Year 2020, Volume 22 , Issue 1, Pages 276 - 294 2020-04-30

Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel Stillerinin Cinsiyetlere ve Akademik Başarılarına Göre İncelenmesi
Investigation of Cognitive Styles of Sixth Grade Students According to Gender and Academic Achievements

Zafer GÜNEY [1]


Çalışmanın amacı altıncı sınıfta öğrenim gören öğrencilerin bilişsel stilleri bakımından (alan bağımlılığı/alan bağımsızlığı) akademik başarıları, cinsiyetleri ve diğer araştırma değişkenlerine göre farklılıklarının olup olmadığını incelemek ve tartışmaktır. Bu araştırma İstanbul ilinde altıncı sınıf öğrencilerinden oluşan 59 öğrenci (32 kız, 27 erkek) üzerinde 2018–2019 öğretim yılı ikinci yarıyılında uygulanmıştır. Çalışmada bilgi toplamak için ölçme aracı olarak kullanılan Witkin, Oltman, Raskin ve Karp’ın (1971) geliştirdiği ve Türkçe ’ye Okman (1979) tarafından çevrilen “Group Embedded Figures Test (GEFT)” Gizlenmiş Şekiller Grup Testi ve öğrenci kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Veri analizi için SPSS programından faydalanılmıştır. Bu araştırmada öğrencilerinin bilişsel stillerinin; cinsiyet, matematik, fen bilimleri ve görsel sanatlar derslerindeki akademik başarıları ve cinsiyetleri bakımından öğrencilerin bilişsel stillerine göre çalışma biçimleri arasındaki farklılıklar incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre; toplam 59 öğrenci arasından 32 kız öğrencinin 8’ i alan bağımsız, 24’ü alan bağımlı çıkmıştır. 27 erkek öğrencinin 5’i alan bağımsız 22’si alan bağımlı çıkmıştır. Araştırmada 13 alan bağımsız, 46 alan bağımlı öğrenci olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma sonunda bulgular tablolarla ifade edilmiş ve sonuçlar tartışılmıştır.

The aim of the study is to examine and discuss whether there are differences between sixth-grade students' academic achievement, gender, and other research variables in terms of cognitive styles (field dependence/field independence). This study consist of 59 students (32 girls, 27 boys) of sixth-grade students in the second semester of 2018-2019 academic year in Istanbul. In the study, the student personal information form was used with the Group Embedded Figures Test (GEFT), which was developed by Witkin, Oltman, Raskin, and Karp (1971) and translated into Turkish by Okman (1979). SPSS program was used for data analysis. In this study, the cognitive styles of the students, gender, mathematics, science, and visual arts courses in terms of academic achievement and gender differences between students' working styles based on their cognitive styles were examined. According to the results of the research, 32 out of 59 students, eight of which are independent, 24 of them were dependent. Of the 27 male students, five were independent, and 22 were dependent. It was concluded that there were 13 independent and 46 dependent students. At the end of the study, the results were presented in tables and were discussed.

