Year 2013, Volume 15 , Issue 1, Pages 1 - 32 2013-05-21

“Why Don’t We Write?”: Prospective Elementary Teachers’ Opinions Regarding Writing Obstacles (Sample of Adiyaman University)
“Neden Yazı Yazmıyoruz?”: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazmayı Engelleyen Etmenlere İlişkin Görüşleri

Ruhan KARADAĞ [1] , Bekir KAYABAŞI [2]


The aim of this study was to determine pre-service teachers’ opinions regarding writing obstacles. Participants of this study were 107 1st grade preservice teachers at Adıyaman University Faculty of Education, Department of Primary School Educa- tion. Qualitative research methods were applied in the study and data were collected via open-ended interview survey. In the analysis of data descriptive analysis tech- nique was used. Findings of the study showed that teacher candidates do not have the habits of writing. Moreover, they indicated that they wrote often the description of proverbs and phrase in writing activities in primary and secondary education lev- els. Teacher candidates also stated that they wrote more often essays and memories. Furthermore, the findings of this study demostrated that teacher candidates had neg- ative attitudes toward writing because they had to write on issues determined by the teacher in primary and secondary education. Additionally, teacher candidates em- phasized that main factors preventing the writing were lack of knowledge, experi- ence, and interest, absence of the habit of writing, inability to focus on writing, hav- ing limited vocabulary. Teacher candidates pointed out that they did not want to write because of lack of self-confidence, disliking writing, lack of motivation, and being unable to use language effectively. Finally, some suggestions were made to develop writing skills.

