Review
BibTex RIS Cite

KANADA’DAKİ EBELİK EĞİTİMİNİN ÜLKEMİZ İLE KARŞILAŞTIRILMASI: BİR KESİT

Year 2020, Volume: 3 Issue: 1, 59 - 70, 06.04.2020

Abstract

Bu derlemede amaç, Kanada’da akademik amaçlı ziyaret edilen Ryerson Üniversitesi Ebelik Bölümüne yönelik elde edilen bilgi ve izlenimlerin ülkemiz ebelik eğitimi ile karşılaştırılmasıdır. Derleme, 31. Uluslararası Ebelik Konfederasyonu Ebelik Kongresi kapsamında 15-22 Haziran 2017 tarihleri arasında Kanada’da yapılan akademik ziyaretler sonucu oluşturulmuştur. Bu kapsamda bir üniversitenin ebelik bölümü incelenebilmiştir. İzlenimler için kurumdan onay alınmıştır. Kanada’nın seçkin devlet üniversitelerden biri olan Ryerson Üniversitesi’nin ziyareti ile izlenimler edinilmiştir. Derleme makalede üniversitenin ebelik bölümüne öğrenci kabulü, eğitimin süresi ve içeriği, klinik uygulamaları ve klinik öğretimi ülkemiz ebelik eğitim sistemi ile karşılaştırılarak sunulmuştur. Ryerson Üniversitesi Ebelik Bölümü’nün eğitim içeriği; sağlık, sosyal ve biyolojik bilimlerin karışımından oluşmaktadır. Farklı bir kültür ve ülke olarak Kanada Ebelik Eğitimi örneği incelendiğinde, ülkemiz ebelik eğitimi ile benzerlikler ve farklıklar olduğu görülmektedir. Her bir eğitim sistemi kendi ülke sağlık göstergeleri, coğrafi, sosyal ve siyasi durumu dikkate alınarak değerlendirilmelidir. En iyi uygulamaların örnek alınması veya gerekli düzenlemelerin yapılması adına bu izlenimler ebelik mesleğini güçlendirmek ve anne-yenidoğan sağlığını yükselmek için çok önemlidir.

Thanks

Bizlerin bu birimleri ziyaret etmemize vesile olan dünya genelindeki bu ebelik kongresini düzenleyen ICM yetkililerine ve Kanada Ebeler Derneği'ne, doğum merkezlerini ziyarette bize eşlik eden birim yetkililerine, Kanada’da birlikte olduğumuz ve Türk ebeliğini en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığımız meslektaşlarımıza ebelik bilimi adına sonsuz teşekkür ederiz.

