bilgili, B., Çelik, S. ve Bayrakçeken, S. (2005). İlköğretim okul öğretmenlerinin motivasyonları: Farklılıkların ve sorunların araştırılması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 391-417.
 • Baykara-Pehlivan, K. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 151-168.
 • Beyhan, N. (1997, Nisan). Sınıf öğretmenliğinin meslekleşme sorunları. Eğitim Sempozyumu Nasıl Bir Eğitim Sistemi: Güncel Uygulamalar ve Geleceğe İlişkin Öneriler. D.E.Ü Buca Eğitim Fakültesi, İzmir. 149-155.
 • Boyraz, A. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan aday öğretmenlerin sınıfta karşılaştıkları disiplin sorunları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Çelikten, M., Şanal, M. ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Sosyal Bilimler
 • Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237.
 • Çepni, S., Cerrah, L. ve Bacanak, A. (2002). Sınıf öğretmenliği yapan fen öğretmenlerinin branş öğretmenliğine dönüş nedenleri ve döndüklerinde karşılaştıkları sorunlar. V. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayınları, 281-283.
 • Demir, M. K. ve Arı, E. (2013). Öğretmen sorunları-Çanakkale ili örneği-. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 32(1), 107-126.
 • Dursun, S. ve Aytaç, S. (2012). Üniversite öğrencilerinin işgücü piyasasına yönelik beklentileri ve iş deneyimleri ile umutsuzluk ve kaygı düzeyleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 373-388.
 • Işık, A., Çiltaş, A. ve Baş, F. (2010). Öğretmen yetiştirme ve öğretmenlik mesleği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 53-62.
 • İzci, E. ve Kara, A. (2010). Fransa’da eğitim personelinin hizmet içi eğitimi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), 161-168.
 • Karakuş, M. (2002, Ekim). İlköğretim öğretmenlerinin öğrenme ve öğretme sürecinde
 • karşılaştıkları sorunlar. XI. Eğitim Bilimleri Kongresi.
 • Özpınar, M. ve Sarpkaya, R. (2010). Köyde görev yapan sınıf öğretmenlerinin sorunları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 17-29.
 • Uçar, R. ve İpek, C. (2006). İlköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin MEB hizmet içi eğitim uygulamalarına ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 34-53.
 • Uygun, S. (2012). Basında öğretmen sorunları. Milli Eğitim Dergisi, 41(194),72-90.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, 2012 Yılı İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzu, Ankara. http://ikgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_09/20090523_2012_ilici_alan_degisiklig i_kilavuzu.pdf
 • Siyez, D. M. (2009). Liselerde görev yapan öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik algıları ve tepkileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(25), 67- 80.
 • Yapıcı, M. ve Yapıcı, Ş. (2003). İlköğretim öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 3, 4-9.
 • Yılmaz, H. ve Kocasaraç, H. (2010). Hizmetiçi öğretmen eğitiminde yeni bir yaklaşım: Yenilikçi öğretmen programı ve değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 51-64.
 • Varış, F. (1976). Eğitimde program geliştirme: Teori ve teknikler. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınevi.

Alan Değişikliği Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Geçtikleri Alanla İlgili Uyum Sorunları ve Çözüm Önerileri1

Year 2014, Volume: 3 Issue: 1, 8 - 23, 01.05.2014

Abstract

Bu çalışmanın amacı; 4+4+4 sistemiyle alan değişikliği yapmış olan sınıf öğretmenlerinin geçtikleri alana yönelik isteklilikleri, alan değişikliği yapmaktaki amaçları, tatmin durumları ve farklı alanlarda yaşadıkları sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmektir. Araştırma, nitel araştırma yöntemi esas alınarak yapılandırılmıştır. Öğretmenlere 10 sorudan oluşan yarı-yapılandırılmış formlar dağıtılarak veriler toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini Tokat ili merkezinde sınıf öğretmenliği yaparken alan değiştirerek farklı alanlara geçmiş olan 20 öğretmen oluşturmaktadır. Soruların güvenirliği için uzman görüşüne başvurulmuş, geçerlik için ise kategorileştirme işlemi birden fazla araştırmacı tarafından yapılmıştır. Tayinlerde öncelikli olabilme, norm kadro fazlası olmama, prestij sağlama, ders yükünden kurtulma gibi nedenlerle öğretmenler alan değişikliği yaptıklarını belirtmişlerdir. Alan bilgisinde yetersizlik, disiplin ve sınıf yönetimi sorunları, ergenlik çağındaki öğrencilere uyum sağlayamama, okul yönetimlerindeki işleyiş farklılıkları yaşanan temel sorunlar arasında yer almıştır. Alan bilgilerini artırmaya yönelik seminer, hizmet içi eğitimlerin verilmesi, tecrübeli alan öğretmenlerinin rehberliği, önceki alana dönebilme fırsatının tanınması öneriler arasındadır

