PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

BEŞ-ALTI YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARIN YARATICILIKLARI ÜZERİNDE ORFF ÖĞRETİSİNE DAYALI MÜZİK EĞİTİMİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Year 2006, Volume 5, Issue 15, 1 - 9, 01.07.2006

Abstract

-

References

 • Aral, N., Can Yaşar, M. ve Kandır, A. (2002). Okul öncesi eğitim ve okul öncesi eğitim programı. İstanbul: Ya-Pa Yayın Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş.
 • Aral, N., Kandır, A. ve Can Yaşar, M. (2000). Okulöncesi Eğitim 2. İstanbul: Ya-Pa Yayın Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş.
 • Aral, N. ve Köksal, A., (1999). Sanat eğitimi alan ve almayan ergenlerin empatik becerilerinin ve yaratıcılıklarının incelenmesi. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 7 (1), 127-138.
 • Artan, İ. (1993). Anaokuluna devam eden 54-77 aylık çocuklara seslerle ilgili becerilerin kazandırılmasında müzik uygulamalarının etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi. Aslan, A. E. (1999). Adaptation of Torrance test of creative thinking. ınternational conference on test
 • adaptation proceedings. Washington, D.C:George Taown Universty.
 • Aslan, A. E., Aktan, E. ve Kamaraj, I. (1997). Anaokulu eğitiminin yaratıcılık ve yaratıcı problem çözme becerisi üzerindeki etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9, 37-48.
 • Bal, S. ve Artan, İ. (1995). Seslerle tanışalım. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Berratta, S. and Privette, G. (1990). Influence of play on creative thinking. Perceptual and Motor Skills, 71, 659–666.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. istatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Çağatay-Aral, N. (1992). Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki ortaokul son sınıfa devam eden öğrencilerin yaratıcılıkları ile ilgi alanlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Çakmak, A. (2005). Anasınıfına devam eden altı yaşındaki köy ve kent çocuklarının yaratıcılıklarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Davaslıgil, Ü. (1989). Yaratıcılık ve oyun. Eğitim ve Bilim, 13(71), 24–32.
 • Dikici, A. (2002). Orff tekniği ile verilen müzik eğitiminin matematik yeteneğine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Doxey, C. and Wright, C. (1990). An exploratory study of children’s music agabeylity. Early Childhood Research Quarterly, 5, 425-440. Erdemli, M. (1995). Bilkent Üniversitesi erken müzik eğitimi programına devam eden 48-56 aylık çocukların müzik becerilerinin gelişiminin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara; Hacettepe Üniversitesi. Erol, M. (2004). Çocuk gelişiminde müziğin önemi. Erken çocukluk eğitiminde sanat sempozyumu. 02-03 Aralık 2004. (s. 301-307). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları Ltd. Ş.
 • Gartenhaus,A. R. (2000). Yaratıcı düşünme ve müzeler. Çevirenler. R. Mergenci, B. Onur. Yayına Hazırlayan: B. Onur. Ankara:Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları:7.
 • Goeghegan, N. and Mitchelmore, M. (1996). Possible effects of early childhood music on mathematical achievement. Australian Research in Early Childhood Education, Vol. 1,
 • Hildebrand, V. (1991). Young children's care and education: Creative teaching and management. Early Child Development and Care, 71, 63-71.
 • Hiletolahti-Ansten, M. and Kalliopuska, M. (1990). Self Esteem and empathy among children actively ınvolved in music. Perceptual and Motor Skills, 71(3p-2), 1364-1366.
 • Ho, Y., Cheung, M. and Chan, A. S. (2003). Music training ımproves verbal but not visual memory: coss- sectional anda longitudinal explorations in children. Neuropsyhology, 17 (3), 439-450.
 • Kalliopuska, M. ve Ruokonen, I. (1986). Effects of Music Education on Development of Holistic Empathy. Perceptual and Motor Skills, 62, 131-137.
 • Kalliopuska, M. ve Ruokonen, I. (1993). A study with follow up the effects of music education on holistic empathy. Perceptual and Motor Skills, 76, 187-191.
 • Kandır, A. ve Ömeroğlu, E. (2004). Okul öncesi eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin müzik etkinliklerinin uygulanmasına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Erken çocukluk eğitiminde sanat sempozyumu. 02-03 Aralık 2004. (s. 69-88). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları Ltd. Ş.
 • Köksal, A. (1997). Müzik eğitimi alan ve almayan ergenlerin empatik becerilerinin ve uyum düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Levie, C. (1994). Orff Scholwerk. Dance Magazine, 68 (9), 68-69.
 • Mangır, M ve Aral, N. (1992). Çocukta yaratıcılık ve yaratıcılığın geliştirilmesi. 8. Ya-pa okul öncesi eğitimi ve yaygınlaştırılması semineri. (s.41-50). İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Mayosky, M. (1995). Creative activies for young children. New York: Delmar Publishers Inc.
 • Ömeroğlu, E. (1990). Anaokuluna giden beş-altı yaş grubu çocukların sözel yaratıcılıklarının gelişimine yaratıcı drama eğitiminin etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Ünivesitesi. Shamrock, M. (1997). Orff Scholwerk an integratedfoundation. Müsic Educators Journal, 83(6), 41-47.
 • Torrance, E.P. (1972). Torrance test of creative thinking directions manual and scoring guide figural test booklet A. Massachusetts: Personnel Press,
 • Uçal, E. ve Bilen, S. (2004). Okul öncesi müzik eğitiminde orff öğretisinin müziksel beceriler üzerindeki etkisi Erken çocukluk eğitiminde sanat sempozyumu. 02-03 Aralık 2004. (s. 147-157). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları Ltd. Ş.
 • Wheeler L. and Raebeck, L.(1975). Orff and Kodaly adapted for the elementary school. USA: Wm. C. Brown Company Publishers.

