Year 2020, Volume 22 , Issue 1, Pages 1 - 17 2020-04-30

Öğretmenler Ne Yapıyor Ki!: Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Öğretmenlik Mesleğinin İtibarı Üzerinde Etkili Olan Faktörler
What do Teachers Do! Factors Affecting the Respectability of Teaching Profession According to Teachers’ Viewpoints

Selçuk Beşir DEMİR [1] , Himmet ALMALI [2]


Bu çalışmada öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda öğretmenlik mesleğinin toplum nezdindeki itibarını belirlemek ve mesleki itibar üzerinde etkili olan faktörleri tespit etmek amaçlanmaktadır. Çalışma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması desenine göre yürütülmüştür. Çalışma grubunu Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında görev yapan 9 öğretmen oluşturmaktadır. Katılımcılar maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemine göre farklı cinsiyet ve görev süreleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen nitel veriler NVivo 10. programı kullanılarak kodlanmış, kodlara dayalı olarak alt kategorilere ve temalara ulaşılmıştır. Çalışmada katılımcıların Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin itibarının günden güne azaldığına inandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcılara göre; Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin itibarının azalmasında; Türk Milli Eğitim Bakanları ve üst düzey bakanlık yönetici söylemleri, BİMER/CİMER ve Alo 147’ye yapılan şikâyetlerin incelenmesi sürecinden kaynaklanan problemler, öğretmen istihdam ve işsiz öğretmenler problemi, toplumda değişen değer algısı, öğretmenlerin yetki ve sorumluluklarının son yıllarda değişmesi, maaşların düşük olması, öğretmenlerden kaynaklanan problemler ve olumsuz medya haberleri gibi birden fazla faktör etkili olmaktadır.

The study aims to investigate teachers' opinions about the respectability of the teaching profession in society and identify the factors that influence professional respectability. The study was conducted in accordance with the case study design. The study group consists of 9 teachers working in public schools managed by MoNE. Participants were selected according to the maximum variation sampling. A semi-structured interview form was used as the data collection tool, and the qualitative data were coded using Nvivo 10. Based on codes, subcategories, and themes have been reached. The study concluded that participants believe that there is a decrease in the respectability of the teaching profession day by day in Turkey. According to the participants in the reduction of the respectability of the teaching profession in Turkey, the following factors are effective: Turkish National Education Ministers and senior ministerial administration discourses, problems arising from the process of examining complaints made to BİMER/CİMER and ALO 147, teacher employment and unemployed teachers’ problem, changes in values of society, changes in authority and responsibilities of teachers in the recent years, low salaries, and adverse media reports.