References

 • Altay S. Cumhuriyet'in İlk On Beş Yılında Ebelik Eğitimine ve Mesleğin Dönüşümüne Dair Kısa Bir Bakış (1923-1938). Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 2017; 17(35): 167-217.
 • Aktaş S, Can HÖ. Doğum Merkezleri: Kanada İzlenimleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2019; 8(4): 474-80.
 • Aktaş S, Can HÖ, Koçak YÇ. Kanada’daki Ryerson Üniversitesi Ebelik Bölümünden İzlenimler. 1. Uluslararası Ebelik Eğitim Araştırma Geliştirme Kongresi (EBEARGE) Kongre Kitabı, Tam Metin Bildiri ss: 523-30, 7-9 Kasım 2018, İzmir.
 • Ejder Apay S, et al. Midwifery Education in Turkey. Collegium Antropologicum 2012; 36(4): 1453-6.
 • Çakır Koçak Y, et al. Türkiye’de Ebelik Bölümlerinin Akademik ve Fiziki Profili. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 2017; 4 (2): 88-97.
 • Dereli Yılmaz S, Erkal Aksoy Y. Ebelik eğitiminin dünyadaki durumu. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2019; 1(1) : 26-31.
 • Kaya D, Yurdakul M. Türkiye’de ve Dünyada Ebelik Eğitimi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2007; 23(2): 233-41.
 • Karaçam Z. Türkiye’de Profesyonel Bir Disiplin Olarak Ebelik Mesleğinin Durumu: Yasal Düzenlemeler, Eğitim ve Araştırma. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 2016; 6(3): 128-36.
 • King's College London, Florence Nightingale School of Nursing and Midwifery. https://www.kcl.ac.uk/study/undergraduate/courses/midwifery-with-registration-as-a-midwife-bsc, Erişim Tarihi: 03.03.2020.
 • Milliyet Gazetesi. Türk Ebelerden Kanada Çıkarması, 20 Temmuz 2017. http://www.milliyet.com.tr/turk-ebelerden-kanada-cikarmasi-izmir-yerelhaber-2175980/ Erişim tarihi: 18.11.2018.
 • Report on the Demographic Situation in Canada, 2016. https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/91-209-x/2018001/article/54956-eng.pdf?st=ufdPVqZS, Erişim Tarihi:08.08.2019.
 • Resmi Gazete, Tarih: 02.02.2008, Sayı: 26775. Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik. Erişim adresi: http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/- /journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BI sfYRx/10279/18093. Erişim Tarihi: 22.05. 2019)
 • Ryerson University Midwifery Education Program, https://www.ryerson.ca/midwifery/ Erişim tarihi: 20.02.2020.
 • Sağlık Mevzuatı. Hazırlayan: Remzi Özmen. Seçkin Yayıncılık, 5. Baskı, Ankara, 2005.
 • Soğukpinar N, et al. Past and Present Midwifery Education in Turkey. Midwifery 2007; 23(4): 433-42.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2014). 2023 Yılı Sağlık İş Gücü Hedefleri ve Sağlık Eğitimi, Editör. Şencan İ, Hazırlayanlar: Ünal Uz D. Dilsiz A, Eğin Me, Ağaoğlu S, Kosdak M, Öz M, Zaku A, Alim F, Avcı K, Kurt M, Baloğlu O, Dağıstan S, Gündüz E, Tan R, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 958.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014, Sentez Matbaacılık ve Yayıncılık, Ankara, 2014,https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/5119,yilliktrpdf.pdf Erişim tarihi:18.12.2019.
 • TNSA-2018. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ankara.http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TNSA2018_ana_Rapor.pdf. Erişim Tarihi: 04.03.2020.
 • TUİK. Türkiye İstatistik Kurumu (2019). http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1592. Erişim Tarihi: 04.03.2020.
 • Türkmen H, Oran NT. Ebelik: Ebelik Tarihi (Bölüm 2). Özentürk MG, Yücel Ü, Meseri R, editör. Ebelik ve Toplum Sağlığı. 1. Baskı. Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri; 2019, p.54-64.
 • Toker E, Aktaş S. İngiltere’de Ebelik. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2010; 2(3): 89-97.
 • Yılmaz T, Karanisoğlu H. Türkiye’de Ebelik Eğitiminin Güncel Durumu. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 2016; 3(1): 73-77.
 • YÖK (2016). Mezuniyet Öncesi Ulusal Ebelik Çekirdek Eğitim Programı (EUÇEP), https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Ulusal-cekirdek-egitimi-programlari/ebelik.pdf, Erişim Tarihi: 12.12.2019.
 • Yörük S. Dünya’da Ebelik Eğitimi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2016; 6(1):46-50.
 • Yücel U, et al. Türkiye’de Ebelik Lisansüstü Eğitim Profilinin İncelenmesi. Journal of Human Sciences 2013; 10 (1): 1342-54.
 • Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi, https://istatistik.yok.gov.tr/ Erişim Tarihi: 03.06.2019.
 • Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi (2018), Anabilim Dallarına göre Öğretim Elemanı sayısı, https://istatistik.yok.gov.tr. Erişim Tarihi: 06.08.2019.

COMPARISON OF MIDWIFERY EDUCATION BETWEEN TURKEY AND CANADA: A SECTION

Year 2020, Volume: 3 Issue: 1, 59 - 70, 06.04.2020

Abstract

To compare the knowledge and impressions obtained from the Ryerson University Department of Midwifery with the midwifery education of Turkey. The compilation was created as a result of academic visits made to Canada between 15th and 22nd of June at 31st International Confederation of Midwifery Congress. In this context, the midwifery part of the university was examined and approvals were obtained from the institution. Ryerson University is one of Canada’s most prestigious state universities. In the review article, the acceptance of students, duration and content of education, clinical education are presented by comparing it with the midwifery education system of our country. Education content of Ryerson University Midwifery Department includes health, social and biological sciences. When examining Canada as a different country it is seen that there are similarities and differences in the midwifery education when compared to our country. Each education system should be evaluated by taking into account the health indicators of the country, geographical, social and political situation. These impressions are very important in order to strengthen the midwifery profession, increase the health of the mother-newborn and take the best practices.

