Year 2017, Volume 5 , Issue 2, Pages 146 - 162 2017-07-31

MİTİNGLER VE SEÇMENLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİ ELAZIĞ SEÇMENİ ÖRNEĞİ
RALLIES AND ITS EFFECTS ON VOTERS: SAMPLE OF ELAZIĞ VOTERS IN 30 MARCH 2014 LOCAL ELECTIONS

Adem DOĞAN [1] , Göksel GÖKER [2]


Siyasal kampanya sürecinin önemli ve yoğun faaliyetlerinden biri mitinglerdir. Siyasal kampanyaların tarihsel süreci içerisinde içeriği ve yapısı değişikliğe uğramakla birlikte mitingler halen kampanya sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu anlamda, mitingler seçmen tercihini etkilemek üzere siyasal partiler ve adaylar tarafından siyasal kampanya planlaması içerisinde ayrıntılı bir şekilde planlanmaktadır. Siyasal kampanyalar üzerinde önemli bir yeri olmasına rağmen, Türkiye’de mitinglerin seçmenlerin siyasal tercihine etkilerine yönelik çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada, siyasal partilerin düzenlediği mitinglerin seçmenler üzerindeki etkileri farklı parametreler çerçevesinde analiz edilmeye çalışılmaktadır.

Çalışmada alan araştırması yöntemi ve yüz yüze anket tekniği kullanılmıştır. AK Parti, CHP ve MHP’nin Elazığ’da düzenlediği mitinglere katılan seçmenlerle yüz yüze görüşülerek veriler elde edilmiştir. Çalışmada elde edilen verilere göre, seçmenler mitinglere ağırlıklı olarak, siyasi partiyi desteklemek ve parti liderini görmek gibi iki temel motivasyonla katılmaktadır. Mitinge katılanların önemli bir bölümü mitingine katıldığı partiye oy verirken, kararsız olan ve farklı partilere oy veren seçmenler de miting katılımcıları arasında yer almaktadır. Mitingler, mitingine katıldıkları partiye vermeyi düşünen seçmenlerin bu kararlarını pekiştirirken, kararsız seçmenlerin de karar vermelerine katkı sağlamaktadır.

One of the important and intensive activities of the political campaign period is the rallies. While the content and structure of political campaigns have changed within the historical process, the rallies are still an integral part of the campaign process. In this sense, rallies are planned in detail by political parties and candidates in political campaign planning to influence voter choice. Though it has an important place on political campaigns, studies on the effects of rallies on political choice of voters are very limited in Turkey. In this study, it is tried to analyze that the effects on voters of rallies organized by political parties in the frame of different parameters.

Field survey method and face-to-face survey technique were used in the study. Data obtained from voters that participated rallies organized by AK Party, CHP and MHP in Elazığ. According to the results obtained in the study, voters mainly participate in the rallies with two main motivations, supporting the political party and seeing the leader of the party. While a significant part of the participants voted for the party they participated in the rally, voters who were unstable and voted for different parties were among the rally participants. While rallies consolidate these decisions of voters who are considering giving parties to their rallies, it also contributes to the decision of undecided voters.