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının yazmayı engelleyen etmenlere ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmanın katılımcılarını Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı’nda öğrenim gören 107 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş, verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının yazma alışkanlığına sahip olmadıkları ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarının, ilk ve ortaöğretimde yazılı anlatım çalışmalarında genellikle atasözleri ve deyimlerin açıklamalarını yaptıkları, tür olarak deneme ve anı türünde yazdıkları, bu dönemde öğretmen tarafından belirlenen konularda yazmak zorunda kalmaları nedeniyle yazma çalışmalarına ilişkin olumsuz algılara sahip oldukları tespit edilmiştir. Öğretmen adayları tarafından yazmayı engelleyen etmenlerin başında bilgi birikiminin ve deneyimin olmaması, ilgi eksikliği, yazmanın alışkanlık haline getirilmemiş olması, yazmaya odaklanamama ve söz varlığının geniş olmaması gösterilmiştir. Araştırmada öğretmen adayları özgüven eksikliği, eleştirilmekten hoşlanmama, yazmayı sevmeme ve yeterli motivasyon sağlanmaması, dili etkili kullanamama gibi nedenlerden dolayı yazma eylemini gerçekleştirmediklerini belirtmişlerdir. Araştırma sonunda yazma becerisinin gelişimini sağlamaya yönelik öneriler sunulmuştur.
 • Aitchison, C. & Lee, A. (2006). Research writing: Problems and pedagogies.
 • Teaching in Higher Education, 11 (3), 265-278.
 • Akyol, H. (2001). Türkçe İlkokuma Yazma Öğretimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Alkan, Z. N. (2007). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım hataları.
 • Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. Eskişehir.
 • Arıcı, A.F. ve Ungan, S. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazılı anlatım çalışmalarının bazı yönlerden değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 20: 317-328.
 • Avcı, E. (2006). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin yaptıkları yazılı anlatım yanlışlarının incelenmesi (Muğla İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Badger, R. & White, G. (2000). A process genre approach to teaching writing. ELT Journal, 54 (2), April. Oxford University Press, 153-160.
 • Bağcı, H. (2007). Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatıma ve yazılı anlatım derslerine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. TÜBAR-XXI-/2007: 29-61.
 • Beyreli, L., Çetindağ, Z. ve Celepoğlu, A. (2005). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Bölükbaş, F. (2004). Yansıtıcı öğretimin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutum ve başarıları üzerindeki etkililiği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Brender, A. (1998). Conferencing: an interactive way to teach writing. http://jalt- publications.org/old_tlt/files/98/jul/brender.html. (Erişim Tarihi: 15.12.2012).
 • Büyükikiz, K. K. (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin söz dizimi ve anlatım bozuklukları üzerine bir araştırma. Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları, 3 (4): 167-178.
 • Can, Y. (2009). Afyonkarahisar ili Merkez Hoca Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu beşinci sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Casanave, C., & Hubbard, P. (1992). The writing assignments and writing problems of doctoral students: faculty perceptions, pedagogical issues, and needed research. English for Specific Purposes, 11, 33-49.
 • Clark, C. and Dugdale, G. (2009). Young People’s Writing: Attitudes, Behaviour and The Role of Technology. London: National Literacy Trust.
 • Colby, S. A & Stapleton, J. N. (2006). Preservice teachers teach writing: ımplications for teacher educators. Reading Research and Instruction, 45:4, 353- 376.
 • Coşkun, E. (2009). “Yazma Eğitimi”. İlköğretimde Türkçe Öğretimi. (Ed: Ahmet Kırkkılıç ve Hayati Akyol). Ankara: Pegem A Yayınları: 49-91.
 • Coşkun, E. (2005). İlköğretim öğrencilerinin öyküleyici anlatımlarında bağdaşıklık, tutarlılık ve metin elementleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çelik, M. E. (2012). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Turkish Studies-
 • -
 • International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 7/1: 727-743.
 • Çelikpazu. E. E. (2006). Erzurum Merkez İlçe ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerileri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Demirel, Ö. (1992). İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi ve sorunları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (8): 31-40.
 • Deniz, K. (2003). Yazılı anlatım becerileri yönünden köy ve kent beşinci sınıf öğrencilerinin durumu. Türklük Bilimi Araştırmaları (Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı), S.13, 233-255.
 • Deniz, K. (2000). Yazılı anlatım becerileri yönünden köy ve kent beşinci sınıf öğrencilerinin durumu. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Draper, M. C., Barksdale-Ladd, M. A. & Radencich, M.C. (2000). Reading and writing habits of preservice teachers. Reading Horizons, 40 (3), 185-203.
 • Duran, E. ve Akyol, H. (2010). Bitişik eğik yazı öğretimi çalışmalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(4), 817-838.
 • Durukafa, G. (1992). Cluster metodu. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 3 (8), 83-114.
 • Frank, C. R. (2003). Mapping our stories: teachers’ reflections on themselves as writers. Language Arts, 80(3), 185–195.
 • Gallavan, N. P., Bowles, F. A., & Young, C. T. (2007). Learning to Write and Writing to Learn: Insights from Teacher Candidates. Action in Teacher Education, 29 (2), 61–69.
 • Gardner, P. (2011). The reluctant writer in the primary classroom: An investigation of mind mapping and other pre-writing strategies to overcome reluctance. Bedford: The Bedford Charity (Harpur Trust). http://www.harpurtrust.org.uk/Libraries/USER_documents/The_Reluctant_Write r_in_the_Primary_Classroom.sflb.ashx (Erişim Tarihi: 14.11.2012).
 • Gilholly, A. M. (1996). Reversing the traditional ESL sequence. (Ed: Bruce Leeds), Writing in a Second Language Insights from First and Second Language Teaching and Research, Longman.
 • Göçer, A. (2010). Türkçe öğretiminde yazma eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (12): 178-195.
