Year 2020, Volume 22 , Issue 1, Pages 51 - 65 2020-04-30

Öğretmen Adaylarının Staj Yaptıkları Okulların Öğretmen Odalarına İlişkin Gözlemleri
The Opinions of Teacher Candidates on Teachers’ Rooms of Practice Schools

Suna ARSLAN [1] , Emine Arzu ORAL [2]


Öğretmen odaları, öğretmenlerin birbirleriyle iletişim kurdukları, zihinsel ve fiziksel olarak dinlendikleri, ders hazırlama, değerlendirme, toplantı ve ders dışı zamanlarını geçirdikleri yerler olarak eğitim ortamlarının önemli birimleridir. Bu ortamın özellikleri, öğretmenlerin mesleki tutumlarını, öğrencileriyle, meslektaşlarıyla ve velilerle olan ilişkilerini etkileyebilir. Öğretmen odaları, öğretmen yetiştirme programlarının bir parçası olan öğretmenlik uygulaması dersleri bağlamında da önemli ve etkili bir eğitsel çevredir. Öğretmen adaylarının bu alana ilişkin algıları ilk mesleki izlenimlerini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, bu izlenimlerin tanımlanmasının ve tartışılmasının eğitim ortamlarının ve dolayısıyla eğitsel süreçlerin verimliliğine katkı sağlayacağı varsayımından yola çıkılmıştır. Araştırma, nitel yaklaşım-durum çalışması deseni uyarınca ve Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Pedagojik Formasyon programlarına kayıtlı öğretmen adayları tarafından “Öğretmenler Odası Gözlem Formu” kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler üzerinde içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonuçları, öğretmen odalarının yapısal-fiziksel ve araç-gereç donanımının önemli olduğunu; ancak, bu alana mekansal karakterini veren görsel-iletişimsel koşulların daha fazla ve önemsenerek algılandığını vurgulamaktadır. Araştırma, bu sonuçlardan yola çıkarak, öğretmen odalarının güncel durumuna ilişkin farkındalık yaratmak ve geliştirici öneriler geliştirmek amacındadır.

Teachers’ rooms are essential units of educational environments, which are the places where teachers communicate, mentally, and physically rest, prepare, and evaluate courses, meeting, and spend qualified time. Features of this environment may affect teachers’ professional attitudes and their relations with students, colleagues, and parents. Teacher rooms are also important for the courses of teaching practice, which are parts of teacher training programs. During this course, teachers' rooms also provide a special educational environment. The perceptions about this place compose the first occupational impression of teacher candidates. The assumption of this study is that identification and discussion of these impressions contribute to the efficiency of educational spaces and educational processes. The research was conducted with the qualitative approach-case study pattern and using “Teachers Room Observation Forms” by teacher candidates who were enrolled in information programs in the Faculty of Education. The obtained data were analyzed by the content analysis technique. The results of the study emphasize that the structural-physical and material conditions of teacher rooms are important, but the visual-communicative conditions that give spatial character to the field are perceived more. Based on these results, the research aims to raise awareness about the current situation of teacher rooms and develop progressive recommendations.

