Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Öğrenen Okul Ölçeği’nin Geliştirilmesi Ve Öğretmenlerinin Öğrenen Okula İlişkin Algilarinin İncelenmesi

Year 2014, Volume 16, Issue 1, 264 - 304, 28.02.2014
https://doi.org/10.17556/jef.27483

Abstract

Bu araştırma, öğrenen okul ölçeği geliştirmek ve öğrenen örgüt sisteminin  ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerce algılanma düzeyini tespit etmek,  kıdem ile mezuniyet derecesinin algılara etkisini sınamak amacıyla gerçekleştirmiş, tarama modeli bir nicel çalışmadır. Araştırmanın evreni İstanbul’da görev yapan ilköğretim öğretmenlerdir. Araştırmanın örneklemi evrenden seçkisiz örnekleme ile seçilen 265 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla “Öğrenen Okul Ölçeği” geliştirilmiştir. Bu ölçek kullanılarak elde edilen verilerle araştırmaya katılan öğretmen algılarının kıdem ve mezuniyet değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı ortaya konulmuştur. Ayrıca, öğretmenlerin kıdem ve mezuniyet değişkenlerinin öğrenen okula ilişkin puanları yordama (açıklama) gücü basit regresyon analizi ile sınanmıştır. 

References

 • Altunışık, R. Coşkun, R. Bayraktaroğlu, Yıldırım, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Ataman, G. (2001). İşletme Yönetimi Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Balay, R. (2003). Örgüt Ve Çevre İlişkisi. C.Elma ve K.Demir (Ed.). Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayınları.
 • Balay, R. (2004). Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 37(2), 61-88.
 • Banoğlu, K. Peker, S. (2012). Öğrenen Örgüt Olma Yolunda İlköğretim Okul Yöneticilerinin Okullarına ve Kendilerine İlişkin Algı Durumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 43:71-82
 • Barutçugil, İ. (2002). Eğitimcinin Eğitimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 • Braham, B. J. (1998). Öğrenen Bir Organizasyon Yaratmak, Çev., Ali Tekcan. Rota Yayın Yapım Tanıtım Ticaret Ltd. Şti. İstanbul
 • Boyacı, M. (2007). Öğrenen Organizasyon: Teorik Bir Yaklaşım. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
 • Callahan, J. L. ve Dorian, M. (2007), The Spectrum of School–University Partner-ships: A Typology of Organizational Learning Systems, Teaching and Teacher Education, Vol. 23, No. 2, s. 136-145.
 • Cousin, B.J. (1996). Understanding Organizational Learning for educational Lead-ership and School Reform. In K. Leithwood, J. Chapman, D. Corson, P. Hallinger and A. Hart. The International Handbook of Educational Leadership and Administration. Dordrecht,: Kluwer.
 • Çam, (2002). Öğrenen Organizasyon ve Rekabet Üstünlüğü. İstanbul : Papatya Yayıncılık.
 • Erdoğan, Y. Bayram, Deniz, L. (2007). Web Tabanlı Öğretim Tutum Ölçeği: Açıklayıcı Ve Doğrulayıcı Faktör Analizi Çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 4 (2) 1-14.
 • Garcıa-M. V. J, Lopez,M. F. J. ve Llamas.S.R.(2006). Strategic Factors and Barri-ers for Promoting Educational Organizational Learning, Teaching and Teacher Education, Vol. 22, No. 4, s. 478-502.
 • Garvın, David, A. (1993). “Building Learning Organization”, Harvard Business Review, Vol. 71, No: 4.
 • Gradner, B.L. 2003 “Learnıng Organizatıon Practices In Publıc School : A Mıddle School Case Study” The Universty of New Mexico Albuquerque, new Mexico, Dissertatıon
 • Güçlü, N. Türkoğlu, H. (2003). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Öğrenen Organizasyona İlişkin Algıları. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1) 137-161.
 • Günbayı, İ. Akdeniz, C. (2007). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüt Yaklaşımına İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma. Millî Eğitim Dergisi. Sayı:173 s.173-192.
 • Hajnel, V., Walker, K. and Sackney, L. (1998). Leadership, Organizational Learn-ing, and Selected Factors Relating to the Institutionalization if School Improvement Initiatives. The Alberta Journal of Educational Research. XLIV, (1). 70-89.
