PDF BibTex RIS Cite

YARATICILIK İLE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI VE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Year 2006, Volume: 5 Issue: 17, 95 - 106, 01.09.2006

Abstract

-

References

 • Ahmann, J. Stanley ve Marvin D.(1971). Evaluating Pupil Growth: Principles of Tests and Measurement. 4. Baskı. Boston:Allyn and Bacon Inc.
 • Aral, Ç.N.(1990). Alt ve Üst Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Dokuz Yaş Grubu Kız ve Erkek Çocukların Yaratıcılıklarını Etkileyen Bazı Faktörler Üzerine Bir Araştırma. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Fen-Bil. Ens. Ankara.
 • Aslan,E.(1994).Yaratıcı Düşünceli Bireylerin Psikolojik İhtiyaçları. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilimdalı.
 • Bessis, P. JAQUİ, H.(1973). Yaratıcılık Nedir? İstanbul: İstanbul Reklam Ofset.
 • Bono, E.D.(1999). Altı Şapkalı Düşünme Tekniği. Remzi Kitapevi, İstanbul.
 • Can, N.(1998). Öğretmen ve Yöneticinin Etkililiğinin Öğretimdeki Yolu. Eğitim Yönetimi, Yıl:4 Sayı:13, Ankara.
 • Carter, V. Good, E. (1973). Dictionary of Education. 4. Bakı. New York: McGraw Hill Book Company.
 • Celep, C.(1997). Öğretmenlik Yeterlilik Duygusu. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, İstanbul, Ocak/Şubat.
 • Craft, A.(1988). “İdendity and Creativity : Educating Teachers for Postmodernism?” Teacher Development, Vol : 1, pp.83-95.
 • Demirtaş, H.(1999). Orta Öğretim Kurumlarında Sorumluluğa Dayalı Sınıf Yönetimi. Öğretmen Dünyası, Sayı 238 .
 • Donald, W.C.(1985). Meslek İntiharı, Yaratıcı Yetenek ve Özellikleri. İlgi Yayınları, İstanbul.
 • Erdoğdu, M.Y.(2005).Williams Yaratıcılık Değerlendirme Ölçeği’nin Uyarlanması ve Yaratıcılık ile Algılanan Öğretmen Davranışları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Fyle, B. (1985). Encouraging Creative Thinking in Children. Teacher Education Quarterly, 12, 1, 30-35.
 • Güçlü, N.(2000). Öğretmen Davranışları. Milli Eğitim. Sayı. 147.
 • Horozoğlu, Ş.(1998). Öğretmenlerin Yakın Gelecekteki Rollerine İlişkin Görüşleri. Eğitim Yönetimi, Yıl:4 Sayı:14, Ankara.
 • Julian, C. Stanley, K. D.(1972). Educational and Psychological Measurement and Evaluation. 50. Baskı New Jersey: Prentice-Hall Inc.
 • Kneller, G.F.(1967). University of California, LosAngels, Holt, Rinehart and Wiston. London, York Chicago, Toronto, ınc.
 • Oğuzkan, Ş., Demiral, Ö., Tür, G.(1999). Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri ve Oyuncaklar. M.E.B. Yayınları , İstanbul.
 • Ömeroğlu, E.(1990). Anaokuluna Giden Beş ve Altı Yaşlarındaki Çocukların Sözel Yaratıcılıklarının Gelişiminde Yaratıcı Drama Eğitiminin Etkisi.(Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Ün. Sağlık Bil. Ens. Ankara.
 • Rouqette , Micheal-Lois (1992). Yaratıcılık. İstanbul Şefik Matbaası.
 • Sadık, F. (2002). Sınıf İçindeki Problem Davranışların Nedenleri. Eğitim Araştırmaları, Sayı.9 Ankara.
 • Sarı, H.(1998). Lise Yöneticilerinin Sorun Çözmede Yaratıcılığı.(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üni. Sos. Bil. Ens. Kocaeli.
 • Stewig, J.W.(1985). The Relation Between Creative Drama and Oral Language Growth. The Clearing House, 85, February, 258.
 • Sungur, N.(1997). Yaratıcı Düşünce. Evrim Yayınları, İstanbul.
 • Şahin, Ç.(2003). Değişen Dünyada Sınıf Öğretmenlerinin Değişen Toplumsal ve Yaratıcılık Rolleri. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:1, Ankara.
 • Şeneri, M.G.(1995). Yaratıcılık Konusundaki Yanlışlar Doğrular. Anahtar Dergisi,7,43. İstanbul.
 • Torrance , E. P.(1962). Guiding Creative Talent . New York: Prentice Hall , Inc.
 • Torrance , E. P.(1968). Education and the Creative Potential. Minneapolis: The Univercity of Minnesota Press.
 • Turgut, İ.(1990). Sanat Felsefesi. Karınca Matbaası, 2.Basım, İzmir.
 • Wolman, B.(1973). Dictionary of Behavioral Science. New York:Van Nostrand Company.
 • Yavuzer, N.(1990). Etkin Öğretmen Eğitimi Uygulamasının Öğretmenlerin Tutumlarına Etkisi.
 • İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