 • Alabaş, R. (2011, Mayıs). Öğretmenlik mesleğinin saygınlığı üzerine bir araştırma öğretmen gözüyle saygınlıkları. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sivas.
 • Altun, A. (2014). Öğrenci, öğretmen ve idareci ne yaparsa haber olur? International Journal of Human Sciences, 11(2), 871-893.
 • Arslanoğlu, İ. (1992). Öğretmenin sosyal statüsü ve ekonomik durumu. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(4), 21-33.
 • Aydın, M. (2014). Toplum kültür eğitim. Ankara: Gazi Kitabevi Yayınları.
 • Cengiz, D. & Öztürk, F. (2012). Türkiye’de illerin eğitim düzeylerine göre kümeleme analizi ile incelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 14(1). 69-84.
 • Charalambos, A. (2017). Choosing the teaching profession: teachers’ perceptions and. factors ınfluencing their choice to join teaching as profession. Journal of Education and Practice. 8(10). 219-233.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. Mesut Bütün & Selçuk Beşir Demir (Çev. Ed.). Ankara: Siyasal.
 • Çelikten, M., Şanal, M. & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(19), 207-237.
 • Çınkır, Ş. ve Kurum, G. (2017). To be appointed or not to be appointed: The problems of paid-teachers. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 5(3), 9-35.
 • Egwu, O.S. (2015). Attitude of students towards teaching profession in Nigeria: implications for education development. Journal of Education and Practice. 6(29). 21-25.
 • Eğitim-Bir-Sen. (2004). Öğretmen Sorunları Araştırması. Ankara: Eğitimciler Birliği Sendikası. Erden, M. (2005). Öğretmenlik mesleğine giriş. İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • Eren, B., Çelik, M., & Oğuz, A. (2014). Türkiye’de öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 42, 359-370.
 • Esen, Y. D., Temel, F., & Demir, E. (2017). Türkiye’deki öğretmenlerin karşılaştıkları mesleki sorunların ikili karşılaştırma yöntemi ile ölçeklenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 8(1), 47–62.
 • Fuller, C., Goodwyn, A., & Francis-Brophy, E. (2013). Advanced skills teachers: Professional identity and status. Teachers and Teaching, 19(4), 463-474.
 • Genç, Z.S. (2000). Bilgi toplumunda öğretmen eğitimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. 23. 375-386.
 • Güven, D. (2010). Profesyonel bir meslek olarak Türkiye’de öğretmenlik. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi. 27(2). 13-21.
 • Hall, D. ve Langton, B. (2006). Perceptions of the status of teachers ministry of education. New Zeland: Ministry of Education.
 • Kalin, J., Cepic, R., & Šteh, B. (2017). Status of teachers and the teaching profession: A study of elementary school teachers' perspectives. Bulgarian Comparative Education Society.
 • Karamustafaoğlu, O. & Özmen, H. (2004). Toplumumuzda ve öğretmen adayları arasında öğretmenlik mesleğine verilen değer üzerine bir araştırma. Değer Eğitimi Dergisi, 2(6), 35-49. Kitchenham, A. & Chasteauneuf, C. (2010). Teacher supply and demand: ıssues in northern Canada. Canadıan Journal Of Educatıon. 33(4). 869‐896.
 • Lindsay, J., Wan, Y., Berg-Jacobson, A., Walston, J., & Redford, J. (2016). Strategies for Estimating Teacher Supply and Demand Using Student and Teacher Data. REL 2017-197. Regional Educational Laboratory Midwest.
 • MEB. (2017). Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023. Ankara: Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.
 • Osunde, A.U. & Omoruyi F.E.O. (2005). An assessment of the status of teachers and the teaching profession in Nigeria. Australian Journal of Adult Learning. 45(3). 411-419.
 • Özdemir, M. S. (2017). Geçmişten günümüze öğretmen yetiştirme ve öğretmen atamalarına eleştirel bir bakış. Türk Yurdu Dergisi, 106(353).
 • Semerci, Ç., Semerci, N., Eliüşük, A., & Kartal, S. E. (2012). Öğretmenlik mesleğinin gündemine ilişkin öğretmen görüşleri (Bartın İli Örneği). Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 22-40. Simpson, T. (1997). The public perception of teachers: a different projection. The Australian Teacher Education Association Conference, Queensland, July.
 • Süngü, H. (2012). Bazı OECD ülkelerindeki öğretmen maaşlarının karşılaştırmalı bir analizi. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 1(2), 21-45.
 • Toprak, G. N. (2008). Cumhuriyetin ilk döneminde türk eğitim sistemi ve köy enstitüleri. (Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • turkegitimsen.org.tr. (2018, Mart 2). Okulların mevcut durumu konulu anket çalışmasının sonuçlarını açıkladık: https://www.turkegitimsen.org.tr/icerik_yazdir.php?Id=11235 adresinden alındı
 • TÜİK, (2010). İstatistik göstergeler 1923-2009. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası.
 • TÜİK, (2017). Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması. http://www.tuik.gov.tr/HbPrint.do?id=24862 adresinden alındı.
 • Ulutaş, P. (2017). Öğretmenlerin bakış açısından öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü. (Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Ünsal, S. (2018). Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin statüsüne ilişkin bir pareto analizi. Sakarya University Journal of Education. 8(2). 111-130.
 • Varkey, S. (2013). Global teacher status index. Varkey Gems Foundation. Peter Dolton & Oscar Marcenaro-Gutierrez (Ed.), Foreword, 4.
 • Verhoeven, J. C., Aelterman, A., Rots, I., & Buvens, I. (2006). Public perceptions of teachers’ status in Flanders. Teachers and Teaching, 12(4), 479-500.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6242-7267
Author: Selçuk Beşir DEMİR
Institution: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6242-7267
Author: Himmet ALMALI
Institution: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Acceptance Date : February 20, 2020
Publication Date : April 30, 2020

