Year 2020, Volume 22 , Issue 1, Pages 164 - 192 2020-04-30

Awareness and Utilization of Emergence Technologies of Education Faculty Members
Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Güncel Teknolojilere İlişkin Farkındalıkları ve Yararlanma Durumları

Serap YETİK [1] , Halil İbrahim AKYÜZ [2] , Salih BARDAKCI [3]


Emerging technologies, such as robotics, QR code, virtual or augmented reality bring many different alternatives for instructional environments. These practices, which are becoming more common with the usage of mobile technologies, can contribute to the development of information society skills, such as multiple perspectives and collaboration, as well as increasing diversity and effectiveness in teaching and learning processes. At this point, new technologies are becoming important components in the process of teacher education both to provide a transformation based on knowledge society skills and to give teacher candidates usage skills of new technologies in their classroom activities. With this view, this study focuses on the awareness of the instructors working in the faculty of education on the new technologies and their thoughts on using these technologies in teacher education. The research was carried out in a qualitative pattern. Participants are 25 members from faculty of education of three public universities in Turkey. The data were collected by using a semi-structured form developed by the researchers and analyzed with content analysis method. According to the results, the main awareness sources of instructors about new technologies are national media, social environment and academic papers. The meanings attributed to the relationship between education and technology are as follows; technology is supportive, identifier or integrative. Almost all of them agree that technology will be useful for education in general, teacher training in particular. In order to achieve these benefits, the instructors emphasize the understanding of blending the technology with all the dynamics of the faculty, beyond the idea of just providing infrastructure and giving the effective usage responsibility to the instructor. 
QR kod, robotik, sanal ya da artırılmış gerçeklik gibi yeni teknolojiler öğretim ortamları için pek çok farklı alternatifi de beraberinde getirmektedir. Mobil teknolojilerle birlikte daha da yaygınlaşan bu uygulamalar; öğretme-öğrenme süreçlerinde çeşitlilik ve etkililiği arttırmanın yanı sıra, çoklu bakış açıları ve nitelikli ortaklaşalık becerileri gibi bilgi toplumu yetilerinin gelişimine de katkı sağlayabilmektedir. Dolayısıyla, öğretmen eğitimi sürecinde de gerek bilgi toplumu becerileri ekseninde bir yenileşme sağlamak gerekse öğretmen adaylarına sınıf içi süreçlerde yeni teknolojileri işe koşmaya dönük beceriler kazandırmak için önemli bileşenler haline gelmektedir. Araştırma bu bakışla, eğitim fakültelerinde görev yapmakta olan öğretim üyelerinin yeni teknolojilere ilişkin farkındalıkları ve bunlardan öğretmen eğitiminde yararlanmaya ilişkin düşüncelerine odaklanmaktadır. Nitel-betimsel bir desende yürütülen araştırmanın verileri Türkiye’de üç devlet üniversitesinin eğitim fakültelerinde görev yapmakta olan 25 katılımcıdan, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış bir “Öğretim Üyesi Görüşme Formu” aracılığıyla elde edilmiş ve içerik analizleriyle çözümlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, eğitim fakültesi öğretim üyelerinin yeni teknolojilere ilişkin farkındalıklarının üç temel yapıtaşı ulusal medya, sosyal çevre ve akademik kaynaklardır. Eğitim-teknoloji ilişkisine yükledikleri anlamlar ise teknolojinin tamamlayıcı, tanımlayıcı ya da bütünleştirici olduğu biçimindedir. Hemen tümü teknolojinin genelde eğitim, özelde öğretmen yetiştirme süreçleri için yararlı olacağı konusunda birleşmektedir. Ancak bu yararları elde edebilmek için teknoloji kullanımında sadece altyapı sağlayan ve sorumluluğu öğretim elemanına bırakan bir düşüncenin ötesinde yeniliklerin fakültenin tüm dinamikleriyle harmanlandığı bir anlayış üzerinde durmaktadırlar. 
 • Alp, Y. & Kaleci, D. (2018). YouTube sitesindeki videoların eğitim materyali olarak kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri. International Journal of Active Learning (IJAL), 3(1), 57-68.
 • Ajzen, I. (2005). Attitudes, personality, and behavior. McGraw-Hill Education (UK).
 • Almerich, G., Orellana, N., Suárez-Rodríguez, J., & Díaz-García, I. (2016). Teachers’ information and communication technology competences: A structural approach. Computers & Education, 100, 110-125.
