Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ALANINDA YAPILAN ARAŞTIRMALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

Year 2021, Volume 20, Issue 80, 1858 - 1880, 01.10.2021
https://doi.org/10.17755/esosder.870215

Abstract

Bu araştırmada Türkiye’de 2010-2020 yılları arasında müzik öğretmenliği programlarında tamamlanan 340 lisansüstü tez yıl, tür, üniversite, enstitü, anahtar kelime, konu, yöntem, çalışmaya dahil olan gruplar, örneklem/çalışma grubu büyüklüğü/belirleme yöntemi, veri toplama araçları, geçerlik ve güvenirlik yöntemleri, veri analiz yöntemleri başlıklarına göre sayısal dağılımı açısından incelenmiştir. Araştırmada, lisansüstü tez çalışmalarının belirlenen kategoriler üzerindeki dağılımını ortaya koymak ve bu alanda yapılacak yeni çalışmalara kaynak oluşturulmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Araştırma betimsel bir çalışma olup araştırma verilerinin analizinde, doküman incelemesi tekniği ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Lisansüstü tezler incelenerek konularına göre sınıflandırılmış, tezlerin frekans (f) ve yüzde (%) dağılımları yapılmış ve sonuçlar ilgili tablolarla sunulmuştur. Araştırmada elde edilen bazı bulgulara göre tezlerin; 231’i yüksek lisans, 109’u ise doktora düzeyindedir. En fazla lisansüstü tez 2010 yılında Gazi Üniversitesinde tamamlanmıştır. Araştırma kapsamındaki tezlerin bir kısmında, kullanılan örneklemin büyüklüğünden, örneklem belirleme yöntemlerinden ve geçerlik-güvenirlik tekniklerinden bahsedilmediği görülmüştür. Araştırmanın bulgularından yola çıkılarak konu ile ilgili önerilere yer verilmiştir.

