Research Article
BibTex RIS Cite

Üreme Özerkliği Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği

Year 2024, Volume: 7 Issue: 2, 239 - 248, 05.07.2024

Abstract

Amaç: Bu çalışma Üreme Özerkliği Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğinin sağlamak amacıyla yapılmıştır.
Yöntemler: Metodolojik çalışma türü benimsenmiştir. Orijinal ölçek sahibinden izin alındıktan sonra dil ve kapsam geçerliği yapılan ölçek 18-60 yaş arası 386 kadın katılımcıya uygulanmıştır. Yapı geçerliği için açıklayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi yapılan çalışmanın güvenirlik analizleri yapılmıştır.
Bulgular: Doğrulayıcı faktör analizi ki-kare/sd ‘ı mükemmel uyum (2,394); GFI değerinin, iyi uyum (0,943); AGFI değerinin, iyi uyum (0,916), RMSEA değerinin, iyi uyum (0,060); CFI değerinin, iyi uyum (0,946) gösterdiği bulunmuştur. Orijinal ölçekle benzer şekilde üç alt boyuttan oluşan ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı “Karar Verme” alt ölçeği için ,650, “Baskıya Karşı Koyma” alt ölçeği için ,840, “İletişim” alt ölçeği için ,783 olarak hesaplanmıştır. Tüm ölçek toplam Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı değeri ise ,84 olarak ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu gösterilmiştir.
Sonuç: Ölçeğin Türkiye de yaşayan kadınlarda geçerli ve güvenilir olduğu saptanmıştır.

