Year 2018, Volume 17 , Issue 67, Pages 1120 - 1146 2018-07-20

OKULLARDA İŞYERİ RUHSALLIĞI GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
AN EXAMINATION OF WORKPLACE SPIRITUALITY DEVELOPMENT IN SCHOOLS

Ahmet GÖÇEN [1] , Habib ÖZĞAN [2]


Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin ruhsallık, benlik ve örgütsel değer algıları, işte aşkınlık ve anlam bilincini artırmaya yönelik oluşturulan Okul Ruhsallık Programı (ORP) hakkındaki görüşlerini belirlemektir. ORP yaklaşık 20 saat sürmüş olup temel olarak “İşyeri Ruhsallığına Giriş, Anlamlı İş, Aşkınlık, Özalgı ve Örgütsel Değerler” oturumlarından oluşmaktadır. Çalışma kapsamında 2016- 2017 eğitim yılında işyeri ruhsallığı odaklı 6 haftalık ORP’ye katılan 19 kişi ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların işyeri ruhsallık programına ilişkin görüşleri içerik analizinden sonra temalar halinde sunulmuştur. ORP’nin etkililiğine ilişkin yapılan nitel görüşmelerde programın öğretmenler üzerinde “Hayat, Okul içi İlişkiler, Özbenlik, Amaçlar, Anlam” temalarında olumlu etkilere yol açtığı görülmüştür. ORP sonunda bu beş alanda etkiler belirten öğretmenler eğitim programını faydalı bulduklarını, programın hayatlarına farkındalık kattığını, işlerine yeni bir bakış açısı yüklediği, işsel anlamı geri getirdiğini belirtmişlerdir. Katılımcılar ayrıca programda ruhsal olgular ile daha derinden tanıştıklarını, kendilerini daha iyi tanıdıklarını ve okul içi çalışmalarında ve ilişkilerinde amaç bütünlüğü, gerçek anlam bilinci kazandıklarını ifade etmiştir.

The purpose of this study is to determine the teachers’ opinions about the School Spirituality Program (SSP), designed to increase their spirituality level, perceptions of self and organizational values, and sense of transcendence and meaning at work. SSP lasted about 20 hours and is mainly composed of the sessions titled “Introduction to Workplace Spirituality, Meaningful Work, Transcendence, Self-Identity and Organizational Values”. Within the study in the academic year of 2016–2017, semi-structured interviews were conducted with 19 participants upon workplace spirituality based 6-weeks SSP. The participants' views about workplace spirituality program were presented in themes after content analysis. In qualitative discussions on the effectiveness of SSP, it was seen that the program positively affected the teachers in themes of "Life, School Relations, Self-Identity, Goals, and Meaning”. At the end of the SSP, the teachers noted impact on these five areas and indicated that they found the training program useful, it added awareness to their lives, put a new perspective on their work and revived the work related meaning. They also expressed that they learned more deeply about the spiritual phenomena, got to know more about themselves, and acquired purposeful integrity and true meaning awareness in their school work and relationships.

 • Ağcabay, M. İ. (2010). Prehistorik Çağda Heykel ve Aşkınlık. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı, İstanbul.
 • Ariely, D., Kamenica, E., & Prelec, D. (2008). Man's search for meaning: The case of legos. Journal of Economic Behavior and Organization, 67(3), 671-677. doi:10.1016/j.jebo.2008.01.004
 • Ashmos, D. P., & Duchon, D. (2000). Spirituality at Work: A Conceptualization and Measure. Journal of Management Inquiry, 9(2), 134-145. doi:10.1177/105649260092008
 • Atak, M. (Ed.) (2016). Maneviyat Psikolojisi. İstanbul: Kültür Elit Kitaplar.
 • Balanuye, C. (2008). Beden ve aşkınlık. Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Dergisi, 49-59. Erişim adresi: http://flsfdergisi.com/sayi6/49-59.pdf
 • Baumeister, R. F., Vohs, K. D., Aaker, J. L., & Garbinsky, E. N. (2013). Some key differences between a happy life and a meaningful life. Journal of Positive Psychology, 8(6), 505-516. doi:10.1080/17439760.2013.830764
 • Bekiş, T. (2013) İş yeri maneviyatının iş tatmini ve örgütsel bağlılığa etkisi üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Niğde.
