Year 2020, Volume 22 , Issue 1, Pages 106 - 123 2020-04-30

Yalnızlık ve Algılanan Sosyal Destek: Beden Eğitimi Öğretmen Adayları Üzerine Bir Araştırma
Loneliness and Perceived Social Support: A Reseach on Physical Education Teacher Candidates

Neslihan SÜEL [1] , Hüseyin ÜNLÜ [2]


Araştırmada beden eğitimi öğretmen adaylarının yalnızlık ve algıladıkları sosyal destek düzeyleri incelenmiştir. Tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmanın örneklemini toplam 561 beden eğitimi öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak UCLA yalnızlık ölçeği ve çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra, bağımsız guruplar için t-testi, tek yönlü varyans analizi (Anova), Tukey testi, Pearson korelasyon kat sayısı ve çoklu regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırmada, beden eğitimi öğretmen adaylarının yalnızlıklarının orta düzeyde olduğu görülmüştür. Cinsiyet değişkeni ve öğrenim görülen sınıf değişkeni açısından yapılan karşılaştırmada beden eğitimi öğretmen adaylarının yalnızlık düzeylerinde anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Araştırmada, beden eğitimi öğretmen adaylarının algıladıkları sosyal destek düzeyinin genel olarak yüksek olduğu görülmüştür. Cinsiyet değişkeni açısından yapılan karşılaştırmada beden eğitimi öğretmen adaylarının algıladıkları sosyal destek düzeylerinde anlamlı bir farklılığa rastlanmazken; öğrenim gördükleri sınıf değişkenine göre algıladıkları sosyal destek düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Araştırmada beden eğitimi öğretmen adaylarının yalnızlık düzeyleri ile algıladıkları sosyal destek düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca beden eğitimi öğretmen adaylarının algıladıkları sosyal destek düzeylerinin yalnızlıkları üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu belirlenmiştir.

In the research, loneliness and perceived social support levels of physical education teacher candidates was examined. The survey model was conducted and the sample consisted of 561 physical education teacher candidates. UCLA loneliness scale and multidimensional perceived social support scale were used as a data collection toll. In the analysis of the data, besides descriptive statistics, t-test for independent groups, one-way variance analysis (Anova), Tukey test, Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis were used. In the research, it was seen that the loneliness of the physical education teacher candidates was moderate level. A significant difference was found in the loneliness levels of physical education teachers in terms of gender variable and class level variable. In the research, it was seen that the level of perceived social support of physical education teacher candidates was generally high. While there were no significant differences was found in perceived social support levels according to the gender there were a significant difference was found in the levels of class. In the research, a significant relationship was found between the loneliness levels and perceived social support levels of physical education teacher candidates. Furthermore, determined that the perceived social support levels of pre-service teachers were significant predictors of loneliness.

 • Altun, Ö. Ş., Karakaş, S. A., Okanlı, A., Olçun, Z., Yurttaş, A., ve Bolat, M. (2017). Hemşirelik öğrencilerinin öfke ifade tarzları ile yalnızlık duyguları arasındaki ilişki. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 9, 17-32.
 • Amil, O., ve Bozgeyikli, H. (2015). Investigating the relationship between social appearance anxiety and loneliness of Turkish University youth. Journal of Studies in Social Sciences, 11(1). 68-96.
 • Anderson, M. (2017). Understanding the role of social support in the association between loneliness and well-being for STEM graduate students. Unpublished Doctoral Thesis, Arizona State University, USA.
 • Arıcıoğlu, A. (2008). Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin algıladıkları sosyal destek. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Disiplinlerarası Sosyal Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara.
 • Arıcıoğlu, A. ve Gültekin, F. (2017). Zihinsel engelli çocuk annelerinin sosyal destek ve gelecek algıları: Psikolojik danışmanların rolleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 1-7.
 • Arkar, H., Sari, Ö., & Fidaner, H. (2004). Relationships between quality of life, perceived social support, social network, and loneliness in a Turkish sample. Yeni Symposium: Psikiyatri, Nöroloji ve Davraniş Bilimleri Dergisi, 42(1), 20-27.
 • Atli, A., Keldal, G., & Sonar, O. (2015). Üniversite öğrencilerinin yabancılaşma ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişki. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(29), 149-160.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç E., Akgün Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, E. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.Chauhan, B , & Sharma, S (2015) To explore the loneliness as it related to personality traits among emerging adults studying medicine International Journal of Indian Psychology, 3, (1),28-37.