 • Gökalp, G. Gonca A. (2001). Derslikten günlük yaşama edebiyat eğitimi. Türkbilig 2000/ITürkoloji Araştırmaları, 185-202.
 • Gömleksiz, M. N., Sinan, A. T. ve Demir, S. (2010). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programındaki yazma öğrenme alanının etkililiğinin değerlendirilmesi. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 5/4, Fall: 1135-1173.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Basımevi.
 • Harris, K. R., Schmidt,T., Graham, S. (2002). Every Child Can Write: Strategies for Composition and Self-Regulation in the Writing Process, http://www.ldonline.org. (2002).
 • Huber, E. ve Uzun, L. (2001). Metin türü ve yazma edimi ilişkisi: bilimsel metin yazma edimi. Dilbilim Araştırmaları, İstanbul: BÜ Yayınevi.
 • Hurd, R. (1985). The effect to audience specification on writing anxiety, performance and sensitivity to audience. Tennessee. US (Eric Document Reproductive Service. No: ED 269767). (Erişim Tarihi: 12.11.2012).
 • Isaacson, S. L. (1994). Integrating process, product, and purpose: the role of instruction. Reading & Writing Quarterly: Overcoming Learning Difficulties, 10 (1), 39-62.
 • İnal, S. (2006). İngilizce yazılı anlatım dersinin sorunları üzerine bir inceleme.
 • Journal of Language and Linguistic Studies, 2(2): 180-203.
 • Jenkinson, R. Y. (1993). The intersection of gender and culture in the teaching of writing. College Teaching. 41 (1) P: 19. www.questia.com/PM.qst?a=o&d=94305170. (Erişim Tarihi: 02.12.2012).
 • Karabuğa, H. (2011). Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatım çalışmalarında noktalama işaretlerini ve yazım kurallarını kullanabilme düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Karadağ, R., Kayabaşı, B. (2011). Yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesinde okuma metinleri olarak gazete köşe yazılarının kullanılması. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 6: 989-1010.
 • Kartal, A. F. (2003). Iğdır ilköğretim okullarının ikinci kademe VI. sınıflarında okuma ve yazma derslerinde karşılaşılan sorunlar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Kellogg, Ronald. T. and Whiteford, Alison. P. (2009). Training advanced writing skills: the case for deliberate practice. Educational Psychologist, 44 (4), 250-266.
 • Koçak, A. (2005). İlköğretim öğrencilerinin yazılı anlatım becerileri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Maynard, T. & Lowe, K. (1999). Boys and writing in the primary school, Education 3-13. International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 27 (2), 4-9.
 • Morgan, D. N. (2010). Preservice teachers as writers. Literacy Research and Instruction, 49 (4), 352-365.
 • Myers, S. (1997). Teaching writing as a process and teaching sentence-level syntax: reformulation as esl composition feedback. TESL-EJ. 2.No. 4 A-2 June. http/: www. Elt.journal.com. (Erişim Tarihi: 15.12.2012).
 • -
 • Nazim, M. & Jalal, A. (2012). Developing writing skills: a practical remedy of common writing problems among students of writing skills courses at preparatory year, Najran University KSA, 12 (3). http://www.languageinindia.com/march2012/nureportnazimfinal.pdf. (Erişim Tarihi: 17.12.2012).
 • NCTE (2008). Writing now. policy research brief produced by the National Council of Teachers of English. http://www.ncte.org/library/NCTEFiles/Resources/PolicyResearch/WrtgResearc hBrief.pdf. (Erişim Tarihi: 04.09.2012).
 • Nightingale, P. (1988). Understanding process and problems in student writing.
 • Studies in Higher Education. 13 (3), 263-283.
 • Özbay, M. (2011). Yazma eğitiminde noktalama ve imla. (Ed: Murat Özbay), Yazma Eğitimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık, s. 177-193.
 • Özbay, M. (2000). İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerileri-Alan Araştırması. Ankara: Bizim Büro Basım Evi.
 • Özdemir, N. H. ve Erdem, İ. (2011). Türkçe öğretmeni adaylarının yazma alışkanlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4/2, 101-125.
 • Richards, R. (2002). Strategies for the reluctant writer. www.ldonline.org.shtml. (Erişim Tarihi: 09.11.2012).
 • Ruhi, Ş. (1997). İlköğretim öğrenci kompozisyonlarındaki bağdaşıklık sorunları.
 • Çağdaş Türk Dili, 77-78, 24-26.
 • Sever, S. (2004). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme. (4. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Street, C., & Stang, K. (2008). Improving the teaching of writing across the c- curriculum: a model for teaching in-service secondary teachers to write. Action in Teacher Education, 30(1), 37–49.
 • Sommers, N. (1996). Responding to student writing. (Ed: Bruce Leeds), Writing in a Second Language. Insights from First and Second Language Teaching and Research. Longman, ss: 148-154.
 • Tekin, H. (1980). Okuduğunu anlama gücü ile yazılı anlatım becerisini geliştirme yönünden okullarımızdaki Türkçe öğretimi. Ankara: Mars Matbaası.
 • Temizkan, M. (2003). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarının Dil Gelişimi Bakımından İncelenmesi. TÜBAR-XIII, 219-232.
 • Torrance, M, Thomas, G. V. & Robinson, E. J. (1992). The writing experiences of social science research students. Studies in Higher Education, 17 (2), 155-167.
 • Töremen, Ö. (2008). Erzurum merkez ilçe ilköğretim okullarındaki 8. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerileri üzerine araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Ülper, H. (2012). Taslak metinlere öğretmenler tarafından sunulan geribildirimlerin özellikleri. Eğitim ve Bilim, 37 (165), 121-136.
 • Volman, M. J. Van Schendel, B. M. & Jongsman, M. J. (2006). Handwriting difficulties in primary school children: a search for underlying mechanisms. The American Journal of Occupational Therapy, 60 (4): 451-460.
 • Yalçın, Ü. G. (1999). Beyin-dil ilişkisi ve bunun yazma becerilerine yansımaları. 4.
 • Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri- 2. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Yılmaz, Y. (2008). Yazma öğretimi. (Ed. Cemal Yıldız), Yeni Öğretim Programına Göre Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayınevi: 203-279.
 • Yiğit, M. (2009). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin yazılı sınavlarda yaptıkları anlatım bozuklukları üzerine bir inceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Ruhan KARADAĞ

