Year 2015, Volume 14 , Issue 55, Pages 207 - 219 2015-06-22

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR OKUR YAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEĞİ

Ferda AKGÜL [1] , Engin KÜPELİ [2] , İbrahim KIR [3]


The purpose of this study is to examine computer literacy levels of class teachers who work in primary schools according to various parameters. General scan model was used in this research. 2241 class teachers working in the central districts of Kahramanmaraş province formed the universe of this research, 367 of the chosen class teachers from the samples of this research. The data used in this research was obtained via researchers made personal information form and Computer literacy scale form Kolburan Geçer, Dağ (2010). To analyse the data factor analysis, frequency, mean, t test for gender and course variations, one way variant analysis (ANOVA) for seniority and education status variables were used
Bu araştırmanın amacı, ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin bilgisayar okur-yazarlık düzeylerini çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Kahramanmaraş ili merkez ilçelerinde görev yapan 2241 sınıf öğretmeni araştırmanın evrenini, bu evren içinden seçilen  367 sınıf öğretmeni araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada kullanılan veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ve Kolburan Geçer ve Dağ (2010) tarafından geliştirilen Bilgisayar Okur-Yazarlığı  anket formu ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde faktör analizi, frekans, aritmetik ortalama, cinsiyet ve kurs değişkenleri için t testi, kıdem ve öğrenim durumu değişkenleri için tek yönlü varyans analizi (ANOVA)  kullanılmıştır. Uygulama sonucunda, sınıf öğretmenlerinin bilgisayar okur-yazarlık düzeylerinin cinsiyete, kıdeme, öğrenim durumuna ve bilgisayar kursu alıp almadığına göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bununla birlikte bilgisayar kursu alan sınıf öğretmenlerinin kurs almayan sınıf öğretmenlerine göre bilgisayar okur-yazarlık düzeyinin anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır.
 • Akkoyunlu, B. (1996).“Bilgisayar Okur Yazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının Kaynaştırılmasının Öğrenci Başarı ve Tutumlarına Etkisi”.Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 127-134.
 • Aksoy,H.H.(2003). Uluslar arası Karşılaştırma Ölçütlerinin Kullanımı ve Türkiye. Eğitim Bilim Toplum.1(1),51-60.
 • Altun, A. (2003). Ögretmen Adaylarının Bilişsel Stilleri ile Bilgisayara Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, The Turkish Online Journal of Educational Technology, January, 2 (1), Article 9.
 • Arslan,A.(2006). Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi,3(2),24-33.
 • Balcı, A. (2013). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. (10. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Baş, G. (2011). İlköğretim Öğretmenlerinin Eğitsel İnternet Kullanımı Öz-Yetrelik İnançlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Cilt:1Sayı:2
 • Bektaş, C. ve Semerci, Ç. (2008). İlköğretim okullarında bilgisayar derslerine ilişkin öğretmen görüşleri (Elazığ ili örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 195‐210.
 • Bindak,R. ve Çelik, H.C. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10),27‐38.
 • Dinçer, S. (2011).Öğretmen Yetiştiren Kurumlardaki Öğrencilerinin Öğrenim Hayatları Boyunca Bilgisayar Öğrenme Düzeylerinin ve Bilgisayara Okur Yazarlıklarının İncelenmesi Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2 - 4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya
 • Gerçek, C., Köseoğlu, P., Yılmaz, M., Soran, H. (2006). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (H.U. Journal of Education). 30 (2006) 130-139
 • İnceoğlu, M. (2004). Bilgisayar Okuryazarlığı: Öğretmenlikte Kalite İçin Küçük Bir Adım. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya
 • Karasar, N. (2014). BilimselAraştırmaYöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kolburan Geçer, A., Dağ, A. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar Okur-Yazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi (Kocaeli İli Örneği)
 • Korkmaz, Ö., Mahiroğlu, A. (2009). “Üniversiteyi Yeni Kazanmış Öğrencilerin Bilgisayar Okuryazarlık Düzeyleri”, Kastamonu Eğitim Dergisi”, 17 (3), 983-1000.
 • Köseoğlu, P., Yılmaz, M., Gerçek, C. ve Soran, H. (2007). Bilgisayar kursunun bilgisayara yönelik başarı, tutum ve öz‐yeterlik inançları üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakultesi Dergisi, 33,203‐209.
 • Kurbanoğlu, S. ve Akkoyunlu, B. (2002). Öğretmen adaylarına uygulanan bilgi okuryazarlığı programının etkililiği ve bilgi okuryazarlığı becerileri ile bilgisayar öz-yeterlik algısı arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 98-105.
 • Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), (2004).İlköğretim fen ve teknoloji dersi(4-5.sınıflar) öğretim programı, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • Seferoğlu, S., Akbıyık, C.,Bulut, M. (2008). İlköğretim Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Bilgisayarların Öğretme/Öğrenme Sürecinde Kullanımı İle İlgili Görüşleri
 • Varol, N. (2002). Teknolojik Görsel-İşitsel Okuryazarlığın Önemi ve Olumsuz Yönlerinin Giderilmesi için Çözüm Önerileri. Açık ve Uzaktan Eğitim Eğitim İletişimi ve Teknolojisinde Yeni Ufuklar Sempozyumu 23-25 Mayıs 2002 Anadolu Üniversitesi, ESKİŞEHİR
 • Walsh, C.S.(2007). “Creativity as Capital in The Literacy Classroom: Youth As Multimodal Designers”, Literacy, 41(2), 79-85.
 • Yazıcı, A. (2001). "Ülkemizde Bilgisayar Okur-Yazarlığı Üzerine", TBD Bilişim Kültürü Dergisi, Turkish Informatics Society (TBD),No.77,pp.30,2001,http://dergi.tbd.org.tr/.
 • Zhang, W. (2001).“Building Partner ships in Liberal Arts Education: Library Team Teaching”. Reference Services Review, XXIX, s a y ı 2 : 141- 150.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ferda AKGÜL

