Year 2020, Volume 22 , Issue 2, Pages 447 - 463 2020-08-31

Okul öncesi öğretmenleriyle gerçekleştirilen bir ders imecesi uygulamasının ardından aile yansımalarının değerlendirilmesi

Şule TEPETAŞ [1] , Tacettin TEZCAN [2]


Bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin resimli öykü kitabı okuma etkinliklerinin niteliklerini arttırmak amacıyla gerçekleştirilen ders imecesi yönteminin aileler üzerindeki yansımalarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılarak, 2017-2018 eğitim öğretim yılları arasında Bolu ilinde eğitim vermekte olan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bir anaokulunda 4-6 yaş grubunda eğitim öğretim gören 47 çocuğun ebeveynleri ile çalışılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin içerik analizleri QDA Minner programı ile yapılmıştır. Sonuç olarak, okulda uygulanmış olan öğretmenlerin ders imecesi çalışmaları sonucunda oluşturulmuş olan etkileşimli okumaya yönelik etkinliklerin ailelerin gözünden verimli geçtiği ve okul-aile işbirliğini etkileşimli okumanın desteklediği sonuçları bulunmuştur. Bu sonuçlardan yola çıkarak öğretmen-okul-aile ve çocuk işbirliğinde daha fazla akademik çalışmanın geliştirilmesi ve bu çalışmaların yansımalarının izlenilmesi önerilmektedir. 

