PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

OKUL DENEYİMİ- I UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI (DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Year 2006, Volume 5, Issue 15, 99 - 109, 01.07.2006

Abstract

-

OKUL DENEYİMİ- I UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI (DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Year 2006, Volume 5, Issue 15, 99 - 109, 01.07.2006

Abstract

Bu çalışmanın amacı eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme programlarında yer alanOkul Deneyimi I dersinin uygulama kısmı hakkında öğretmen adaylarının görüşlerini değerlendirmektir. Çalışmanın örneklemini 2001-2002 öğretim yılında Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi’nde okuyan ve Okul Deneyimi I dersini alan 226 öğrenci oluşturmuştur. Veriler, üç bölümden oluşan veri toplama aracı kullanılarak elde edilmiştir. Birinci bölümde öğrencilerin kişisel bilgilerini elde etmeye yönelik 3 adet soru bulunmakta, ikinci bölümde öğrencilerin Okul Deneyimi I uygulamasına ilişkin görüşlerini belirttikleri 4 dereceli Likert tipi anketten oluşmakta ve üçüncü bölümde öğrencilerin Okul Deneyimi I uygulaması boyunca karşılaştıkları sorunları belirten ifadeler yeralmaktadır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, ki-kare kullanılmıştır. Uygulamaya yönelik olarak öğrencilerden alınan görüşler değerlendirilerek aksayan yönler saptanarak, okul deneyimi uygulamasının daha verimli olmasına yönelik bazı öneriler sunulmuştur

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mustafa KUDU This is me


Ramazan ÖZBEK This is me


Recep BİNDAK This is me

Publication Date July 1, 2006
Application Date September 10, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2006, Volume 5, Issue 15

Cite

APA Kudu, M. , Özbek, R. & Bindak, R. (2006). OKUL DENEYİMİ- I UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI (DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (15) , 99-109 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/6129/82207

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.