Year 2013, Volume 15 , Issue 1, Pages 33 - 49 2013-05-21

Examining Psychological Symptoms and Self-efficacy of Parents with Disabled Children
Engelli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Öz-Yeterliklerinin Ve Psikolojik Belirtilerinin İncelenmesi

Bülent TELEF [1]


The purpose of this study is to examine the relationship between self-efficacy and psychological symptoms of the parents with disabled children. This is a descrip- tive study. The sample of the study consists of the parents of 165 students with disa- bilities. 63,3% (n=105) of the participants were mothers and 36,4% (n=60) were fathers. Data was collected with the help of Parent Self-efficacy Scale and Brief Symptom Inventory. In the analysis of the data, t-test, Anova, and Pearson Moments Correlation Analysis were used. This study showed that there is a negatively mean- ingful relationship between parent self-efficacy and psychological symptoms. There were meaningful differences in psychological symptoms and self-efficacy of the parents according to some demographic variables. As a result, we can say that in- crease in parent self-efficacy will lead decrease in psychological symptoms.

 

Bu araştırmanın amacı, engelli çocuğa sahip ebeveynlerin öz-yeterlikleri ile psikolojik belirtiler arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu araştırma betimsel yönteme dayanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu, 2010-2011 eğitim öğretim yılında özel eğitim desteğine gereksinim duyan çeşitli engellere sahip 165 öğrenci velisinden oluşmaktadır. Ebeveynlerin %63,6'sı (n= 105) anne, %36,4'ü (n= 60) babadır. Araştırma verileri Ebeveyn Öz-yeterlik Ölçeği ve Kısa Semptom Envanteri ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde bağımsız örneklemler için t-testi, Anova ve Pearson Momentler Çarpımı Korelâsyon Analizi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, ebeveyn öz-yeterliği ile psikolojik belirtiler arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, ebeveynlerin öz-yeterlikleri artıkça psikolojik belirtilerin azaldığı söylenebilir.

 