 • Açıkalın, A. (2013). Mesleki gelişim ortamı olarak “ÖĞRETMENLER ODASI”. Öğretmenler Odası Dergisi, (9): 8–10.
 • Alkan, C. (1979). Eğitim ortamları. Ankara: A. Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Arslan, S. (2013). Toplumsal-Eğitsel bir olgu olarak yatılı okullar (Eğitim Ortamları İncelemesi). Journal of Academic Social Science Studies, 6(4): 95-110.Arslan, S. (2016). Teachers’ Rooms Environmental Assesment Scale: Development and Psychometric Evaluation, International Journal of Higher Education. 5 (2): 292-297.
 • Avar, A. (2009). Lefebvre’in üçlü –algılanan, tasarlanan, yaşanan mekan- diyalektiği. (Ed. Fehmi Doğan), TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayını, 7-16.
 • Stephen J. Ball (1997) Good School/Bad School: paradox and fabrication, British Journal of Sociology of Education, 18 (3): 317-336.
 • Ben Peretz, M. ve Schonmann, S. (2000). Behind closed doors: Teachers and the role of the teachers' lounge. NY: State University of New York.
 • Biott. C.ve Easen, P. (1994). Colloborative learning in staffrooms and classrooms. London: David Fulton.
 • Bubb, S. & Earley, P. (2009) Leading staff development for school improvement. School Leadership & Management,29 (1): 23-37,
 • Christensen, E. (2013). Micropolitical staffroom stories: Beginning health and physical education teachers’ experiences of the staffroom. Teaching and Teacher Education, 30 (1):74- 83.
 • Clandfield, L., Foord, D. (2008). Humanising your staff room-Humanising language teaching. http://www.hltmag.co.uk/aug08/sart05.rtf
 • Demirkıran, H. (1995). Eğitim kalitesine uygun öğrenme mekanları tasarımı. 5. Ergonomi Kongresi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, No: 570, 413–420.
 • Field, T. (2002). Staffroom bullying. The TES Newspaper.
 • Gifford, R. (2014). Environmental psychology matters, Annual Review of Psychology, 65: 541.
 • Glesne, C. (2013). Nitel Araştırmalara Giriş. (Çev. A. Ersoy, P. Yalçınoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Göregenli, M. (2010). Çevre Psikolojisi İnsan Mekan İlişkileri. İst: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Gürkaynak, İ. (1988). Çevresel Psikoloji: Doğası, Tarihçesi, Yöntemleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 21(1): 1-9.
 • Hammersley, M. (1984). Staffroom news. In classrooms and staffrooms. Milton Keynes, UK: Open University Press.
 • Hargreaves, A. (2000). Mixed emotions: Teachers’ perceptions of their interactions with students. Teaching and Teacher Education, 16: 811–826.
 • Hodkinson, H. & Hodkinson, P. (2004) Rethinking the concept of community of practice in relation to school teachers' workplace learning. International Journal of Training and Development, 8: 21-31.
 • Hunter, L., Rossi, T., Tinning, R., Flanagan, E.,& Macdonald, D. (2011). Professional learning places and spaces: the staffroom as a site of beginning teacher induction and transition. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 39 (1): 33-46
 • Joiner, A.B.&Dearman, S.P. (2016). Reflections on using a postgraduate educational environment measure. Australasian Psychiatry, 24, 5: 506-508.
 • Kainan, A. (1994). The staff room: Observing the professional culture of teachers. Aldershot, England: Avebury.
 • Karataş, İ. H. (2012). Gönüllü öğretmenin öğretmenler odasındaki rolü. Öğretmenler Odası Dergisi, 3: 4–5.
 • Karaküçük, S. A. (2010). Okul Rehberlik Servislerinin Fiziksel-Mekansal Koşullarının İncelenmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(28), 421-440.
 • Kıdeyş, H. L. (2017). Öğretmenler Odası Yok Hocam, İstanbul: Cağaloğlu Yayınevi.
 • Kottler, Jeffrey A. (1997). What's Really Said in the Teachers' Lounge: Provocative Ideas about Cultures and Classrooms. Thousand Oaks, Calif: Corwin Press.
 • Kuş, E. (2003). Nicel-nitel araştırma teknikleri, Sosyal Bilimlerde araştırma teknikleri: Nicel mi? Nitel mi? Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Lasky, S. (2000). The cultural, and emotional politics of teacher–parent interactions. Teaching and Teacher Education, 16: 843–860.
 • Loxley, A., Minton, S. J., O’Leary B. (2011) Space makers or space cadets? Exploring children's perceptions of space and place. Educational and Child Psychology 28 (1): 46-63.
 • McGregor, J. (2003). Making Spaces: Teacher workplace topologies. Pedagogy, Culture&Society. 11 (3).
 • Mawhinney, L. (2010) - Let's lunch and learn: Professional knowledge sharing in teachers'lounges and other congregational spaces. Teaching and Teacher Education, 26 (4): 972-978.
 • Negiş-Işık, A. ve Gürsel, M. (2013). Başarılı bir ilköğretim okulunda örgüt kültürü: Etnografik bir durum çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13 (1), 201-228.
 • OECD (2012). Education Today: The OECD Perspective, OECD Publishing.
 • Paton, G. (2014). Schools no longer forced to provide staff rooms or canteens. The Telegraph-Education News.
 • Saphiro, S. (2010). Revisiting the teachers' lounge: Reflections on emotional experience and teacher identity. Teaching and Teacher Education.Volume 26, ıssue 3, 616-621.
 • Siskin, L. S. (2000). Sociology of Education-Major Themes (Ed. Stephen J. Ball) Volume III. Institutions and Processes. NY Press.
 • Strong-Wilson,T.& Ellis, J. (2007). Children and Place: Reggio Emilia’s Environment as Third Teacher. Theory into Practice, 6 (1): 40-47.
 • Tatlıdil, E. (2003). Öğretmenler odasında konuşulan ve gündemi oluşturan konular. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Töremen, F. (2004). İlköğretim okullarının sahip oldukları sosyal sermaye konusunda öğretmen görüşleri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Turhan, B., Kaptan, A. & Kahveci, H. (2015). Views of Primary and Secondary school Teachers about Teachers Room. Turkish Studies.7794
 • Türe, E., Karaküçük, S. (2011). Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Eğitim Ortamlarının Fiziksel/Mekânsal Değişkenleri Açısından İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44 (2), 165-198.
 • Yalçınkaya, B. (2012). Secret effect of success in educational environment: Ergonomics. Journal of New World Sciences Academy, 7(2), 785–797.
 • Yeşil, R., Korkmaz, Ö. (2012). Öğretmenler odasında gündem. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31: 107–122.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Woods, P. (1984). The meaning of staffroom humour. A. Hargreaves P. Woods (Eds) Classroom- Staffrooms. Milton Keynes: Open University Press.
 • http://libcom.org/blog/staff-rooms-place-organise-26022012)
 • www.cabe.org.uk/design-review/schools/criteria
 • http://educ-reality.com/life-in-a-school-staffroom).
 • www.unesco.org/education
 • www.mebpersonel.com/meb-personeli/ogretmenler-odasi-kaldiriliyor-h1089.html
 • iedb.meb.gov.tr/www/egitim-yapilari-asgari-tasarim-standartlari-kilavuzu-2015
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4575-7898
Author: Suna ARSLAN (Primary Author)
Institution: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4575-0107
Author: Emine Arzu ORAL
Institution: Doç. Dr., Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
Country: Turkey


