Year 2018, Volume 17 , Issue 66, Pages 384 - 400 2018-04-15

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İLE SUÇA SÜRÜKLENMEYEN ÇOCUKLARIN ALGILADIKLARI ANNE VE BABA TUTUMLARI İLE EBEVEYN BAĞLANMA STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PERCEPTIONS OF FATHER AND MOTHER ATTITUDES AND PARENTAL ATTACHMENT STYLES OF DELINQUENT CHILDREN AND NOT DELINQUENT CHILDREN

Rabia AFŞİN [1] , Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK [2]


Bu çalışmada 12-18 yaş grubu suça sürüklenen çocuklar ile aynı yaş grubu suça sürüklenmeyen çocukların algıladıkları anne ve baba tutumları ile ebeveyne bağlanma stilleri incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini Diyarbakır ve Şanlıurfa ilinde bulunan 102 suça sürüklenen çocuk ile 108 ortaöğretim kurumuna devam eden çocuk oluşturmuştur. Araştırmada çocukların algıladıkları anne ve baba tutumlarını ölçmek için ‘Çocuk Yetiştirme Stilleri Ölçeği (ÇYSÖ)’, bağlanma stillerini ölçmek amacıyla ‘Ebeveyn ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri (EABE)’ kullanılmıştır. Bu çalışmada elde edilen veriler SPSS Statistics 23 paket programı ile analiz edilmiştir. Sayısal değişkenlerin normal dağılımdan gelme durumları araştırılırken birim sayıları nedeniyle Kolmogorov Smirnov’dan yararlanılmıştır. Çalışmadaki değişkenler normal dağılmadığı için parametrik olmayan istatistiksel yöntemlerden yararlanılmıştır. Bağımsız sayısal değişkenler arasındaki ilişki Spearman’s Rho Korelasyon Katsayısı ile incelenmiştir. İki bağımsız grup arasındaki farklılıklar incelenirken Mann Whitney U Testinden yararlanılmıştır. İkiden fazla bağımsız grup arasındaki farklılık ise Kruskal Wallis Testi analizi ile incelenmiştir. İki bağımsız kategorik değişken arasındaki ilişki Ki Kare Testi ile analiz edilmiştir. Sonuçlar yorumlanırken anlamlılık düzeyi olarak 0,05 kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, suça sürüklenen çocuklar ile suça sürüklenmeyen çocukların anne ve baba tutumları ile bağlanma stilleri açısından anlamlı farklılıklar vardır. 

Suç, Anne Baba Tutumu, bağlanma
 • Akduman, G. G., Akduman, B., & Cantürk, G. (2007). Ergen suçluluğunda bazı kişisel ve ailesel özelliklerin incelenmesi. Türk Pediatri Arşivi, 42, 156- 161.
 • Akın, A. (2009). Algılanan anne- baba tutumlarının öğrencilerin sosyal bilgiler dersindeki akademik başarıları üzerine etkisi (Bursa ili örneği). Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Algan, A. G.,& Şendil, G. (2013). Okul öncesi çocuklar ve ebeveynlerinin bağlanma güvenlikleri ile çocuk yetiştirme tutumları arasındaki ilişkiler. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 33(1), 55-68.
 • Balcı, G.P. (2011). Madde kullanım bozukluğu olan ergenlerde çocukluk çağı travmalarının bağlanma ile ilişkisi. Tıpta Uzmanlık Tezi, Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 11. Psikiyatri Birimi, İstanbul.
 • Balcı, H. (2011). Çocuk suçluluğu ve toplumsal nedenleri. Yüksek Lisasn Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Baltacı, A. (2011). Çocuk Suçluluğu. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Beijing Kuralları m. 2 (1985). http://cocukhaklari.barobirlik.org.tr/dokuman/ mevzuat_uakararlar/ cocukadaletsistemininuygulanmasi.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Bolattekin, A. (2014). Anne-babanın bağlanma stilleri, anna-baba tutumları ve çocuklarındaki davranış problemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bowlby, J. (1999). Attachment and lose: Vol. 2. separation: Anxiety and anger. New York: Basic.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., Demirel, F., & Kılıç, E. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Çocuk Koruma Kanunu (2005). http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5395.pdf
 • sayfasından erişilmiştir.
 • Demirli, A. (2013). Algılanan ana baba tutumları, bağlanma boyutları, yalnızlık ve umudun yapısal ilişkileri. Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Dirim, A. (2003). Çocuk ruh sağlığı. İstanbul: Esin.
 • Doğan, N. (1990). Çocuk suçluluğu ve çocuk mahkemeleri. Adalet Dergisi 81(1).
 • Erdoğdu, M. Y. (2005). Suça yönlendirilen ve yönlendirilmeyen çocukların aile ilişkileri ile saldırganlık davtanışlarının karşılaştırılması. Çocuk ve Ruh Sağlığı Dergisi, 12(3).
 • Ersin, B. (2010). Lise öğrencilerinin suç eğilimleri ile anne baba tutumları arasındaki ilişki (Beyoğlu ilçesi örneği). Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Günaydın, G., Selçuk, E., Sümer, N.,& Uysal, A. (2005). Ebeveyn Ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri Kısa Formu’nun psikometrik açıdan değerlendirilmesi. Türk Psikologlar Derneği Psikoloji Yazıları, 8(16), 13-23.
 • Haapasalo, J. & Pokelo, E. (1999). Child rearing and child abuse antecedents of criminality. Agression and Violent Behavior, 4(1), 107-127.
 • Işık, G. (2003).Çocuk suçluluğunda ailenin etkileri: Elazığ Islahevi örneği. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • İçli, T. (2004). Türkiye’de suçlular, sosyal kültürel ve ekonomik özellikleri. Ankara: Bizim Büro.
 • Kesebir, S., Kavzoğlu, S. Ö., & Üstündağ, M. F. (2011). Bağlanma ve Psikopataloji. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 3(2), 321-342.
 • McCord, J. (1991). Family relationship, juvenile delinquency and adult criminality. Criminology, 29, 398- 417.
 • Pardini, D. A., Loeber, R. & Stouthamer, L. M. (2005). Developmental shifts in parent and peer influences on boys’ beliefts about delinquent behavior. Journal of Research on Adolescence, 15(3), 299-323.
 • Sevük, H. Y. (1998). Uluslar arası sözleşmelerdeki ilkeler açısından çocuk suçluluğu ile mücadelede kuramsal yaklaşım. İstanbul: Beta.
 • Sezer, A., Kolaç, N., & Erol, S. (2013). Bir İlköğretim okulu 4, 5 ve 6. Sınıf öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin anne baba tutumları ve bazı değişkenler ile ilişkisi. MÜSBED, 3(4), 184-190.
 • Sümer, N. & Güngör, D. (1999). Çocuk yetiştirme stillerinin bağlanma stilleri, benlik değerlendirmeleri, ve yakın ilişkiler üzerindeki etkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 14, 35- 58.
 • Tanış, Z. (2014). Yetişkinlerde bağlanma stilleri ve öfke tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tunceroğlu, Z. (2015). Suça sürüklenen çocuklarda mükerrerliğin irdelenmesi. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, İstanbul.
 • Türk Dil Kurumu. (2011). Türkçe sözlük. Ankara: TDK.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Nisan 2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Rabia AFŞİN
Institution: GAZI UNIV
Country: Turkey