References

 • Altay S. Cumhuriyet'in İlk On Beş Yılında Ebelik Eğitimine ve Mesleğin Dönüşümüne Dair Kısa Bir Bakış (1923-1938). Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 2017; 17(35): 167-217.
 • Aktaş S, Can HÖ. Doğum Merkezleri: Kanada İzlenimleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2019; 8(4): 474-80.
 • Aktaş S, Can HÖ, Koçak YÇ. Kanada’daki Ryerson Üniversitesi Ebelik Bölümünden İzlenimler. 1. Uluslararası Ebelik Eğitim Araştırma Geliştirme Kongresi (EBEARGE) Kongre Kitabı, Tam Metin Bildiri ss: 523-30, 7-9 Kasım 2018, İzmir.
 • Ejder Apay S, et al. Midwifery Education in Turkey. Collegium Antropologicum 2012; 36(4): 1453-6.
 • Çakır Koçak Y, et al. Türkiye’de Ebelik Bölümlerinin Akademik ve Fiziki Profili. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 2017; 4 (2): 88-97.
 • Dereli Yılmaz S, Erkal Aksoy Y. Ebelik eğitiminin dünyadaki durumu. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2019; 1(1) : 26-31.
 • Kaya D, Yurdakul M. Türkiye’de ve Dünyada Ebelik Eğitimi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2007; 23(2): 233-41.
 • Karaçam Z. Türkiye’de Profesyonel Bir Disiplin Olarak Ebelik Mesleğinin Durumu: Yasal Düzenlemeler, Eğitim ve Araştırma. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 2016; 6(3): 128-36.
 • King's College London, Florence Nightingale School of Nursing and Midwifery. https://www.kcl.ac.uk/study/undergraduate/courses/midwifery-with-registration-as-a-midwife-bsc, Erişim Tarihi: 03.03.2020.
 • Milliyet Gazetesi. Türk Ebelerden Kanada Çıkarması, 20 Temmuz 2017. http://www.milliyet.com.tr/turk-ebelerden-kanada-cikarmasi-izmir-yerelhaber-2175980/ Erişim tarihi: 18.11.2018.
 • Report on the Demographic Situation in Canada, 2016. https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/91-209-x/2018001/article/54956-eng.pdf?st=ufdPVqZS, Erişim Tarihi:08.08.2019.
 • Resmi Gazete, Tarih: 02.02.2008, Sayı: 26775. Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik. Erişim adresi: http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/- /journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BI sfYRx/10279/18093. Erişim Tarihi: 22.05. 2019)
 • Ryerson University Midwifery Education Program, https://www.ryerson.ca/midwifery/ Erişim tarihi: 20.02.2020.
 • Sağlık Mevzuatı. Hazırlayan: Remzi Özmen. Seçkin Yayıncılık, 5. Baskı, Ankara, 2005.
 • Soğukpinar N, et al. Past and Present Midwifery Education in Turkey. Midwifery 2007; 23(4): 433-42.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2014). 2023 Yılı Sağlık İş Gücü Hedefleri ve Sağlık Eğitimi, Editör. Şencan İ, Hazırlayanlar: Ünal Uz D. Dilsiz A, Eğin Me, Ağaoğlu S, Kosdak M, Öz M, Zaku A, Alim F, Avcı K, Kurt M, Baloğlu O, Dağıstan S, Gündüz E, Tan R, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 958.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014, Sentez Matbaacılık ve Yayıncılık, Ankara, 2014,https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/5119,yilliktrpdf.pdf Erişim tarihi:18.12.2019.
 • TNSA-2018. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ankara.http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TNSA2018_ana_Rapor.pdf. Erişim Tarihi: 04.03.2020.
 • TUİK. Türkiye İstatistik Kurumu (2019). http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1592. Erişim Tarihi: 04.03.2020.
 • Türkmen H, Oran NT. Ebelik: Ebelik Tarihi (Bölüm 2). Özentürk MG, Yücel Ü, Meseri R, editör. Ebelik ve Toplum Sağlığı. 1. Baskı. Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri; 2019, p.54-64.
 • Toker E, Aktaş S. İngiltere’de Ebelik. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2010; 2(3): 89-97.
 • Yılmaz T, Karanisoğlu H. Türkiye’de Ebelik Eğitiminin Güncel Durumu. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 2016; 3(1): 73-77.
 • YÖK (2016). Mezuniyet Öncesi Ulusal Ebelik Çekirdek Eğitim Programı (EUÇEP), https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Ulusal-cekirdek-egitimi-programlari/ebelik.pdf, Erişim Tarihi: 12.12.2019.
 • Yörük S. Dünya’da Ebelik Eğitimi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2016; 6(1):46-50.
 • Yücel U, et al. Türkiye’de Ebelik Lisansüstü Eğitim Profilinin İncelenmesi. Journal of Human Sciences 2013; 10 (1): 1342-54.
 • Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi, https://istatistik.yok.gov.tr/ Erişim Tarihi: 03.06.2019.
 • Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi (2018), Anabilim Dallarına göre Öğretim Elemanı sayısı, https://istatistik.yok.gov.tr. Erişim Tarihi: 06.08.2019.
There are 27 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section Review
Authors