 • Çakır, H. Y. (1993). 12-22 yaş grubundaki gençlerde çok yönlü̈ algılanan sosyal destek ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik araştırması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Çakır, Y., ve Palabıyıkoğlu, R. (1997). Gençlerde sosyal destek-çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalışması. Kriz Dergisi, 5 (1), 15-24.Çeçen, A. R., (2008). Üniversite öğrencilerinin cinsiyetlerine ve ana baba tutum algılarına göre yalnızlık ve sosyal destek düzeylerinin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6, (3), 415-431.
 • Çelik, O. B., Kurtipek, S., Yenel, F., & İlhan, E. L. (2017). Sport and loneliness in university students. Ovidius University Annals, Series Physical Education & Sport/Science, Movement & Health, 17(2), 238-242.
 • Dahlberg, L., Agahi, N., & Lennartsson, C. (2018). Lonelier than ever? Loneliness of older people over two decades. Archives of gerontology and geriatrics, 75, 96-103.
 • Demir, A. (1989). UCLA yalnızlık ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Psikoloji Dergisi, 7 (23), 14-18.
 • Duru, E. (2008). Yalnızlığı yordamada sosyal destek ve sosyal bağlılığın rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 23, 15-24.
 • Durualp, E. ve Çiçekoğlu, P. (2013). Yetiştirme yurdunda kalan ergenlerin yalnızlık düzeylerinin internet bağımlılığı ve çeşitli değişkenler açı¬sından incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 29-46.
 • Eker, D., & Arkar, H. (1995). Perceived social support: psychometric properties of the MSPSS in normal and pathological groups in a developing country. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 30 (3), 121-126.
 • Eker, D., Arkar, H., & Yaldız, H. (2001). Factorial structure, validity, and reliability of revised form of the multidimensional scale of perceived social support. Turkish Journal of Psychiatry, 12(1), 17-25.
 • Elkin, N. (2017). Sağlık bilimleri yüksekokulu öğrencilerinin sosyal destek ve yalnızlık durumlarının değerlendirilmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7 (2), 89-96.
 • Feeney, B. C., & Collins, N. L. (2015). A new look at social support: A theoretical perspective on thriving through relationships. Personality and Social Psychology Review, 19 (2), 113-147.
 • Gentzler, A. L., Oberhauser, A. M., Westerman, D., & Nadorff, D. K. (2011). College students' use of electronic communication with parents: links to loneliness, attachment, and relationship quality. Cyber psychology, Behavior, and Social Networking, 14(1-2), 71-74.
 • Güloğlu, B. ve Karaırmak, Ö. (2010). Üniversite öğrencilerinde yalızlığın yordayıcısı olarak benlik saygısı ve psikolojik sağlamlık. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (2), 73-88.
 • Gürses, A., Merhametli, Z.R., Şahin, E., Güneş, K., & Açıkyıldız, M. (2011). Psychology of loneliness of high school students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 2578–2581.
 • Gürsoy, O., & Gizir, C. A. (2018). Üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım almaya yönelik tutumları: Sosyal Damgalanma, Kendini Damgalama, Öznel Sıkıntıları Açma, Benlik Saygısı ve Cinsiyetin Rolü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 8(49), 137-155.
 • Hacıoğlu, M. (2017). Spor alanında özel yetenek sınavına giren adayların sosyal destek algılarının stresle başa çıkma tarzlarına etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı, Manisa.
 • Hawkley, L. C., & Cacioppo, J. T. (2010). Loneliness matters: A theoretical and empirical review of consequences and mechanisms. Annals of Behavioral Medicine, 40(2), 218–227.
 • Hogg, M. A. ve Vaughan, G. M. (2007). Sosyal psikoloji (Çev.: İ Yıldız, A Gelmez). Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Holt-Lunstad, J., Smith, T. B., Baker, M., Harris, T., & Stephenson, D. (2015). Loneliness and social isolation as risk factors for mortality: A meta-analytic review. Perspectives on Psychological Science, 10(2), 227–237.
 • Karakuş, Ö. (2012). Ergenlerde bağlanma stilleri ve yalnızlık arasındaki ilişki. Journal of Society & Social Work, 23 (2), 33-46.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kleiman, E. M., & Riskind, J. H. (2013). Utilized social support and self-esteem mediate the relationship between perceived social support and suicide ideation: A test of a multiple mediator model. Crisis: The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention, 34(1), 42-49.
