Year 2013, Volume 15 , Issue 1, Pages 231 - 265 2013-05-23

Perceptions of Teachers Educational Unions: A Qualitative Study
Eğitim İşkolundaki Sendikalara İlişkin Öğretmen Görüşleri; Nitel Bir Araştırma

Murat TAŞDAN [1]


The main objective of this study is to determine the current situation of education unions qualitatively through the perceptions of teachers. The study is in a survey model and it has been carried out using qualitative research design. The study was carried out during the 2011-2012 education year on a total of 62 teachers, 30 of whom were the members of a union, 32 of whom were not, working for 20 primary schools in Kars province. As a data collection instrument a semi structural interview form was used in the study. Data analysis was done using content analysis tech- nique, one of the qualitative data analysis techniques. According to the result of the study, teachers’ perceptions of educational unions were not positive enough. Teach- ers complained about the huge number of unions, insufficiency the union authorities, and the relationship between union and politics.

Bu araştırmanın temel amacı sendika üyesi olan ve olmayan öğretmenlerin görüşlerine göre Türkiye'de eğitim iş kolunda faaliyet gösteren sendikaların mevcut durumu ve işleyişini ortaya koymaktır. Bu araştırma tarama modelinde desenlenmiş ve nitel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma 2011-12 eğitim-öğretim yılında Kars'taki 20 ilköğretim okulunda görev yapan 20'si sendika üyesi, 32 sendika üyesi olmayan öğretmen olmak üzere toplam 52 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma verileri, nitel veri analizi tekniklerinden içerik analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda öğretmelerin mevcut eğitim sendikalarına bakış açılarının çok da olumlu olmadığını görülmüştür. Öğretmenler özellikle çok fazla sendika olmasından, sendika yetkililerinin yetersizliklerinden ve sendika-siyaset ilişkisinden rahatsız olduklarını ifade etmişlerdir.