 • Dumpit, D.Z., & Fernandez, C.J. (2017). Analysis of the use of social media in Higher Education Institutions (HEIs) using the Technology Acceptance Model. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 14(5), 1-16.
 • Ashtari, S., & Eydgahi, A. (2017). Student perceptions of cloud applications effectiveness in higher education. Journal of Computational Science, 23, 173-180.
 • Bai, Y., Mo,D., Zhang, L., Boswell, M., & Rozelle, S. (2016). The impact of integrating ICT with teaching: Evidence from a randomized controlled trial in rural schools in China. Computers & Education, 96, 1-14.
 • Bardakcı, S. & Keser, H. (2017). Bilişim teknolojilerinin eğitime entegrasyonu: Farklı amaç, politika, uygulama, etki ve eleştiriler üzerine bir inceleme. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Bardakcı, S., Arslan, Ö. & Kocadağ, T. (2017). How scholars use academic social networking services. Information Development, DOI: 10.1177/0266666917712108.
 • Baydaş, Ö. & Göktaş, Y. (2016). Influential factors on preservice teachers' intentions to use ICT in future lessons. Computers in Human Behavior, 56, 170-178.
 • Bodemer, D., Ploetzner, R., Feuerlein, I., & Spada, H. (2004). The active integration of information during learning with dynamic and interactive visualization. Learning and Instruction, 14(3), 325-341.
 • Chandler, D. (1995). Technological or media determinism. http://www.waena.org/ktm/week1/TechorMediaDeterminism.pdf. adresinden 16 Temmuz 2013 tarihinde alınmıştır.
 • Comi, S.L., Argentin, G., Gui, M., Origo, F., & Pagani, L. (2017). Is it the way they use it? Teachers, ICT and student achievement. Economics of Education Review, 56, 24-39.
 • Cuendet, S., Bonnard, Q., Do-Lenh, S., & Dillenbourg, P. (2013). Designing augmented reality for the classroom. Computers & Education, 68, 557-569.
 • DiSerio, Á., Ibáñez, M.B., & Kloos, C.D. (2013). Impact of an augmented reality system on students' motivation for a visual art course. Computers & Education, 68, 586-596.
 • Donnelly, D., McGarr, O., & O’Reilly, J. (2011). A framework for teachers’ integration of ICT into their classroom practice. Computers & Education, 57, 1469-1483.
 • Driscoll, M. P. (2005). Psychology of learning for instruction (3rd Ed.). Boston, MA: Pearson Education.
 • Duffy, P. (2008). Engaging the YouTube Google-eyed generation: Strategies for using Web 2.0 in teaching and learning. Electronic Journal of E-learning, 6(2), 119-130.
 • Egyptian Education Initiative. (2013). Sustainability. Web: http://www.eei.gov.eg/pages/05%20Sustainability/Sustainability.aspx adresinden 18 Şubat 2013 tarihinde alınmıştır.
 • Elo, S., Kääriäinen, M., Kanste, O., Pölkki, T., Utriainen, K., & Kyngäs, H. (2014). Qualitative Content Analysis: A Focus on Trustworthiness. SAGE Open, 4, 1-10.
 • Erbaş, Ç. & Demirer, V. (2014). Eğitimde artırılmış gerçeklik uygulamaları: Google Glass Örneği. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education,3(2), 8-16.
 • González-Martínez, J.A., Bote-Lorenzo, M.L., Gómez-Sánchez, E., & Cano-Parra, R. (2015). Cloud computing and education: A state-of-the-art survey. Computers & Education, 80, 132-151.
 • Halpin, D. (1999). Utopian realism and a new politics of education: developing a critical theory without guarantees. Journal of Education Policy, 14(4), 345-361.
 • Haydn, T.A., & Barton, R. (2007). Common needs and different agendas: How trainee teachers make progress in their ability to use ICT in subject teaching. Some lessons from the UK. Computers & Education, 49, 1018-1036.
 • Hsu, S. (2017). Developing and validating a scale for measuring changes in teachers' ICT integration proficiency over time. Computers & Education, 111, 18-30.
 • Instefjord, E.J., & Munthe, E. (2017). Educating digitally competent teachers: A study of integration of professional digital competence in teacher education. Teaching and Teacher Education, 67, 37-45.
 • Instution for Knowledge Innovation and Technology-IKIT. (2011). Instution for Knowledge Innovation and Technology-IKIT. Web:http://kf.oise.utoronto.ca/ adresinden 3 Ekim 2011 tarihinde alınmıştır.