References

 • Barlı, Ö., Bilgili, B., Çelik, S. ve Bayrakçeken, S. (2005). İlköğretim okul öğretmenlerinin motivasyonları: Farklılıkların ve sorunların araştırılması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 391-417.
 • Baykara-Pehlivan, K. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 151-168.
 • Beyhan, N. (1997, Nisan). Sınıf öğretmenliğinin meslekleşme sorunları. Eğitim Sempozyumu Nasıl Bir Eğitim Sistemi: Güncel Uygulamalar ve Geleceğe İlişkin Öneriler. D.E.Ü Buca Eğitim Fakültesi, İzmir. 149-155.
 • Boyraz, A. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan aday öğretmenlerin sınıfta karşılaştıkları disiplin sorunları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Çelikten, M., Şanal, M. ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Sosyal Bilimler
 • Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237.
 • Çepni, S., Cerrah, L. ve Bacanak, A. (2002). Sınıf öğretmenliği yapan fen öğretmenlerinin branş öğretmenliğine dönüş nedenleri ve döndüklerinde karşılaştıkları sorunlar. V. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayınları, 281-283.
 • Demir, M. K. ve Arı, E. (2013). Öğretmen sorunları-Çanakkale ili örneği-. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 32(1), 107-126.
 • Dursun, S. ve Aytaç, S. (2012). Üniversite öğrencilerinin işgücü piyasasına yönelik beklentileri ve iş deneyimleri ile umutsuzluk ve kaygı düzeyleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 373-388.
 • Işık, A., Çiltaş, A. ve Baş, F. (2010). Öğretmen yetiştirme ve öğretmenlik mesleği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 53-62.
 • İzci, E. ve Kara, A. (2010). Fransa’da eğitim personelinin hizmet içi eğitimi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), 161-168.
 • Karakuş, M. (2002, Ekim). İlköğretim öğretmenlerinin öğrenme ve öğretme sürecinde
 • karşılaştıkları sorunlar. XI. Eğitim Bilimleri Kongresi.
 • Özpınar, M. ve Sarpkaya, R. (2010). Köyde görev yapan sınıf öğretmenlerinin sorunları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 17-29.
 • Uçar, R. ve İpek, C. (2006). İlköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin MEB hizmet içi eğitim uygulamalarına ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 34-53.
 • Uygun, S. (2012). Basında öğretmen sorunları. Milli Eğitim Dergisi, 41(194),72-90.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, 2012 Yılı İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzu, Ankara. http://ikgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_09/20090523_2012_ilici_alan_degisiklig i_kilavuzu.pdf
 • Siyez, D. M. (2009). Liselerde görev yapan öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik algıları ve tepkileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(25), 67- 80.
 • Yapıcı, M. ve Yapıcı, Ş. (2003). İlköğretim öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 3, 4-9.
 • Yılmaz, H. ve Kocasaraç, H. (2010). Hizmetiçi öğretmen eğitiminde yeni bir yaklaşım: Yenilikçi öğretmen programı ve değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 51-64.
 • Varış, F. (1976). Eğitimde program geliştirme: Teori ve teknikler. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınevi.
There are 22 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Zehra Nur Ersözlü This is me

Fazilet Özge Maviş This is me

Ömer Özel This is me

Agah Emre Kürşadoğlu This is me

Publication Date May 1, 2014
Published in Issue Year 2014 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA Ersözlü, Z. N., Maviş, F. Ö., Özel, Ö., Kürşadoğlu, A. E. (2014). Alan Değişikliği Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Geçtikleri Alanla İlgili Uyum Sorunları ve Çözüm Önerileri1. Eğitimde Politika Analizi, 3(1), 8-23.
AMA Ersözlü ZN, Maviş FÖ, Özel Ö, Kürşadoğlu AE. Alan Değişikliği Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Geçtikleri Alanla İlgili Uyum Sorunları ve Çözüm Önerileri1. Eğitimde Politika Analizi. May 2014;3(1):8-23.
Chicago Ersözlü, Zehra Nur, Fazilet Özge Maviş, Ömer Özel, and Agah Emre Kürşadoğlu. “Alan Değişikliği Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Geçtikleri Alanla İlgili Uyum Sorunları Ve Çözüm Önerileri1”. Eğitimde Politika Analizi 3, no. 1 (May 2014): 8-23.
EndNote Ersözlü ZN, Maviş FÖ, Özel Ö, Kürşadoğlu AE (May 1, 2014) Alan Değişikliği Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Geçtikleri Alanla İlgili Uyum Sorunları ve Çözüm Önerileri1. Eğitimde Politika Analizi 3 1 8–23.
IEEE Z. N. Ersözlü, F. Ö. Maviş, Ö. Özel, and A. E. Kürşadoğlu, “Alan Değişikliği Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Geçtikleri Alanla İlgili Uyum Sorunları ve Çözüm Önerileri1”, Eğitimde Politika Analizi, vol. 3, no. 1, pp. 8–23, 2014.
ISNAD Ersözlü, Zehra Nur et al. “Alan Değişikliği Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Geçtikleri Alanla İlgili Uyum Sorunları Ve Çözüm Önerileri1”. Eğitimde Politika Analizi 3/1 (May 2014), 8-23.
JAMA Ersözlü ZN, Maviş FÖ, Özel Ö, Kürşadoğlu AE. Alan Değişikliği Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Geçtikleri Alanla İlgili Uyum Sorunları ve Çözüm Önerileri1. Eğitimde Politika Analizi. 2014;3:8–23.
MLA Ersözlü, Zehra Nur et al. “Alan Değişikliği Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Geçtikleri Alanla İlgili Uyum Sorunları Ve Çözüm Önerileri1”. Eğitimde Politika Analizi, vol. 3, no. 1, 2014, pp. 8-23.
Vancouver Ersözlü ZN, Maviş FÖ, Özel Ö, Kürşadoğlu AE. Alan Değişikliği Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Geçtikleri Alanla İlgili Uyum Sorunları ve Çözüm Önerileri1. Eğitimde Politika Analizi. 2014;3(1):8-23.