Year 2015, Volume 14 , Issue 55, Pages 1 - 15 2015-10-16

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYLIK GELİR DÜZEYLERİ İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Kasım TATLILIOĞLU [1]


In this research, the relation between undergraduates’ monthly income and expenditure level and their psychological well-being was examined. The research was conducted on 204 undergraduates including 116(%57) females, 88(%43) males who were studying on different departments of Bingol University during 2011-2012 spring semester. Participants were studying at the Faculty of Agriculture, Arts and Sciences Faculty, Theology Faculty of Bingol University. 91 of participants were juniors, 79 of them were sophomores and 34 of them were third graders. The students were chosen randomly. To scale psychological well-being which was one of the variants, 84-item "Psychological well-being scale" developed by Ryff(1989) was applied on the undergraduates. "Socio-economic status scale" developed by Bacanlı(1997) was also applied on the participants. Dates obtained from scales were up loaded to a computer by coding. SPSS Statistics 20.00 Programme was used to analyze the dates. Descriptive statistics, F Test, one-way Anova and LSD Multiple Comparison Test were used to examine the dates

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin aylık gelirleri ile psikolojik iyi oluşları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma, 2011-2012 bahar dönemi eğitim-öğretim yılında Bingöl Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören 116 (%57)’i bayan, 88 (%43)’i erkek olmak üzere toplam 204 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Katılımcılar Bingöl Üniversitesi’nin, Ziraat Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve İlahiyat Fakülteleri’nde öğrenim görmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin 91’i birinci sınıf, 79’u ikinci sınıf ve 34’ü ise üçüncü sınıfta öğrenimini sürdürmektedir. Öğrenciler random yöntemiyle seçilmiştir. Öğrencilere, araştırmanın değişkenlerinden olan psikolojik iyi oluşu ölçmek için, Ryff (1989) tarafından geliştirilmiş 84 maddelik “Psikolojik iyi-olma ölçeği”  uygulanmıştır. Ayrıca bu ölçekle beraber katılımcılara, Bacanlı (1997) tarafından geliştirilen “Sosyo-ekonomik düzey ölçeği” uygulanmıştır. Ölçeklerden elde edilen veriler toplandıktan sonra kodlanarak bilgisayara yüklenmiştir. Üniversite öğrencilerinin aylık harcama miktarlarına göre farklılıklar Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS Statistics 20.00 programı kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde;  Betimsel İstatistik, F testi (Anova), Tek Yönlü Varyans Analizi ve LSD çoklu karşılaştırma testi ve kullanılmıştır.