Songül Aktaş 0000-0001-8506-4844

Yeliz Çakır Koçak

Hafize Öztürk Can

Publication Date April 6, 2020
Submission Date October 10, 2019
Acceptance Date March 11, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA Aktaş, S., Çakır Koçak, Y., & Öztürk Can, H. (2020). KANADA’DAKİ EBELİK EĞİTİMİNİN ÜLKEMİZ İLE KARŞILAŞTIRILMASI: BİR KESİT. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(1), 59-70.
AMA Aktaş S, Çakır Koçak Y, Öztürk Can H. KANADA’DAKİ EBELİK EĞİTİMİNİN ÜLKEMİZ İLE KARŞILAŞTIRILMASI: BİR KESİT. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. April 2020;3(1):59-70.
Chicago Aktaş, Songül, Yeliz Çakır Koçak, and Hafize Öztürk Can. “KANADA’DAKİ EBELİK EĞİTİMİNİN ÜLKEMİZ İLE KARŞILAŞTIRILMASI: BİR KESİT”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3, no. 1 (April 2020): 59-70.
EndNote Aktaş S, Çakır Koçak Y, Öztürk Can H (April 1, 2020) KANADA’DAKİ EBELİK EĞİTİMİNİN ÜLKEMİZ İLE KARŞILAŞTIRILMASI: BİR KESİT. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3 1 59–70.
IEEE S. Aktaş, Y. Çakır Koçak, and H. Öztürk Can, “KANADA’DAKİ EBELİK EĞİTİMİNİN ÜLKEMİZ İLE KARŞILAŞTIRILMASI: BİR KESİT”, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 59–70, 2020.
ISNAD Aktaş, Songül et al. “KANADA’DAKİ EBELİK EĞİTİMİNİN ÜLKEMİZ İLE KARŞILAŞTIRILMASI: BİR KESİT”. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3/1 (April 2020), 59-70.
JAMA Aktaş S, Çakır Koçak Y, Öztürk Can H. KANADA’DAKİ EBELİK EĞİTİMİNİN ÜLKEMİZ İLE KARŞILAŞTIRILMASI: BİR KESİT. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020;3:59–70.
MLA Aktaş, Songül et al. “KANADA’DAKİ EBELİK EĞİTİMİNİN ÜLKEMİZ İLE KARŞILAŞTIRILMASI: BİR KESİT”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 3, no. 1, 2020, pp. 59-70.
Vancouver Aktaş S, Çakır Koçak Y, Öztürk Can H. KANADA’DAKİ EBELİK EĞİTİMİNİN ÜLKEMİZ İLE KARŞILAŞTIRILMASI: BİR KESİT. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020;3(1):59-70.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929