References

 • Alpar CR. Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik-Güvenilirlik (3rd ed.). Ankara: Detay Yayıncılık. 2014.
 • Ayre C, Scally AJ. Critical values for lawshe’s content validity ratio. Measurement and Evaluation in Counseling and Development. 2014; 47(1):79-86. https://doi.org/10.1177/0748175613513808.
 • Beaton, D. E., Bombardier, C., Guillemin, F., & Ferraz, M. B. (2000). Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. Spine, 25(24), 3186–3191. https://doi.org/10.1097/00007632-200012150-00014
 • Berer, M. (2017). Abortion law and policy around the world: In search of decriminalization. Health and Human Rights , 19, 13-27.
 • Brandi, K., Woodhams, E., White, K. O., & Mehta, P. K. (2018). An exploration of perceived contraceptive coercion at the time of abortion. Contraception, 97(4), 329–334. https://doi.org/10.1016/j.contraception.2017.12.009
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Chamberlain, L., & Levenson, R.R. (2012). Addressing Intimate Partner Violence, Reproductive and Sexual Coercion: A Guide for Obstetric, Gynecologic and Reproductive Health Care Settings: https://doi.org/603552012-001
 • Çalışkan, A., Akkoç, İ. & Turunç, Ö. (2019). Yenilikçi davranış: bir ölçek uyarlama çalışması. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1), 94-111.
 • Çapık, C. (2014). Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında doğrulayıcı faktör analizinin kullanımı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(3), 196-205.
 • Çarkçı, J. (2020). Sosyal bilimlerde ölçek geliştirme kılavuzu. İstanbul: Çizgi Kitabevi.
 • Çokluk ÖS, Şekercioğlu G, Büyüköztürk S. Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. 2012. 100-155.
 • Erdoğan S, Nahcivan N, Esin N. Hemşirelikte Araştırma Süreç, Uygulama ve Kritik. İstanbul. Nobel Tıp Kitapevleri. 2014. p. 216-231.
 • Erkuş, A. (2014). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-ı temel kavramlar ve işlemler (2.Baskı). Ankara: PegemAkademi.
 • Fay, K., & Yee, L. (2018). Reproductive Coercion and Women's Health. Journal of midwifery & women's health, 63(5), 518–525. https://doi.org/10.1111/jmwh.12885
 • Fernandes, E. T. B. S., Dias, A. C. S., Ferreira, S. L., Marques, G. C. M., & Pereira, C. O. J. (2019). Cultural and reliable adaptation of the Reproductive Autonomy Scale for women in Brazil. Acta Paul Enferm., 32(3), 298-304. https://doi.org/10.1590/1982-0194201900041. Grace, K. T., & Anderson, J. C. (2018). Reproductive Coercion: A Systematic Review. Trauma, violence & abuse, 19(4), 371–390. https://doi.org/10.1177/1524838016663935
 • Gürbüz, S. & Şahin, F. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Hill, A. L., Jones, K. A., McCauley, H. L., Tancredi, D. J., Silverman, J. G., & Miller, E. (2019). Reproductive Coercion and Relationship Abuse Among Adolescents and Young Women Seeking Care at School Health Centers. Obstetrics and gynecology, 134(2), 351–359. https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003374
 • İslamoğlu, A.H., ve Alnıaçık, Ü. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. İstanbul: Beta.
 • Johnston, J., & Zacharias, R. L. (2017). The Future of Reproductive Autonomy. The Hastings Center report, 47 Suppl 3(Suppl 3), S6–S11. https://doi.org/10.1002/hast.789
 • Kirk J, Marc L, Miller. Reliability and Validity in Qualitative Research. London: A Sage University Paper; 2014. 324-336 s.
 • Knight, Amber, and Joshua Miller. 2021. Prenatal Genetic Screening, Epistemic Justice, and Reproductive Autonomy. Hypatia 36 (1): 1–21. https://doi.org/10.1017/hyp.2020.50
 • Lawshe CH. A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology. 1975; 28: 563-575.
 • Miller, E., Decker, M. R., McCauley, H. L., Tancredi, D. J., Levenson, R. R., Waldman, J., Schoenwald, P., & Silverman, J. G. (2010). Pregnancy coercion, intimate partner violence and unintended pregnancy. Contraception, 81(4), 316–322. https://doi.org/10.1016/j.contraception.2009.12.004
 • Nelson, E., (2013). Law, Policy and Reproductive Autonomy, Portland, OR: Hart Publishing, 9-55. https://books.google.com.tr/books?id=5WWyzQEACAAJ
 • Nguyen, N., Londeree, J., Nguyen, L. H., Tran, D. H., & Gallo, M. F. (2019). Reproductive autonomy and contraceptive use among women in Hanoi, Vietnam. Contraception: X, 1, 100011. https://doi.org/10.1016/j.conx.2019.100011
 • Purdy, L. (2006). Women’s Reproductive Autonomy: Medicalisation and Beyond. Journal of Medical Ethics, 32(5), 287–291. http://www.jstor.org/stable/27719629
 • Ram, R., Kumar, M., & Kumari, N. (2022). Association between women's autonomy and unintended pregnancy in India. Clinical Epidemiology and Global Health. https://doi.org/10.1016/j.cegh.2022.101060.
 • Riches E, Barrett G, Hall JA. Evaluation of the psychometric properties of the Reproductive Autonomy Scale for use in the UK. 2022. BMJ Sex Reprod Health. 0:1-7. doi:10.1136/bmjsrh-2022-201685
 • Robertson J. A. (1982). The right to procreate and in utero fetal therapy. The Journal of legal medicine, 3(3), 333–366. https://doi.org/10.1080/01947648209513357
 • Seçer, İ. (2015). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Seçer, İ. (2017). SPSS ve LISREL ile pratik veri analizi analiz ve raporlaştırma. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sönmez V. Alacapınar FG. Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. 2013.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulama. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-73.
 • Şencan H (2005) Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik (1. Basım) Seçkin Yayıncılık Sanayi ve Ticaret AŞ, Ankara, 499-559.
 • Taber, K.S. (2018). The Use of Cronbach’s Alpha When Developing and Reporting Research Instruments in Science Education. Research in Science Education, 48, 1273-1296. https://doi.org/10.1007/S11165-016-9602-2.
 • Thaller J, Messing JT. (2016) Reproductive Coercion by an Intimate Partner: Occurrence, Associations, and Interference with Sexual Health Decision Making. Heal Soc Work. e11-e19. https://doi.org/10.1093/hsw/hlv083
 • Tsu P. S. (2012). Reproductive autonomy and normalization of cesarean section. The American journal of bioethics : AJOB, 12(7), 61–62. https://doi.org/10.1080/15265161.2012.680538 Upadhyay, U. D., Dworkin, S. L., Weitz, T. A., & Foster, D. G. (2014). Development and validation of a reproductive autonomy scale. Studies in family planning, 45(1), 19–41. https://doi.org/10.1111/j.1728-4465.2014.00374.x
 • Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal Bilimlerde Faktör Analizi ve Geçerlilik: Keşfedici ve Doğrulayıcı Faktör Analizlerinin Kullanılması . İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi , , 74-85 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuisletme/issue/32177/357061

Turkish Validity and Reliability of The Reproductive Autonomy Scale

Year 2024, Volume: 7 Issue: 2, 239 - 248, 05.07.2024

Abstract

Objective: This study was conducted to ensure the validity and reliability of the Reproductive Autonomy Scale.
Methods: Methodological study type was adopted. After obtaining permission from the original scale owner, the language and content validity scale was applied to 386 female participants between the ages of 18-60. Explanatory factor analysis and confirmatory factor analysis were used for construct validity and reliability analyses of the study were performed.
Results: It was found that excellent agreement in terms of chi-square/sd value of confirmatory factor analysis results (2,394); good fit in terms of GFI value (.943); good fit (.916) for AGFI value, good fit (.060) for RMSEA value; good fit (.946) in terms of CFI value. The Cronbach's Alpha coefficient of the scale, which consists of three sub-dimensions similar to the original scale, was calculated as .650 for the "Decision Making" subscale, .840, for the "Freedom from coercion" subscale, and .783 for the "Communication" subscale. The total Cronbach Alpha internal consistency coefficient value calculated for the whole scale was .84, showing that the scale was valid and reliable.
Conclusion: The scale was found to be valid and reliable in Turkish women.