Author: Engin KÜPELİ

Author: İbrahim KIR

Dates

Publication Date : June 22, 2015

Bibtex @ { esosder83027, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2015}, volume = {14}, pages = {207 - 219}, doi = {10.17755/esosder.44589}, title = {SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR OKUR YAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {AKGÜL, Ferda and KÜPELİ, Engin and KIR, İbrahim} }
APA AKGÜL, F , KÜPELİ, E , KIR, İ . (2015). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR OKUR YAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 14 (55) , 207-219 . DOI: 10.17755/esosder.44589
MLA AKGÜL, F , KÜPELİ, E , KIR, İ . "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR OKUR YAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015 ): 207-219 <https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/6169/83027>
Chicago AKGÜL, F , KÜPELİ, E , KIR, İ . "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR OKUR YAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015 ): 207-219
RIS TY - JOUR T1 - SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR OKUR YAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEĞİ AU - Ferda AKGÜL , Engin KÜPELİ , İbrahim KIR Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17755/esosder.44589 DO - 10.17755/esosder.44589 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 207 EP - 219 VL - 14 IS - 55 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.44589 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.44589 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR OKUR YAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEĞİ %A Ferda AKGÜL , Engin KÜPELİ , İbrahim KIR %T SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR OKUR YAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEĞİ %D 2015 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 14 %N 55 %R doi: 10.17755/esosder.44589 %U 10.17755/esosder.44589
ISNAD AKGÜL, Ferda , KÜPELİ, Engin , KIR, İbrahim . "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR OKUR YAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 55 (June 2015): 207-219 . https://doi.org/10.17755/esosder.44589
AMA AKGÜL F , KÜPELİ E , KIR İ . SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR OKUR YAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 14(55): 207-219.
Vancouver AKGÜL F , KÜPELİ E , KIR İ . SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR OKUR YAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 14(55): 219-207.