Year 2020, Volume 22 , Issue 1, Pages 124 - 144 2020-04-30

The Relation between Students’ Writing Anxiety with Writing Disposition
Öğrencilerin Yazma Kaygılarının Yazma Eğilimleriyle İlişkisi

Hacer DENİZ [1] , Sezgin DEMİR [2]


Writing increases the occurrence of problems that affect anxiety and disposition with its structure that requires the use of more than one physical, cognitive, and affective skills simultaneously. Increasing writing anxiety and decreasing writing disposition hinder to gain writing habit, which is the main objective of writing education. The purpose of this research; to determine the relationship between writing anxiety and disposition of secondary school students. In this respect, the relational survey model has been used in the quantitative design. The research has been carried out with 1325 secondary school students, determined in the Elazığ city center by graded and stratified sampling method. ANOVA and t-test, which have parametric in the analysis of data, Pearson correlation coefficient, multiple linear regression, and simple linear regression analysis has been used to determine the relationship between writing anxiety and writing disposition. At the result of the study, it has been determined that writing anxiety predicted writing tendencies to a great extent (51%); Participants' gender, class levels, hobby areas of interest, more preferred gaming environment, regular sleep habits. There has been a significant relationship between writing anxiety and disposition of students according to these variables.

Yazma, birden fazla fiziksel, bilişsel ve duyuşsal becerilerin aynı anda kullanılmasını gerektiren yapısıyla kaygı ve eğilimi etkileyen problemlerin ortaya çıkma oranını artırmaktadır. Yazma kaygısının yükselmesi ve yazma eğiliminin azalması, yazma eğitiminin temel hedefi olan yazma alışkanlığının kazandırılmasına engel oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı; ortaokul öğrencilerinin yazma kaygı ve eğilimleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma; nicel desende ilişkisel tarama modelinde, Elazığ il merkezinde aşamalı ve tabakalı örnekleme yöntemiyle belirlenen 1325 ortaokul öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde parametrik olan Anova ve t-testleri kullanılmış, yazma kaygısı ile yazma eğilimi arasındaki ilişkiyi belirlemede Pearson korelasyon katsayısı, çoklu doğrusal regresyon ve düzenleyici değişkenler özelinde basit doğrusal regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin yazma kaygılarının yazma eğilimlerini büyük düzeyde (%51) yordadığı; katılımcıların cinsiyetleri, sınıf düzeyleri, ilgilendikleri hobi alanları, daha çok hangi ortamda oyun oynadıkları, düzenli uyku alışkanlığına sahip olma durumlarına göre yazma kaygı ve eğilimlerinin farklılaştığı, yazma kaygı ve eğilimi arasında anlamlı negatif ilişkiler olduğu bulunmuştur.

 • Aşılıoğlu, B. ve Özkan, E. (2013). Ortaokul öğrencilerinin yazma kaygılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi: Diyarbakır örneği. International Journal of Social Science Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1527 Volume 6 Issue 6, p. 83-111.
 • Avcı, A. S. (2013). Yaratıcı yazma etkinliklerinin 8. sınıf öğrencilerinin yazma eğilimleri ve yazma kaygılarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Niğde Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • Baş, G. ve Şahin, C. (2013). İlköğretim öğrencilerinin yazma eğilimlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 32-42.
 • Berk, R. R. (2014). Altı, yedi ve sekizinci sınıf öğrencilerinin yazma kaygı ve eğilimlerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Niğde Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • Britt, M., Pribesh, S., Hinton-Johnson, K. and Gupta, A. (2018). Effect of a Mindful Breathing Intervention on Community College Students’ Writing Apprehension and Writing Performance. Community College Journal of Research and Practice, 42(10), 693-707.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E.. Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Caplan, S. E. (2006). Relations among loneliness, social anxiety, and problematic Internet use. CyberPsychology & Behavior, 10(2), 234-242.
 • Carsley, D., Heath, N. L. and Fajnerova, S. (2015). Effectiveness of a classroom mindfulness coloring activity for test anxiety in children. Journal of Applied School Psychology, 31(3), 239-255.
