BibTex RIS Cite

Demokrasi ve Ekonomik Gelişme

Year 2005, Issue: 25, 1 - 19, 01.02.2005

Abstract

Bu çalışmada, demokrasinin ekonomik gelişmeye nasıl katkı yaptığı incelenmiştir. Bu doğrultuda, öncelikle demokrasinin ekonomik gelişmeye olumlu katkılarının, gelişmeyi sınırlayıcı yada olumsuz katkılarından daha belirgin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Demokrasi otokrasilere göre, toplumsal çatışmaları yönetmede, siyasal istikrarı sağlamada ve toplumsal felaketleri engellemede daha başarılı olduğundan dolayı ekonomik gelişmeye de daha fazla katkı sağlamaktadır. Keza, demokrasi beşeri sermaye birikimini artırarak ve gelir eşitsizliğini azaltarak büyüme hızının yükselmesine yol açmaktadır. Bütün bu bulgulardan dolayı, demokrasinin gelişmekte olan ülkeler için bir lüks olarak görülmemesi, aksine, ekonomik gelişme için esas değer olarak kabul edilmesi gereğine bir kez daha dikkat çekilmiştir

References

 • ADEJUMOBI, S. (2000), “Between Democracy and Development in Africa: What are the Missing Links?”, İnternet Adresi: http://www.worldbank.org/research/abcde/eu_2000/pdf- files/ADEJUMOBI.pdf, Erişim Tarihi: 10. 07. 2004. pp.1-15.
 • BARDHAN, P. (2004), “Democracy and Development: A Complex Relationship”, İnternetAdresi:http://globerotter.berkeley.edu/macarthur/inequality/papers/ BardhanDemoc.pdf, Erişim Tarihi: 08.07.2004. pp.1-26.
 • BARRO, ROBERT J. (1996), “Democracy and Growth”, Journal of Economic Growth, 1 (1), March, pp. 1-27.
 • BHAGWATI, J.N. (2002), “Democracy and Development: Cruel Dilemma or Symbiotic Relationship?”, Review of Development Economics, 6(2), pp. 151-162.
 • BOSCHINI, A.D. (2005), “The Political Economy of Industrialisation” European Journal of Political Economy, (Yayınlanacak), pp, 1-21.
 • BOURGUIGNON, F. and T. VERDIER (2000), “Oligarchy, democracy, inequality and growth”, Journal of Development Economics, 62, pp. 285-313.
 • BUTKIEWICZ, J. and H. YANIKKAYA (2005), “The Impact of Sociopoliticial Instability on Economic Growth: Analysis and Implications”, Journal of Policy Modeling, (Yayınlanacak), pp.1-17.
 • CHANG, Ha-J. (2003), Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü, (Çev: T. A. Onmuş), İletişim Yayınları, İstanbul, 248s.
 • CİRHİNLİOĞLU, Z. (1999), Azgelişmişliğin Toplumsal Boyutu, İmge Kitabevi, Ankara, 224s.
 • ERRSON, S, and JANE-E. LANE (1996), “Democracy and Development: Statistical Exploration”, in A. Leftwich, Democracy and Development, pp.45-73.
 • FIRDMUC, J. (2003), “Economic Reform, Democracy and Growth During Post- Communist Transition”, European Journal of Political Economy, 19, pp, 583-604.