YARATICILIK İLE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI VE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Year 2006, Volume: 5 Issue: 17, 95 - 106, 01.09.2006

Abstract

Amaç: Bu araştırmanın temel amacı; yaratıcılık ile öğretmen davranışları ve akademik başarılar arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Yöntem: Bu araştırmanın evreni Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki İlköğretim okullarıdır. Araştırmanın örneklemi seçkisiz olarak belirlenen beş ilköğretim okulunun birinci kademesinde, beş yıl boyunca aynı öğretmen tarafından okutulan 389 beşinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır.Araştırmada Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeği ile Williams Yaratıcılık Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Sonuçlar: Öğretmenlerin öğrencilere yönelik demokratik davranışlar sergilemesi onların yaratıcıklarının gelişimine destek olmaktadır. Öğrencilerin yaratıcılıkları ile akademik başarıları arasında düşük ama anlamlı ilişkiler mevcuttur. Tartışma: Eğitim ortamında zihinsel olarak üst düzeyde bulunan bireyler pekiştirilmekte ancak yaratıcılık göz ardı edilmektedir. Kalkınma ve gelişmenin sağlanabilmesi, toplumlarda yaratıcılık yeteneği yüksek olan bireylerle mümkün olacaktır. Yaratıcılık yeteneğinin gelişimine etki eden bir çok faktör bulunmaktadır. Bu araştırma da görüldüğü gibi öğretmenlerin öğrencilere olan yaklaşımı onların yaratıcılıklarını etkilemektedir