References

 • Arıca, E. (2017). Türkiye’de keman pedagojisi alanında hazırlanan lisansüstü tezler üzerine bir inceleme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 32(2), 327-342.
 • Atilla, B., Akyürek, R. (2020). Examination of postgraduate theses on string instruments in Turkey. Educational Research and Reviews, 15(9), 581-586. 2020 Doi:10.5897/ERR2020.4038.
 • Aydınlı Gürler, D. (2020). A revıew of graduate theses in group pıano educatıon. Ekev Akademi Dergisi, 83, 165-184. Doi: 10.17753/Ekev1489.
 • Babaç, E. E., Köse, H. S. (2018). Türkiye’de 2011-2018 yılları arasında koro alanında yapılmış olan lisansüstü tezlerin bazı parametreler bakımından incelenmesi. Online Journal of Music Sciences, 3 (1), 35-55. Doi: 10.31811/ojomus.430359.
 • Can, A.A., Can, Ü.K. & Bağcı, H. (2009). Lisansüstü müzik eğitimi programlarıyla ve gerçekleştirilen araştırmalarla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri. The First International Congress of Educational Research "Trends and Issues of Educational Research". (01-03 Mayıs 2009). Çanakkale: Educational Research Association, Çanakkale Onsekiz Mart University, Ministry of National Education.
 • Demirbatır. R.E. (2001). Müzik alanı yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tez bibliyografyası. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 123-141
 • Ece, A.S. ve Çeşit, C. (2011). Türkiye’de lisansüstü düzeyde yapılan disiplinler arası müzik araştırmaları ve sonuçları. The Journal of International Social Research. 4(17), 599-617.
 • Geboloğlu, B. (2020). Türkiye’ de klasik türk müziği bestecileri ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerin incelenmesi. İdil, 9(65), 19-30. Doi: 10.7816/idil-09-65-03.
 • Gençel Ataman, Ö. (2019). Müzik öğretmenliği bilim dallarında yapılan flüt ile ilgili lisansüstü tezlerde araştırma eğilimleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 22(41), 113-132. https://doi.org/10.31795/baunsobed.581255.
 • Görler, B.D. (2017). Eğitim bilimleri enstitülerindeki müzik yüksek lisans tezlerinde kullanılmış olan araştırma yöntemleri ve konu yönelimleri-Bibliyografik bir çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Kabakçı Yurdakul, I. (2013). Evren ve örneklem. A.A. Kurt. (Editör) Bilimsel araştırma yöntemleri. (1. Baskı). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri, 75-91.
 • Kaltakçı Gürel, D., Ölmeztürk, A., Durmaz, B., Abul, E., Özün, H., Irak, M., Subaşı, Ö. & Baydar, Z. (2017). 1990-2016 Yılları arasında Türkiye’de fizik eğitimi alanında yapılmış lisansüstü tezlerin içerik analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 37(3), 1141-1172. https://doi.org/10.17152/gefad.335238.
 • Karadağ, E. (2009). Eğitim bilimleri alanında yapılmıs doktora tezlerinin tematik açıdan incelemesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 75-87.
 • Karadağ, R. (2014). Dünyada ve Türkiye’de farklılaştırılmış öğretimle ilgili yapılmış çalışmaların değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 1301-1322.
 • Karaman, S.ve Bakırcı, F. (2010). Türkiye’de lisansüstü eğitim: Sorunlar ve çözüm önerileri. Sosyal Bilimler Arastırmaları Dergisi, 5(2), 94-114.
 • Kazu, İ. Y., Çam, H. (2019). Öğretmen yeterliği ve nitelikleri üzerine yapılmış lisansüstü çalışmaların incelenmesi: bir içerik analizi çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(71):1349-1367. DOI:10.17755/esosder.516910
 • Kılıç Tapu, I. (2017). Müzik öğretmenliği eğitimi sürecinin lisansüstü tezlerdeki görünümü. Journal Of Social And Humanities Sciences Research. 4(11), 504-513.
 • Köseoğlu, S., Eroğlu Doğan, E. (2020). Türkiye’de 2010-2017 yılları arasında fen bilgisi öğretmenliği bilim dalında yapılmış olan lisansüstü tezlerin analizi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(75):1122-1147. Doi:10.17755/esosder.654747
 • Kuzu, A. (2013). Araştırmaların planlanması. A.A. Kurt. (Editör) Bilimsel araştırma yöntemleri. (1. Baskı). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri, 19-45.
 • Kuzu, A. (2013). Veri toplama yöntem ve araçları. A.A. Kurt. (Editör) Bilimsel araştırma yöntemleri. (1. Baskı). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri, 93-115.
 • Mevzuat Bilgi Sistemi. (2020). Yükseköğretim Kanunu. 21 Aralık 2020 tarihinde http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf adresinden alındı.
 • Orakcıoğlu, E. (2019). Türkiye’de uzaktan eğitim temalı 2013-2018 yılları arasında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Özbay, S.S., Can, Ü.K. (2020). Türkiye’de orff-schulwerk yaklaşımı konusunda oluşturulmuş süreli, süresiz yayınlar ve bilimsel çalışmaların incelenmesi. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 166-189.
 • Polat, G. (2010). Eğitim yönetimi ve denetimi anabilim dalında yapılmış lisansüstü tez çalışmalarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F.G. (2019). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. (7. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin, Ç. (2017). Nitel veri analizi. R.Y. Kıncal. (Editör) Bilimsel araştırma yöntemleri. (5. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 185-192.
 • Şenyurt, S., Özer Özkan, Y. (2017). Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında yapılan yüksek lisans tezlerinin tematik ve metodolojik açıdan incelenmesi. İlköğretim Online, 16(2), 628-653. Doi: 10.17051/ilkonline.2017.304724.
 • Tuna, A. (2017). Müzik bibliyografyası bağlamında 2000-2017 yılları arasında yapılmış lisansüstü tezler ve yöntemleri. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi, 11, 125-133.
 • Uçan, A. (2018). Dünyada müzik araştırmalarına genel bir bakış ve KKÜ 1. Uluslararasıl müzik araştırmaları öğrenci kurultayı. Online Journal of Music Sciences, 3(2), 7-45. Doi: 10.31811/ojomus.491235
 • Varış, Y.A. (2012). Türkiye’de viyola üzerine yazılmış lisansüstü tezlerin analizi. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(8), 1247-1260.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. Baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, A. (2004). Türkiye’deki yetişkin eğitimi araştırmalarına toplu bakış. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(1), 78-97.
 • Yücetoker, İ. (2019). Müzik eğitimi yayınlarında kullanılan nitel ölçme araçlarında geçerlik sıkıntıları ve çözüm önerileri. Karadeniz 1. Uluslararası Multidisipliner Bilimsel Çalışmalar Kongresi, (15-17 Mart 2019) Giresun: Ubak Uluslararası Bilimler Akademisi, 944-955.