 • Johnson, L., Adams Becker, S., Cummins, M., Estrada, V., and Meira, A. (2012). Technology outlook for Brazilian primary and secondary education 2012-2017: An NMC horizon project regional analysis. Austin, Texas: The New Media Consortium.
 • Kabakçı, I., ve Odabaşı, H. F. (2004). Teknolojiyi kullanmak ve teknogerçekçi olabilmek. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 19-28.
 • Malinina, I. (2015). ICT Competencies of Foreign Languages Teachers. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 182, 75-80. Available online at www.sciencedirect.com.
 • Martin, S., Diaz, G., Sancristobal, E., Gil, R., Castro, M., & Peire, J. (2011). New technology trends in education: Seven years of forecasts and convergence. Computers & Education, 57, 1893-1906.
 • Martinovic, D., & Zhang, Z. (2012). Situating ICT in the teacher education program: Overcoming challenges, fulfilling expectations. Teaching and Teacher Education, 28, 461-469.
 • McKnight, K., O'Malley, K., Ruzic, R., Horsley, M.K., Franey, J.J., & Bassett, K. (2016). Teaching in a digital age: How educators use technology to ımprove student learning. Journal of Research on Technology in Education, 48(3), 193-211.
 • Moghavvemi, S., Sulaiman, A., Jaafar, N.I., & Kasem, N. (2018). Social media as a complementary learning tool for teaching and learning: The case of youtube. The International Journal of Management Education, 16, 37-42.
 • Moran, M., Seaman, J., & Tinti-Kane, H. (2011). Teaching, Learning, and Sharing: How Today’s Higher Education Faculty Use Social Media. Boston MA: Pearson. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED535130.pdf adresinden 19.04.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Özüdoğru, G. & Çakır, H. (2014). Öğretim elemanlarının bilişim teknolojileri kullanımında öğretmen adaylarına model olma farkındalıklarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD),15(2), 207-226.
 • Prestridge, S. (2012). The beliefs behind the teacher that influences their ICT practices. Computers & Education, 58, 449-458.
 • Ranginwala, S., & Towbin, A.J. (2018). Use of Social Media in Radiology Education. Journal of the American College of Radiology, 15(1). 190-200.
 • Salomon, A., & Kolikant, Y.B.D. (2016). High-school students’ perceptions of the effects of non-academic usage of ICT on their academic achievements. Computers in Human Behavior, 64, 143-151.
 • Sampaio, D., & Almeida, P. (2016). Pedagogical strategies for the integration of Augmented Reality in ICT teaching and learning processes. Procedia Computer Science, 100, 894-899.
 • Sang, G., Valcke, M., van Braak, J., & Tondeur, J. (2010). Student teachers’ thinking processes and ICT integration: Predictors of prospective teaching behaviors with educational technology. Computers & Education, 54, 103-112.
 • Schifter, C.C. (2008). Infusing technology into the classroom continuous practice improvement. Philadelphia: Information Science Publishing.
 • Selwyn, N. (2012a). Making sense of young people, education and digital technology: The role of sociological theory. Oxford Review of Education, 38(1), 81-96.
 • Singapore Ministry of Education (2011).Masterplan for ICT in education.Annual E-learning Standards Seminar, 11.11.2011, Singapore, SIM.Web:http://www.itsc.org.sg/upload/ download/elearning2011/Masterplan%20for%20ICT%20in%20Education%20presentation%20at%20SIM%20111111 adresinden 12 Şubat 2013 tarihinde alınmıştır.
 • Stein, S., Ware, J., Laboy, J., & ve Schaffer, H.E. (2013). Improving K-12 pedagogy via a Cloud designed for education. International Journal of Information Management, 33, 235-241.
 • Şimşek, Ö., Demir, S., Bağçeci, B. & Kinay, İ. (2013). Öğretim elemanlarının teknopedagojik eğitim yeterliliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, (14)1, 1-23.
 • The Universty of British Columbia, Faculty of Education. (2011). CITE a community of inquiry in teacher education. Web: http://educ.ubc.ca/ courses/cite/adresinden 4 Ekim 2011 tarihinde alınmıştır.
 • Tubin, D. (2007). When ICT meets schools: differentiation, complexity and adaptability. Journal of Educational Administration, 45(1), 8-32.
 • Uerz, D., Volman, M., & Kral, M. (2018). Teacher educators' competences in fostering student teachers’ proficiency in teaching and learning with technology: An overview of relevant research literatüre. Teaching and Teacher Education, 70, 12-23.
