Year 2013, Volume 15 , Issue 1, Pages 67 - 95 2013-05-21

Teachers’ Views on 2005 Elementary Curriculum
2005 İlköğretim Programları Hakkında Öğretmen Görüşleri

Gökhan BAŞ [1]


The purpose of this study was to analyse the views of elementary school teachers on 2005 elementary curriculum with respect to gender, occupational expe- rience, educational level, and the settlement place of the school. The study was car- ried out in the city centre of Nigde province from 12 elementary schools. Totally 230 elementary school teachers randomly selected participated in the study. The “survey method” was adopted in the research. In accordance with the purpose of the study, percentage, mean, standard deviation, independent samples t-test, ANOVA (variance), Kruskal Wallis-H, Tukey-HSD and Mann Whitney-U tests were em- ployed in the study in order to examine the data obtained in terms of some variables (gender, occupational experience, educational level, and the settlement place of the school). “Assessment Scale of 2005 Curriculum” (Demir & Fer, 2005) was used in order to collect data for the study. For the statistical analyses SPSS 17.0 was used. According to findings of the study, it was seen that elementary school teachers par- ticipated in the study had positive views on 2005 elementary curriculum. It was also found out that teachers’ views on 2005 elementary curriculum statistically differed in relation to gender, occupational seniority, and educational level, but there was no statistical difference for the views of teachers on 2005 elementary curriculum with respect to the settlement place of the school variable.
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okulu öğretmenlerinin 2005 ilköğretim programlarına ilişkin görüşleri cinsiyet, mesleki kıdem, eğitim durumu ve görev yapılan okulun yerleşim birimi değişkenlerine göre incelemektir. Çalışma, Niğde il merkezinde bulunan toplam 12 ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya, random olarak seçilen, toplam 230 ilköğretim öğretmeni katılmış olup; araştırmada “tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın amacına dayalı olarak, yüzde, standart sapma, bağımsız gruplar t-testi, varyans (ANOVA) analizi, Kruskal Wallis-H, Tukey-HSD ve Mann Whitney-U testleri gibi istatistik test teknikleri kullanılmıştır. Çalışmada veri toplamak için “2005 öğretim programlarını değerlendirme ölçeği” (Demir ve Fer, 2005) kullanılmıştır. Araştırmadaki istatistik analizler SPSS 17.0 ile yapılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, ilköğretim okulu öğretmenlerinin 2005 ilköğretim programlarına yönelik genel olarak “olumlu” görüşlere sahip oldukları saptanmıştır. Öğretmenlerin 2005 ilköğretim programlarına ilişkin görüşlerinin cinsiyete, mesleki kıdeme ve eğitim durumuna göre farklılaştığı, ancak görev yapılan okulun yerleşim yeri değişkenine göre farklılaşmadığı saptanmıştır.
 • Acat, B. ve Özsoy, U. (2006). Ses temelli cümle yöntemiyle ilkokuma-yazma öğretiminde karşılaşılan güçlükler. 14-16 Nisan. Ulusal sınıf öğretmenliği sempozyumu: Bildiriler kitabı cilt I. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Akamca, G., Hamurcu, H. ve Günay, Y. (2006). Yeni ilköğretim fen ve teknoloji programına yönelik öğretmen görüşleri. 14-16 Nisan. Ulusal sınıf öğret- menliği sempozyumu: Bildiriler kitabı cilt I. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Akçadağ, T. (2010). Öğretmenlerin ilköğretim programındaki yöntem teknik ölçme
 • ve değerlendirme konularına ilişkin eğitim ihtiyaçları. Bilig, 53, 29-50.
 • Akpınar, B., Turan, M. ve Gözler, A. (2006). Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin yeni ilköğretim müfredatına ilişkin önerileri. 14-16 Nisan. Ulusal sınıf öğretmenliği sempozyumu: Bildiriler kitabı cilt I. Anka- ra: Kök Yayıncılık.