 • Boone, M., Fite, K., & Reardon, R. F. (2010). The spiritual dispositions of emerging teachers: A preliminary study. Journal of Thought, 45(3), 43-58, Retrieved from https://search.proquest.com/docview/816832623?accountid=15958
 • Burgess, V. L. (1997). Spiritual social work intervention: A case study of a women's spiritual counseling group (Order No. 9819455). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (304382012). Retrieved from https://search.proquest.com/docview/304382012?accountid=15958
 • Cline, P. W. (2015). Organizational commitment in the K-12 public school work environment: A workplace spirituality perspective (Order No. 3728499). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (1746623345). Retrieved from http://search.proquest.com/docview/1746623345?accountid=15958
 • Cook, K. L., Jr. (2017). The impact of spirituality and occupational stress among middle school teachers (Order No. 10258984). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (1874560832). Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1874560832?accountid=15958
 • Cunha, M. P., Rego, A. and D'Oliveira, T, (2004). Management Ideologies and Organizational Spirituality: A Typology. FEUNL Working Paper No. 452. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.882438
 • Dehler, G. E., & Welsh, M. A. (1994). Spirituality and organizational transformation: Implications for the new management paradigm. Journal of Managerial Psychology, 9(6), 17-26. doi:10.1108/02683949410070179
 • Dehler, G. E., & Welsh, M. A. (2003). The experience of work: Spirituality and the new workplace. In Giacalone R.A., & Jurkiewicz C.L. (eds), Handbook of Workplace
 • Spirituality and Organizational Performance (pp. 108–122). Armonk, NY: M.E. Sharpe.
 • Duchon, D., & Plowman, D. A. (2005). Nurturing the spirit at work: Impact on work unit performance. The Leadership Quarterly, 16(5), 807-833. doi:10.1016/j.leaqua.2005.07.008
 • East, T. J. (2005). A grounded study on how spirituality in the workplace impacts a person's job satisfaction (Order No. 3168180). Available from ProQuest Central; ProQuest Dissertations & Theses Global. (305364697). Retrieved from https://search.proquest.com/docview/305364697?accountid=15958
 • Easwaran, E. (1978). Meditation: An Eight-Point Program. Petaluma, CA: Nilgiri Press.
 • Erdem, A. R. (1998). Süreç kuramlarının eğitim yönetimine katkıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(4), 51-57.
 • Fernando, M., (2005). Self-actualising workplace spirituality: An empirical study. In K. Weaver (Eds.), 65th Annual Academy of Management (AoM) conference (pp. 1-35). USA: Academy of Management. Available at http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1164&context=commpapers
 • Forsythe, G. L. (2016). Spirituality and job satisfaction: A correlational study of elementary school teachers (Order No. 10239617). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (1853947059). Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1853947059?accountid=15958
 • Frankl, V. E. (1985). Man's search for meaning. New York: Simon and Schuster.
 • Fry, L. W. (2003). Toward a theory of spiritual leadership. The Leadership Quarterly, 14(6), 693-727. doi:10.1016/j.leaqua.2003.09.001
 • Fry, L. W. (2008). Spiritual Leadership: State-of-the-Art and Future Directions for Theory, Research, and Practice. In J. Biberman and Tishman, L. (Eds.), Spirituality in business: Theory, Practice, and Future Directions (pp. 106-124). New York: Palgrave.