BEŞ-ALTI YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARIN YARATICILIKLARI ÜZERİNDE ORFF ÖĞRETİSİNE DAYALI MÜZİK EĞİTİMİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Year 2006, Volume 5, Issue 15, 1 - 9, 01.07.2006

Abstract

Bu araştırma, beş-altı yaş grubundaki çocukların yaratıcılıklarında Orff öğretisi temelinde verilen müzik eğitiminin etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Çukurova Üniversitesi Anaokulu’na devam eden beş-altı yaş grubundaki çocuklar dahil edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen 40 çocuk basit tesadüfi örnekleme yoluyla deney ve kontrol grubuna ayrılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Genel Bilgi Formu ve Torrance Yaratıcı Düşünme Testi-Şekil Form A kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarındaki çocuklara ön test ve son test olarak Torrance Yaratıcı Düşünme Testi-Şekil Form A uygulanmıştır. Deney grubundaki çocuklara Orff öğretisi temelinde müzik eğitimi verilmiş, kontrol grubundaki çocuklar da okul öncesi eğitimlerine devam etmişlerdir. Elde edilen veriler iki faktörlü ANOVA modeli kullanılarak değerlendirilmiş ve araştırmanın sonucunda, deney ve kontrol grubundaki çocukların ön test ve son test yaratıcılık puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde bir farklılığın olmadığı, ancak grup ayrımı yapılmadığında ön test ve son test yaratıcılık puanları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu bulunmuştur