 • Akçakoca D. (2013). Bir Aile Eğitim Programının Evli Annelerin Evlilik Doyumu, Evlilikte Sorun Çözme Becerisi ve Psikolojik İyi-Oluşuna Etkisi.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Akın, A. (2008). Scales of Psychological Well-Being: A Study of Validity and Reliability. Educational Science: Theory & Practice, 8 (3),721–750.
 • Argyle, M., Martin, M., & Crossland, J. (1989). Happiness as a Function of Personality and Social Encounters. In J.P. Forgas &J.M. Innes (Eds.).Recent Advances in Social Psychology: An International Perspective.Amsterdam: North Holland, Elsevier Science, 189- 203.
 • Bahadır, A. (2002). İnsanın Anlam Arayışı ve Din. İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Balcı, F. (2011). Psikolojik ve Öznel İyi Olma Hali ile Dini inançlar Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Biswas-Diener, R., Dean, B.(2007). Positive Psychology Coaching Putting the Ccintific Happinessto Work for Your Clients, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Cenkseven, F. (2004). Üniversite Öğrencilerinde Öznel ve Psikolojik iyi Olmanın Yordayıcılarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Cenkseven, F. & Akbaş, T. (2007). Üniversite Öğrencilerinde Öznel ve Psikolojik İyi Olmanın Yordayıcılarının İncelenmesi. Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Dergisi, 3 (27), 43-65.
 • Cenkseven, F. & Sarı, M. (2009). Öğretmenlerde Özne İyi Olmanın Yordayıcıları Olarak Okul Yaşam Kalitesi ve Tükenmişlik. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 9 (3), 1223-1236.
 • Çankaya, Z. (2009). Öğretmen Adaylarında Temel Psikolojik İhtiyaçların Doyumu ve İyi Olma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (3), 691-711.
 • Corey, G. (2005). Psikolojik Danışma, Psikoterapi, Kuram ve Uygulamaları. (Çev., Tuncay Ergene). Ankara: Mentis Yayınları.
 • Çeçen, R. & Cenkseven, F. (2007). Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlığın Yordayıcısı Olarak Psikolojik İyi Olma. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (2), 109-118.
 • Deci, E.L. & Ryan, R.M. (2008). Hedonia, Eudaimonia and Well-Being: An Introduction. Journal of Happiness Studies, 9, 1-11
 • Diener, E. & Diener, C. (1996). Most People are Happy. American Psychological Society,7 (3), 181-185.
 • Diener, E. (1984). Subjective Well-Being. Psychol Bull, 95, 542-575.
 • Doğan, T. (2013). Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Öznel İyi Oluş. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14 (1), 5-64.
 • Doğan, T. (2012). Psikolojik İyi Oluş ve Esenlik Terapisi. http://www.internethaber.com, Erişimtarihi: 03.11.2014.
 • Dost, M. T. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Bazı Değişkenlere Göreİncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2),132-143
 • Ekşioğlu, H. (2011). İnanç veya Dünya Görüşüne Sahip Olma Tarzıyla Psikolojik İyi Olma Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • Eryılmaz, A. (2011). Ergen Özne İyi-Oluşu İle Olumlu Gelecek Beklentisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 24, 209-215.
 • Fromm, E. (2005). Psikanalizin Bunalımı. (Çev., K. Ercincan Kına). İstanbul: Say Yayınları.
 • Geçtan, E. (1998). Psikanaliz ve Sonrası. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Göcen, G. (2013). Pozitif Psikoloji Düzleminde Psikolojik İyi Olma ve Dini Yönelim İlişkisi: Yetişkinler Üzerine Bir Araştırma. Toplum Bilimleri Dergisi, 7 (13), 97-130.
 • Gülaçtı, F. (2009). Sosyal Beceri Eğitimine Yönelik Programın Üniversite Öğrencilerinin, Sosyal Beceri, Öznel ve Psikolojik İyi Olma Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Hamurcu, H. (2011). Ergenlerin Yetkinlik İnançları ve Psikolojik İyi-Oluşlarını Yordamada Psikolojik İhtiyaçlar. Yayınlanmamış Doktora tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Hong, S.M. & Giannakopoulos, E. (1994). The Relationship of Satisfaction with Life to Personality Characteristic. Journal of Psychology Interdisciplinary and Applied, 128, 5.
 • Horney, K. (2007). Çağımızın Nevrotik Kişiliği.(5. Baskı). (Çev., Selçuk Budak). İstanbul: Öteki yayınları.
 • Huppert, F.A. (2009). Psychological Well-being: Evidence Regarding its Causes and Consequences. Applied Psychology: Health and Well-Being. 1 (2),137–164.
 • Kandemir, F. (1991). Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Onyedi Yaş Grubu Gençlerin Kendini Kabul Düzeylerini Etkileyen Bazı Faktörler Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Koçoğlu, D. & Akın, B. (2009). Sosyo-Ekonomik Eşitsizliklerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi.Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ElektronikDergisi, 2 (4), 145-154.
 • Kuzucu, Y. (2006). Duyguları Fark Etmeye ve İfade Etmeye Yönelik Bir Psikoeğitim Programının, Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Farkındalık Düzeylerine, Duyguları İfade Etme Eğilimlerine, Psikolojik ve Öznel iyi Oluşlarına Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Keyes, M.L.C., Smotkin, D. & Ryff, D.C. (2002). Opptimizing Well-Being: The Empirical of Two Tradition. Journal of Personality and School Psychology, 82 (6), 1007-1022.
 • Kuyumcu, B. & Güven, M. (2012). Türk ve İngiliz Üniversite Öğrencilerinin Duygularını Fark Etmeleri ve İfade Etmeleri ile Psikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişki. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD), 32 (3), 589-607.
 • Lyubomirsky S,, King L. & Diener E. (2005). The Benefits of Frequent Positive Affect: Does Happiness Lead to Success. Psychol Bull, 131, 803-855.
 • Maslow, A. H. (2001). İnsan Olmanın Psikolojisi. (Çev., O. Gündüz). İstanbul: Kuraldışı Yayınları.
 • Myers, D.G. & Diener, E. (1995). Who is Happy? Psychological Science, 6 (1), l0-17. Nelson-Jones, R.
 • (1982).Danışma Psikolojisi
 • Kuramları.(Ed., Füsun Akkoyun).
 • CassellEducational Limited.
 • Özen, Y. (2010). Kişisel Sorumluluk Bağlamında Öznel ve Psikolojik iyi Oluş. (Sosyal Psikolojik Bir Değerlendirme). Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi (e-dusdeb), 2(4), 46-58.
 • Özen, Ö. (2005). Ergenlerin Öznel İyi Oluş Düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Pennock, S.F. (2014). Positive Psychology’s Fascinating Facts. E-book. www.PositivePsycholgyProgram.com.
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). On Happiness and Human Potentials: A Review of Research on Hedonic and Eudaimonic Well-being. Annual Review of Psychology, 52, 141-166.
 • Ryff , C. D. (1989a). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57 (6), 1069- 1081.
 • Ryff, C. D. (1989b). Beyond Ponce de Leon and Life Satisfaction: New Directions in Quest of Successful Againg. International Journal of Behavioral Development, 12, 35-55.
 • Ryff, C.D. (1995). Psychological Well-Being in Adult Life. Current Directions in Psychological Science, 4 (4), 99-104.
 • Ryff, C. D.& Keyes, C. L. M. (1995). The Structure of Psychological Well-being Revisited. Journalof Personality and Social Psychology, 69, 719–727.
 • Ryff, C.D. &Singer, B.H. (2008). Know Thyself and Become What You Are: A Eudaimonic Approach to Psychological Well-Being.Journal of Happiness Studies, 9, 13-39.
 • Samman, A. (2007). Psychological and Subjective WellBeing: A Propoasal Internationally Comparable Indicators. OPHİ (Oxford Poverty & Human Development Initiative) Working Paper Series, Oxford.
 • Sayar, M. (2006). Düşük Sosyo-ekonomik Düzeyden Gelen Ergenlerin Algıladıkları Sosyal Destekile Ruh Sağlıkları Arasındaki İlişki Üzerine Boylamsal Bir Çalışma, Yayınlanmamış YüksekLisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Sarıcaoğlu, H. & Arslan, C. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İyi Olma Düzeylerinin Kişilik Özellikleri ve Öz-Anlayış Açısından İncelenmesi.Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13 (4), 2087-2104.
 • Schultz, D. P. & Schultz, S. E. (2001). Modern Psikolojinin Tarihi. (Çev., Yasemin Aslay). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Sezer, F. (2013). Psikolojik İyi Olma Durumunu Etkileyen Faktörler. E-Journal of New World Sciences Academy, 8 (4), 489-504.
 • Tanhan, F. (2007). Ölüm Kaygısı İle Baş Etme Eğitiminin Ölüm Kaygısı ve Psikolojik İyi Olma Düzeyine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Telef, B.B. (2013). Psikolojik İyi Oluş Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (3), 374-384.
 • Telef, B.B., Uzman, E. & Ergün, E. (2013). Öğretmen Adaylarında Psikolojik İyi Oluş ve Değerler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 8 (12) 2013, 1297-1307.
 • Timur, M.S. (2008). Boşanma Sürecinde Olan ve Olmayan Evli Bireylerin Psikolojik İyi Oluş Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Türkdoğan, T. & Duru, E. (2012). Üniversite Öğrencilerinde Öznel İyi-Oluşun Yordanmasında Temel İhtiyaçlarının Karşılanmasının Rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (4), 2429-2426.
 • İnternet kaynakları:
 • http://en.wikipedia.org/wiki/ Psychologicalwell-being, Erişim tarihi: 03.11.2014.
 • http://www.liberalarts.wabash.edu/ The Ryff Scales of Psychological Well-Being. Erişim tarihi: 03.11.2014.
 • http://www.grossnationalhappiness.com/9-domains/psychological-well-being/,Erişim tarihi:11.05.2015.
 • http://www.wisegeek.com/what-is-psychological-well-being.htm,Erişim tarihi:11.05.2015.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Kasım TATLILIOĞLU