 • Avcı, K. (2015). Siyasal Partilerin Seçim Kampanyaları Faaliyetlerine Karşı Seçmenin İlgi Düzeyleri: 2015 Genel Seçimleri Örneği, e-GİFDER Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 3.2, 177-205
 • Baltacı, C. ve Eke E. (2012). “Siyasal Propaganda Araçlarının Seçmen Davranışı Üzerindeki Etkisine Yönelik Seçmen Algısı: Isparta Örnek Olayı”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4.1,115-126.
 • Berkup, S. B. (2015). “Bu Siyasal Mesajı Tweetlesek De Mi Paylaşsak Tweetlemesek De Mi Paylaşsak? 2015 Türkiye Genel Seçimlerinde Siyasal Partilerin Twitter Kullanımları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz”, http://globalmediajournaltr. yeditepe.edu.tr / makaleler/ GMJ_11._sayi_guz_ 2015 /pdf/7.pdf, E.T.08/04/2017)
 • Cho W. K. T& GIMPEL, J. G. & DYCK, J. J. (2006) “Residential Concentration, Political Socialization, And Voter Turnout”.Journal of Politics, 68.1,156-167.
 • Devran, Y. (2004) Siyasal Kampanya Yönetimi, Odak İletişim Yay., İstanbul
 • Doğan, D. & ipekşen, S.S. (2013). Türkiye’de Genel Seçim Kampanyaları (1950-2002), Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8.7,117-135
 • Ertürk, D. (2016). “Postmodern Dönemde Bir Siyasal Katılım Biçimi Olarak Siyasal Parti Üyeliği ve Aktivizmi.” Mukaddime,Mardın Artuklu Üniversitesi SBE Dergisi,7.2, 341-359
 • Espíndola, R (2006 ). Electoral campaigning in Latin America’s new democracies, Mass Media and Political Comunication in New Democracies, Ed. Katrin Voltmer, Routledge, New York, 97-113
 • Farrell, D. M., & Webb, P. (2000). “Political Parties As Campaign Organizations.” Parties without partisans: Political change in advanced industrial democracies, 102-128.
 • Fournier, P., Nadeau, R., Blais, A., Gidengil, E., & Nevitte, N. (2004). Time-Of-Voting Decision And Susceptibility To Campaign Effects.Electoral Studies,23(4),661-681.
 • İsmail, Ç. & Özkır Y. (2015). Türkiye’de Siyasal İletişim 2007-2015, İstanbul: SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Yayınları,
 • İPSOS (2017). http://www.ipsos.com.tr/node/1174
 • Lilleker, D. G. (2013). Siyasal İletişim Temel Kavramlar, Kaktüs Yay., İstanbul McGregor, R. M. (2012). Voter sincerity and the time-of-voting-decision. Electoral Studies, 31.4, 715-725.
 • Rob, Se. (2007). Parental Influences on the Political Ideologies of Young People, http://ase.tufts. edu/polsci/faculty/portney/studentSeiden.pdf
 • Ruedin, D. (2011). The Role of Social Capital in the Political Participation of Immigrants. Evidence from Agent–Based Modelling. Discussion Paper SFM27: Universite de Neuchatel (Accessed 25.03.2017).
 • Schmitt-Beck, R., & Farrell, D. M. (2002). Do Political Campaigns Matter? Yes B u t I t Depends, David M. Farrell-Rüdiger Schmitt-Beck(Ed.), Do Political C a m p a i g n s Matter? Campaign Effects in Elections and Referandums, Routhledge/ECPR Studies in European Political Science, London, 183-194
 • Strömbäck, J., & Kiousis, S. (2014). Strategic political communication in election campaigns. Political communication, 18, 109-128
 • Szwarcberg, M.(2012). “Political parties and rallies in Latin America.” Party Politics (2012): 1354068811436049, P. 1-18
 • Şahin, K. (2014). An ideological analysis of AKP, CHP and MHP›s 2007 general election campaign. Journal of Human Sciences, 11(2), 1004-1022.
 • Tatar, T. (1997). Siyaset Sosyolojisi, İstanbul.
 • Tatar, T. (2003). “Malatya’da Siyasi Katılım: Karşılaştırmalı Bir Analiz”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13.1, 331-350
 • Uslu, Z. K.(2009). Siyasal İletişim Yöntemlerinin Seçmen Davranışına Etkisi ve 22 Temmuz 2007 Seçimleri, http://www .siyasaliletisim.org /pdf/ siyasaliletisimyontemivesecmendavranisi.pdf
 • Yaşın, C.(2006). Siyasal Kampanyada Bütüncül Yaklaşım. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 631-650
Subjects Social
Journal Section Türkçe Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Adem DOĞAN
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Göksel GÖKER
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 31, 2017

Bibtex @research article { erciyesiletisim310315, journal = {Erciyes İletişim Dergisi}, issn = {1308-3198}, eissn = {2667-5811}, address = {}, publisher = {Erciyes University}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {146 - 162}, doi = {10.17680/erciyesakademia.310315}, title = {MİTİNGLER VE SEÇMENLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİ ELAZIĞ SEÇMENİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Doğan, Adem and Göker, Göksel} }
APA Doğan, A , Göker, G . (2017). MİTİNGLER VE SEÇMENLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİ ELAZIĞ SEÇMENİ ÖRNEĞİ. Erciyes İletişim Dergisi , 5 (2) , 146-162 . DOI: 10.17680/erciyesakademia.310315
MLA Doğan, A , Göker, G . "MİTİNGLER VE SEÇMENLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİ ELAZIĞ SEÇMENİ ÖRNEĞİ". Erciyes İletişim Dergisi 5 (2017 ): 146-162 <https://dergipark.org.tr/en/pub/erciyesiletisim/issue/30722/310315>
Chicago Doğan, A , Göker, G . "MİTİNGLER VE SEÇMENLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİ ELAZIĞ SEÇMENİ ÖRNEĞİ". Erciyes İletişim Dergisi 5 (2017 ): 146-162
RIS TY - JOUR T1 - MİTİNGLER VE SEÇMENLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİ ELAZIĞ SEÇMENİ ÖRNEĞİ AU - Adem Doğan , Göksel Göker Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17680/erciyesakademia.310315 DO - 10.17680/erciyesakademia.310315 T2 - Erciyes İletişim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 146 EP - 162 VL - 5 IS - 2 SN - 1308-3198-2667-5811 M3 - doi: 10.17680/erciyesakademia.310315 UR - https://doi.org/10.17680/erciyesakademia.310315 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Erciyes İletişim Dergisi MİTİNGLER VE SEÇMENLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİ ELAZIĞ SEÇMENİ ÖRNEĞİ %A Adem Doğan , Göksel Göker %T MİTİNGLER VE SEÇMENLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİ ELAZIĞ SEÇMENİ ÖRNEĞİ %D 2017 %J Erciyes İletişim Dergisi %P 1308-3198-2667-5811 %V 5 %N 2 %R doi: 10.17680/erciyesakademia.310315 %U 10.17680/erciyesakademia.310315
ISNAD Doğan, Adem , Göker, Göksel . "MİTİNGLER VE SEÇMENLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİ ELAZIĞ SEÇMENİ ÖRNEĞİ". Erciyes İletişim Dergisi 5 / 2 (July 2017): 146-162 . https://doi.org/10.17680/erciyesakademia.310315
AMA Doğan A , Göker G . MİTİNGLER VE SEÇMENLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİ ELAZIĞ SEÇMENİ ÖRNEĞİ. EİD. 2017; 5(2): 146-162.
Vancouver Doğan A , Göker G . MİTİNGLER VE SEÇMENLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİ ELAZIĞ SEÇMENİ ÖRNEĞİ. Erciyes İletişim Dergisi. 2017; 5(2): 162-146.