 • Universite Laval. (2011). TACT TéléApprentissage communautaire et transformatif. Web: http://www.tact.fse.ulaval.ca/ adresinden 4 Ekim 2011 tarihinde alınmıştır.
 • Valtonen, T., Kukkonen, J., Kontkanen, S., Sormunen, K., Dillon, P., & Sointu, E. (2015). The impact of authentic learning experiences with ICT on pre-service teachers' intentions to use ICT for teaching and learning. Computers & Education, 81, 49-58.
 • Vitanova, V., Atanasova-Pachemska, T., Iliev, D., & Pachemska, S. (2015). Factors affecting the development of ICT competencies of teachers in primary schools. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 191, 1087-1094.
 • Vongkulluksn, V.W., Xie, K., & Bowman, M.A. (2018). The role of value on teachers' internalization of external barriers and externalization of personal beliefs for classroom technology integration. Computers & Education, 118, 70-81.
 • Yıldırım, N. & Varol, A. (2013). Sosyal ağlarda güvenlik: Bitlis Eren ve Fırat Üniversitelerinde gerçekleştirilen bir alan çalışması. Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, 6(1). http://dergipark.gov.tr/download/article-file/207214 adresinden 19.04.2018 tarihinde alınmıştır.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2419-8010
Author: Serap YETİK
Institution: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1614-3271
Author: Halil İbrahim AKYÜZ (Primary Author)
Institution: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1163-2794
Author: Salih BARDAKCI
Institution: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye
Country: Turkey


Dates

Acceptance Date : November 29, 2019
Publication Date : April 30, 2020

Bibtex @research article { erziefd615126, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan University}, year = {2020}, volume = {22}, pages = {164 - 192}, doi = {10.17556/erziefd.615126}, title = {Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Güncel Teknolojilere İlişkin Farkındalıkları ve Yararlanma Durumları}, key = {cite}, author = {Yetik, Serap and Akyüz, Halil İbrahim and Bardakcı, Salih} }
APA Yetik, S , Akyüz, H , Bardakcı, S . (2020). Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Güncel Teknolojilere İlişkin Farkındalıkları ve Yararlanma Durumları . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (1) , 164-192 . DOI: 10.17556/erziefd.615126
MLA Yetik, S , Akyüz, H , Bardakcı, S . "Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Güncel Teknolojilere İlişkin Farkındalıkları ve Yararlanma Durumları" . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2020 ): 164-192 <https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/54044/615126>
Chicago Yetik, S , Akyüz, H , Bardakcı, S . "Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Güncel Teknolojilere İlişkin Farkındalıkları ve Yararlanma Durumları". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2020 ): 164-192
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Güncel Teknolojilere İlişkin Farkındalıkları ve Yararlanma Durumları AU - Serap Yetik , Halil İbrahim Akyüz , Salih Bardakcı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17556/erziefd.615126 DO - 10.17556/erziefd.615126 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 164 EP - 192 VL - 22 IS - 1 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.615126 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.615126 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Güncel Teknolojilere İlişkin Farkındalıkları ve Yararlanma Durumları %A Serap Yetik , Halil İbrahim Akyüz , Salih Bardakcı %T Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Güncel Teknolojilere İlişkin Farkındalıkları ve Yararlanma Durumları %D 2020 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 22 %N 1 %R doi: 10.17556/erziefd.615126 %U 10.17556/erziefd.615126
ISNAD Yetik, Serap , Akyüz, Halil İbrahim , Bardakcı, Salih . "Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Güncel Teknolojilere İlişkin Farkındalıkları ve Yararlanma Durumları". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 / 1 (April 2020): 164-192 . https://doi.org/10.17556/erziefd.615126
AMA Yetik S , Akyüz H , Bardakcı S . Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Güncel Teknolojilere İlişkin Farkındalıkları ve Yararlanma Durumları. EUJEF. 2020; 22(1): 164-192.
Vancouver Yetik S , Akyüz H , Bardakcı S . Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Güncel Teknolojilere İlişkin Farkındalıkları ve Yararlanma Durumları. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 22(1): 164-192.
IEEE S. Yetik , H. Akyüz and S. Bardakcı , "Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Güncel Teknolojilere İlişkin Farkındalıkları ve Yararlanma Durumları", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 22, no. 1, pp. 164-192, Apr. 2020, doi:10.17556/erziefd.615126