 • Alavi, S. M., Kaivanpanah, S. (2009). Examining the role of individual differences in lexical inferencing. Journal of Applied Sciences, 9 (15), 2829-2834.
 • Altıntaş, S. (2015). Öğretmen adaylarının bilişsel stillerinin öğrenme yaklaşımlarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
 • Altun, A., & Cakan, M. (2006). Undergraduate students' academic achievement, field dependent/independent cognitive styles and attitude toward computers. Journal of Educational Technology & Society, 9(1), 289-297.
 • Alp, G. T., Tuncer, A. D., Sulaiman, S. A., Petronas, S. U. T., & Güngör, M. A. (2019,). Bilişsel Stilin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi: Teknoloji ve AR-GE Sektöründe Detaylı Bir Analiz. In Proceedings on 2nd International Conference on Technology and Science.
 • Bacanlı, H. (2003). Gelişim ve öğrenme. Ankara. Nobel Yayınları.
 • Candar, M. K. (2012). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin bilişsel stillerinin karşılaştırılması (Master's thesis, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Candar, M. K. , Saracaloğlu, A. S . (2014). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin bilişsel stilleri ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişki. Adnan Menderes Ünv. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi , 5 (1) , 71-94 . http://dergipark.org.tr/en/pub/aduefebder/issue/33896/375271
 • Cezikturk, Ö . (2019). Matematik öğretmen adaylarında bilişsel stil, görsel matematik okuryazarlığı ve matematik başarısı ilişkisinin incelenmesi: simetri örneği. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , (Özel Sayı) , 589-606 .
 • Cintamulya, I. (2019). Analysis of students’ critical thinking skills with reflective and impulsive cognitive styles on conservation and environmental knowledge learning. In Asia-Pacific Forum on Science Learning & Teaching (Vol. 20, No. 1).
 • Dwyer, F. M., ve Moore, D. M. (1995). Effect of color coding and test type (visual/verbal) on students ıdentified as possessing different field dependence levels. Paper Presented at the International Visual Literacy Association Annual Meeting, Tempe, AZ.
 • Erden, M ve Akman, Y. (2001). Gelişim ve öğrenme. Ankara: Arkadaş Yayınevi. Goodenough, D. R., & Witkin, H. A. (1977). Origins of the field‐dependent and field‐independent cognitive styles. Educational Testing Services, Princeton, New Jersey, July. ERIC Documentation Reproduction Service NO ED150155. Research Bulletin Series, 1977(1), i-80.
 • Güven, B. (2003). İlköğretim 5.sınıf sosyal bilgiler dersinde alan bağımlılık – alan bağımsızlık bilişsel stil boyutlarına uygun olarak hazırlanan öğretim etkinliklerinin akademik başarı ve tutumlar üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Eskişehir.
 • Güven, B. (2007). Öğretimde bireysel farklılıklara bakış: Bilişsel stiller.Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (EDU7),2(2), 2-3. Hoffman, S. Q. (1997). Field dependence/independence in second language acquisition and implications for educators and instructional designers. Foreign Language Anuals, 30, 221–234.
 • Ilgaz, H . (2018). Bireysel farklılıklar kapsamında çevrimiçi öğrenme araştırmalarına ilişkin sistematik bir derleme. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi , 11(4) , 1003-1018 . Ipek, I. (1995). The Effects of window presentation type and field dependence on learning from a CBI geology tutorial, Dissertations Abstracts International,(University Microfilms No. UMI DAO 72699), University of Pittsburg.
 • Ipek, I. (2010). The effects of CBI lesson sequence type and field dependence on learning from computer-based cooperative instruction in WEB. The Turkish online Journal of Educational Technology (TOJET), 9(1), pp. 221-234.
 • Ipek, I. (2011). The effects of text density levels and cognitive style of field dependence on learning from a CBI tutorial. The Turkish online Journal of Educational Technology (TOJET), 10(1), pp. 167-182.
 • Kalyan, V. ve Masih, C. (1985). Cognitive performance and cognitive style. International Journal of Behavior Development. Kim, H. Y. (2013). Statistical notes for clinical researchers: Assessing normal distribution (2) using skewness and kurtosis. Restorative Dentistry & Endodontics, 38(1), 52-54.
 • Lee, C. H. (1994). The effects of auditory cues in interactive multimedia and cognitive style on reading skills of third graders. Unpublished doctoral dissertation, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA.
 • Macneil, R. D. (1980). The relationship of cognitive style and instuctional style to the learning performance of undergraduate students. Journal of Educational Reserch, 73 (6), 354-360.
 • Messick, S. (1976). Individuality in learning: Implications of cognitive styles and creativity for human development. San Francisco, CA. Jossey Bass. Milli Eğitim Temel Kanunu, (1973). https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf Madde 2, Fıkra 3.
 • Nisiforou, E., & Parmaxi, A. (2016). Mingling students' cognitive abilities and learning strategies to transform CALL. Research-publishing. net. https://doi.org/10.14705/rpnet.2016.eurocall2016.585
 • Okman Fişek, G. (1979). Saklı şekiller grup testi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Özarslan, M. Bilgin, İ . (2016). Öğrencilerin Alan Bağımlı /Bağımsız bilişsel Stillerinin ve Bilimsel Düşünme Yeteneklerinin Maddenin Doğası Kavramlarını Anlamalarına ve Fen Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sos. Bilimler Ens. Dergisi , 13 (33) , 94-110. http://dergipark.org.tr/en/pub/mkusbed/issue/19579/208938
 • Pithers, R. T. (2002). Cognitive learning style: A review of field-dependent field-independent approach. Journal of Vocational Education and Training, 54(1), 117-132
 • Riding, R. J. ve Cheema I.(1991). Cognitive styles an overview and ıntegration. Educational Psychology, 11, 193-215.
 • Sternberg, R. J. (1997). Thinking styles. New York: Cambridge University Press.
 • Sternberg, R.J., Zhang, L. F. (2001). Perspective on thinking, learning and cognitive styles, London: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Sujito, S. Budiharso, T. Solikhah, İ. & Wildan Muttaqin, M. (2019). The effect of analogy variations on academic writing: how ındonesian EFL students perform with different cognitive styles. Journal of Social Studies Education Research, 10 (1),116-132.
 • Sujito, & Muttaqin, W. M. (2020). Integrating ınstruction approach with learners’ cognitive style to enhance EFL Indonesian students’ writing achievement. International Journal of Instruction, 13(1), 623-636.
 • Şimşek, A. (2004). Öğrenme biçimi. Kuzgun, Y. & Deryakulu, D. (Ed.) Eğitimde bireysel farklılıklar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Ülgen, G. (1997). Eğitim psikolojisi kavramlar, ilkeler, yöntemler, kuramlar ve uygulamalar. İstanbul: Alkım Yayınevi.
 • Wang, H. C. (2014). Seeing the forest and the trees: pictorial complexity, field dependence/independence, and English listening comprehension. English Teaching & Learning, 38(4), 125–151.
 • Wilson, M. ve Alistair, J. (1990). Field dependent and field ındependent cognitive styles and their educational ımplications. Review of Educational Psychology, 1 – 64.
 • Witkin, H. A., Oltman, E., Raskin,D., ve Karp., S.A., (1971). A manual for the embedded figures test. Palo Alto, CA: Consulting Psychologist Press.
 • Witkin, H. A., Moore, C. A., Goodenough, D. R. ve Cox, P. W. (1977). Field -dependent and field independent cognitive styles and their educational implications. Review of Educational Research, 47, 1-68.
 • Witkin, H. A., Goodenough, D. R. ve Oltman, P.K . (1979). Psycological differentation:Current Status. Journal of Personality and social Psychology, 37,1127-1145.
 • Yiğit, A. E., Kıyıcı, B. F . (2018). Bilişsel Stiller ve Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Araçlarının Kullanım Yeterliliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Scientific Educational Studies , 2 (1) , 39-55 . http://dergipark.org.tr/en/pub/ses/issue/37465/398914
 • Yuh-Tyng Chen, Shyhnan Liou & Lin-Fan Chen (2019) The relationships among gender, cognitive styles, learning strategies, and learning performance in the flipped classroom, International Journal of Human–Computer Interaction, 35(4-5), 395-403.
 • Zhang, L. F. (2002). Thinking Styles: their relationships with modes of thinking and academic performance. Educational Psychology, 22(3), 331-348.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1974-4264
Author: Zafer GÜNEY (Primary Author)
Institution: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Acceptance Date : February 18, 2020
Publication Date : April 30, 2020