References

 • Ahmann, J. Stanley ve Marvin D.(1971). Evaluating Pupil Growth: Principles of Tests and Measurement. 4. Baskı. Boston:Allyn and Bacon Inc.
 • Aral, Ç.N.(1990). Alt ve Üst Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Dokuz Yaş Grubu Kız ve Erkek Çocukların Yaratıcılıklarını Etkileyen Bazı Faktörler Üzerine Bir Araştırma. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Fen-Bil. Ens. Ankara.
 • Aslan,E.(1994).Yaratıcı Düşünceli Bireylerin Psikolojik İhtiyaçları. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilimdalı.
 • Bessis, P. JAQUİ, H.(1973). Yaratıcılık Nedir? İstanbul: İstanbul Reklam Ofset.
 • Bono, E.D.(1999). Altı Şapkalı Düşünme Tekniği. Remzi Kitapevi, İstanbul.
 • Can, N.(1998). Öğretmen ve Yöneticinin Etkililiğinin Öğretimdeki Yolu. Eğitim Yönetimi, Yıl:4 Sayı:13, Ankara.
 • Carter, V. Good, E. (1973). Dictionary of Education. 4. Bakı. New York: McGraw Hill Book Company.
 • Celep, C.(1997). Öğretmenlik Yeterlilik Duygusu. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, İstanbul, Ocak/Şubat.
 • Craft, A.(1988). “İdendity and Creativity : Educating Teachers for Postmodernism?” Teacher Development, Vol : 1, pp.83-95.
 • Demirtaş, H.(1999). Orta Öğretim Kurumlarında Sorumluluğa Dayalı Sınıf Yönetimi. Öğretmen Dünyası, Sayı 238 .
 • Donald, W.C.(1985). Meslek İntiharı, Yaratıcı Yetenek ve Özellikleri. İlgi Yayınları, İstanbul.
 • Erdoğdu, M.Y.(2005).Williams Yaratıcılık Değerlendirme Ölçeği’nin Uyarlanması ve Yaratıcılık ile Algılanan Öğretmen Davranışları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Fyle, B. (1985). Encouraging Creative Thinking in Children. Teacher Education Quarterly, 12, 1, 30-35.
 • Güçlü, N.(2000). Öğretmen Davranışları. Milli Eğitim. Sayı. 147.
 • Horozoğlu, Ş.(1998). Öğretmenlerin Yakın Gelecekteki Rollerine İlişkin Görüşleri. Eğitim Yönetimi, Yıl:4 Sayı:14, Ankara.
 • Julian, C. Stanley, K. D.(1972). Educational and Psychological Measurement and Evaluation. 50. Baskı New Jersey: Prentice-Hall Inc.
 • Kneller, G.F.(1967). University of California, LosAngels, Holt, Rinehart and Wiston. London, York Chicago, Toronto, ınc.
 • Oğuzkan, Ş., Demiral, Ö., Tür, G.(1999). Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri ve Oyuncaklar. M.E.B. Yayınları , İstanbul.
 • Ömeroğlu, E.(1990). Anaokuluna Giden Beş ve Altı Yaşlarındaki Çocukların Sözel Yaratıcılıklarının Gelişiminde Yaratıcı Drama Eğitiminin Etkisi.(Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Ün. Sağlık Bil. Ens. Ankara.
 • Rouqette , Micheal-Lois (1992). Yaratıcılık. İstanbul Şefik Matbaası.
 • Sadık, F. (2002). Sınıf İçindeki Problem Davranışların Nedenleri. Eğitim Araştırmaları, Sayı.9 Ankara.
 • Sarı, H.(1998). Lise Yöneticilerinin Sorun Çözmede Yaratıcılığı.(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üni. Sos. Bil. Ens. Kocaeli.
 • Stewig, J.W.(1985). The Relation Between Creative Drama and Oral Language Growth. The Clearing House, 85, February, 258.
 • Sungur, N.(1997). Yaratıcı Düşünce. Evrim Yayınları, İstanbul.
 • Şahin, Ç.(2003). Değişen Dünyada Sınıf Öğretmenlerinin Değişen Toplumsal ve Yaratıcılık Rolleri. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:1, Ankara.
 • Şeneri, M.G.(1995). Yaratıcılık Konusundaki Yanlışlar Doğrular. Anahtar Dergisi,7,43. İstanbul.
 • Torrance , E. P.(1962). Guiding Creative Talent . New York: Prentice Hall , Inc.
 • Torrance , E. P.(1968). Education and the Creative Potential. Minneapolis: The Univercity of Minnesota Press.
 • Turgut, İ.(1990). Sanat Felsefesi. Karınca Matbaası, 2.Basım, İzmir.
 • Wolman, B.(1973). Dictionary of Behavioral Science. New York:Van Nostrand Company.
 • Yavuzer, N.(1990). Etkin Öğretmen Eğitimi Uygulamasının Öğretmenlerin Tutumlarına Etkisi.
 • İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Dr. M. Yüksel ERDOĞDU This is me

Publication Date September 1, 2006
Submission Date September 10, 2014
Published in Issue Year 2006 Volume: 5 Issue: 17

Cite

APA
ERDOĞDU, D. M. Y. (2006). YARATICILIK İLE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI VE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(17), 95-106.

                                                                                                                                                                          21765     

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.