A REVIEW OF RESEARCH IN THE FIELD OF MUSIC TEACHING

Year 2021, Volume 20, Issue 80, 1858 - 1880, 01.10.2021
https://doi.org/10.17755/esosder.870215

Abstract

In this study; 340 theses have been completed between 2010-2020 in music teaching program in Turkey have been examined in terms of their various characteristics (year, genre, universities, institutes, keyword, subject, methods, groups involved in the study, sample study group size, sample workgroup assignment methods, data collection tools, validity and reliability methods, data analysis methods) and numerical distribution has been calculated according to these features. In the research, it was aimed to reveal the distribution of postgraduate theses over the specified categories and to contribute to the creation of resources for new studies in this field. The research is a descriptive study and the document analysis technique and content analysis method were used in the analysis of the research data. Graduate theses were examined and classified according to their subjects, the frequency (f) and percentage (%) distributions of the theses were made and the results were presented in the relevant tables. According to the findings of the research; 231 of them are at the master's level and 109 of them are at the doctorate level. The highest number of graduate theses were completed in 2010 at Gazi University. In a significant number of theses, the size of the sample, sampling methods, and validity-reliability techniques were not mentioned. Based on the findings of the research, suggestions on the subject are included.

References

 • Arıca, E. (2017). Türkiye’de keman pedagojisi alanında hazırlanan lisansüstü tezler üzerine bir inceleme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 32(2), 327-342.
 • Atilla, B., Akyürek, R. (2020). Examination of postgraduate theses on string instruments in Turkey. Educational Research and Reviews, 15(9), 581-586. 2020 Doi:10.5897/ERR2020.4038.
 • Aydınlı Gürler, D. (2020). A revıew of graduate theses in group pıano educatıon. Ekev Akademi Dergisi, 83, 165-184. Doi: 10.17753/Ekev1489.
 • Babaç, E. E., Köse, H. S. (2018). Türkiye’de 2011-2018 yılları arasında koro alanında yapılmış olan lisansüstü tezlerin bazı parametreler bakımından incelenmesi. Online Journal of Music Sciences, 3 (1), 35-55. Doi: 10.31811/ojomus.430359.
 • Can, A.A., Can, Ü.K. & Bağcı, H. (2009). Lisansüstü müzik eğitimi programlarıyla ve gerçekleştirilen araştırmalarla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri. The First International Congress of Educational Research "Trends and Issues of Educational Research". (01-03 Mayıs 2009). Çanakkale: Educational Research Association, Çanakkale Onsekiz Mart University, Ministry of National Education.
 • Demirbatır. R.E. (2001). Müzik alanı yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tez bibliyografyası. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 123-141
 • Ece, A.S. ve Çeşit, C. (2011). Türkiye’de lisansüstü düzeyde yapılan disiplinler arası müzik araştırmaları ve sonuçları. The Journal of International Social Research. 4(17), 599-617.
 • Geboloğlu, B. (2020). Türkiye’ de klasik türk müziği bestecileri ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerin incelenmesi. İdil, 9(65), 19-30. Doi: 10.7816/idil-09-65-03.
 • Gençel Ataman, Ö. (2019). Müzik öğretmenliği bilim dallarında yapılan flüt ile ilgili lisansüstü tezlerde araştırma eğilimleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 22(41), 113-132. https://doi.org/10.31795/baunsobed.581255.
 • Görler, B.D. (2017). Eğitim bilimleri enstitülerindeki müzik yüksek lisans tezlerinde kullanılmış olan araştırma yöntemleri ve konu yönelimleri-Bibliyografik bir çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Kabakçı Yurdakul, I. (2013). Evren ve örneklem. A.A. Kurt. (Editör) Bilimsel araştırma yöntemleri. (1. Baskı). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri, 75-91.
 • Kaltakçı Gürel, D., Ölmeztürk, A., Durmaz, B., Abul, E., Özün, H., Irak, M., Subaşı, Ö. & Baydar, Z. (2017). 1990-2016 Yılları arasında Türkiye’de fizik eğitimi alanında yapılmış lisansüstü tezlerin içerik analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 37(3), 1141-1172. https://doi.org/10.17152/gefad.335238.