 • Cheng, Y. S., Horwitz, E. K. and Schallert, D. L. (1999). Language anxiety: Differentiating writing and speaking components. Language learning, 49(3), 417-446.
 • Clark, C. and Dugdale, G. (2009). Young People's Writing: Attitudes, Behaviour and the Role of Technology. National Literacy Trust.
 • Cohen, B. and Williamson, J. (1979). Coping with stress. Health psychology-A handbook Jossey Bass San Francisco. https://bethcohen.wordpress.com/general-studies/english-2010/revised-drafts/coping-with-stress/ (Revived 23.09.2018 23:28)
 • Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri: beş yaklaşıma göre nitel araştırma yöntemleri. Çev. Edt. Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir. Ankara: Siyasal Kitabevi. (Eserin aslının yayın tarihi 2013).
 • Curry, N. A., & Kasser, T. (2005). Can coloring mandalas reduce anxiety?. Art Therapy, 22(2), 81-85.
 • Çelik, I., Şahin, I. and Eren, F. (2014). Metaphorical perceptions of middle school students regarding computer games. International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering, 8(8), 2544-2549.
 • Çocuk, H. E., Yelken, T. Y. and Özer, Ö. (2016). The relationship between writing anxiety and writing disposition among secondary school students. Eurasian Journal of Educational Research, 16(63).
 • Daly, J. A. and Miller, M. D. (1975). The empirical development of an instrument to measure writing apprehension. Research in the Teaching of English, 9(3), 242-249.
 • Daly, J. A. and Wilson, D. A. (1983). Writing apprehension, self-esteem, and personality. Research in the Teaching of English, 327-341.
 • Dewald, J. F., Meijer, A. M., Oort, F. J., Kerkhof, G. A. and Bögels, S. M. (2010). The influence of sleep quality, sleep duration and sleepiness on school performance in children and adolescents: a meta-analytic review. Sleep medicine reviews, 14(3), 179-189.
 • Duman, B., Göral, O. G. N. ve Bilgin, A. G. H. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Sınıf Ortamında Yabancı Dil Konuşma Kaygısı Üzerine Nitel Bir Çalışma. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2), 13-27.
 • Duran, S. (2010). Yaratıcı Yazma Yaklaşımının Yazılı Anlatım Becerisinin Gelişimine Etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Trakya Üniversitesi. Sosyan Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Elaldı, Ş. (2016). Foreign language anxiety of students studying English language and literature: A sample from Turkey. Educational Research and Reviews, 11(6), 219-228.
 • Erdur, B., Ergin, A., Turkcuer, I., Parlak, I., Ergin, N. and Boz, B. (2006). A study of depression and anxiety among doctors working in emergency units in Denizli, Turkey. Emergency Medicine Journal, 23(10), 759-763.
 • Faigley, L., Daly, J. A. and Witte, S. P. (1981). The role of writing apprehension in writing performance and competence. The Journal of Educational Research, 75(1), 16-21.
 • Farrow, C. V. and Coulthard, H. (2012). Relationships between sensory sensitivity, anxiety and selective eating in children. Appetite, 58(3), 842-846. https://research.aston.ac.uk/portal/files/8912331/Relationships_between_sensory_sensitivity.pdf
 • Gray, P. (2011). The decline of play and the rise of psychopathology in children and adolescents. American Journal of Play, 3(4), 443-463.
 • Gregory, A. M. and O'connor, T. G. (2002). Sleep problems in childhood: a longitudinal study of developmental change and association with behavioral problems. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 41(8), 964-971.
 • Güneş, R. (2016). Sürekli kaygı ve sürekli depresyon ile algılanan ana baba tutum boyutları arasındaki ilişki: otomatik düşünce ve üstbilişin aracı rolleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Harman, J. P., Hansen, C. E., Cochran, M. E. and Lindsey, C. R. (2005). Liar, liar: Internet faking but not frequency of use affects social skills, self-esteem, social anxiety, and aggression. CyberPsychology & Behavior, 8(1), 1-6.