 • Hesapçıoğlu, M. (2004), Postmodern/Küresel Toplumda Eğitim, Okul ve İnsan Hakları. O.Orhan, O.Ayla ve A. Halis. (Der.). 21.Yüzyılda Eğitim ve Türk Eğitim Sistemi. (s.31-64) İstanbul: DEM yayınları.
 • Janzen, H. (2001) Relatıonshıp Between School Culture And Teachers Adoptıon Of New Practıces a Learning Organization Perspective, Sımon Fraser Unıversty, December, Dissertati.
 • Kavak, Y. (1997). Dünyada ve Türkiye’de İlköğretim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Kılıç, R. ve Çiftçi, A.G.A. (2010). Üniversitede Çalışan Personelin Öğrenen Örgüt Kültürüne İlişkin Algılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Balıkesir Üniversitesi Örneği, Uluslararası Sempozyum–V Küresel Kriz Sonrasında Ekonominin Yeniden Yapılanması, Balıkesir Üniversitesi: Balıkesir.
 • Lashway, L. (1998). Creating a Learning Organization. Or: ERIC Eugene (USA): Clearinghouse on Educational Management.
 • Louis, K.S. (1994). Beyond “managed change”: Rethinking how schools improve. School Effectiveness and School Improvement, 5(1), 2-24.
 • Matın, H. Z., Jandaghı, G. ve Moını, B. (2007), Comparing Organizational Learn-ing Rates in Public and Non-profit Schools in Qom Province of Iran, Journal of Applied Quantitative Methods, Vol. 2, No. 4, s. 396-408.
 • Otrar, M. (2006). Öğrenme Stilleri ile Yetenekler, Akademik Başarı ve ÖSS Başarısı Arasındaki İlişkiler. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Özdamar, K. (1999). Paket Programları ile İstatistiksel Veri Analizi. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Özdamar, K. (2003). Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Özden, Y. (2002). Eğitimde Dönüşüm Eğitimde Yeni Değerler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Park, Joo Ho (2008), Validation of Senge’s Learning Organization Model with Teachers of Vocational High Schools at the Seoul Megalopolis, Asia Pa-cific Education Review, Vol. 9, No. 3, s. 270-284.
 • Sarkar, A.,. Shıbata, M. R.Y. ve Matoba, M. (2007), Delivering “Jugyou Kenkyuu” for Reframing Schools as Learning Organizations: An Examination of the Process of Japanese School Change, Nagoya Journal of Education and Human Development, Vol. 3, s. 25-36.
 • Senge, P. (1990). The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Or-ganization. Doubleday/Currency. USA.
 • Senge, P. Cambron-McCobe,N. Lucos, T. Smith, B. Dutton, J. Kleiner, A. (2012). “ A Fifth Discipline Resource School That Learn”. Nicholos Breoley Puub.Ltd. s.608 2. Baskı. New York. USA
 • Silins, H. Zarins, Mulford, B. ( 2002). What characteristics and processes define a school as a learning organisation? Is this a useful concept to apply to schools? International Education Journal Vol 3, No 1, 2002 (24-32) http://iej.cjb.net
 • Sipahi, İ. B. Yurtkoru, E.S. Çinko, M. (2008). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi. Beta Yayıncılık. İstanbul.
 • Stoll, L. and Fink, D. (1996). Changing our schools. Linking school effectiveness and schoolimprovement. Buckingham: Open University Press.
 • Şimşek,H. ve Yıldırım,A. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Seçkin Yay.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Tekin, H. (1993). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları.
 • Tezbaşaran, A. A. (1995). Likert Tipi Ölçeklerin Geliştirilmesinde Korelasyon ve t Test Teknikleriyle Madde Seçme. II. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Töremen, F. (2001). Öğrenen Okul. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Turan, S. Karadağ, E. (2011). Üniversite Yapısı İçerisinde Öğrenen Örgüt ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Cilt 17, Sayı 4, ss: 627-638.
 • Ünal, A. (2006). İlköğretim Denetçilerinin Öğrenen Organizasyon Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Developing The Learning School Scale And Analysis Of Teachers’ Learning School Perception