Okulöncesi eğitim, ders imecesi, etkileşimli okuma, resimli öykü kitabı
  • Aram, D. ve Levin, I. (2002). Mother-child joint writing and storybook reading: Relations with literacy among low SES kindergarteners. Merrill-Palmer Quarterly, 48, 202–224.Aram, D., Fine, Y., & Ziv, M. ( 2013). Enhancing parent‐child shared boo reading interactions: Promoting references to the book's plot and socio‐cognitive themes. Early Childhood Research Quarterly, 28, 111– 122.Baker, C.E. & Rimm-Kaufman (2014). How homes influence schools: early parenting predicts African-American children’s classroom social–emotıonal functioning. Psychology in the Schools, 51(7), 722-35.Baker, C.E. (2013). Fathers’ and mothers’ home literacy involvement and children’s cognitive and social emotional development: Implications for family literacy programs. Applied Developmental Science, 17(4), 184-187. Baker, Linda, Deborah, Scher & Kirsten Mackler. (1997). Home and family influenceson motivations for reading. Educational Psychologist, 32, 69-82 Baroody, A. E. ve Diamond, K. E. (2010). Links among home literacy environment, literacy interest, and emergent literacy skills in preschoolers at risk for reading difficulties. Topics in Early Childhood Special, 20, 1–10. doi:10.1177/0271121410392803.Bıçakçı, M.Y., Er, S. ve Aral, N. (2017). Annelerin çocuklarına etkileşimli kitap okuma sürecine ilişkin görüşleri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 42(191), 53-68. Doi:10.15390/EB.2017.7164Brock, A. and Rankin, C. 2008. Communication, language and literacy from birth to five, London: Sage.Bulunuz, M. ve Demet K. (2018): The evaluation of pre-service preschool teachers’ experiences and views regarding integrated guided reading practices, European Early Childhood Education Research Journal, DOI: 10.1080/1350293X.2018.1556458. https://doi.org/10.1080/1350293X.2018.1556458Bus, A. G. ve van IJzendoorn, M.H. (1995). Mothers reading to their 3 year olds: The role of mother-child attachment security in becoming literate. Reading Research Quarterly, 30, 998- 1015.Bus, A.G., van IJzendoorn, M.H. ve Pellegrini, A.D. (1995). Joint book reading makes for success in learning to read: A meta-analysis on intergenerational transmission of literacy. Review of Educational Research, 65, 1-21.Cameron, L. (2001). Teaching languages to young learners. United Kingdom: CambridgeCasey, A., & Howe, K. (2002). Best practices in early literacy skills. In A. Thomas & J. Grimes (Eds.), Best practices in school psychology IV (pp. 721-735). Bethesda, MD: NASP.Chow, B. W. Y., & McBride-Chang, C. (2003). Promoting language and literacy development through parent-child reading in Hong Kong preschoolers. Early education and development, 14, 233– 248.Dixon- Krauss, L., Januszka, C.M. ve Chae, C. (2010). Development of the dialogic reading inventory of parent-child book reading. Journal of Research in Childhood Education 24(3), 266-277. Erişim adresi: http://dx.doi.org/10.1080/02568543.2010.487412Duursma, E. (2016). Who does the reading, who the talking? Low-income fathers and mothers in the US interacting with their young children around a picture book. First Language, 36(5), 465-484. doi: 10.1177/0142723716648849.Er, S. (2016). Okul öncesi dönemde anne babaların etkileşimli hikâye kitabı okumalarının önemi. Başkent Üniversitesi Eğitim Dergisi, 3(2), 156-160.Garzotto, F., Paolini, P. & Sabiescu A. (2010). Interactive storytelling for children. Proceedings of the 9th international conference on interaction design and children. NewYork: ACM, 356-359. ISBN: 978-1-60558-951-0 Graham Doyle B. & Bramwell, W. (2006). Promoting emergent literacy and social emotional learning thruogh dialogic reading. The Reading Teacher, 59 (6), 554-564Hansen. C. C. & Zambo, D. (2005). Piaget, Meet Lilly: Unerstanding child development through picture book characters. Early Childhood Education Journal, 33(1), 39-45.Hargrave, A.C. and Sénéchal, M. (2000). A book reading intervention with preschool children who have limited vocabularies: the benefits of regular reading and dialogic reading. Early Childhood Research Quarterly, 15(1), 75-90.Hindman, A. H. , Connor, C. M., Jewkes, A. M. ve Morrison, F. J. (2008). Untangling the effects of shared book reading: Multiple factors and their associations with preschool literacy outcomes. Early Childhood Research Quarterly, 23(3), 330–350. Hutton, J. S., Phelan, K., Horowitz‐Kraus, T., Dudley, J., Altaye, M., … ve Holland, S. K. (2017b). Shared reading quality and brain activation during story listening in preschool‐age children. Journal of Pediatrics, 191(December 2017), 204–212. doi: 10.1016/j.jpeds.2017.08.037.Isbell, R., Sobol, J., Lindauer, L. ve Lowrance, A. (2004). The effects of storytelling and story reading on the oral complexity and story comprehension of young children. Early childhood education journal, 32(3),157-163.Işıkoğlu Erdoğan, N. (2016). Erken çocukluk döneminde çocuk-ebeveyn birlikte okuma etkinliklerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 1071-1086.Kaderavek, J. N., & Justice, L. M. (2002). Shared storybook reading as an intervention context: Promises and potential pitfalls. American Journal of Speech–Language Pathology, 11, 395–406.Karakuş, I. Ş. (2006). Çocuk edebiyatı ürünlerinin okuma gelişimine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Kotaman, H. (2009). Ana-babaların hikâye kitabı okumaya ilişkin özyeterlilik ölçeği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(4), 767-780.Levy, R. Hall, M. ve Preece, J. (2018). Examining the links between parents’ relationships with reading and shared reading with their pre-school children. International Journal of Educational Psychology, 7(2), 123-150. doi:10.17583/ijep.2018.3480.MEB. (2013).Okul Öncesi Eğitim Programı.Rubin, P.C., & Wilson, L. (1995). Enhancing language skills in fourand five-year-olds. Retrieved September, 19, 2002 from http:// www.cfc-efc.ca/docs/cccf/00001046.htmSaban, A. ve Ersoy, A. (2017). Eğitimde nitel araştrıma desenleri, Ankara: Anı yayıncılık Senechal, M., LeFevre, J. (2002). Parental involvement in the development of children’s reading skill: A five year longitudinal study. Child Development, 73, 445-460.Snow, C. E. (1983). Literacy and language: Relationships duringthe preschool years. Harvard Educational Review, 53(2), 165–187Tepetaş Cengiz, G. Ş. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin resimli öykü kitabı etkinlikleri ile çocukların dil gelişimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Tercanlı Metin, G. ve Gökçay, G. (2014). Bebeklik ve erken çocukluk döneminde kitap okuma: Çocuk sağlığı izlemlerinde etkili bir gelişim önerisi. Çocuk Dergisi, 14(3), 89-94.Vulkelich, C.,Christie, J.F., & Enz, B. J. (2014). Helping young children learn language and literacy(3rd Edition). Essex: Pearson.Wasik, B. A., & Bond, M. A. (2001). Beyond the pages of a book: Interactive book reading and language development in preschool classrooms. Journal of Educational Psychology, 93, 243– 250. Wasik, B. A., Bond, M. A., & Hindman, A. H. (2006). The effects of a language and literacy intervention on Head Start children and teachers. Journal of Educational Psychology, 98, 63−74Whitehurst, G. J., & Lonigan, C. (2001). Emergent literacy: Development from prereaders to readers. In S. Neuman & D. Dickinson (Eds.), Handbook of early literacy research (pp. 11-30). New York: Guilford.Whitehurst, G. J., Arnold, D. S., Epstein, J. N., Angell, A. L., Smith, M., & Fischel, J. E. (1994). A Picture book reading intervention in day care and home for children from low-income families. Developmental Psychology, 30(5), 679-689.Yurtseven, L. (2011). Annelerin çocuklarına hikâye okumasının çocukların sosyal beceri gelişimine etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, MalatyaAnnelerin çocuklarına hikâye okumasının çocukların sosyal beceri gelişimine etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2034-9344
Author: Şule TEPETAŞ (Primary Author)
Institution: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7755-785X
Author: Tacettin TEZCAN
Institution: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Acceptance Date : April 23, 2020
Publication Date : August 31, 2020