 • Kozaklı, H. (2006). Üniversite öğrencilerinde yalnızlık ve sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişkinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Köse, E. (2009). Yurtta kalan ve ailesiyle birlikte yaşayan lise öğrencilerinin yalnızlık ve sosyal destek düzeylerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü̈, İzmir.
 • Laursen, B , & Hartl, A. C. (2013). Understanding loneliness during adolescence: Developmental changes that increase the risk of perceived social isolation. Journal of Adolescence, 36(6), 1261–1268.
 • Luhmann, M., & Hawkley, L. C. (2016). Age differences in loneliness from late adolescence to oldest old age. Developmental Psychology, 52, 943–959.
 • Mahon, N. E., Yarcheski, A., Yarcheski, T. J., Cannella, B. L., & Hanks, M. M. (2006). A meta-analytic study of predictors for loneliness during adolescence. Nursing Research, 55, 308–315.
 • Marroquin, B. (2011). Interpersonal emotion regulation as a mechanism of social support indepression. Clinical psychology review, 31(8), 1276-1290.
 • Meydan, B., & Pamukçu, B. (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinde psikolojik yardım almaya ilişkin tutumun yordayıcısı olarak önceki psikolojik yardım alma deneyimi, algılanan sosyal destek ve yalnızlık. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(4), 45-56.
 • Mushtaq, R., Shoib, S., Shah, T., & Mushtaq, S. (2014). The relationship between loneliness, psychiatric disorders, and physical health? A review of the psychological aspects of loneliness. Journal of Clinical and Diagnostic Research, 8(9), 1–4.
 • Muyan-Yilik, M., Sancak-Aydın, G., & Demir, A. (2018). Türkiye’deki üniversite öğrencileri arasında yalnızlığın yordayıcıları: utangaçlık ve cinsiyet. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47(1), 2018, 246-259.
 • Nabi, R. L., Prestin, A., & So, J. (2013). Facebook friends with (health) benefits? Exploring social network site use and perceptions of social support, stress, and well-being. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16(10), 721-727.
 • Oktan, V. (2005). Yalnızlık ve algılanan sosyal destek düzeyinin ergenlerdeki öfkenin gelişimine etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 21, 183–192.
 • Oktan, V. (2015). Üniversite öğrencilerinde problemli internet kullanımı, yalnızlık ve algılanan sosyal destek. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 281-292.
 • Oruç, T. (2013). Üniversite öğrencilerinde psikososyal değişkenlere göre yalnızlık ile otomatik düşünceler ilişkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Özbek, B. (2017). Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığının yalnızlık düzeyleri açısından değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Perlman, D., & Peplau, L. A. (1981). Toward a social psychology of loneliness. In S. Duck, & R. Gilmour (Eds.). Personal relationships in disorder (pp. 31–56). London: Academic Press.
 • Qualter, P., Brown, S. L., Rotenberg, K. J., Vanhalst, J., Harris, R. A., Goossens, L., et al. (2013). Trajectories of loneliness during childhood and adolescence: Predictors and health outcomes. Journal of Adolescence, 36(6), 1283–1293.
 • Rokach, A., Matalon, R., SaFarov, A., & Bercovitch, M. (2007). The dying, those who care for them, and how they cope with loneliness. American Journal of Hospice and Palliative Medicine, 24(5), 399-407.
 • Russell, D. W., Cutrona, C. E., McRae, C., & Gomez, M. (2012). Is loneliness the same as being alone?. The Journal of Psychology, 146(1-2), 7-22.
 • Russell, D., Peplau, L. A., & Cutrona, C. E. (1980). The revised UCLA loneliness scale: Concurrent and discriminant validity evidence. Journal of Personality and Social Psychology, 39(3), 472-480.
 • Sarıçam, H. (2011). Üniversite öğrencilerinin reddedilme duyarlılıkları ile benlik saygıları ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Segrin, C., & Passalacqua, S. A. (2010). Functions of loneliness, social support, Health behaviors, and stress in association with poor health. Health Communication, 25, 312–322.
 • Sezer, Ö. (2018). Üniversite öğrencilerinin ailelerini değerlendirme, yalnızlık ve umutsuzluklarının incelenmesi. Journal of Human Sciences, 15(2), 1058-1071.
 • Siedlecki, K. L., Salthouse, T. A., Oishi, S., & Jeswani, S. (2014). The relationship betweensocial support and subjective well-being across age. Social indicators research, 117(2),561-576.