Bibtex @research article { erziefd448632, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan University}, year = {2020}, volume = {22}, pages = {1 - 17}, doi = {10.17556/erziefd.448632}, title = {Öğretmenler Ne Yapıyor Ki!: Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Öğretmenlik Mesleğinin İtibarı Üzerinde Etkili Olan Faktörler}, key = {cite}, author = {Demir, Selçuk Beşir and Almalı, Himmet} }
APA Demir, S , Almalı, H . (2020). Öğretmenler Ne Yapıyor Ki!: Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Öğretmenlik Mesleğinin İtibarı Üzerinde Etkili Olan Faktörler . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (1) , 1-17 . DOI: 10.17556/erziefd.448632
MLA Demir, S , Almalı, H . "Öğretmenler Ne Yapıyor Ki!: Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Öğretmenlik Mesleğinin İtibarı Üzerinde Etkili Olan Faktörler" . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2020 ): 1-17 <https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/54044/448632>
Chicago Demir, S , Almalı, H . "Öğretmenler Ne Yapıyor Ki!: Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Öğretmenlik Mesleğinin İtibarı Üzerinde Etkili Olan Faktörler". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2020 ): 1-17
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenler Ne Yapıyor Ki!: Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Öğretmenlik Mesleğinin İtibarı Üzerinde Etkili Olan Faktörler AU - Selçuk Beşir Demir , Himmet Almalı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17556/erziefd.448632 DO - 10.17556/erziefd.448632 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 17 VL - 22 IS - 1 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.448632 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.448632 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretmenler Ne Yapıyor Ki!: Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Öğretmenlik Mesleğinin İtibarı Üzerinde Etkili Olan Faktörler %A Selçuk Beşir Demir , Himmet Almalı %T Öğretmenler Ne Yapıyor Ki!: Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Öğretmenlik Mesleğinin İtibarı Üzerinde Etkili Olan Faktörler %D 2020 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 22 %N 1 %R doi: 10.17556/erziefd.448632 %U 10.17556/erziefd.448632
ISNAD Demir, Selçuk Beşir , Almalı, Himmet . "Öğretmenler Ne Yapıyor Ki!: Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Öğretmenlik Mesleğinin İtibarı Üzerinde Etkili Olan Faktörler". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 / 1 (April 2020): 1-17 . https://doi.org/10.17556/erziefd.448632
AMA Demir S , Almalı H . Öğretmenler Ne Yapıyor Ki!: Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Öğretmenlik Mesleğinin İtibarı Üzerinde Etkili Olan Faktörler. EUJEF. 2020; 22(1): 1-17.
Vancouver Demir S , Almalı H . Öğretmenler Ne Yapıyor Ki!: Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Öğretmenlik Mesleğinin İtibarı Üzerinde Etkili Olan Faktörler. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 22(1): 1-17.
IEEE S. Demir and H. Almalı , "Öğretmenler Ne Yapıyor Ki!: Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Öğretmenlik Mesleğinin İtibarı Üzerinde Etkili Olan Faktörler", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 22, no. 1, pp. 1-17, Apr. 2020, doi:10.17556/erziefd.448632