Bibtex @research article { erziefd643341, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan University}, year = {2020}, volume = {22}, pages = {447 - 463}, doi = {10.17556/erziefd.643341}, title = {Okul öncesi öğretmenleriyle gerçekleştirilen bir ders imecesi uygulamasının ardından aile yansımalarının değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Tepetaş, Şule and Tezcan, Tacettin} }
APA Tepetaş, Ş , Tezcan, T . (2020). Okul öncesi öğretmenleriyle gerçekleştirilen bir ders imecesi uygulamasının ardından aile yansımalarının değerlendirilmesi . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (2) , 447-463 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/56611/643341
MLA Tepetaş, Ş , Tezcan, T . "Okul öncesi öğretmenleriyle gerçekleştirilen bir ders imecesi uygulamasının ardından aile yansımalarının değerlendirilmesi" . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2020 ): 447-463 <https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/56611/643341>
Chicago Tepetaş, Ş , Tezcan, T . "Okul öncesi öğretmenleriyle gerçekleştirilen bir ders imecesi uygulamasının ardından aile yansımalarının değerlendirilmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2020 ): 447-463
RIS TY - JOUR T1 - Okul öncesi öğretmenleriyle gerçekleştirilen bir ders imecesi uygulamasının ardından aile yansımalarının değerlendirilmesi AU - Şule Tepetaş , Tacettin Tezcan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 447 EP - 463 VL - 22 IS - 2 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Okul öncesi öğretmenleriyle gerçekleştirilen bir ders imecesi uygulamasının ardından aile yansımalarının değerlendirilmesi %A Şule Tepetaş , Tacettin Tezcan %T Okul öncesi öğretmenleriyle gerçekleştirilen bir ders imecesi uygulamasının ardından aile yansımalarının değerlendirilmesi %D 2020 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 22 %N 2 %R %U
ISNAD Tepetaş, Şule , Tezcan, Tacettin . "Okul öncesi öğretmenleriyle gerçekleştirilen bir ders imecesi uygulamasının ardından aile yansımalarının değerlendirilmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 / 2 (August 2020): 447-463 .
AMA Tepetaş Ş , Tezcan T . Okul öncesi öğretmenleriyle gerçekleştirilen bir ders imecesi uygulamasının ardından aile yansımalarının değerlendirilmesi. EUJEF. 2020; 22(2): 447-463.
Vancouver Tepetaş Ş , Tezcan T . Okul öncesi öğretmenleriyle gerçekleştirilen bir ders imecesi uygulamasının ardından aile yansımalarının değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 22(2): 447-463.