 • Akpınar, D. (2002). 1992 ve 2001 öğretim yıllarındaki ilköğretim fen bilgisi pro- gramlarına ilişkin öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Arı, A. (2010). 2004 ilköğretim programı hakkında üniversite EPÖ anabilim dalı öğretim üyelerinin görüşleri. 13-15 Mayıs. I. Ulusal eğitim programları ve öğretim kongresi, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Balıkesir.
 • Arslan, A. ve Demirel Ö. (2007). İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersi yeni öğretim programının değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 175, 198-209.
 • Balcı, A. (2004). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. (4. baskı).
 • Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Baş, G. ve Beyhan, Ö. (2012). Öğretmenlerin eğitimde ölçme ve değerlendirmeye yönelik özyeterlik algılarının farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi. 19-21 Eylül. III. Ulusal eğitimde ve psikolojide ölçme ve değerlendirme kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bolu.
 • Baş, G. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin eğitsel internet kullanımı öz-yeterlik inançlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim Teknolojisi: Kuram ve Uygulama, 1(2), 35-51.
 • Boydak, A. (2008). Yeni öğretim programlarına temel olan yaklaşımlar. İstanbul: Beyaz Yayınları.
 • Bukova, G. E. ve Alkan, H. (2005). Yeniden yapılandırılan ilköğretim programı pilot uygulamasının değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim
 • Bilimleri, 5(2), 385-420.
 • Bulut, İ. (2008). Yeni ilköğretim programlarında öngörülen öğrenci merkezli uygu- lamalara ilişkin öğretmen görüşleri (Diyarbakır ili örneği). Kuram ve Uygu- lamada Eğitim Yönetimi, 56, 521-546.
 • Butakın, V. ve Özgen, K. (2007). Yeni ilköğretim matematik dersi öğretim pro- gramının (4. ve 5. sınıf) uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi (Di- yarbakır ili örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 82-94.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak-Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Collins, A. B. (2005). İlköğretim Türkçe programları pilot uygulamasının değer- lendirmesi. Yeni ilköğretim programlarını değerlendirme sempozyumu bild-
 • iriler kitabı. Ankara: Sim Matbaası.
 • Coşkun, E. (2005). İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğretmen ve örgencilerinin yeni Türkçe dersi öğretim programıyla ilgili görüşleri üzerine nitel bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5(2), 421-476.
 • Çelenk, S., Tertemiz, N. ve Kalaycı, N. (2000). İlköğretim programları ve gelişmel- er. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Demir, S. (2007). İlköğretim okulu hayat bilgisi dersi programının öğretmen görüşl- erine göre incelenmesi (Kayseri ili örneği). Yayımlanmamış doktora tezi,
 • İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Demir, S. ve Fer, S. (2009). 2005 öğretim programını değerlendirme envanterinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 207-231.
 • Demirel, Ö. (2005). Eğitimde program geliştirme: Kuramdan uygulamaya. (8. baskı.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Ercan, F. ve Altun, S. A. (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi 4. ve 5. sınıflar öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. Yeni ilköğretim programlarını değerlendirme sempozyumu bildiriler kitabı. Ankara: Sim Matbaası. Erdoğan, İ. (2005). Yeni bir binyıla doğru Türk eğitim sistemi: Sorunlar ve çözümler. (4. baskı). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Ertürk, S. (1972). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları.
 • Gelen, İ. ve Beyazıt, N. (2007). Eski ve yeni ilköğretim programları ile ilgili çeşitli görüşlerin karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 51, 457-476.
 • Gömleksiz, M. N. (2007). Yeni ilköğretim programlarına ilişkin öğretmen görüşle- rinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Eğitim Araştırmaları,
 • , 69-82.
 • Gömleksiz, M. N. ve Bulut, J. (2007a). Yeni matematik dersi öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(1), 41-94.
 • Gömleksiz, M. N. ve Bulut, J. (2007b). Yeni fen ve teknoloji dersi öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversi- tesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 76-88.
 • Gömleksiz, M. N. ve Bulut, J. (2007c). Yeni Türkçe dersi öğretim programının uy-
 • gulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 175, 161- 184.
 • Gömleksiz, M. N. ve Bulut, İ. (2006a). Yeni fen ve teknoloji dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler
 • Dergisi, 16(2), 173-192.