 • Gangadharan, A. (2014). Can I smile with spirit? towards a process model associating workplace spirituality and emotional labor (Order No. 3642187). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (1641126039). Retrieved from http://search.proquest.com/docview/1641126039?accountid=15958
 • Giacalone R. A., Jurkiewicz C. L. (2003) Toward a Science of Workplace Spirituality. In R. A. Giacalone, C. L Jurkiewicz (Eds.), Handbook of Workplace Spirituality and Organizational Performance. M. E. Sharpe, Armonk, New York, pp. 3–28
 • Gibbel, M. R. (2010). Evaluating a spiritually integrated intervention for depressed college students (Order No. 3424543). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (757372637). Retrieved from https://search.proquest.com/docview/757372637?accountid=15958
 • Gibson, A. R. (2011). Spirituality in principal leadership and its influence on teachers and teaching. (Doctoral Dissertation), University of Waikato: New Zealand
 • Göçen, A. (2017). Eğitim kurumlarında işyeri ruhsallığının geliştirilmesine yönelik deneysel bir uygulama (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Ensütütisi, Gaziantep
 • Göçen, A., & Özğan, H. (2017). Workplace spirituality: metaphors and opinions of teachers. European Journal of Education Studies. Erişim Adresi: https://www.oapub.org/edu/index.php/ejes/article/view/1185
 • Grant, A. M. (2012). Leading with meaning: Beneficiary contact, prosocial impact, and the performance effects of transformational leadership. Academy of Management Journal, 55(2), 458-476. doi:10.5465/amj.2010.0588
 • Grant, A. M., Campbell, E. M., Chen, G., Cottone, K., Lapedis, D., & Lee, K. (2007). Impact and the art of motivation maintenance: The effects of contact with beneficiaries on persistence behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 103(1), 53-67. doi:10.1016/j.obhdp.2006.05.004
 • Gündüz, Ş., (2014). Ruhsal Liderlik ile Örgütsel Sinizm arasındaki ilişki: Duygusal Zekânın aracı etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Halper, J. (1988). Quiet desperation: The truth about successful men. New York: Warner Books.
 • Hamer, D. (2004). The God Gene: How Faith is Hardwired into our Genes. New York: Double Day.
 • Hardy, A. (1966). The Divine Flame: Natural History and Religion. London: Collins
 • Havel, V. (1985). Forgetting we are not God. First Things, 51, 47–50.
 • Houston, P. D. (2008). What’s spirituality got to do with it? In P. D. Houston, A. M. Blankenstein, & R. W. Cole (Eds.), Spirituality in educational leadership (pp. 7-12). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Ilgar, M. Z. & Ilgar : C. (2013). Nitel Bir Araştırma Deseni Olarak Gömülü Teori (Temellendirilmiş Kuram). Erişim adresi: http://www.izu.edu.tr/Assets/Content/File/Enstitu_Sekreterligi/2013_Guz_Donemi_M_Zeki_ilgar_ve_Semra_Cosgun_ilgar.pdf
 • Johnson, M. K. (2017). The influence of workplace spirituality on work stress in higher education employees (Order No. 10264838). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (1886474579). Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1886474579?accountid=15958
 • Johnson : M., Birkeland : E.(2003). Pursuing a “sense of success”: New teachers explain their career decisions. American Educational Research Journal, 40(3), 581-617.
 • Kantaş, Ö. (2013). Impact of Relational and Individuational Self-Orientations on the Well-Being of Academicians: The Roles of Ego-or Eco-System Motivations, Self-Transcendence, Self-Compassion and Burnout. (Master's Thesis). The Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University, Ankara.
 • Karataş, Z. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Manevi temelli sosyal hizmet araştırmaları dergisi, 1(1), 62-80.
 • Kendall, M. H. (2012). Workplace spirituality and the motivational power of meaningful work: An experimental study (Order No. 3503074). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (1008915951). Retrieved from http://search.proquest.com/docview/1008915951?accountid=15958
 • Kinjerski, V., & Skrypnek, B. J. (2008). The Promise of Spirit at Work Increasing Job Satisfaction and Organizational Commitment and Reducing Turnover and Absenteeism in Long-Term Care. Journal of gerontological nursing, 34(10), 17-25.
 • Kinjerski, V. M., & Skrypnek, B. J. (2004). Defining spirit at work: Finding common ground.Journal of Organizational Change Management, 17(1), 26-42. doi:10.1108/09534810410511288
 • Kolodinsky, R. W., Giacalone, R. A., & Jurkiewicz, C. L. (2008). Workplace values and outcomes: Exploring personal, organizational, and interactive workplace spirituality. Journal of Business Ethics, 81(2), 465-480. doi:10.1007/s10551-007-9507-0
 • Koltko-Rivera, M. E. (2006). Rediscovering the later version of maslow's hierarchy of needs: Self-transcendence and opportunities for theory, research, and unification. Review of General Psychology, 10(4), 302-317. doi:10.1037/1089-2680.10.4.302
 • Konz, G. N. P. & Ryan, F. X. (1999). Maintaining an organizational spirituality: No easy task. Journal of Organizational Change Management, 12(3), 200-210. doi:10.1108/09534819910273865
 • Kriger, M., & Seng, Y. (2005). Leadership with inner meaning: A contingency theory of leadership based on the worldviews of five religions. The Leadership Quarterly, 16(5), 771-806. doi:10.1016/j.leaqua.2005.07.007
 • Kumar, V., & Kumar : (2015). Workplace spirituality: A strategic tool in organizational development. International Journal of Education and Management Studies, 5(4), 278-282. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1792354128?accountid=15958
 • Le, T. N., & Levenson, M. R. (2005). Wisdom as self-transcendence: What's love (& individualism) got to do with it? Journal of Research in Personality, 39(4), 443-457. doi:10.1016/j.jrp.2004.05.003
 • Levy, R. B. (2000). My experience as participant in the course on spirituality for executive leadership. Journal of Management Inquiry, 9(2), 129-134.