References

 • Alpar CR. Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik-Güvenilirlik (3rd ed.). Ankara: Detay Yayıncılık. 2014.
 • Ayre C, Scally AJ. Critical values for lawshe’s content validity ratio. Measurement and Evaluation in Counseling and Development. 2014; 47(1):79-86. https://doi.org/10.1177/0748175613513808.
 • Beaton, D. E., Bombardier, C., Guillemin, F., & Ferraz, M. B. (2000). Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. Spine, 25(24), 3186–3191. https://doi.org/10.1097/00007632-200012150-00014
 • Berer, M. (2017). Abortion law and policy around the world: In search of decriminalization. Health and Human Rights , 19, 13-27.
 • Brandi, K., Woodhams, E., White, K. O., & Mehta, P. K. (2018). An exploration of perceived contraceptive coercion at the time of abortion. Contraception, 97(4), 329–334. https://doi.org/10.1016/j.contraception.2017.12.009
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Chamberlain, L., & Levenson, R.R. (2012). Addressing Intimate Partner Violence, Reproductive and Sexual Coercion: A Guide for Obstetric, Gynecologic and Reproductive Health Care Settings: https://doi.org/603552012-001
 • Çalışkan, A., Akkoç, İ. & Turunç, Ö. (2019). Yenilikçi davranış: bir ölçek uyarlama çalışması. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1), 94-111.
 • Çapık, C. (2014). Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında doğrulayıcı faktör analizinin kullanımı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(3), 196-205.
 • Çarkçı, J. (2020). Sosyal bilimlerde ölçek geliştirme kılavuzu. İstanbul: Çizgi Kitabevi.
 • Çokluk ÖS, Şekercioğlu G, Büyüköztürk S. Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. 2012. 100-155.
 • Erdoğan S, Nahcivan N, Esin N. Hemşirelikte Araştırma Süreç, Uygulama ve Kritik. İstanbul. Nobel Tıp Kitapevleri. 2014. p. 216-231.
 • Erkuş, A. (2014). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-ı temel kavramlar ve işlemler (2.Baskı). Ankara: PegemAkademi.
 • Fay, K., & Yee, L. (2018). Reproductive Coercion and Women's Health. Journal of midwifery & women's health, 63(5), 518–525. https://doi.org/10.1111/jmwh.12885
 • Fernandes, E. T. B. S., Dias, A. C. S., Ferreira, S. L., Marques, G. C. M., & Pereira, C. O. J. (2019). Cultural and reliable adaptation of the Reproductive Autonomy Scale for women in Brazil. Acta Paul Enferm., 32(3), 298-304. https://doi.org/10.1590/1982-0194201900041. Grace, K. T., & Anderson, J. C. (2018). Reproductive Coercion: A Systematic Review. Trauma, violence & abuse, 19(4), 371–390. https://doi.org/10.1177/1524838016663935
 • Gürbüz, S. & Şahin, F. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Hill, A. L., Jones, K. A., McCauley, H. L., Tancredi, D. J., Silverman, J. G., & Miller, E. (2019). Reproductive Coercion and Relationship Abuse Among Adolescents and Young Women Seeking Care at School Health Centers. Obstetrics and gynecology, 134(2), 351–359. https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003374
 • İslamoğlu, A.H., ve Alnıaçık, Ü. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. İstanbul: Beta.
 • Johnston, J., & Zacharias, R. L. (2017). The Future of Reproductive Autonomy. The Hastings Center report, 47 Suppl 3(Suppl 3), S6–S11. https://doi.org/10.1002/hast.789
 • Kirk J, Marc L, Miller. Reliability and Validity in Qualitative Research. London: A Sage University Paper; 2014. 324-336 s.
 • Knight, Amber, and Joshua Miller. 2021. Prenatal Genetic Screening, Epistemic Justice, and Reproductive Autonomy. Hypatia 36 (1): 1–21. https://doi.org/10.1017/hyp.2020.50
 • Lawshe CH. A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology. 1975; 28: 563-575.
 • Miller, E., Decker, M. R., McCauley, H. L., Tancredi, D. J., Levenson, R. R., Waldman, J., Schoenwald, P., & Silverman, J. G. (2010). Pregnancy coercion, intimate partner violence and unintended pregnancy. Contraception, 81(4), 316–322. https://doi.org/10.1016/j.contraception.2009.12.004
 • Nelson, E., (2013). Law, Policy and Reproductive Autonomy, Portland, OR: Hart Publishing, 9-55. https://books.google.com.tr/books?id=5WWyzQEACAAJ
 • Nguyen, N., Londeree, J., Nguyen, L. H., Tran, D. H., & Gallo, M. F. (2019). Reproductive autonomy and contraceptive use among women in Hanoi, Vietnam. Contraception: X, 1, 100011. https://doi.org/10.1016/j.conx.2019.100011
 • Purdy, L. (2006). Women’s Reproductive Autonomy: Medicalisation and Beyond. Journal of Medical Ethics, 32(5), 287–291. http://www.jstor.org/stable/27719629
 • Ram, R., Kumar, M., & Kumari, N. (2022). Association between women's autonomy and unintended pregnancy in India. Clinical Epidemiology and Global Health. https://doi.org/10.1016/j.cegh.2022.101060.
 • Riches E, Barrett G, Hall JA. Evaluation of the psychometric properties of the Reproductive Autonomy Scale for use in the UK. 2022. BMJ Sex Reprod Health. 0:1-7. doi:10.1136/bmjsrh-2022-201685
 • Robertson J. A. (1982). The right to procreate and in utero fetal therapy. The Journal of legal medicine, 3(3), 333–366. https://doi.org/10.1080/01947648209513357
 • Seçer, İ. (2015). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Seçer, İ. (2017). SPSS ve LISREL ile pratik veri analizi analiz ve raporlaştırma. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sönmez V. Alacapınar FG. Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. 2013.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulama. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-73.
 • Şencan H (2005) Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik (1. Basım) Seçkin Yayıncılık Sanayi ve Ticaret AŞ, Ankara, 499-559.
 • Taber, K.S. (2018). The Use of Cronbach’s Alpha When Developing and Reporting Research Instruments in Science Education. Research in Science Education, 48, 1273-1296. https://doi.org/10.1007/S11165-016-9602-2.
 • Thaller J, Messing JT. (2016) Reproductive Coercion by an Intimate Partner: Occurrence, Associations, and Interference with Sexual Health Decision Making. Heal Soc Work. e11-e19. https://doi.org/10.1093/hsw/hlv083
 • Tsu P. S. (2012). Reproductive autonomy and normalization of cesarean section. The American journal of bioethics : AJOB, 12(7), 61–62. https://doi.org/10.1080/15265161.2012.680538 Upadhyay, U. D., Dworkin, S. L., Weitz, T. A., & Foster, D. G. (2014). Development and validation of a reproductive autonomy scale. Studies in family planning, 45(1), 19–41. https://doi.org/10.1111/j.1728-4465.2014.00374.x
 • Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal Bilimlerde Faktör Analizi ve Geçerlilik: Keşfedici ve Doğrulayıcı Faktör Analizlerinin Kullanılması . İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi , , 74-85 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuisletme/issue/32177/357061
There are 38 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Services and Systems (Other)
Journal Section Articles
Authors