Author: Bekir KAYABAŞI

Dates

Acceptance Date : March 3, 2021
Publication Date : May 21, 2013

Bibtex @ { erziefd80181, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan University}, year = {2013}, volume = {15}, pages = {1 - 32}, doi = {}, title = {“Why Don’t We Write?”: Prospective Elementary Teachers’ Opinions Regarding Writing Obstacles (Sample of Adiyaman University)}, key = {cite}, author = {Karadağ, Ruhan and Kayabaşı, Bekir} }
APA Karadağ, R , Kayabaşı, B . (2013). “Why Don’t We Write?”: Prospective Elementary Teachers’ Opinions Regarding Writing Obstacles (Sample of Adiyaman University) . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (1) , 1-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/6010/80181
MLA Karadağ, R , Kayabaşı, B . "“Why Don’t We Write?”: Prospective Elementary Teachers’ Opinions Regarding Writing Obstacles (Sample of Adiyaman University)" . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2013 ): 1-32 <https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/6010/80181>
Chicago Karadağ, R , Kayabaşı, B . "“Why Don’t We Write?”: Prospective Elementary Teachers’ Opinions Regarding Writing Obstacles (Sample of Adiyaman University)". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2013 ): 1-32
RIS TY - JOUR T1 - “Why Don’t We Write?”: Prospective Elementary Teachers’ Opinions Regarding Writing Obstacles (Sample of Adiyaman University) AU - Ruhan Karadağ , Bekir Kayabaşı Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 32 VL - 15 IS - 1 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi “Why Don’t We Write?”: Prospective Elementary Teachers’ Opinions Regarding Writing Obstacles (Sample of Adiyaman University) %A Ruhan Karadağ , Bekir Kayabaşı %T “Why Don’t We Write?”: Prospective Elementary Teachers’ Opinions Regarding Writing Obstacles (Sample of Adiyaman University) %D 2013 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD Karadağ, Ruhan , Kayabaşı, Bekir . "“Why Don’t We Write?”: Prospective Elementary Teachers’ Opinions Regarding Writing Obstacles (Sample of Adiyaman University)". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 1 (May 2013): 1-32 .
AMA Karadağ R , Kayabaşı B . “Why Don’t We Write?”: Prospective Elementary Teachers’ Opinions Regarding Writing Obstacles (Sample of Adiyaman University). EUJEF. 2013; 15(1): 1-32.
Vancouver Karadağ R , Kayabaşı B . “Why Don’t We Write?”: Prospective Elementary Teachers’ Opinions Regarding Writing Obstacles (Sample of Adiyaman University). Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 15(1): 1-32.
IEEE R. Karadağ and B. Kayabaşı , "“Why Don’t We Write?”: Prospective Elementary Teachers’ Opinions Regarding Writing Obstacles (Sample of Adiyaman University)", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 15, no. 1, pp. 1-32, May. 2013