References

 • Aral, N., Can Yaşar, M. ve Kandır, A. (2002). Okul öncesi eğitim ve okul öncesi eğitim programı. İstanbul: Ya-Pa Yayın Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş.
 • Aral, N., Kandır, A. ve Can Yaşar, M. (2000). Okulöncesi Eğitim 2. İstanbul: Ya-Pa Yayın Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş.
 • Aral, N. ve Köksal, A., (1999). Sanat eğitimi alan ve almayan ergenlerin empatik becerilerinin ve yaratıcılıklarının incelenmesi. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 7 (1), 127-138.
 • Artan, İ. (1993). Anaokuluna devam eden 54-77 aylık çocuklara seslerle ilgili becerilerin kazandırılmasında müzik uygulamalarının etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi. Aslan, A. E. (1999). Adaptation of Torrance test of creative thinking. ınternational conference on test
 • adaptation proceedings. Washington, D.C:George Taown Universty.
 • Aslan, A. E., Aktan, E. ve Kamaraj, I. (1997). Anaokulu eğitiminin yaratıcılık ve yaratıcı problem çözme becerisi üzerindeki etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9, 37-48.
 • Bal, S. ve Artan, İ. (1995). Seslerle tanışalım. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Berratta, S. and Privette, G. (1990). Influence of play on creative thinking. Perceptual and Motor Skills, 71, 659–666.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. istatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Çağatay-Aral, N. (1992). Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki ortaokul son sınıfa devam eden öğrencilerin yaratıcılıkları ile ilgi alanlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Çakmak, A. (2005). Anasınıfına devam eden altı yaşındaki köy ve kent çocuklarının yaratıcılıklarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Davaslıgil, Ü. (1989). Yaratıcılık ve oyun. Eğitim ve Bilim, 13(71), 24–32.
 • Dikici, A. (2002). Orff tekniği ile verilen müzik eğitiminin matematik yeteneğine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Doxey, C. and Wright, C. (1990). An exploratory study of children’s music agabeylity. Early Childhood Research Quarterly, 5, 425-440. Erdemli, M. (1995). Bilkent Üniversitesi erken müzik eğitimi programına devam eden 48-56 aylık çocukların müzik becerilerinin gelişiminin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara; Hacettepe Üniversitesi. Erol, M. (2004). Çocuk gelişiminde müziğin önemi. Erken çocukluk eğitiminde sanat sempozyumu. 02-03 Aralık 2004. (s. 301-307). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları Ltd. Ş.
 • Gartenhaus,A. R. (2000). Yaratıcı düşünme ve müzeler. Çevirenler. R. Mergenci, B. Onur. Yayına Hazırlayan: B. Onur. Ankara:Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları:7.
 • Goeghegan, N. and Mitchelmore, M. (1996). Possible effects of early childhood music on mathematical achievement. Australian Research in Early Childhood Education, Vol. 1,
 • Hildebrand, V. (1991). Young children's care and education: Creative teaching and management. Early Child Development and Care, 71, 63-71.
 • Hiletolahti-Ansten, M. and Kalliopuska, M. (1990). Self Esteem and empathy among children actively ınvolved in music. Perceptual and Motor Skills, 71(3p-2), 1364-1366.
 • Ho, Y., Cheung, M. and Chan, A. S. (2003). Music training ımproves verbal but not visual memory: coss- sectional anda longitudinal explorations in children. Neuropsyhology, 17 (3), 439-450.
 • Kalliopuska, M. ve Ruokonen, I. (1986). Effects of Music Education on Development of Holistic Empathy. Perceptual and Motor Skills, 62, 131-137.
 • Kalliopuska, M. ve Ruokonen, I. (1993). A study with follow up the effects of music education on holistic empathy. Perceptual and Motor Skills, 76, 187-191.
 • Kandır, A. ve Ömeroğlu, E. (2004). Okul öncesi eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin müzik etkinliklerinin uygulanmasına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Erken çocukluk eğitiminde sanat sempozyumu. 02-03 Aralık 2004. (s. 69-88). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları Ltd. Ş.
 • Köksal, A. (1997). Müzik eğitimi alan ve almayan ergenlerin empatik becerilerinin ve uyum düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Levie, C. (1994). Orff Scholwerk. Dance Magazine, 68 (9), 68-69.
 • Mangır, M ve Aral, N. (1992). Çocukta yaratıcılık ve yaratıcılığın geliştirilmesi. 8. Ya-pa okul öncesi eğitimi ve yaygınlaştırılması semineri. (s.41-50). İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Mayosky, M. (1995). Creative activies for young children. New York: Delmar Publishers Inc.
 • Ömeroğlu, E. (1990). Anaokuluna giden beş-altı yaş grubu çocukların sözel yaratıcılıklarının gelişimine yaratıcı drama eğitiminin etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Ünivesitesi. Shamrock, M. (1997). Orff Scholwerk an integratedfoundation. Müsic Educators Journal, 83(6), 41-47.
 • Torrance, E.P. (1972). Torrance test of creative thinking directions manual and scoring guide figural test booklet A. Massachusetts: Personnel Press,
 • Uçal, E. ve Bilen, S. (2004). Okul öncesi müzik eğitiminde orff öğretisinin müziksel beceriler üzerindeki etkisi Erken çocukluk eğitiminde sanat sempozyumu. 02-03 Aralık 2004. (s. 147-157). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları Ltd. Ş.
 • Wheeler L. and Raebeck, L.(1975). Orff and Kodaly adapted for the elementary school. USA: Wm. C. Brown Company Publishers.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Neriman ARAL This is me


Aysel KÖKSAL AKYOL This is me


Ayperi SIĞIRTMAÇ This is me

Publication Date July 1, 2006
Application Date September 10, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2006, Volume 5, Issue 15

Cite

APA Aral, N. , Köksal Akyol, A. & Sığırtmaç, A. (2006). BEŞ-ALTI YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARIN YARATICILIKLARI ÜZERİNDE ORFF ÖĞRETİSİNE DAYALI MÜZİK EĞİTİMİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (15) , 1-9 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/6129/82196

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.