 • Karadağ, E. (2009). Eğitim bilimleri alanında yapılmıs doktora tezlerinin tematik açıdan incelemesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 75-87.
 • Karadağ, R. (2014). Dünyada ve Türkiye’de farklılaştırılmış öğretimle ilgili yapılmış çalışmaların değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 1301-1322.
 • Karaman, S.ve Bakırcı, F. (2010). Türkiye’de lisansüstü eğitim: Sorunlar ve çözüm önerileri. Sosyal Bilimler Arastırmaları Dergisi, 5(2), 94-114.
 • Kazu, İ. Y., Çam, H. (2019). Öğretmen yeterliği ve nitelikleri üzerine yapılmış lisansüstü çalışmaların incelenmesi: bir içerik analizi çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(71):1349-1367. DOI:10.17755/esosder.516910
 • Kılıç Tapu, I. (2017). Müzik öğretmenliği eğitimi sürecinin lisansüstü tezlerdeki görünümü. Journal Of Social And Humanities Sciences Research. 4(11), 504-513.
 • Köseoğlu, S., Eroğlu Doğan, E. (2020). Türkiye’de 2010-2017 yılları arasında fen bilgisi öğretmenliği bilim dalında yapılmış olan lisansüstü tezlerin analizi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(75):1122-1147. Doi:10.17755/esosder.654747
 • Kuzu, A. (2013). Araştırmaların planlanması. A.A. Kurt. (Editör) Bilimsel araştırma yöntemleri. (1. Baskı). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri, 19-45.
 • Kuzu, A. (2013). Veri toplama yöntem ve araçları. A.A. Kurt. (Editör) Bilimsel araştırma yöntemleri. (1. Baskı). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri, 93-115.
 • Mevzuat Bilgi Sistemi. (2020). Yükseköğretim Kanunu. 21 Aralık 2020 tarihinde http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf adresinden alındı.
 • Orakcıoğlu, E. (2019). Türkiye’de uzaktan eğitim temalı 2013-2018 yılları arasında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Özbay, S.S., Can, Ü.K. (2020). Türkiye’de orff-schulwerk yaklaşımı konusunda oluşturulmuş süreli, süresiz yayınlar ve bilimsel çalışmaların incelenmesi. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 166-189.
 • Polat, G. (2010). Eğitim yönetimi ve denetimi anabilim dalında yapılmış lisansüstü tez çalışmalarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F.G. (2019). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. (7. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin, Ç. (2017). Nitel veri analizi. R.Y. Kıncal. (Editör) Bilimsel araştırma yöntemleri. (5. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 185-192.
 • Şenyurt, S., Özer Özkan, Y. (2017). Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında yapılan yüksek lisans tezlerinin tematik ve metodolojik açıdan incelenmesi. İlköğretim Online, 16(2), 628-653. Doi: 10.17051/ilkonline.2017.304724.
 • Tuna, A. (2017). Müzik bibliyografyası bağlamında 2000-2017 yılları arasında yapılmış lisansüstü tezler ve yöntemleri. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi, 11, 125-133.
 • Uçan, A. (2018). Dünyada müzik araştırmalarına genel bir bakış ve KKÜ 1. Uluslararasıl müzik araştırmaları öğrenci kurultayı. Online Journal of Music Sciences, 3(2), 7-45. Doi: 10.31811/ojomus.491235
 • Varış, Y.A. (2012). Türkiye’de viyola üzerine yazılmış lisansüstü tezlerin analizi. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(8), 1247-1260.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. Baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, A. (2004). Türkiye’deki yetişkin eğitimi araştırmalarına toplu bakış. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(1), 78-97.
 • Yücetoker, İ. (2019). Müzik eğitimi yayınlarında kullanılan nitel ölçme araçlarında geçerlik sıkıntıları ve çözüm önerileri. Karadeniz 1. Uluslararası Multidisipliner Bilimsel Çalışmalar Kongresi, (15-17 Mart 2019) Giresun: Ubak Uluslararası Bilimler Akademisi, 944-955.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Article
Authors

Demet AYDINLI GÜRLER> (Primary Author)
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0339-336X
Türkiye

Publication Date October 1, 2021
Submission Date January 28, 2021
Acceptance Date April 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 20, Issue 80

Cite

APA Aydınlı Gürler, D. (2021). MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ALANINDA YAPILAN ARAŞTIRMALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (80) , 1858-1880 . DOI: 10.17755/esosder.870215

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.