 • Açıkgöz, K. (1994). Eğitimde etkili yönetici davranışları. İzmir: Kendi yayını Akyüz, Y. (1980). Öğretmen örgütlenmesi (Türkiye, Fransa, İsviçre ve Uluslararası
 • Düzeyde Kuruluşlar, Etkinlikler, Sorunlar). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Altunya, N. (2008). Türkiye’de öğretmen örgütlenmesi (1908-2008). Ankara: Ürün Yayınları.
 • Aslan, S. ve Gül. C. (2004 ) Geçmişten günümüze Türkiye’de baskı grupları C.Ü. iktisadi ve idari bilimler dergisi, cilt 5, sayı 1
 • Bascia, N. (1994). Union in teacher’s porfessional lives: Social, intellectual and practical concerns. New York: Teachers College Presss.
 • Battal, E. ve İnce, T. (2004) Öğretmen örgütlenmeleri ve eğitim bir sen Ankara: Eğitim Bir Sen Yayınları 2004
 • Baysal, Ö.(2006) Sınıf öğretmenlerinin mesleki örgütlenme tutumları (Uşak Örneği) Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Ana Bi- lim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bölümü
 • Bilge, E. (2003) Türkiye’de memur sendikacılığı ve örgütlenmeleri. İstanbul,2003. Boyacı, H. (1994). Öğretmenlerin Mesleki Örgütlenmeye İlgilerinin Düzeyini ve Bu
 • İlgi Düzeyinin Etkenleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi ,Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü .
 • Demiryürek, E. (2008). Eğitim iş kolunda faaliyet gösteren kamu sendikalarına üye öğretmenlerin eğitim sürecinde kazandırılmasını gerekli gördükleri değerlere ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Yeditepe Üniversitesi
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Yüksek Lisans Programı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Friedrich Ebert Vakfı (1996) Küreselleşme sürecinde ve değişen koşullarda Türk sendikacılık hareketi: fırsatlar ve riskler, İstanbul: Friedrich Ebert Vakfı Yayını, 1996, s. 19.
 • Gemici Y. (2008). Eğitimde sendika-yönetim ilişkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Ve Deneticiliği Programı Doktora Tezi
 • Gül, M. H. (2007) Eğitim çalışanlarının eğitim sendikalarına bakışı, beklentileri ve sendikaların eğitim çalışanlarına yönelik faaliyetleri ve beklentileri Yed- itepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi
 • Gökçe E. (2009) İlköğretim öğretmenlerinin öğretmen örgütlerine (sendikalara) üye olmama sebepleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eylül, 2009
 • Jacoby,D. (2011) Teacher unionization in school governance. Educational policy September 2011 vol. 25 no. 5 762-78.
 • Johnathan L. ve Lawrence W. K. (2013). State teacher union strength and student achievement Economics of education review 35 (2013) 93–103
 • Koç, Y. (1992). Memurlar ve sendikalaşma. Bilar A.Ş
 • Miles, M.B., ve Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis, (2nd ed. ).
 • Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Özkiraz, A. ve Talu, N. (2008) Sendikaların doğuşu; Türkiye ve Batı Avrupa ülkeleri karşılaştırması Sosyal bilimler araştırmaları dergisi. 2, (2008): 108-126
 • Pogodzinski, B. ve Jones, N. (2012). Exploring novice teachers’ attitudes and be- haviors regarding teacher unionism. Educational policy November 18, 2012
 • Poole, W.L. (2000) The construction of the teacher’ paradoxical ınterests by teacher union leaders. American educational research journal vol: 37; no: 1 pp 93- 119
 • Serinoğlu, R. (2004). “Eğitim hizmet kolundaki sendikaların eğitim amaçları ve amaçladıkları insan modelleri” (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Niğde: NiğdeÜniversitesi.
 • Şimşek ve Seashore (2008) Teacher unions, new unionism and shifting cultural met- aphors. Eurasian journal of educational research, 31, pp, 93-113/ 2008
 • Taş, A. (1995). İlköğretim okulları öğretmenlerinin eğitim sendikalarından, sendi- kacıların öğretmenlerden beklentileri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilim- ler Enstitüsü Yayımlanmamış yüksek lisans tezi,
 • Tok, T. N. (1996). Okul yöneticileri ve öğretmenlerin mesleki örgütlenmeye ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Turan, G. (2000). Türkiye’de kamu sendikacılığı. Kamu-iş, 6(1), 58.
 • Uçkan, B. Kağnıcıoğlu, D. (2008) “İşçilerin sendikalara ilişkin algı ve tutumları: Eskişehir örneği”, Sendikal Hak ve Özgürlükler – Türkiye Gerçeği” Sem- pozyumu Kasım 2008, Ankara.
 • Ulutaş, U. ve Sönmez İ. (2011) Eğitimci kadınların sendikal örgütlenme eğilimleri ve sendikal sürece katılım düzeyleri üzerine bir inceleme (Eskişehir Örneği). Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
 • Urban W. (1990). New directions in the historical study of teachers unionism. His- torical studies in education/revue d'histoire de l'e´ducation 1: 1–15.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri,
 • (Genişletilmiş 5. bs.). Ankara: Seçkin Yayınları. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
 • http://www.csgb.gov.tr/csgb Portal/ 15. Eylül 2011 tarihinde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2011 kamu çalışanları sendikaları üye sayısı alınmıştır.
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Murat TAŞDAN

Dates

Acceptance Date : March 3, 2021
Publication Date : May 23, 2013

Bibtex @ { erziefd80377, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan University}, year = {2013}, volume = {15}, pages = {231 - 265}, doi = {}, title = {Perceptions of Teachers Educational Unions: A Qualitative Study}, key = {cite}, author = {Taşdan, Murat} }
APA Taşdan, M . (2013). Perceptions of Teachers Educational Unions: A Qualitative Study . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (1) , 231-265 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/6010/80377
MLA Taşdan, M . "Perceptions of Teachers Educational Unions: A Qualitative Study" . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2013 ): 231-265 <https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/6010/80377>
Chicago Taşdan, M . "Perceptions of Teachers Educational Unions: A Qualitative Study". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2013 ): 231-265
RIS TY - JOUR T1 - Perceptions of Teachers Educational Unions: A Qualitative Study AU - Murat Taşdan Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 231 EP - 265 VL - 15 IS - 1 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Perceptions of Teachers Educational Unions: A Qualitative Study %A Murat Taşdan %T Perceptions of Teachers Educational Unions: A Qualitative Study %D 2013 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD Taşdan, Murat . "Perceptions of Teachers Educational Unions: A Qualitative Study". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 1 (May 2013): 231-265 .
AMA Taşdan M . Perceptions of Teachers Educational Unions: A Qualitative Study. EUJEF. 2013; 15(1): 231-265.
Vancouver Taşdan M . Perceptions of Teachers Educational Unions: A Qualitative Study. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 15(1): 231-265.
IEEE M. Taşdan , "Perceptions of Teachers Educational Unions: A Qualitative Study", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 15, no. 1, pp. 231-265, May. 2013