Year 2009, Volume 0 , Issue 34, Pages 139 - 164 2015-05-18

ALTERNATİF TURİZM ÇEŞİDİ OLARAK KAPADOKYA BÖLGESİ’NDE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME OLANAKLARI

Nur ERSUN [1] , Kahraman ARSLAN [2]


Bu çalışmada; Kapadokya Bölgesi’nin kongre turizmi destinasyonu olarak geliştirilebilmesi için turizm arzını oluşturan unsurlar incelenmiş, mevcut yapısal sorunların giderilebilmesi ile ilgili öneriler geliştirilmiş, gerçekçi ve sürdürülebilir stratejiler oluşturularak kongre turizminin Bölge kalkınmasında “itici güç” olarak değerlendirilebilmesi imkanlarının ortaya konulması amaçlanmıştır.

Çalışma kapsamında kavramsal çerçevenin oluşturulabilmesi için ikincil veri kaynakları kullanılmış ve çalışma literatür tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.

Sorunların çözümüne yönelik olarak, kongre organizatörlerinin destinasyon seçimi konusundaki kararlarını etkileyen faktörlerin iyileştirilmesi, destinasyon imajının geliştirilmesi, arzu edilen hedeflere ulaşılabilmesini sağlayacak ortak bir vizyon oluşturulması suretiyle Bölge’nin rekabet gücünün artırılması, pazarlama alanında ortaya çıkan problemlerin çözümü ve kongre turizminde yer alan kuruluşlar arasındaki koordinasyonun sağlanabilmesi için çeşitli stratejiler önerilmiştir. 