 • GASIOROWSKI, M.J. (2000), “Democracy and Macroeconomic Performance in Underdeveloped Countries: An Empirical Analysis”, Comparative Political Studies, 33 (3), pp. 59-75.
 • GERRING, J. and et al. (2004), “Democracy and Economic Growth: A Historical Perspective”,İnternetAdresi:http://www.bu.edu/polisci/JGERRING/demos %20growth.pdf, Erişim Tarihi: 26.08.2005. pp. 1-38.
 • GHALI, B. and et al, (2003), The Interaction Between Democracy and Development, UNESCO, Paris.
 • GRAUDY, R. (2004), Hatıralar: Yüzyılı Tek Başıma Gezişim, (Çev: İbrahim Demirci-İshak Yetiş), Hece Yayınları, Ankara, 398s.
 • INGHAM, B. (1995), Economics and Development, McGraw-Hill Book Company, London, 412 p.
 • İNSEL, A. (1991) “Siyasal Bir Süreç Olarak İktisadi Kalkınma II”, Birikim, 21, Ocak, ss.12-23.
 • KARAKAYALI, H. ve H. YANIKKAYA (2005), “Kurumsal Faktörlerin Ekonomik Büyümeye Etkileri”, İnternet Adresi: http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/yazArk.php?page, Erişim Tarihi: 05.03.2005. ss.1-16.
 • KURZMAN C. R. WERUM and ROSS E. BURKHART, (2002), “ Democracy’s Effect on Economic Growth: A Pooled: Time-Series Analysis, 1951-1980”, Studies in Comparative International Development Spring, 37 (1), pp. 3-33.
 • MOHTADI, H. and TERRY L. ROE, (2003), “Democracy, Rent Seeking, Public Spending And Growth”, Journal of Public Economics, 87, pp. 445-466.
 • PERSSON, T. (2004), “Forms of Democracy, Policy and Economic Development”, İnternetAdresi:http://www.iies.su.se/seminar/paper04810.pdf. July, Erişim Tarihi: 27.08.2004. pp.1-20.
 • PRZEWORKSI, A. and et al, (2002), Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950-1990, Cambridge University Pres, 321 p.
 • RIVERA-BATIZ, F. L. (2005), “Democracy, Governance and Economic Growth: Theory And Evidence”, İnternet Adresi: http://www.columbia.edu/cu/economics/discpapr/DP0102-57pdf, Erişim Tarihi: 29.08.2005.
 • ROBINSON, M. and G. WHITE, “Introduction”, in M. Robinson and G. WHITE (ed), The Democratic Developmental State, Oxford Universty Press, 1998, pp. 1-13.
 • RODRIK, D. (2000), Yeni Küresel Ekonomi ve Gelişmekte Olan Ülkeler, (Çev, Sultan Gül), Sabah Kitapları, İstanbul, 148s.
 • RUESCHEMEYER, D. and et al, (1992), Capitalist Development and Democracy, Polity Press, Cambridge, 386s.
 • SEN, A. ( 2004), Özgürlükle Kalkınma, (çev: Yavuz Alagon), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 411s.
 • TAVARES, J. and R. WACZIARG (2001), “How Democracy Affects Growth” European Economic Review, 45, pp. 1341-1378.
 • UNDP (2002), Human Development Report 2002: Deepening Democracy in a Fragmented World, Oxford University Press, New York.
Year 2005, Issue: 25, 1 - 19, 01.02.2005