Dates

Publication Date : October 16, 2015

Bibtex @ { esosder82926, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2015}, volume = {14}, pages = {1 - 15}, doi = {10.17755/esosder.40308}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYLIK GELİR DÜZEYLERİ İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)}, key = {cite}, author = {TATLILIOĞLU, Kasım} }
APA TATLILIOĞLU, K . (2015). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYLIK GELİR DÜZEYLERİ İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 14 (55) , 1-15 . DOI: 10.17755/esosder.40308
MLA TATLILIOĞLU, K . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYLIK GELİR DÜZEYLERİ İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015 ): 1-15 <https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/6169/82926>
Chicago TATLILIOĞLU, K . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYLIK GELİR DÜZEYLERİ İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015 ): 1-15
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYLIK GELİR DÜZEYLERİ İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) AU - Kasım TATLILIOĞLU Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17755/esosder.40308 DO - 10.17755/esosder.40308 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 15 VL - 14 IS - 55 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.40308 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.40308 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYLIK GELİR DÜZEYLERİ İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) %A Kasım TATLILIOĞLU %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYLIK GELİR DÜZEYLERİ İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) %D 2015 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 14 %N 55 %R doi: 10.17755/esosder.40308 %U 10.17755/esosder.40308
ISNAD TATLILIOĞLU, Kasım . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYLIK GELİR DÜZEYLERİ İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 55 (October 2015): 1-15 . https://doi.org/10.17755/esosder.40308
AMA TATLILIOĞLU K . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYLIK GELİR DÜZEYLERİ İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 14(55): 1-15.
Vancouver TATLILIOĞLU K . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYLIK GELİR DÜZEYLERİ İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 14(55): 15-1.