Turizm, Kongre, Kongre Turizmi, Kongre Büroları, Kapadokya
 • ABBEY, J.R.Maj ve Christine K. LINK; (1994), “The Convention and Meeting Sector – its Operation and Research Needs’’, Travel Tourism and Hospitality Research, (2nd ed.), New York, John Wiley & Sons., ss.273-283
 • AKAT, Ömer; (2000), Pazarlama A ırlıklı Turizm letmecili i, Ekin Yayı- nevi, Bursa, 316s.
 • AVCIKURT, Cevdet; (2005), Turizmde Tanıtma ve Satı Geli tirme, De i
 • im Yayınları, kinci Baskı, stanbul, 177s.
 • AYMANKUY, Yusuf; (2003), Kongre Turizmi ve Fuar Organizasyonları, Detay Yayıncılık, Ankara, 248s.
 • BAHAR, Ozan ve Metin KOZAK; (2006), Turizm Ekonomisi, Detay Yayıncı- lık, Ankara, 208s.
 • BAHAR, Ozan ve Metin KOZAK; (2005), Küreselle me Sürecinde Uluslara- rası Turizm ve Rekabet Edebilirlik, Detay Yayıncılık, Ankara, 240s. BALO LU,
 • ehmus ve Mehmet MANGALO LU; (2001), “Tourism
 • Destination Images of Turkey, Egypt, Greece and Italy As Perceived
 • by US-Based Tour Operators and Travel Agents”, Tourism
 • Management, Vol.22, No.1, ss.1-9
 • BALO LU, ehmus ve KenW. McCLEARY; (1999), “A Model of Destination Image Formation”, Annals of Tourism Research, 26(4), ss.868-870
 • BLAIN, Carmen Rae; (2001), “Destination Branding in Destination Marketing Organizations”, Unpublished, Masters of Business Administration, University of Calgary. N.N. Calgary, Alberta, Canada, 160 s.
 • BOZKURT, Rü tü; (2007a), “Turizm letmecilerinin Kapadokya’dan Bakı la- rı”, Dünya Gazetesi, 30.08.2007, s.19.
 • BOZKURT, Rü tü; (2007b), “Kapadokya Toplantısının Sonuç Bildirgesi”, Dünya Gazetesi, 06.09.2007, s.19.
 • BOYCE, Handan; (2008), “Kongre Elçisi Olalım”, TOV ZYON Dergisi, s- tanbul Ticaret Odası Yayını, 7(68), stanbul, ss.81-83.
 • Ç ZEL, Beyhan; (1999), “Kongre Turizmi, Kongre Organizasyonu ve Antalya Bölgesinin Kongre Turizmi Potansiyeli Sorunları ve Gelecekteki Bek- lentilere Yönelik Bir Ara tırma”, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya, 154 s.
 • DALLI, Özen; (2008), “Barselona Turizm Konsorsiyumu”, Yayınlanmamı Notlar, 36s.
 • EREN, Duygu ve brahim YILMAZ; (2005), “Kongre Turizmi ve Kapadok- ya’daki Kongre Olanaklarının De erlendirilmesi”, Kapadokya Toplan- tıları X: Kongre Turizmi (18 Nisan 2003), Erciyes Üniversitesi Nev- ehir Turizm 118s.
 • FYALL, Alan; Christine CALLAD ve Edvards BRENDA ; (2003), “Relationship Marketing: The Challenge for Destinations”, Annals of Tourism Research, 30(3), ss.644-659.
 • GETZ, Donald; Don ANDERSON ve Lorn SHEEHAN; (1998), “Roles, Issues and Strategies for Convention and Visitors Bureaux in Destination Planning and Product Development: A Survey of Canadian Bureaux”, Tourism Management, 19(4), August 1998, ss.331-340.
 • GOETSCH, L. David ve Davis B. STANLEY; (1997), Introduction to Total Quality, New Jersey, Pentice-Hall, Inc., 762s.
 • HACIO LU, Necdet; (2000), Seyahat Acentacılı ı ve Tur Operatörlü ü, Uluda Üniversitesi Güçlendirme Vakfı (V PA ) Yayını, Bursa, 144s.
 • ÇÖZ, Orhan; (2001), Turizm letmelerinde Pazarlama, Turhan Kitabevi, Ankara, 395s.
 • JOHNSON, S.Richard; (1993), “TQM: Leadership for the Quality Transformation”, Milwaukee, Wisconsin: ASQC Quality Press, 26(1), ss.73-75.
 • KOZAK, Nazmi; Meryem A. KOZAK ve Metin KOZAK ; (2001), Genel Tu- rizm, Detay Yayıncılık, Ankara, 171s.
 • LEISEN, Birgit ; (2000), “Image Segmentation: The Case of Tourism Destination”, Journal of Services Marketing, 15(1), ss.49-66
 • MORRISON, Alastair M.; Stacey M. BRUEN ve Donald J. ANDERSON; (1998), “Convention Visitor Bureaux in the USA: A Profile of Bureaux, Bureau Executives and Budgets”, Journal of Travel Tourism Marketing, 7(1), ss.1-19.
 • OLALI, Hasan; (1998), Turizm Politikası ve Planlaması, Ege Üniversitesi, zmir, 462 s.
 • OPPERMAN, Martin ve CHON Kye-Sung; (1997), “Convention Participation Decision-Making Process”, Annals of Tourism Research, 24(1), ss.178-191.
 • OPPERMAN, Martin; (1996a), “Convention Cities-Images and Changing Fortunes”, The Journal of Tourism Studies, 7(1), May 96, ss.10-19.
 • OPPERMAN, Martin; (1996b), “Convention Destination Images: Analysis of Association Meeting Planner’s Perceptions”, Tourism Management, 17(3), ss.175-182.
 • ÖDEM , Bekir; (2008a), “Kapadokya ve Kesi en Tematik Turizm Rotaları”, Dünya Gazetesi, 24.08.2008, s.16.
 • ÖDEM , Bekir ; (2008b), nternet Adresi: “kapadokya ve turizm” ,www.teksatir.com.tr/koseyazisi/791/kapadokya_ve_turizm.aspx , Eri
 • im Tarihi: 24.10.2009.
 • ÖZDEM R, Gökçe; (2007), “Destinasyon Yönetimi ve Pazarlama Temelleri,
 • zmir için Bir Destinasyon Model Önerisi”, Yayınlanmamı Doktora
 • Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, zmir, 305s.
 • ÖZEN, Yılmaz; (1996), Kongre Turizmi ve Kongre Organizasyon Tekni i, Türkiye Seyahat Acenteleri Birli i, Ankara, 126s.
 • SENGE, Peter; (2000), Be inci Disiplin, Yapı Kredi Yayınları, stanbul, 431 s.
 • ÜNAL, Nadir; (2001), “Rekabet Düzeyi En Yüksek Sektör Turizm”, Standard, Sayı 470, Yıl 40, Ankara, ss.36-38.
 • ÜNÜSAN, Ça atay ve Mete SEZG N; (2005), Turizmde Strateji Eksenli Pazarlama leti imi, Nüve Yayınları, Konya, 325s.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Nur ERSUN