 • Li, P. (2014). Self-development toward freedom: Understanding self, identity, spirituality, and emancipatory interest (Order No. 3636925). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (1616585047). Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1616585047?accountid=15958
 • Locke, E. A., & Latham, G. P. (1990). A theory of goal setting and task performance. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall
 • Marshall, J. M. (2009). Describing the elephant: Preservice teachers talk about spiritual reasons for becoming a teacher. Teacher Education Quarterly, 36(2), 25-44. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/222879754?accountid=15958
 • Maslow, A. H. (1969). The farther reaches of human nature. The Journal of Transpersonal Psychology, 1(1), 1.
 • McClure, J. P., & Brown, J. M. (2008). Belonging at work. Human Resource Development International, 11(1), 3-17. doi:10.1080/13678860701782261
 • McKinnon, D. (2009). Uncovering and understanding the spirituality and personal wholeness of school educators (Order No. NR54475). Available from ProQuest Central; ProQuest Dissertations & Theses Global. (304832727). Retrieved from https://search.proquest.com/docview/304832727?accountid=15958
 • Merter, M. (2016). Dokuz Yüz Katlı İnsan (15. Baskı). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Milliman, J., Czaplewski, A. J., & Ferguson, J. (2003). Workplace spirituality and employee work attitudes: An exploratory empirical assessment. Journal of Organizational Change Management, 16(4), 426-447. doi:10.1108/09534810310484172
 • Mitroff, I. I., & Denton, E. A. (1999). A study of spirituality in the workplace. Sloan Management Review, 40(4), 83.
 • Moxley, R. S. (2000). Leadership and spirit. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Neal, J. (2000). Work as service to the divine: Giving our gifts selflessly and with joy. American Behavioral Scientist, 43(8), 1316-1333.
 • Neck, C. P., & Milliman, J. F. (1994). Thought self-leadership: Finding spiritual fulfilment in organizational life. Journal of Managerial Psychology, 9(6), 9-16. doi:10.1108/02683949410070151
 • Özdoğan, Ö. (2005). Ruhsal yaklaşım ve insan Türkiye’de bir uygulama örneği. Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi. 6(15), 137-152
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çeviri Editörleri: Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir), Ankara: Pegem Akademi.
 • Pardasani, R., Sharma, R. R., & Bindlish, P. (2014). Facilitating workplace spirituality: Lessons from indian spiritual traditions. Journal of Management Development, 33(8/9), 847-859. doi:10.1108/JMD-07-2013-0096
 • Piedmont, R.L. (1999). Does spirituality represent the sixth factor of personality? Spiritual transcendence and the five-factor model. Journal of Personality, 67(6), 985-995. doi: 10.1111.1467-6494.00080
 • Rhodes, K. (2006). Six components of a model for workplace spirituality. Graziadio Business Report, 9 (2).
 • Riaz, O. (2012). Spirituality and transformational leadership in education (Order No. 3541871). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (1115316371). Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1115316371?accountid=15958
 • Richardson, F. C. (2014). Investigating psychology and transcendence. Pastoral Psychology, 63(3), 355-365. doi:10.1007/s11089-013-0536-6
 • Rosso, B. D., Dekas, K. H., & Wrzesniewski, A. (2010). On the meaning of work: A theoretical integration and review. Research in Organizational Behavior, 30(91), 91-127. doi:10.1016/j.riob.2010.09.001
 • Seyyar, A. (Ed.). (2008). Manevî Sosyal Hizmetler. İstanbul: Rağbet Yayınlan.