Author: Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK
Institution: GAZI UNIV
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 15, 2018

Bibtex @research article { esosder294032, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {384 - 400}, doi = {10.17755/esosder.294032}, title = {SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İLE SUÇA SÜRÜKLENMEYEN ÇOCUKLARIN ALGILADIKLARI ANNE VE BABA TUTUMLARI İLE EBEVEYN BAĞLANMA STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {AFŞİN, Rabia and ÖĞRETİR ÖZÇELİK, Ayşe Dilek} }
APA AFŞİN, R , ÖĞRETİR ÖZÇELİK, A . (2018). SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İLE SUÇA SÜRÜKLENMEYEN ÇOCUKLARIN ALGILADIKLARI ANNE VE BABA TUTUMLARI İLE EBEVEYN BAĞLANMA STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 17 (66) , 384-400 . DOI: 10.17755/esosder.294032
MLA AFŞİN, R , ÖĞRETİR ÖZÇELİK, A . "SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İLE SUÇA SÜRÜKLENMEYEN ÇOCUKLARIN ALGILADIKLARI ANNE VE BABA TUTUMLARI İLE EBEVEYN BAĞLANMA STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018 ): 384-400 <https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/34439/294032>
Chicago AFŞİN, R , ÖĞRETİR ÖZÇELİK, A . "SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İLE SUÇA SÜRÜKLENMEYEN ÇOCUKLARIN ALGILADIKLARI ANNE VE BABA TUTUMLARI İLE EBEVEYN BAĞLANMA STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018 ): 384-400
RIS TY - JOUR T1 - SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İLE SUÇA SÜRÜKLENMEYEN ÇOCUKLARIN ALGILADIKLARI ANNE VE BABA TUTUMLARI İLE EBEVEYN BAĞLANMA STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ AU - Rabia AFŞİN , Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.294032 DO - 10.17755/esosder.294032 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 384 EP - 400 VL - 17 IS - 66 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.294032 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.294032 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İLE SUÇA SÜRÜKLENMEYEN ÇOCUKLARIN ALGILADIKLARI ANNE VE BABA TUTUMLARI İLE EBEVEYN BAĞLANMA STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ %A Rabia AFŞİN , Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK %T SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İLE SUÇA SÜRÜKLENMEYEN ÇOCUKLARIN ALGILADIKLARI ANNE VE BABA TUTUMLARI İLE EBEVEYN BAĞLANMA STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 66 %R doi: 10.17755/esosder.294032 %U 10.17755/esosder.294032
ISNAD AFŞİN, Rabia , ÖĞRETİR ÖZÇELİK, Ayşe Dilek . "SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İLE SUÇA SÜRÜKLENMEYEN ÇOCUKLARIN ALGILADIKLARI ANNE VE BABA TUTUMLARI İLE EBEVEYN BAĞLANMA STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 66 (April 2018): 384-400 . https://doi.org/10.17755/esosder.294032
AMA AFŞİN R , ÖĞRETİR ÖZÇELİK A . SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İLE SUÇA SÜRÜKLENMEYEN ÇOCUKLARIN ALGILADIKLARI ANNE VE BABA TUTUMLARI İLE EBEVEYN BAĞLANMA STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(66): 384-400.
Vancouver AFŞİN R , ÖĞRETİR ÖZÇELİK A . SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İLE SUÇA SÜRÜKLENMEYEN ÇOCUKLARIN ALGILADIKLARI ANNE VE BABA TUTUMLARI İLE EBEVEYN BAĞLANMA STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(66): 400-384.