Author: Kahraman ARSLAN

Dates

Publication Date : May 18, 2015

Bibtex @ { erciyesiibd77964, journal = {Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-3688}, eissn = {2630-6409}, address = {}, publisher = {Erciyes University}, year = {2015}, volume = {0}, pages = {139 - 164}, doi = {}, title = {ALTERNATİF TURİZM ÇEŞİDİ OLARAK KAPADOKYA BÖLGESİ’NDE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME OLANAKLARI}, key = {cite}, author = {ERSUN, Nur and ARSLAN, Kahraman} }
APA ERSUN, N , ARSLAN, K . (2015). ALTERNATİF TURİZM ÇEŞİDİ OLARAK KAPADOKYA BÖLGESİ’NDE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME OLANAKLARI. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 0 (34) , 139-164 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/erciyesiibd/issue/5891/77964
MLA ERSUN, N , ARSLAN, K . "ALTERNATİF TURİZM ÇEŞİDİ OLARAK KAPADOKYA BÖLGESİ’NDE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME OLANAKLARI". Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 0 (2015 ): 139-164 <https://dergipark.org.tr/en/pub/erciyesiibd/issue/5891/77964>
Chicago ERSUN, N , ARSLAN, K . "ALTERNATİF TURİZM ÇEŞİDİ OLARAK KAPADOKYA BÖLGESİ’NDE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME OLANAKLARI". Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 0 (2015 ): 139-164
RIS TY - JOUR T1 - ALTERNATİF TURİZM ÇEŞİDİ OLARAK KAPADOKYA BÖLGESİ’NDE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME OLANAKLARI AU - Nur ERSUN , Kahraman ARSLAN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 139 EP - 164 VL - 0 IS - 34 SN - 1301-3688-2630-6409 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ALTERNATİF TURİZM ÇEŞİDİ OLARAK KAPADOKYA BÖLGESİ’NDE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME OLANAKLARI %A Nur ERSUN , Kahraman ARSLAN %T ALTERNATİF TURİZM ÇEŞİDİ OLARAK KAPADOKYA BÖLGESİ’NDE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME OLANAKLARI %D 2015 %J Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1301-3688-2630-6409 %V 0 %N 34 %R %U
ISNAD ERSUN, Nur , ARSLAN, Kahraman . "ALTERNATİF TURİZM ÇEŞİDİ OLARAK KAPADOKYA BÖLGESİ’NDE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME OLANAKLARI". Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 0 / 34 (May 2015): 139-164 .
AMA ERSUN N , ARSLAN K . ALTERNATİF TURİZM ÇEŞİDİ OLARAK KAPADOKYA BÖLGESİ’NDE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME OLANAKLARI. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 0(34): 139-164.
Vancouver ERSUN N , ARSLAN K . ALTERNATİF TURİZM ÇEŞİDİ OLARAK KAPADOKYA BÖLGESİ’NDE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME OLANAKLARI. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 0(34): 164-139.