 • Seyyar, A. (2009). Çalışma Hayatında ve İşyerinde Maneviyat. Kamuda Sosyal Politika, 3(11), 42-52. Erişim Adresi: http://www.sosyalsiyaset.net/documents/spirituality@work.asp#sn30
 • Seyyar, A., & Evkaya, C. (2015). Batıda “İşyeri Maneviyatı” Üzerine Yapılan Bilimsel Çalışmaların Türk Bilim Camiasına Etkileri. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi. 143-171
 • Sexton, N. L. (2013). The perceived impact of spirituality on the leadership and careers of mid-level leaders (Order No. 3573686). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (1437649344). Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1437649344?accountid=15958
 • Shah : , & Sachdev, A. (2014). How to develop spiritual awareness in the organization: Lessons from the indian yogic philosophy. Journal of Management Development, 33(8/9), 871-890. doi:10.1108/JMD-07-2013-0098
 • Sheep, M. L. (2004). Nailing down gossamer: a valid measure of the person-organization fit of workplace spirituality. In Academy of Management Proceedings, Academy of Management.
 • Summak, M. S. & Özgan, H. (2007). İlköğretim okulu müdürlerinin yönetim süreçlerini kullanma etkinlikleri ile bazı duygusal sosyal ve ruhsal yeterlilikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Kilis ili örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 261-290.
 • Tisdell, E. J. (2003). Exploring spirituality and culture in adult and higher education. San Francisco: Jossey-Bass
 • Van Soelen, T. M. (2013). Building a sustainable culture of feedback. Performance Improvement, 52, 22-29. doi:10.1002/pfi.21340
 • Woods, G. (2007). The ‘Bigger Feeling’ the Importance of Spiritual Experience in Educational Leadership. Educational Management Administration & Leadership, 35(1), 135-155.
 • Yıldırım, K. (2010). Nitel araştırmalarda niteliği artırma. İlköğretim Online, 9(1).
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 10. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods (2nd ed.). London: SAGE Publications.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date SUMMER
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9376-2084
Author: Ahmet GÖÇEN (Primary Author)
Institution: Abdülkadir Karahan İlkokulu
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7496-058X
Author: Habib ÖZĞAN
Country: Turkey


Dates

Application Date : December 5, 2017
Acceptance Date : July 16, 2018
Publication Date : July 20, 2018

Bibtex @research article { esosder362674, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Cahit AYDEMİR}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {1120 - 1146}, doi = {10.17755/esosder.362674}, title = {OKULLARDA İŞYERİ RUHSALLIĞI GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {Göçen, Ahmet and Özğan, Habib} }
APA Göçen, A , Özğan, H . (2018). OKULLARDA İŞYERİ RUHSALLIĞI GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 17 (67) , 1120-1146 . DOI: 10.17755/esosder.362674
MLA Göçen, A , Özğan, H . "OKULLARDA İŞYERİ RUHSALLIĞI GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018 ): 1120-1146 <https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/37393/362674>
Chicago Göçen, A , Özğan, H . "OKULLARDA İŞYERİ RUHSALLIĞI GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018 ): 1120-1146
RIS TY - JOUR T1 - OKULLARDA İŞYERİ RUHSALLIĞI GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME AU - Ahmet Göçen , Habib Özğan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.362674 DO - 10.17755/esosder.362674 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1120 EP - 1146 VL - 17 IS - 67 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.362674 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.362674 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi OKULLARDA İŞYERİ RUHSALLIĞI GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME %A Ahmet Göçen , Habib Özğan %T OKULLARDA İŞYERİ RUHSALLIĞI GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 67 %R doi: 10.17755/esosder.362674 %U 10.17755/esosder.362674
ISNAD Göçen, Ahmet , Özğan, Habib . "OKULLARDA İŞYERİ RUHSALLIĞI GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 67 (July 2018): 1120-1146 . https://doi.org/10.17755/esosder.362674
AMA Göçen A , Özğan H . OKULLARDA İŞYERİ RUHSALLIĞI GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. esosder. 2018; 17(67): 1120-1146.
Vancouver Göçen A , Özğan H . OKULLARDA İŞYERİ RUHSALLIĞI GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(67): 1120-1146.
IEEE A. Göçen and H. Özğan , "OKULLARDA İŞYERİ RUHSALLIĞI GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 17, no. 67, pp. 1120-1146, Jul. 2018, doi:10.17755/esosder.362674