Dates

Acceptance Date : April 23, 2019
Publication Date : April 30, 2020

Bibtex @research article { erziefd503950, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan University}, year = {2020}, volume = {22}, pages = {51 - 65}, doi = {10.17556/erziefd.503950}, title = {Öğretmen Adaylarının Staj Yaptıkları Okulların Öğretmen Odalarına İlişkin Gözlemleri}, key = {cite}, author = {Arslan, Suna and Oral, Emine Arzu} }
APA Arslan, S , Oral, E . (2020). Öğretmen Adaylarının Staj Yaptıkları Okulların Öğretmen Odalarına İlişkin Gözlemleri . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (1) , 51-65 . DOI: 10.17556/erziefd.503950
MLA Arslan, S , Oral, E . "Öğretmen Adaylarının Staj Yaptıkları Okulların Öğretmen Odalarına İlişkin Gözlemleri" . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2020 ): 51-65 <https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/54044/503950>
Chicago Arslan, S , Oral, E . "Öğretmen Adaylarının Staj Yaptıkları Okulların Öğretmen Odalarına İlişkin Gözlemleri". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2020 ): 51-65
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Staj Yaptıkları Okulların Öğretmen Odalarına İlişkin Gözlemleri AU - Suna Arslan , Emine Arzu Oral Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17556/erziefd.503950 DO - 10.17556/erziefd.503950 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 65 VL - 22 IS - 1 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.503950 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.503950 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretmen Adaylarının Staj Yaptıkları Okulların Öğretmen Odalarına İlişkin Gözlemleri %A Suna Arslan , Emine Arzu Oral %T Öğretmen Adaylarının Staj Yaptıkları Okulların Öğretmen Odalarına İlişkin Gözlemleri %D 2020 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 22 %N 1 %R doi: 10.17556/erziefd.503950 %U 10.17556/erziefd.503950
ISNAD Arslan, Suna , Oral, Emine Arzu . "Öğretmen Adaylarının Staj Yaptıkları Okulların Öğretmen Odalarına İlişkin Gözlemleri". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 / 1 (April 2020): 51-65 . https://doi.org/10.17556/erziefd.503950
AMA Arslan S , Oral E . Öğretmen Adaylarının Staj Yaptıkları Okulların Öğretmen Odalarına İlişkin Gözlemleri. EUJEF. 2020; 22(1): 51-65.
Vancouver Arslan S , Oral E . Öğretmen Adaylarının Staj Yaptıkları Okulların Öğretmen Odalarına İlişkin Gözlemleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 22(1): 51-65.
IEEE S. Arslan and E. Oral , "Öğretmen Adaylarının Staj Yaptıkları Okulların Öğretmen Odalarına İlişkin Gözlemleri", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 22, no. 1, pp. 51-65, Apr. 2020, doi:10.17556/erziefd.503950