Eda Özyön

Vesile Koçak

Emel Ege

Publication Date July 5, 2024
Submission Date September 11, 2023
Acceptance Date January 29, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA Özyön, E., Koçak, V., & Ege, E. (2024). Üreme Özerkliği Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(2), 239-248. https://doi.org/10.62425/esbder.1509100
AMA Özyön E, Koçak V, Ege E. Üreme Özerkliği Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. July 2024;7(2):239-248. doi:10.62425/esbder.1509100
Chicago Özyön, Eda, Vesile Koçak, and Emel Ege. “Üreme Özerkliği Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik Ve Güvenirliği”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7, no. 2 (July 2024): 239-48. https://doi.org/10.62425/esbder.1509100.
EndNote Özyön E, Koçak V, Ege E (July 1, 2024) Üreme Özerkliği Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7 2 239–248.
IEEE E. Özyön, V. Koçak, and E. Ege, “Üreme Özerkliği Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği”, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 239–248, 2024, doi: 10.62425/esbder.1509100.
ISNAD Özyön, Eda et al. “Üreme Özerkliği Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik Ve Güvenirliği”. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7/2 (July 2024), 239-248. https://doi.org/10.62425/esbder.1509100.
JAMA Özyön E, Koçak V, Ege E. Üreme Özerkliği Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2024;7:239–248.
MLA Özyön, Eda et al. “Üreme Özerkliği Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik Ve Güvenirliği”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 7, no. 2, 2024, pp. 239-48, doi:10.62425/esbder.1509100.
Vancouver Özyön E, Koçak V, Ege E. Üreme Özerkliği Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2024;7(2):239-48.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

2992931409