 • Harrison, P. A. and Narayan, G. (2003). Differences in behavior, psychological factors, and environmental factors associated with participation in school sports and other activities in adolescence. Journal of school health, 73(3), 113-120.
 • Hartel, J. (2010). Leisure and hobby information and its users. Encyclopedia of Library and Information Sciences (Third Edition), 3263-3274. Taylor and Francis: New York, Published online: 29 Aug 2011; 3263-3274. http://dx.doi.org/10.1081/E-ELIS3-120043076
 • İşeri, K. ve Ünal, E. (2010). Yazma Eğilimi Ölçeği 'nin Türkçeye uyarlanması. Eğitim ve Bilim. 35(155).
 • İşeri, K. ve Ünal, E. (2012). Türkçe öğretmen adaylarının yazma kaygı durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2).
 • Käll, L. B., Nilsson, M. and Lindén, T. (2014). The impact of a physical activity intervention program on academic achievement in a Swedish elementary school setting. Journal of school health, 84(8), 473-480.
 • Kapar Kuvanç, E. B. (2008). Yaratıcı yazma tekniklerinin öğrencilerin Türkçe dersine ilişkintutumlarına ve Türkçe dersindeki başarılarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Karakoç Öztürk, B. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2).
 • Kayan, E. (2014). Kaygı yakınmaları olan çocuk ve ergenlerde dikkat yanlılığı, yürütücü işlevler ve olumsuz düşünceler. Yayımlanmamış uzmanlık tezi. Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul.
 • Kayapınar, E. (2006). Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS)’na hazırlanan ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kaygı düzeylerinin incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Afyon.
 • Kayri, M. (2009). Araştırmalarda gruplar arası farkın belirlenmesine yönelik çoklu karşılaştırma (post-hoc) teknikleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 19(1), 51-64.
 • Kelly, R. J. and El-Sheikh, M. (2014). Reciprocal relations between children’s sleep and their adjustment over time. Developmental psychology, 50(4), 1137.
 • Li, Z. (2011). Adolescent english language learners' second language literacy engagement in world of warcraft (WoW). Unpublished doctoral thesis. University of Florida, Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (922399115). from https://search.proquest.com/docview/922399115?accountid=15927
 • Maden, S., & Dincel, Ö. ve Maden, A.(2015). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazma Kaygıları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4.
 • Moore, B. H. and Caldwell, H. (1993). Drama and drawing for narrative writing in primary grades. The Journal of Educational Research, 87(2), 100-110.
 • Negari, G. M. and Rezaabadi, O. T. (2012). Too nervous to write? The relationship between anxiety and EFL writing. Theory and Practice in Language Studies, 2(12), 2578-2586.
 • O'Dea, J. A. (2003). Why do kids eat healthful food? Perceived benefits of and barriers to healthful eating and physical activity among children and adolescents. Journal of the American Dietetic Association, 103(4), 497-501.
 • Ong, S. H., Wickramaratne, P., Tang, M. and Weissman, M. M. (2006). Early childhood sleep and eating problems as predictors of adolescent and adult mood and anxiety disorders. Journal of affective disorders, 96(1-2), 1-8.
 • Osborn, A. (2013). Applied Imagination-Principles and Procedures of Creative Writing. Read Books Ltd. https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=CHx8CgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT14&dq=hobby+writing+anxiety&ots=bxbh2-hvLA&sig=Kq0QiEXeIHLD1Uhb4RoqRqpCb58&redir_esc=y#v=onepage&q=hobby%20writing%20anxiety&f=false 23.09.2018 23:48 (Retrieved 15.04.2018 13:15)
 • Özen, Y. ve Gül, A. (2007). Sosyal ve egitim bilimleri araştırmalarında evren·örneklem sorunu. KKEFD/JOKKEF. 15, 394-422.