Bibtex @research article { erziefd650369, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan University}, year = {2020}, volume = {22}, pages = {276 - 294}, doi = {10.17556/erziefd.650369}, title = {Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel Stillerinin Cinsiyetlere ve Akademik Başarılarına Göre İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Güney, Zafer} }
APA Güney, Z . (2020). Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel Stillerinin Cinsiyetlere ve Akademik Başarılarına Göre İncelenmesi . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (1) , 276-294 . DOI: 10.17556/erziefd.650369
MLA Güney, Z . "Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel Stillerinin Cinsiyetlere ve Akademik Başarılarına Göre İncelenmesi" . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2020 ): 276-294 <https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/54044/650369>
Chicago Güney, Z . "Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel Stillerinin Cinsiyetlere ve Akademik Başarılarına Göre İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2020 ): 276-294
RIS TY - JOUR T1 - Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel Stillerinin Cinsiyetlere ve Akademik Başarılarına Göre İncelenmesi AU - Zafer Güney Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17556/erziefd.650369 DO - 10.17556/erziefd.650369 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 276 EP - 294 VL - 22 IS - 1 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.650369 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.650369 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel Stillerinin Cinsiyetlere ve Akademik Başarılarına Göre İncelenmesi %A Zafer Güney %T Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel Stillerinin Cinsiyetlere ve Akademik Başarılarına Göre İncelenmesi %D 2020 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 22 %N 1 %R doi: 10.17556/erziefd.650369 %U 10.17556/erziefd.650369
ISNAD Güney, Zafer . "Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel Stillerinin Cinsiyetlere ve Akademik Başarılarına Göre İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 / 1 (April 2020): 276-294 . https://doi.org/10.17556/erziefd.650369
AMA Güney Z . Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel Stillerinin Cinsiyetlere ve Akademik Başarılarına Göre İncelenmesi. EUJEF. 2020; 22(1): 276-294.
Vancouver Güney Z . Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel Stillerinin Cinsiyetlere ve Akademik Başarılarına Göre İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 22(1): 276-294.
IEEE Z. Güney , "Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel Stillerinin Cinsiyetlere ve Akademik Başarılarına Göre İncelenmesi", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 22, no. 1, pp. 276-294, Apr. 2020, doi:10.17556/erziefd.650369