 • Gömleksiz, M. N. ve Bulut, İ. (2006b). Yeni sosyal bilgiler dersi öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygu- lamada Eğitim Yönetimi, 47, 393-421.
 • Gömleksiz, M. N. (2005). Yeni ilköğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5(2), 339-384.
 • Gözütok, F. D., Akgün, Ö. E. ve Karacaoğlu, Ö. C. (2005). İlköğretim program- larının öğretmen yeterlilikleri açısından değerlendirilmesi. Yeni ilköğretim programlarını değerlendirme sempozyumu bildirileri. Ankara: Sim Mat- baası.
 • Güven, S. (2008). Sınıf öğretmenlerinin yeni ilköğretim ders programlarının uygulanmasına ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 177, 224-236.
 • Güven, B. ve Alp, S. (2008). Yeni sosyal bilgiler dersi öğretim programının ka- zanımlarına yönelik öğretmen görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 177, 153- 165.
 • Güven, S., Gökbulut, Y. ve Yel, S. (2006). 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler dersi programına ilişkin öğretmen görüşleri. 14-16 Kasım. Yeni ilköğretim program- larını değerlendirme sempozyumu bildiriler kitabı. Ankara: Sim Matbaası.
 • Healy, M. A. (2000). Knowing what works: Program evaluation. Liddell, D. L. and Lund, J. P. (Eds.), New directions for student services 90: Powerful pro-gramming approaches for student learning. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Karadağ, E. (2007). Yapılandırmacı öğrenme ile ilgili öğretmen yeterliği ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik analizleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(1), 167-175.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. (15. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kırıkkaya, E. B. (2009). İlköğretim okullarındaki fen öğretmenlerinin fen ve teknoloji programına ilişkin görüşleri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(1), 133-148.
 • Korkmaz, İ. (2008). Evaluation of teachers for restructured elementary curriculum.
 • Education, 129(2), 250-258.
 • Köseoğlu, F. (2006). Fen ve teknoloji ve matematik müfredat reformlarında küreselleşmenin etkileri: Paradigma değişimleri. 14-16 Nisan. Ulusal sınıf öğretmenliği sempozyumu: Bildiriler kitabı cilt II. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Küçükahmet, L. (2005). 2004 hayat bilgisi programının değerlendirilmesi. Yeni ilköğretim programlarını değerlendirme sempozyumu bildiriler kitabı. An- kara: Sim Matbaası.
 • McMillan, J. H. and Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence-based inquiry (6th ed.). Boston: Pearson Education Ltd.
 • MEB (2005). İlköğretim 1-5. sınıf programları tanıtım el kitabı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • Orbeyi, S. ve Güven, B. (2008). Yeni ilköğretim matematik dersi öğretim pro-
 • gramının değerlendirme ögesine ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitimde Ku- ram ve Uygulama, 4(1), 133-147.
 • Ornstein, A. C. and Hunkins, F. P. (2004). Curriculum foundations: Principles and theory. Boston: Allyn and Bacon.
 • Özdaş, A., Tanışlı, D., Köse, N. Y. ve Kılıç, Ç. (2005). İlköğretim okulu matematik dersi (1-5. sınıflar) öğretim programının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Yeni ilköğretim programlarını değerlendirme sem-
 • pozyumu bildiriler kitabı. Ankara: Sim Matbaası.
 • Özden, Y. (2005). Eğitimde yeni değerler: Eğitimde dönüşüm. (6. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Özdemir, M. S. (2005). İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin yeni ilköğretim pro- gramlarına (I-V. sınıflar) ilişkin görüşleri. XIV. Ulusal eğitim bilimleri kon- gresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.
 • Özpolat, A. R., Sezer, F., İşgör J. Y. ve Sezer, M. (2007). Sınıf öğretmenlerinin yeni ilköğretim programına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 174, 206-213.