Year 2014, Volume 16, Issue 1, 264 - 304, 28.02.2014
https://doi.org/10.17556/jef.27483

Abstract

This is a quantitative screening model research developed for building a learning school scale and determining the perception levels of the teachers who work in the elementary schools within the learning school system, examining the effect of seniority and graduation grade in the perception. The target of the research is the elementary school teachers who work in Istanbul. The sample group of the research is composed of 265 teachers selected randomly from the target group. “Learning School Scale” has been developed for the purpose of collecting data in the research. It has been shown whether or not the data collected by using this scale and perceptions of the teachers who join the research differentiate in line with seniority and graduation variations. In addition, the ability of regression that teachers’ seniority and graduation variations play a role on the grades of the learning school has been tested with a simple regression analysis.

References

 • Altunışık, R. Coşkun, R. Bayraktaroğlu, Yıldırım, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Ataman, G. (2001). İşletme Yönetimi Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Balay, R. (2003). Örgüt Ve Çevre İlişkisi. C.Elma ve K.Demir (Ed.). Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayınları.
 • Balay, R. (2004). Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 37(2), 61-88.
 • Banoğlu, K. Peker, S. (2012). Öğrenen Örgüt Olma Yolunda İlköğretim Okul Yöneticilerinin Okullarına ve Kendilerine İlişkin Algı Durumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 43:71-82
 • Barutçugil, İ. (2002). Eğitimcinin Eğitimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 • Braham, B. J. (1998). Öğrenen Bir Organizasyon Yaratmak, Çev., Ali Tekcan. Rota Yayın Yapım Tanıtım Ticaret Ltd. Şti. İstanbul
 • Boyacı, M. (2007). Öğrenen Organizasyon: Teorik Bir Yaklaşım. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
 • Callahan, J. L. ve Dorian, M. (2007), The Spectrum of School–University Partner-ships: A Typology of Organizational Learning Systems, Teaching and Teacher Education, Vol. 23, No. 2, s. 136-145.
 • Cousin, B.J. (1996). Understanding Organizational Learning for educational Lead-ership and School Reform. In K. Leithwood, J. Chapman, D. Corson, P. Hallinger and A. Hart. The International Handbook of Educational Leadership and Administration. Dordrecht,: Kluwer.
 • Çam, (2002). Öğrenen Organizasyon ve Rekabet Üstünlüğü. İstanbul : Papatya Yayıncılık.
 • Erdoğan, Y. Bayram, Deniz, L. (2007). Web Tabanlı Öğretim Tutum Ölçeği: Açıklayıcı Ve Doğrulayıcı Faktör Analizi Çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 4 (2) 1-14.
 • Garcıa-M. V. J, Lopez,M. F. J. ve Llamas.S.R.(2006). Strategic Factors and Barri-ers for Promoting Educational Organizational Learning, Teaching and Teacher Education, Vol. 22, No. 4, s. 478-502.
 • Garvın, David, A. (1993). “Building Learning Organization”, Harvard Business Review, Vol. 71, No: 4.
 • Gradner, B.L. 2003 “Learnıng Organizatıon Practices In Publıc School : A Mıddle School Case Study” The Universty of New Mexico Albuquerque, new Mexico, Dissertatıon
 • Güçlü, N. Türkoğlu, H. (2003). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Öğrenen Organizasyona İlişkin Algıları. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1) 137-161.
 • Günbayı, İ. Akdeniz, C. (2007). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüt Yaklaşımına İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma. Millî Eğitim Dergisi. Sayı:173 s.173-192.
 • Hajnel, V., Walker, K. and Sackney, L. (1998). Leadership, Organizational Learn-ing, and Selected Factors Relating to the Institutionalization if School Improvement Initiatives. The Alberta Journal of Educational Research. XLIV, (1). 70-89.
 • Hesapçıoğlu, M. (2004), Postmodern/Küresel Toplumda Eğitim, Okul ve İnsan Hakları. O.Orhan, O.Ayla ve A. Halis. (Der.). 21.Yüzyılda Eğitim ve Türk Eğitim Sistemi. (s.31-64) İstanbul: DEM yayınları.