Abstract

References

 • ADEJUMOBI, S. (2000), “Between Democracy and Development in Africa: What are the Missing Links?”, İnternet Adresi: http://www.worldbank.org/research/abcde/eu_2000/pdf- files/ADEJUMOBI.pdf, Erişim Tarihi: 10. 07. 2004. pp.1-15.
 • BARDHAN, P. (2004), “Democracy and Development: A Complex Relationship”, İnternetAdresi:http://globerotter.berkeley.edu/macarthur/inequality/papers/ BardhanDemoc.pdf, Erişim Tarihi: 08.07.2004. pp.1-26.
 • BARRO, ROBERT J. (1996), “Democracy and Growth”, Journal of Economic Growth, 1 (1), March, pp. 1-27.
 • BHAGWATI, J.N. (2002), “Democracy and Development: Cruel Dilemma or Symbiotic Relationship?”, Review of Development Economics, 6(2), pp. 151-162.
 • BOSCHINI, A.D. (2005), “The Political Economy of Industrialisation” European Journal of Political Economy, (Yayınlanacak), pp, 1-21.
 • BOURGUIGNON, F. and T. VERDIER (2000), “Oligarchy, democracy, inequality and growth”, Journal of Development Economics, 62, pp. 285-313.
 • BUTKIEWICZ, J. and H. YANIKKAYA (2005), “The Impact of Sociopoliticial Instability on Economic Growth: Analysis and Implications”, Journal of Policy Modeling, (Yayınlanacak), pp.1-17.
 • CHANG, Ha-J. (2003), Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü, (Çev: T. A. Onmuş), İletişim Yayınları, İstanbul, 248s.
 • CİRHİNLİOĞLU, Z. (1999), Azgelişmişliğin Toplumsal Boyutu, İmge Kitabevi, Ankara, 224s.
 • ERRSON, S, and JANE-E. LANE (1996), “Democracy and Development: Statistical Exploration”, in A. Leftwich, Democracy and Development, pp.45-73.
 • FIRDMUC, J. (2003), “Economic Reform, Democracy and Growth During Post- Communist Transition”, European Journal of Political Economy, 19, pp, 583-604.
 • GASIOROWSKI, M.J. (2000), “Democracy and Macroeconomic Performance in Underdeveloped Countries: An Empirical Analysis”, Comparative Political Studies, 33 (3), pp. 59-75.
 • GERRING, J. and et al. (2004), “Democracy and Economic Growth: A Historical Perspective”,İnternetAdresi:http://www.bu.edu/polisci/JGERRING/demos %20growth.pdf, Erişim Tarihi: 26.08.2005. pp. 1-38.
 • GHALI, B. and et al, (2003), The Interaction Between Democracy and Development, UNESCO, Paris.
 • GRAUDY, R. (2004), Hatıralar: Yüzyılı Tek Başıma Gezişim, (Çev: İbrahim Demirci-İshak Yetiş), Hece Yayınları, Ankara, 398s.
 • INGHAM, B. (1995), Economics and Development, McGraw-Hill Book Company, London, 412 p.
 • İNSEL, A. (1991) “Siyasal Bir Süreç Olarak İktisadi Kalkınma II”, Birikim, 21, Ocak, ss.12-23.
 • KARAKAYALI, H. ve H. YANIKKAYA (2005), “Kurumsal Faktörlerin Ekonomik Büyümeye Etkileri”, İnternet Adresi: http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/yazArk.php?page, Erişim Tarihi: 05.03.2005. ss.1-16.
 • KURZMAN C. R. WERUM and ROSS E. BURKHART, (2002), “ Democracy’s Effect on Economic Growth: A Pooled: Time-Series Analysis, 1951-1980”, Studies in Comparative International Development Spring, 37 (1), pp. 3-33.
 • MOHTADI, H. and TERRY L. ROE, (2003), “Democracy, Rent Seeking, Public Spending And Growth”, Journal of Public Economics, 87, pp. 445-466.
 • PERSSON, T. (2004), “Forms of Democracy, Policy and Economic Development”, İnternetAdresi:http://www.iies.su.se/seminar/paper04810.pdf. July, Erişim Tarihi: 27.08.2004. pp.1-20.
 • PRZEWORKSI, A. and et al, (2002), Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950-1990, Cambridge University Pres, 321 p.
 • RIVERA-BATIZ, F. L. (2005), “Democracy, Governance and Economic Growth: Theory And Evidence”, İnternet Adresi: http://www.columbia.edu/cu/economics/discpapr/DP0102-57pdf, Erişim Tarihi: 29.08.2005.
 • ROBINSON, M. and G. WHITE, “Introduction”, in M. Robinson and G. WHITE (ed), The Democratic Developmental State, Oxford Universty Press, 1998, pp. 1-13.
 • RODRIK, D. (2000), Yeni Küresel Ekonomi ve Gelişmekte Olan Ülkeler, (Çev, Sultan Gül), Sabah Kitapları, İstanbul, 148s.
 • RUESCHEMEYER, D. and et al, (1992), Capitalist Development and Democracy, Polity Press, Cambridge, 386s.
 • SEN, A. ( 2004), Özgürlükle Kalkınma, (çev: Yavuz Alagon), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 411s.
 • TAVARES, J. and R. WACZIARG (2001), “How Democracy Affects Growth” European Economic Review, 45, pp. 1341-1378.
 • UNDP (2002), Human Development Report 2002: Deepening Democracy in a Fragmented World, Oxford University Press, New York.
There are 29 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Yrd. Doç. Dr. Adem Doğan This is me

Publication Date February 1, 2005
Published in Issue Year 2005 Issue: 25

Cite

APA Doğan, Y. . D. . D. . A. (2005). Demokrasi ve Ekonomik Gelişme. Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(25), 1-19.

TRDizinlogo_live-e1586763957746.pnggoogle-scholar.jpgopen-access-logo-1024x416.pngdownload.jpgqMV-nsBH.pngDRJI-500x190.jpgsobiad_2_0.pnglogo.pnglogo.png  arastirmax_logo.gif17442EBSCOhost_Flat.png?itok=f5l7Nsj83734-logo-erih-plus.jpgproquest-300x114.jpg

ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2021 | iibfdergi@erciyes.edu.tr

Bu eser Creative Commons Atıf-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. 

 88x31.png