 • Akmeşe, P. P., Mutlu, A. ve Günel, M. K. (2007). Serebral Paralizili Çocukların Annelerinin Kaygı Düzeyinin Araştırılması. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 50: 236-240.
 • Bandura, A. (1994). Self-Efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behavior (Vol. 4, pp. 71–81). New York: Academic Press.
 • Barlow, J., Powell, L., & Gilchrist, M. (2006). The Influence of The Training And Support Programme on The Self-Efficacy and Psychological Well-Being of Parents of Children With Disabilities: A Controlled Trial. Complementary Therapies in Clinical Practice, 12, 55–63.
 • Bayat, M., Salehi, M., Bozorgnezhad, A., ve Asghari, A. (2011). The Comparison of Psychological Problems between Parents of Intellectual Disabilities Children
 • and Parents of Normal Children. World Applied Sciences Journal, 12 (4),
 • -475.
 • Beral, Y. (2010). Otistik Bozukluğu Olan Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Öz Yeterlik Algılarının Belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Ün- iversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Coleman, P., & Karraker, K. (1997). Self-Efficacy and Parenting Quality: Findings and Future Applications, Developmental Review, 18, 47–85.
 • Coleman, P., & Karraker, K., (2000). Parenting Self-efficacy among Mothers of School-Age Children: Conceptualisation, Measurement and Correlates. Family Relations, 49, 13–24.
 • Coşkun, Y. ve Akkaş, G. (2009). Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki. Ahi Evran Üniversitesi
 • Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, 213-227.
 • Dereli, F. ve Okur, S. (2008). Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Du- rumunun Belirlenmesi. Yeni Tıp Dergisi, 25, 164-168.
 • Derogatis L. R. (1992). The Brief Symptom Inventory-BSI administration, scoring and procedures manual-II. USA, Clinical Pscyhometric Research Inc.
 • De Montigny, F., & Lacharite, C. (2005). Nursing Theory and Concept Develop-
 • ment or Analysis Perceived Parental Efficacy: Concept Analysis. Journal of Advanced Nursing, 49(4), 387-396.
 • Diken, I. H. (2007). Turkish mothers’ self-efficacy beliefs and styles of interactions with their children with language delays. Early Child Development and Care, 1-13.
 • Dökmen, Z. (2009). Yakınlarına Bakım Verenlerin Ruh Sağlıkları ile Sosyal Destek
 • Algıları Arasındaki İlişkiler. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012, 3(1), 3-38.
 • Emerson, E., Hatton, C., Llewellyn, G., Blacker, J., & Graham, H. (2006) Socio- economic position, household composition, health status and indicators of the
 • well-being of mothers of children with and without intellectual disabilities.
 • Journal of Intellectual Disability Research, 50: 862–873.
 • Guimond, A., Moore, H., Aier, D., Maxon, E., & Diken, I. (2005). Parental self- efficacy instrument for children with disabilities (PSICD): Short version. Un- published scale, Arizona State University, Arizona.
 • Guimond, A. B., Wilcox, M.J., & Lamorey, S.G. (2008). The Early Intervention Parenting Self-Efficacy Scale (EIPSES) Scale Construction and Initial Psy- chometric Evidence. Journal of Early Intervention, Vol. 30, Number 4, 295- 320.
 • Halpern, L. F.,& Mclean, W. E. (1997). “Hey Mom, look at Me!”. Infant Behavior and Development, 20 (4), 515-529.
 • Hastings, R. P., & Brown, T. (2002). Behavior Problems of Children With Autism, Parental Self-Efficacy, and Mental Health. American Journal on Mental Re- tardation, Vol. 107, 3: 222-232.
 • Hastings, R. P., Kovshoff, H., Ward, N. J., Espinosa, F. D., Brown, T., & Reming-
 • ton, B. (2005). Systems Analysis of Stress and Positive Perceptions in Moth- ers and Fathers of Pre-School Children with Autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, Vol. 35, No. 5,635-644.
 • Hessa, C. R., Tetib, D. M., & Hussey-Gardnerc, B. (2004). Self-Efficacy and Parent- ing of High-Risk İnfants: The Moderating Role of Parent Knowledge of İn- fant Development. Applied Developmental Psychology, 25, 423–437.
 • Hung, J. W., Wu, Y. H., Chiang, Y. C., Wu, W. C., & Yeh, C. H. (2010). Mental Health of Parents Having Children with Physical Disabilities. Chang Gung Med J, 33, 82-91.
 • Kaner, S. (2004). Engelli Çocukları Olan Ana babaların Algıladıkları Stres, Sosyal Destek ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ankara- 2004. Proje Numarası: 2001-0901-007.
 • Khamis, V. (2007). Psychological Distress Among Parents of Children With Mental Retardation in The United Arab Emirates. Social Science & Medicine, 64, 850–857.
 • Leung, C. Y. S., & Li-Tsang, C. W. P. (2003). Qualıty of Life of Parents Who Have Chıldren With Disabilities. Hong Kong Journal of Occupational Therapy, 13,
 • -24.
 • Maclnnes, L. K. (2009). Parenting Self-Efficacy and Stress in Mothers and Father of Children with Down Syndrome. Master of Art. Simon Fraser University. Canada.
 • Olsson, M. B., & Hwang, C. P. (2008). Socioeconomic and Psychological Variables as Risk and Protective Factors for Parental Well-Being in Families of Chil- dren With Intellectual Disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, Vol. 52, 12, 1102–1113.
 • O’Neil, J., Wilson, M. N., Shaw, D. S., & Dishion, T. J. (2009). The Relationship between Parental Efficacy and Depressive Symptoms in a Diverse Sample of Low Income Mothers. J Child Fam Stud, 18(6): 643–652.
 • Rezendes D. L., & Scarpa, A. (2011). Associations between Parental Anxie-
 • ty/Depression and Child Behavior Problems Related to Autism Spectrum
 • Disorders: The Roles of Parenting Stress and Parenting Self-Efficacy. Autism Research and Treatment, doi:10.1155/2011/395190.
 • Salonen, A. H., Kaunonen, M., Astedt-Kurki, P., Jarvenpaa, A. L, Isoaho, H., & Tarkka, M. T. (2009). Parenting Self-Efficacy After Childbirth. Journal of Advanced Nursing, 65(11), 2324–2336.
 • Savaşır, I. ve Şahin, N. H. (1997). Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği.
 • Şahin, N.H., ve Durak, A. (1994). Kısa Semptom Envanteri: Türk Gençleri için Uyarlanması. Türk Psikoloji Dergisi, 9(31): 44-56.
 • Troutman, B., Moran, T. E., Arndt, S., Johnson, R. F., & Chmıelewskı, M. (2012).
 • Development of Parenting Self-Efficacy in Mothers of Infants With High Negative Emotionality. Infant Mental Health Journal, Vol. 33(1), 45–54.
 • Uğuz, Ş., Toros, F., İnanç, B. Y. ve Çolakkadıoğlu, O. (2004). Zihinsel ve/veya Bedensel Engelli Çocukların Annelerinin Anksiyete, Depresyon ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesi. Klinik Psikiyatri, 7, 42-47.
 • Uyaroğlu, A. K.. ve Bodur, S. (2009). Zihinsel Yetersizliği Olan Çocukların Anne- Babalarında Kaygı Düzeyi ve Bilgilendirmenin Kaygı Düzeyine Etkisi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 8(5), 405-412.
 • Yim, S. Y., Moon, H. W., Rah, U. W., & Lee, Y. (1996). Psychological Characteris- tics of Mothers of Children with Disabilities, Yonsei medical journal, 37(6),
 • -384.
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Bülent TELEF

Dates

Acceptance Date : March 3, 2021
Publication Date : May 21, 2013

Bibtex @ { erziefd80123, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan University}, year = {2013}, volume = {15}, pages = {33 - 49}, doi = {}, title = {Examining Psychological Symptoms and Self-efficacy of Parents with Disabled Children}, key = {cite}, author = {Telef, Bülent} }
APA Telef, B . (2013). Examining Psychological Symptoms and Self-efficacy of Parents with Disabled Children . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (1) , 33-49 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/6010/80123
MLA Telef, B . "Examining Psychological Symptoms and Self-efficacy of Parents with Disabled Children" . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2013 ): 33-49 <https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/6010/80123>
Chicago Telef, B . "Examining Psychological Symptoms and Self-efficacy of Parents with Disabled Children". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2013 ): 33-49
RIS TY - JOUR T1 - Examining Psychological Symptoms and Self-efficacy of Parents with Disabled Children AU - Bülent Telef Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 49 VL - 15 IS - 1 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Examining Psychological Symptoms and Self-efficacy of Parents with Disabled Children %A Bülent Telef %T Examining Psychological Symptoms and Self-efficacy of Parents with Disabled Children %D 2013 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD Telef, Bülent . "Examining Psychological Symptoms and Self-efficacy of Parents with Disabled Children". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 1 (May 2013): 33-49 .
AMA Telef B . Examining Psychological Symptoms and Self-efficacy of Parents with Disabled Children. EUJEF. 2013; 15(1): 33-49.
Vancouver Telef B . Examining Psychological Symptoms and Self-efficacy of Parents with Disabled Children. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 15(1): 33-49.
IEEE B. Telef , "Examining Psychological Symptoms and Self-efficacy of Parents with Disabled Children", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 15, no. 1, pp. 33-49, May. 2013