 • Janzen, H. (2001) Relatıonshıp Between School Culture And Teachers Adoptıon Of New Practıces a Learning Organization Perspective, Sımon Fraser Unıversty, December, Dissertati.
 • Kavak, Y. (1997). Dünyada ve Türkiye’de İlköğretim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Kılıç, R. ve Çiftçi, A.G.A. (2010). Üniversitede Çalışan Personelin Öğrenen Örgüt Kültürüne İlişkin Algılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Balıkesir Üniversitesi Örneği, Uluslararası Sempozyum–V Küresel Kriz Sonrasında Ekonominin Yeniden Yapılanması, Balıkesir Üniversitesi: Balıkesir.
 • Lashway, L. (1998). Creating a Learning Organization. Or: ERIC Eugene (USA): Clearinghouse on Educational Management.
 • Louis, K.S. (1994). Beyond “managed change”: Rethinking how schools improve. School Effectiveness and School Improvement, 5(1), 2-24.
 • Matın, H. Z., Jandaghı, G. ve Moını, B. (2007), Comparing Organizational Learn-ing Rates in Public and Non-profit Schools in Qom Province of Iran, Journal of Applied Quantitative Methods, Vol. 2, No. 4, s. 396-408.
 • Otrar, M. (2006). Öğrenme Stilleri ile Yetenekler, Akademik Başarı ve ÖSS Başarısı Arasındaki İlişkiler. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Özdamar, K. (1999). Paket Programları ile İstatistiksel Veri Analizi. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Özdamar, K. (2003). Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Özden, Y. (2002). Eğitimde Dönüşüm Eğitimde Yeni Değerler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Park, Joo Ho (2008), Validation of Senge’s Learning Organization Model with Teachers of Vocational High Schools at the Seoul Megalopolis, Asia Pa-cific Education Review, Vol. 9, No. 3, s. 270-284.
 • Sarkar, A.,. Shıbata, M. R.Y. ve Matoba, M. (2007), Delivering “Jugyou Kenkyuu” for Reframing Schools as Learning Organizations: An Examination of the Process of Japanese School Change, Nagoya Journal of Education and Human Development, Vol. 3, s. 25-36.
 • Senge, P. (1990). The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Or-ganization. Doubleday/Currency. USA.
 • Senge, P. Cambron-McCobe,N. Lucos, T. Smith, B. Dutton, J. Kleiner, A. (2012). “ A Fifth Discipline Resource School That Learn”. Nicholos Breoley Puub.Ltd. s.608 2. Baskı. New York. USA
 • Silins, H. Zarins, Mulford, B. ( 2002). What characteristics and processes define a school as a learning organisation? Is this a useful concept to apply to schools? International Education Journal Vol 3, No 1, 2002 (24-32) http://iej.cjb.net
 • Sipahi, İ. B. Yurtkoru, E.S. Çinko, M. (2008). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi. Beta Yayıncılık. İstanbul.
 • Stoll, L. and Fink, D. (1996). Changing our schools. Linking school effectiveness and schoolimprovement. Buckingham: Open University Press.
 • Şimşek,H. ve Yıldırım,A. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Seçkin Yay.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Tekin, H. (1993). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları.
 • Tezbaşaran, A. A. (1995). Likert Tipi Ölçeklerin Geliştirilmesinde Korelasyon ve t Test Teknikleriyle Madde Seçme. II. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Töremen, F. (2001). Öğrenen Okul. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Turan, S. Karadağ, E. (2011). Üniversite Yapısı İçerisinde Öğrenen Örgüt ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Cilt 17, Sayı 4, ss: 627-638.
 • Ünal, A. (2006). İlköğretim Denetçilerinin Öğrenen Organizasyon Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Abdurrahman SUBAŞ


Münevver ÇETİN

Publication Date February 28, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2014, Volume 16, Issue 1

Cite

APA Subaş, A. & Çetin, M. (2014). Öğrenen Okul Ölçeği’nin Geliştirilmesi Ve Öğretmenlerinin Öğrenen Okula İlişkin Algilarinin İncelenmesi . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 16 (1) , 264-304 . DOI: 10.17556/jef.27483