 • Starr, L. R. (2015). When support seeking backfires: Co-rumination, excessive reassurance seeking, and depressed mood in the daily lives of young adults. Journal of Social and Clinical Psychology, 34(5), 436.
 • Tan, M., & Karabulutlu, E. (2005). Social support and hopelessness in Turkish patients with cancer. Cancer Nursing, 28(3), 236.
 • Taşdemir, N. Ö. (2016). Gençlerde algılanan sosyal destek ve yalnızlık duygusunun internet kullanımına etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Psikoloji ABD, İstanbul.
 • Topkaya, N., & Büyükgöze-Kavas, A. (2015). Algılanan sosyal destek, yaşam doyumu, psikolojik yardım almaya ilişkin tutum ve niyet arasındaki ilişkiler: Bir model çalışması. Electronic Turkish Studies, 10 (2), 979-996.
 • Topkaya, N., & Meydan, B. (2013). Üniversite öğrencilerinin problem yaşadıkları alanlar, yardım kaynakları ve psikolojik yardım alma niyetleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 25-37.
 • Uygur, S. S. (2018). Yaşam doyumunun yordanmasında kendini açma ve sosyal desteğin rolü. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi, 2(1), 16-33.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3079-4417
Author: Neslihan SÜEL
Institution: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3079-4417
Author: Hüseyin ÜNLÜ
Institution: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Acceptance Date : April 8, 2019
Publication Date : April 30, 2020

Bibtex @research article { erziefd515096, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan University}, year = {2020}, volume = {22}, pages = {106 - 123}, doi = {10.17556/erziefd.515096}, title = {Yalnızlık ve Algılanan Sosyal Destek: Beden Eğitimi Öğretmen Adayları Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Süel, Neslihan and Ünlü, Hüseyin} }
APA Süel, N , Ünlü, H . (2020). Yalnızlık ve Algılanan Sosyal Destek: Beden Eğitimi Öğretmen Adayları Üzerine Bir Araştırma . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (1) , 106-123 . DOI: 10.17556/erziefd.515096
MLA Süel, N , Ünlü, H . "Yalnızlık ve Algılanan Sosyal Destek: Beden Eğitimi Öğretmen Adayları Üzerine Bir Araştırma" . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2020 ): 106-123 <https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/54044/515096>
Chicago Süel, N , Ünlü, H . "Yalnızlık ve Algılanan Sosyal Destek: Beden Eğitimi Öğretmen Adayları Üzerine Bir Araştırma". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2020 ): 106-123
RIS TY - JOUR T1 - Yalnızlık ve Algılanan Sosyal Destek: Beden Eğitimi Öğretmen Adayları Üzerine Bir Araştırma AU - Neslihan Süel , Hüseyin Ünlü Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17556/erziefd.515096 DO - 10.17556/erziefd.515096 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 106 EP - 123 VL - 22 IS - 1 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.515096 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.515096 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yalnızlık ve Algılanan Sosyal Destek: Beden Eğitimi Öğretmen Adayları Üzerine Bir Araştırma %A Neslihan Süel , Hüseyin Ünlü %T Yalnızlık ve Algılanan Sosyal Destek: Beden Eğitimi Öğretmen Adayları Üzerine Bir Araştırma %D 2020 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 22 %N 1 %R doi: 10.17556/erziefd.515096 %U 10.17556/erziefd.515096
ISNAD Süel, Neslihan , Ünlü, Hüseyin . "Yalnızlık ve Algılanan Sosyal Destek: Beden Eğitimi Öğretmen Adayları Üzerine Bir Araştırma". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 / 1 (April 2020): 106-123 . https://doi.org/10.17556/erziefd.515096
AMA Süel N , Ünlü H . Yalnızlık ve Algılanan Sosyal Destek: Beden Eğitimi Öğretmen Adayları Üzerine Bir Araştırma. EUJEF. 2020; 22(1): 106-123.
Vancouver Süel N , Ünlü H . Yalnızlık ve Algılanan Sosyal Destek: Beden Eğitimi Öğretmen Adayları Üzerine Bir Araştırma. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 22(1): 106-123.
IEEE N. Süel and H. Ünlü , "Yalnızlık ve Algılanan Sosyal Destek: Beden Eğitimi Öğretmen Adayları Üzerine Bir Araştırma", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 22, no. 1, pp. 106-123, Apr. 2020, doi:10.17556/erziefd.515096