 • Öztürk, C. ve Tuncel, G. (2006). Yeni 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim pro- gramı ile ilgili öğretmen görüşleri. 14-16 Nisan. Ulusal sınıf öğretmenliği sempozyumu: Bildiriler kitabı cilt II. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Seçkin, H. (2010). İlköğretim 4. sınıf İngilizce öğretim programının değer-
 • lendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Şahin, İ. (2008). Yeni ilköğretim birinci kademe fen ve teknoloji programının değer- lendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 177, 181-207.
 • Şen, Y. Ç. ve Taşkın, Ç. Ş. (2010). Yeni ilköğretim programının getirdiği değişi- klikler: Sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 26-51.
 • Şimşek, H. ve Adıgüzel, A. (2010). Yeni ilköğretim (1-5) programının algılanması
 • ve benimsenme düzeyi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 207-228.
 • Titiz, O. (2005). Yeni öğretim sistemi. İstanbul: Zambak Yayınları.
 • Turan, M. (2006). Yeni ilköğretim programları. Gürol, M. (Ed.), Öğretimde planla- ma ve değerlendirme. (4. baskı). Ankara: Akış Yayıncılık.
 • Uğur, T. (2006). 2005 ilköğretim 1., 2. ve 3. sınıflar hayat bilgisi dersi öğretim pro- gramına ilişkin görüşleri (Uşak ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans
 • tezi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Varış, F. (1978). Eğitimde program geliştirme: Teori ve teknikler. (3. baskı). Anka- ra: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Yapıcı, M. ve Demirdelen, C. (2007). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. İlköğretim Online, 6(2), 204-212.
 • Yaşar, S., Gültekin, M., Türkkan, B., Yıldız, N. ve Girmen, P. (2005). Yeni ilköğretim programlarının uygulanmasına ilişkin sınıf öğretmenlerinin hazırbulunuşluk düzeylerinin ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi (Eskişehir ili örneği). Yeni ilköğretim programlarını değerlendirme sem- pozyumu bildiriler kitabı. Ankara: Sim Matbaası.
 • Yaşar, Ş. (1998). Yapısalcı öğrenme-öğretme süreci. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1-2), 68-75.
 • Yetişir, M., Dündar, H. ve Kayhan, C. (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersi 4-5. sınıf programlarının değerlendirilmesi. Ulusal sınıf öğretmenliği sem- pozyumu: Bildiriler kitabı cilt I. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Yıldırım, M. (2006). Yeni ilköğretim programlarının değerlendirilmesi. Ulusal sınıf öğretmenliği sempozyumu: Bildiriler kitabı cilt II. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Yılmaz, T. (2006). Yenilenen 5. sınıf matematik programı hakkında öğretmen görüşleri (Sakarya ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Gökhan BAŞ

Dates

Acceptance Date : March 3, 2021
Publication Date : May 21, 2013

Bibtex @ { erziefd80163, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan University}, year = {2013}, volume = {15}, pages = {67 - 95}, doi = {}, title = {Teachers’ Views on 2005 Elementary Curriculum}, key = {cite}, author = {Baş, Gökhan} }
APA Baş, G . (2013). Teachers’ Views on 2005 Elementary Curriculum . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (1) , 67-95 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/6010/80163
MLA Baş, G . "Teachers’ Views on 2005 Elementary Curriculum" . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2013 ): 67-95 <https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/6010/80163>
Chicago Baş, G . "Teachers’ Views on 2005 Elementary Curriculum". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2013 ): 67-95
RIS TY - JOUR T1 - Teachers’ Views on 2005 Elementary Curriculum AU - Gökhan Baş Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 95 VL - 15 IS - 1 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Teachers’ Views on 2005 Elementary Curriculum %A Gökhan Baş %T Teachers’ Views on 2005 Elementary Curriculum %D 2013 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD Baş, Gökhan . "Teachers’ Views on 2005 Elementary Curriculum". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 1 (May 2013): 67-95 .
AMA Baş G . Teachers’ Views on 2005 Elementary Curriculum. EUJEF. 2013; 15(1): 67-95.
Vancouver Baş G . Teachers’ Views on 2005 Elementary Curriculum. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 15(1): 67-95.
IEEE G. Baş , "Teachers’ Views on 2005 Elementary Curriculum", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 15, no. 1, pp. 67-95, May. 2013