 • Piazza, C. L. and Siebert, C. F. (2008). Development and validation of a writing dispositions scale for elementary and middle school students. The Journal of Educational Research, 101(5), 275-286.
 • Reeves, L. L. (1997). Minimizing writing apprehension in the learner-centered classroom. The English Journal, 86(6), 38-45.
 • Shen, J. (1999). Learner anxiety & computer-assisted writing. CALL EJ, 3(2).
 • Suveg, C., Comer, J. S., Furr, J. M. And Kendall, P. C. (2006). Adapting manualized CBT for a cognitively delayed child with multiple anxiety disorders. Clinical Case Studies, 5(6), 488-510.
 • Şen, M. (2013). Düzenli egzersizin insan beyni üzerine etkileri. Bilim Org. Alınan yer https://www.bilim.org/duzenli-egzersizin-insan-beyni-uzerine-etkileri/ (Retrieved 07.07.2018 23:49)
 • Teychenne, M., Costigan, S. A. and Parker, K. (2015). The association between sedentary behaviour and risk of anxiety: a systematic review. BMC public health, 15(1), 513.
 • Vançelik, S. , Önal, S. G., Güraksın, A. ve Beyhun, E. (2007). Üniversite öğrencilerinin beslenme bilgi ve alışkanlıkları ile ilişkili faktörler. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(4), 242-248.
 • Yaman, H. (2010). Writing anxiety of Turkish students: Scale development and the working procedures in terms of various variables. International Online Journal of Educational Sciences. 2(1). 267-289.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2604-1893
Author: Hacer DENİZ
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0466-2218
Author: Sezgin DEMİR (Primary Author)
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Acceptance Date : June 26, 2019
Publication Date : April 30, 2020

Bibtex @research article { erziefd520894, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan University}, year = {2020}, volume = {22}, pages = {124 - 144}, doi = {10.17556/erziefd.520894}, title = {Öğrencilerin Yazma Kaygılarının Yazma Eğilimleriyle İlişkisi}, key = {cite}, author = {Deni̇z, Hacer and Demi̇r, Sezgin} }
APA Deni̇z, H , Demi̇r, S . (2020). Öğrencilerin Yazma Kaygılarının Yazma Eğilimleriyle İlişkisi . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (1) , 124-144 . DOI: 10.17556/erziefd.520894
MLA Deni̇z, H , Demi̇r, S . "Öğrencilerin Yazma Kaygılarının Yazma Eğilimleriyle İlişkisi" . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2020 ): 124-144 <https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/54044/520894>
Chicago Deni̇z, H , Demi̇r, S . "Öğrencilerin Yazma Kaygılarının Yazma Eğilimleriyle İlişkisi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2020 ): 124-144
RIS TY - JOUR T1 - Öğrencilerin Yazma Kaygılarının Yazma Eğilimleriyle İlişkisi AU - Hacer Deni̇z , Sezgin Demi̇r Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17556/erziefd.520894 DO - 10.17556/erziefd.520894 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 124 EP - 144 VL - 22 IS - 1 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.520894 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.520894 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğrencilerin Yazma Kaygılarının Yazma Eğilimleriyle İlişkisi %A Hacer Deni̇z , Sezgin Demi̇r %T Öğrencilerin Yazma Kaygılarının Yazma Eğilimleriyle İlişkisi %D 2020 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 22 %N 1 %R doi: 10.17556/erziefd.520894 %U 10.17556/erziefd.520894
ISNAD Deni̇z, Hacer , Demi̇r, Sezgin . "Öğrencilerin Yazma Kaygılarının Yazma Eğilimleriyle İlişkisi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 / 1 (April 2020): 124-144 . https://doi.org/10.17556/erziefd.520894
AMA Deni̇z H , Demi̇r S . Öğrencilerin Yazma Kaygılarının Yazma Eğilimleriyle İlişkisi. EUJEF. 2020; 22(1): 124-144.
Vancouver Deni̇z H , Demi̇r S . Öğrencilerin Yazma Kaygılarının Yazma Eğilimleriyle İlişkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 22(1): 124-144.